Prilog standardizaciji geopodataka u urbanističkom planiranju
Download
1 / 19

Prilog standardizaciji geopodataka u urbanisti?kom planiranju - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Prilog standardizaciji geopodataka u urbanističkom planiranju. Učesnici na projektu standardizacije. Finansira Nemačko savezno Ministarstvo za ekonomsku saradnju Po nalogu : Sprovodi : Nosilac projekta : U saradnji sa : Gradom Čačkom i drugim gradovima i opštinama

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prilog standardizaciji geopodataka u urbanisti?kom planiranju' - anka


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Prilog standardizaciji geopodataka u urbanisti kom planiranju

Učesnici na projektu standardizacije planiranju

FinansiraNemačkosaveznoMinistarstvozaekonomskusaradnju

Po nalogu:

Sprovodi:

Nosilacprojekta:

U saradnjisa:

Gradom Čačkom i drugimgradovimai opštinama

Republičkim geodetskim zavodomi dr.


Prilog standardizaciji geopodataka u urbanisti kom planiranju

Strengthening of local land management in Serbia planiranju

 • Cilj projekta

 • Jačanje:

 • ekološki održivog

 • socijalno uravnoteženog

 • efikasnog

 • upravljanja zemljištem na lokalnom nivou

ekološki održivo socijalno uravnoteženo efikasno


Prilog standardizaciji geopodataka u urbanisti kom planiranju

Strengthening of local land management in Serbia planiranju

Vremenski okvir projekta

Faza 1 2010–2012

Faza 2 2013–2015

Faza 1 se fokusira na

Razvoj i testiranje novih instrumenata, u urbanističkom planiranju i upravljanju zemljištem na lokalnom nivou, kroz pilot projekte.

Faza 2 se fokusira na

Formulisanje preporuka za unapredjivanje zakonskog i institucionalnog okvira

Praktični treninzi

kraj faze dec 2012

kraj projekta dec 2015

Početak projekta


Prilog standardizaciji geopodataka u urbanisti kom planiranju

Strengthening of local land management in Serbia planiranju

Projekte / Instrumente

Tri grupe instrumenata

Grupa 1

Integralno održivo planiranje

Grupa 2

Tržišno orijentisano

upravljanje zemljištem

Grupa 3

Geografski

informacioni sistemi


Prilog standardizaciji geopodataka u urbanisti kom planiranju

Strengthening of local land management in Serbia planiranju

Pilotprojekti u 13 gradova i opština


Prilog standardizaciji geopodataka u urbanisti kom planiranju

 • I planiranjunformacioni sistema upravljanja zemljištem za potrebe rada lokalne administracije

 • Unapređenje postojećeg informacionog sistema

 • WEB GIS-a grada, svi važeći prostorni i urbanistički planovi na Internetu

 • Vektorska WEB GIS aplikacija sa standardizovanom bazom podataka

 • Za ove svrhe neophodno je razviti standardizovanu klasifikaciju namena površina kao

 • osnovu za konverziju svih prostornih i urbanističkih planova u kompatibilan

 • vektorski orijentisan format

 • WEB GIS katastar ’’nedovoljno iskorišćenog’’ zemljišta


Prilog standardizaciji geopodataka u urbanisti kom planiranju

Trenutno stanje planiranju

 • Nacionalninivo

  • Nemogućnost sprovođenja prostornih analiza (manuelno i primenom GIS alata);

  • Nemogucnostvalorizacijepotencijala prostora;

  • Nepostojanje i nemogućnost definisanja adekvatne politike prostornog razvoja i drugih srodnih politika;

  • Nemogućnost definisanja adekvatnestrategije uravnoteženog razvoja mreže centarai praćenjanjene realizacije;

 • Lokalninivo

  • Nemogućnost definisanja strategijaprostornograzvoja lokalnih samouprava;

  • Nemogućnost jednostavnog uvida u broj i tipove lokacija za razvoj;

  • Itd.


Prilog standardizaciji geopodataka u urbanisti kom planiranju

Platforma standardizacije procesa planiranju

urbanističkog planiranja u Srbiji

 • Identifikacioni podaci o svakom planu prikupljeni na uniforman i konzistentan način, i dostupni primenom GIS i srodnih alata

 • Model i katalog osnovnih metapodataka plana

 • Podaci planskih rešenja prikupljeni na uniforman i konzistentan način, i upravljivi primenom GIS isrodnih alata

 • Model i katalog podataka za urbanističke planove

GIZ/AMBERO-ICON


Prilog standardizaciji geopodataka u urbanisti kom planiranju

Konceptualno-razvojni okvir predloženih standarda planiranju

 • ISO 19115

 • Program INSPIRE

 • Rezultati Projekta Plan4All

 • Inicijativa NIGP-a

 • Projekat ISPO u okviru PI PPRS

 • Projekat GIZ-a u Crnoj Gori


Prilog standardizaciji geopodataka u urbanisti kom planiranju

Model osnovnih metapodataka za urbanističke planove planiranju

 • Za svaki urbanistički plan informacije o:

  • nazivu, sadržaju i vrsti;

  • jeziku tekstualnog dela;

  • geografskoj poziciji i prostornom obuhvatu;

  • rezoluciji i koordinatnom sistemu u kome su podaci prikupljani ili se čuvaju;

  • fazi ciklusa urbanističkog planiranja;

  • bitnim datumima (usvajanja, objavljivanje – stupanje na snagu, periodu važenja, itd.);

  • uslovima i ograničenjima pristupa i korišćenja;

  • odgovornim licima;

  • načinu čuvanja i učestalosti ažuriranja;

  • usklađenosti sa važećim standardima; itd.


Prilog standardizaciji geopodataka u urbanisti kom planiranju

Model osnovnih metapodataka za urbanističke planove planiranju

 • Entitet (tj. skup) metapodataka = Klasa podataka u modelu = Tabela u bazi podataka

 • Element metapodataka = Atribut u modelu = Kolona u bazi podatakaPrilog standardizaciji geopodataka u urbanisti kom planiranju

Model podataka za urbanističke planove planove

 • Za svaki urbanistički plan čuva:

  • podatke o samom planu i svakom entitetu plana (fičeru);

  • administrativne podatke o planu;

  • podatke o prostornom i tekstualnom delu plana;

  • podatke o regulativi relevantnoj za plan u celini i entitet plana (fičer) pojedinačno;

  • uslovima i ograničenjima za razvoj na prostoru obuhvaćenom planom;

  • podatke o tipovima urbanih celina i pravilima gradnje, kao i dozvolama za realizaciju planiranih rešenja;

  • podatke o tipovima korišćenja/namene prostora, odnosno pretežnom i/ili dominantnom korišćenju/nameni zemljišta; itd.


Prilog standardizaciji geopodataka u urbanisti kom planiranju

Model podataka za urbanističke planove planove

 • Entitet (tj. skup) podataka plana = Klasa fičera ili podataka u modelu = Tabela u bazi podataka

 • Element podataka = Atribut u modelu = Kolona u bazi podatakaPrilog standardizaciji geopodataka u urbanisti kom planiranju

Predlog klasifikacija namene zemljišta planove

 • Predloženo rešenje sadrži 4 klasifikacije korišćenja, odnosno namene zemljišta za urbanističke planove:


Prilog standardizaciji geopodataka u urbanisti kom planiranju

Metodologija planoveprimene predloženih standarda

 • S T A N D A R D I

 • Osnova za izgradnju baze podataka i primenu GIS alata

Osnova za definisanje konkretnih pravila, procesa i procedura izrade i sprovođenja urbanističkih planova

 • Osnova za praćenje i implementaciju

 • planova

Efikasno i efektivno upravljanje zemljištem