1 / 14

XI. MRTT vándorgyűlés Kaposvár, 2013. november 21-22.

Munkaerő vándorlás vizsgálata a Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön Weber Erika Pécsi Tudományegyetem Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola. XI. MRTT vándorgyűlés Kaposvár, 2013. november 21-22.

anja
Download Presentation

XI. MRTT vándorgyűlés Kaposvár, 2013. november 21-22.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Munkaerő vándorlás vizsgálata a Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön Weber Erika Pécsi Tudományegyetem Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola XI. MRTT vándorgyűlésKaposvár, 2013. november 21-22. „A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú „Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program” című kiemelt projekt keretei között valósult meg”

 2. A munkaerő vándorlás • Befolyásoló tényezők: • Bérszínvonal • Munkahelyek száma • A gazdasági tevékenységek térbeli sűrűsödése és a tőke koncentrációja is előidézi • Globalizáció • Jelentős befolyás a gazdasági fejlődésre, valamint a térbeli különbségekre • Egyéni mozgás: életkor, képzettségi és kulturális szint • Társadalmi mozgás: történelmi, kulturális és gazdasági szempontok • A legnagyobb tömegeket érintő mozgások: • Kényszermozgások • Kedvezőbb életfeltételek, jobb gazdasági, jövedelmi pozíció elérése • Mindig megfigyelhető - eltérő intenzitás • A vidéki (mezőgazdasági) régióból a városi (ipari) régióba történő vándorlás: • Elégedetlenség (munka- , életkörülmények), regionális különbségek térbeli mobilitás

 3. Hatása a regionális fejlődésre • Külön kell választani a periférikus és fejlett régiók esetében • Szoros összefüggés a szakképzettséggel • A fejlett régiók esetében: • Minél magasabban képzett a munkaerő, annál fejlettebb technológiát, magasabb teljesítményt lehet realizálni • Az ilyen tényezők azonban megnövelik a bevándorlás intenzitását és kumulatív hatásokhoz vezethetnek • A fejlett régiók fiatalodása, a fejletlen régiók elöregedése

 4. Ingázás • Városok magas száma, de a kapcsolatrendszer nem kiforrott • Az új városok nem rendelkeznek még városi funkciókkal • Népességmegtartás, munkahelyteremtés probléma • Jelentős hatása van a tanyáknak • A közlekedési infrastruktúra jelentős befolyásoló tényező a munka- és lakóhelyválasztásban. • A közlekedési viszonyok nem megfelelőek

 5. A két régió jellemzői Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés • Vidék problémái: • Népesség fogyása • Elöregedés • Elvándorlás • Falvak, tanyák kiürülése

 6. Munkavégzés helye Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés

 7. Helyben és más településen dolgozók aránya a két régióban 2001 Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés

 8. Helyben dolgozók aránya 2001 0.0410 – 0.2667 0.2668 – 0.4500 0.4501 – 0.6333 0.6334 – 0.8167 0.8168 – 1.0000 Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés

 9. Más településre dolgozni járók aránya 0.0700 – 0.2000 0.2001 – 0.4000 0.4001 – 0.6000 0.6001 – 0.8000 0.8001 – 1.0000 Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés

 10. Iskolai végzettség 0,10-0,20 0,21-0,40 0,41-0,60 0,61-0,80 0,81-1.00 Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés

 11. Vándorlási egyenleg (2001-2005) -2269 – -1105 -1104 – -167 -166 – 112 113 – 471 472 – 1173 Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés

 12. Vándorlási egyenleg (2006-2011) -5550 – -4115 -4114 – -273 -272 – 89 90 – 370 371 – 955 Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés

 13. Összegzés • A munkaerő mobilitása kulcsfontosságú tényezővé vált • Komoly kihívások a gazdaság, a társadalom és a környezet számára • Probléma az elvándorlás a régióban • Kevés munkalehetőség, alacsony a foglalkoztatási kapacitás, nem megfelelő közlekedési infrastruktúra • Népességfogyás, fiatalok elvándorlása • A falvakba beköltöző népesség döntő többsége is az idősebb korosztályból származik • Városokból, sok esetben Budapestről is leköltöznek vidékre a könnyebb megélhetés reményében • Lehetőség: • Egy-egy nagyvállalat megtelepedése • A városi térségben történő munkahelyteremtés azonban nem jelent feltétlen megoldást a falvak számára • A helyi gazdaságfejlesztésre kell koncentrálni

 14. Köszönöm a figyelmet!Weber ErikaPhD hallgatóPTE KTK RPHDwebere@ktk.pte.huFelhasznált irodalom:Statisztikai Hivatal honlapja: http://www.ksh.hu/Népszámlálás 2001 honlapja: http://www.nepszamlalas2001.hu/Népszámlálás 2011 honlapja http://www.ksh.hu/nepszamlalas/Florida, Richard (2008): Who’s your city. Basic Books. New York. Lengyel Imre – Rechnitzer János (2004): Regionális gazdaságtan. Dialóg Campus Kiadó. Budapest-Pécs.Nemes Nagy József (2009): Terek, helyek, régiók. Akadémia Kiadó. Budapest.

More Related