Fastighetsf retagande i offentlig sektor
Download
1 / 65

Fastighetsföretagande i offentlig sektor - PowerPoint PPT Presentation


 • 157 Views
 • Uploaded on

Fastighetsföretagande i offentlig sektor. Strategiska frågor och den samlade kunskapen Verksamhetsfastigheter. Offentligt fastighetsföretagande i ett historiskt perspektiv. Nicodemus Tessin dy. 1697 Statens byggnadsväsen Överintendent 1810 Över-intendent-ämbetet eget verk

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Fastighetsföretagande i offentlig sektor' - anika


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Fastighetsf retagande i offentlig sektor
Fastighetsföretagande i offentlig sektor

Strategiska frågor och

den samlade kunskapen

Verksamhetsfastigheter


Offentligt fastighetsf retagande i ett historiskt perspektiv
Offentligt fastighetsföretagande i ett historiskt perspektiv

Nicodemus

Tessin dy

1697 Statens byggnadsväsen Överintendent

1810 Över-intendent-ämbetet eget verk

1918 Kungliga Byggnads-styrelsen

1993 Vasakronan, Statens fastighetsverk,

Akademiska hus,Special-fastigheter

1635 Kungliga Fortifikationen

1948 Fortifikations-förvaltningen

1994 Fortifikationsverket

Prop 2012 Styckas Specialfastigheter, Försvarsmakten, Statens fastighetsverk

Kyrkan

900 –talet

1200-1500 talet

2350 kyrkor

Idag

C:a 3385 kyrkobyggn

Tot 18000 förvaltnings objekt

Landsting

1863 Alla län tillskapar ett landsting

Ansvar för sjukvård,komm-unikation och kultur

Reformrelaterat fastighetsägande

Kommuner

1862 – 2500st primärkommuner

1952-816st storkommuner

1971-282 st kommunblock

Reformrelaterat fastighetsägande

Huvudman för skola o äldreomsorg

Mynd för byggande, miljö,


Fastighetsportf ljen och verksamheten
Fastighetsportföljen och verksamheten perspektiv

Stor fastighetsägare 90 milj kvm c:a 2/3 landsting/kommunägt 60 milj kvm

Näst största kostnadsposten i offentlig sektor är i regel lokalerna med service. 5- 30% (> 70 mdr/år)

Största förmögenhetsbasen (> 1800 mdr återansk)

Verksamhetsutövningen/ansvaret styr ägande och anskaffning –strategiska fastigheter

Stor diversifiering, hög specialisering ger få marknadsaktörer och därför hög offentlig ägarandel


De offentliga fastigheternas betydelse
De offentliga fastigheternas betydelse perspektiv

 • Offentliga fastigheter bidrar till den ekonomiska utvecklingen

 • Fastigheter och lokaler används för att skapa service och samhällsnytta.

 • Offentliga byggnader följer medborgarna genom livet och påverkar vår upplevelse av hur samhället fungerar.

 • Kvaliteten på byggnaderna visar hur mycket vi gemensamt är beredda att satsa på försvar, utbildning, barns uppväxt, vuxnas ålderdom, kultur, etc.

 • Fastighetsverksamheten: nyttor och kostnader måste ständigt vägas mot varandra. Krav på ökad lyhördhet och effektivitet.Teknisk fastighetsf rvaltning blir fastighetsf retagande
Teknisk fastighetsförvaltning blir fastighetsföretagande perspektiv

 • Stort och genuint fastighetskunnande historiskt baserat på långt eget ägande och egna organisationer för byggande och vidmakthållande

 • Fastighetsförvaltning dominerandes fram till 70-talet av tekniker o jurister

 • Slutet av1980, Fastighetsförvaltning graderades upp där drift, underhåll och resurshantering prioriterades

 • Begreppet fastighetsföretagande lanserades under 1990-talets ekonomiska kris..

 • Fastighetsföretagande signalerar att det handlar om att vara effektiv, ta hand om resurser, fokus på intäkterna och på att skapa värden för verksamheten.

 • Risk! kan leda till suboptimeringar


30 rs utveckling
30 års utveckling perspektiv

 • Kundperspektivet - kvalitetsfrågor

 • Miljötänkande – energi och klimat

 • Ekonomi – effektiva organisationer/internpriser

 • Lokalförsörjningsfrågor – lokalen som resurs

 • Fastighetsägandet - värdeorientering


30 rs utveckling1
30 års utveckling perspektiv

Från Fastighets till Kundperspektiv

 • Kundgrupper

 • Personalen i skolan

  • Eleverna i skolan

  • Föräldrarna till eleverna

  • Skattebetalarna

  • Politiker som formella beställare

  • Skolförvaltningen

Fastighets-organisation

Fastighets-organisation


30 rs utveckling2
30 års utveckling perspektiv

Energi, miljö, hållbarhet

Effekt

Drivkrafter

 • Minskad energianvändning ( 10 – 50%)

 • Ändrade krav i byggande och förvaltning (material, metoder, teknik) – livslängdsperspektiv

 • Kompetensutveckling

 • Klimat och miljölagstiftning

 • Ökad insikt

 • Stark ekonomisk koppling

 • Politiskt korrekt


30 rs utveckling3
30 års utveckling perspektiv

Ekonomisk hushållning

Drivkrafter

Effekt

 • Minskade resurser

 • Ökade kostnader

 • Höjda effektivitetskrav

 • Bättre planering

 • Lägre kostnader

 • Nya metoder och incitament (ex: internpris, decentr ekonomiansvar)

 • Alternativa drift/förvaltningsformer


30 rs utveckling4
30 års utveckling perspektiv

Lokalen som produktionsresurs

Drivkrafter

Effekt

 • Brister i funktionalitet

 • Dåligt lokalutnyttjande

 • Brister i planering

 • Bättre och förändrad planeringsmetodik

 • Bättre lokalsamordning

 • Ökad funktionalitet

 • Alternativa lokallösningar


30 rs utveckling5
30 års utveckling perspektiv

Utveckla eller avveckla fastighetsägandet

Drivkrafter

Effekt

 • Fastighetsbrister(oförutsedda kostnader, sjukahus problematik etc)

 • Kompetensbrister i egen organisation

 • Dålig kunskap om fastigheternas verkliga värde

 • Ökad grad av förhyrningar

 • Outscourca vissa eller hela fastighetsverksamheter

 • Kompetensutveckling

 • Alternativa associationsformer

 • Ökad insikt om marknadsvärdenCentrala politiska besluts p verkan p fastighetsverksamhet
Centrala politiska besluts påverkan på fastighetsverksamhet

Stiftar lagar och lägger fast ramar och regler

 • Byggregler

 • Tillgänglighet

 • Arbetsmiljö

 • Miljö

 • Etc.


Lokala politiska beslut f r det offentliga fastighetsf retagandet
Lokala politiska beslut för det offentliga fastighetsföretagandet

 • Planmonopol med översikts och detaljplanering för stadsutveckling.

 • Politiska beslut om direktiv/reglemente för fastighetsverksamheten inom ramen för ”kommunala kompetensen”.

 • Olika politiska majoriteter har ofta olika syn på centrala frågor inom fastighetsverksamheten

 • Viktiga fastighetsfrågor kan avgöras helt utanför tjänstemännens värld som en del av det demokratiska systemet.


Fullmäktige fastighetsföretagandet

Nämnder

FastighetsFörvaltning

Medborgare/Kunder

Medborgare

Uppdrag/Mål

Uppdrag/Mål

Uppdrag/Mål

TN

Uppdrag/Mål

Styrelse

Ägardirektiv

Politiken säger

VAD!

Bolagen AB

HUR

Kommunstyrelse

Den politiska organisationen


Politikens styrsystem
Politikens styrsystem fastighetsföretagandet

Politiken styr via:

 • Visioner – varumärket, vad vill vi bli kända för

 • Mål – vad vill vi åstadkomma

 • Uppdrag och direktiv -om vad som ska göras,

 • Ekonomi och Kvalitet– vilka medel som avsätts samt nivå på utförande


Vision och vergripande kommunala m l i ume kommunfullm ktige
Vision och övergripande kommunala mål i Umeå (kommunfullmäktige)

"Vi vinner i Umeå" - kommunens alla intressenter ska uppleva att de vinner på att bo och verka i Umeå.

Vi samverkar över alla gränser för att nå 200 000 medborgare senast år 2050

Vi ska förstärka vår ställning som kulturstad.

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv.

Alla ska oavsett etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, och social bakgrund ha likvärdiga rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets olika områden

Vi ska bidra till förutsättningar för en god omsorg och hälsa på lika villkor för hela befolkningen

Jämställdhet ska uppnås och på ett konkret sätt tillämpas i alla verksamheter och led av beslutsprocessen.

All information och rådgivning ska ha hög kvalitet och vara lättillgänglig. Grundläggande information ska kunna ges på våra nationella minoritetsspråk, på engelska samt på andra språk vid behov

Vi ska fortsätta stärka vår ställning som en av Sveriges ledande kvalitets- och innovationskommuner.

Vi ska utveckla kunskapsstaden Umeå med god utbildning och ett livslångt lärande, som en förutsättning för att hantera förändringar och nå en hållbar utveckling.

Vi ska stärka vår ställning som en energihushållande kommun där energianvändningen minskar och utgår från förnybara energikällor.


Visionen och m len bryts ner till fastighetsverksamhet den r da tr den
Visionen och målen bryts ner till fastighetsverksamhet (kommunfullmäktige)–”den röda tråden”

 • Vision – vad ska fastighetsföretagandet uppnå och hur vill man bli betraktad i ett längre tidsperspektiv.

 • Affärsidén/verksamhetsidén svarar på frågorna; vilken verksamhet fastighetsföretaget ska bedriva, vilka områden företaget ska verka inom och hur verksamheten ska bedrivas samt vilken kundnytta som ska uppnås.

 • Anpassade mål - de politiska målen bryts ner till konkreta mål för fastighetsverksamheten

  Not För att nå visionen krävs att olika aktiviteter och processer fastställs och implementeras i fastighetsorganisationen.


Exempel p vision och verksamhetside f r fastighet i ume kommun
Exempel på vision och verksamhetside för Fastighet i Umeå Kommun

Vision

 • Vi skall betraktas som de som bäst kan tillgodose Umeå kommuns verksamheters behov av lokaler och bostäder.

 • Vi ska kunna mäta oss med de bästa i branschen

  Verksamhetside

 • Vi anskaffar, förvaltar och avvecklar fastigheter. Det gör vi som partners till kommunens verksamheter kostnadseffektivt och ansvarsfullt.

 • Vi har hög kunskap i organisationen.

 • Vi skall i vårt arbete utveckla ett långsiktigt miljö- och kvalitetstänkande.


M lstyrning och gardirektiv
Målstyrning och ägardirektiv Kommun

 • Tydliga direktiv med koncernperspektiv är en förutsättning för att verksamheten som helhet ska fungera väl och att fastighetsverksamheten arbetar med helhetens bästa för ögonen.

 • Mål kan vara:

  • Uttryckta i ekonomiska termer

  • Relaterade till verksamhetens resultat

  • Relaterad till de funktioner som är viktiga för lokalförsörjningen

  • Relaterade till kunder och medarbetare

  • Samhällsrelaterade, t.ex. miljö- och energifrågor

 • Inom ramen för ett övergripande ledningssystem – balanserat styrkort, där måluppfyllelsen mäts.


Exempel p politiskt beslutade direktiv och m lstyrning i fastighetsverksamheten uk
Exempel på politiskt beslutade direktiv och målstyrning i fastighetsverksamheten (UK)

Lokalstyrdirektiv

 • Strategi för kommunens fastighetsägande

  - princip för ägande, försäljning/återförhyrning, byggande, strategisk fastighetsportfölj

 • Lokalförsörjning

  - vision, policy, mål, roller/ansvar, investeringsplanering,

 • Lokalresursplanering

  - organisation, planer, arbetsprinciper och ansvar för planering och förändring

 • Upplåtelser

  - Interna, externa, andra hand, uppsägning, internpris


M lstyrning och gardirektiv1
Målstyrning och ägardirektiv fastighetsverksamheten (UK)

 • Målen ska vara mätbara och realistiska.

 • Formulera och implementera strategier/aktiviteter för att nå målen

 • Krävs:

  • En kultur/anda där alla medarbetare har en gemensam målbild.

  • En tydlig organisation, befogenheter och ansvar.

  • Ständigt lärande av den egna verksamheten –avvikelser och förbättringar samt av andra liknande verksamheter (benchmarking).

  • Ett informationssystem för mätning av måluppfyllelse och effektivitet.Ekonomi och budget i styrprocessen kraftfull styrparameter
Ekonomi och Budget i styrprocessen UKKraftfull styrparameter

money talks

Generellt för en budget:

 • Prognos över framtida ekonomiska händelser (planperiod 1-3 år)

 • Plan för hur resurser ska satsas -verksamhetsplaner

 • Driftbudget tidshorisont vanligtvis 1 år. (ett budgetår)

  Budgetarbete förutsätter :

 • Direkta direktiv för budgetarbetet från den politiska ledningen –budgetdirektiv

 • Bra information om fastigheters och den egna verksamhetens kostnader och intäkter.

 • Varje fastighet bör betraktas som ett miniföretag med sina egna kostnader och intäkter.


Fastighetsverksamhetens budget i styrprocessen
Fastighetsverksamhetens budget i styrprocessen UK

Olika budgetar för en offentlig fastighetsorganisation:

 • Likviditetsbudget

  -Hur organisationen fortlöpande klarar sina betalningar (kassaflöden/betalningsströmmar). (oftast bolag)

 • Resultat och - eller kostnadsbudget (K/I) (driftbudget)

  -Bedömda intäkter och bedömda kostnader. Förväntat resultat

 • Balansbudget

  -Givet tillfälle, speglar anläggningstillgångar, hur de är finansierade.

 • Investeringsbudget

  -Ekonomisk ram för investeringar, påverkar likviditeten, balansräkningen samt förväntade kostnader och resultat.


Budget visavi associationsform f r fastighetsverksamheten
Budget visavi associationsform för fastighetsverksamheten UK

Budget

Likviditetsbudget (finansen) Investeringsbudget Driftbudget Balansbudget

KF

Politik

KS

Nämnd

Nämnd

Nämnd

Nämnd

Budgetdirektiv

Ägardirektiv

Budget

Förvaltning

Styrelse

Förvaltning

Förvaltning

Förvaltning

Likviditetsbudget Investeringsbudget Driftbudget Balansbudget

Förvaltning

 • K/I driftbudget

 • Investeringsbudget

Fastighet

Bolagiserad fastighetsverksamhet

Olika budgetar olika organisationsformer:
Fastigheternas livscykel1
Fastigheternas livscykel UK

Tre centrala processer :

 • Anskaffning

 • Förvaltning

 • Avveckling

Fastighets-företagande


Anskaffningsskedet binder stora resurser f r en l ng tid fram ver
Anskaffningsskedet UKbinder stora resurser för en lång tid framöver.

I alla lokalanskaffningar krävs underlag för:

Verksamhetsutveckling

Lokalbehovsanalys

Alternativstudier

Kalkyler/Livslängd

Alternativt val/Beslut

Anskaffning

Nybyggnad

+ 10 kr


Förvaltningsskedet -fastighetens livsskede UK

 • Skötsel – hur ska byggnaderna skötas/vad krävs/av vem ?

 • Mediaförsörjning – energislag, system, förbrukningar

 • Underhåll – planerat, oplanerat

 • Anpassningar –verksamhetspåkallade, myndighetskrav , teknikkrav/energikrav

  Här skördas frukten av en väl genomförd anskaffning i form av ekonomi och verksamhetsnytta


Avvecklingsskedet
Avvecklingsskedet UK

Varför och när?

 • Byggnadens ålder

 • Verksamheter förändras

 • Befolkningsförändringar

 • Organisatoriska förändringar

 • Förändrade ägarstrategier

 • Hur ?

 • Försäljning

 • Malpåse –” lokalbank/lediga lokaler”

 • Rivning
Vergripande m l antagna av kommunfullm ktige 2001 2012
ÖVERGRIPANDE MÅL UKantagna av kommunfullmäktige 2001-2012

Den långsiktiga planeringen bör inriktas på att nå en genomsnittlig befolkningstillväxt överstigande 800-1000 personer per år med mål att nå 200 000 invånare senast 2050


Ume st rst i norra sverige
Umeå - störst i norra Sverige UK

 • C.a120 000 invånare

 • Medelålder < 40 år

 • Högutbildad arbetskraft

 • 10 000 företag

 • Umeå universitet

 • SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet)

 • C:a 27 000 studenter

 • 98 % av umeborna positiva


Tillv xt i ume regionen
Tillväxt i Umeåregionen UK

 • En av landets snabbast växande regioner med mer än 140 000 invånare

 • 54 % från andra kommuner

 • Över3 000 nya arbetstillfällen de senaste fem åren

 • Högt bostadsbyggande minst 800 lägenheter/år

Sex kommuner

5 mil


Planering för UK

bostadsbyggande från 2004 och framåt

Ersmark 53 tomter (+ 30 ?)

Brännland 10 tomter

Sandåkern 300

Mariestrand 500 ? lgh

V Umedalen 80 tomter

Sporren 70+80 lgh

Ekan 40 lgh

Campus 500-700 ? lgh

Dragonfältet 50+60 lgh

Öst på stan 45 lgh (?)

Kvarnvägen 48 lgh

Höder 40 lgh (?)

Berghem 126 + 153 lgh

Kyrkhamnssk. 60 lgh

Tvistevägen 432 lgh

Rovdjuret 12 smh

Öbacka II 600 lgh

Täfteå 45 tomter

Ön mer än 1000 lgh

Ålidhem 98 lgh

Nymfen 20 smh

Yttersjö 12 tomter

Vittergubben 42 smh

Röbäck 21+ tomter

Tomtebo 1B ?? lgh

Carlshöjd 80 lgh

Stöcksjö 40-50 tomter


Umeå 2050 - ett scenario UK

50000 nya bostäderFastighetsportf lj 2011
Fastighetsportfölj 2011 UK

Skolor/Daghem/ Inackord egna 478 000 m2

Skolor/Daghem förhyrda 19 300 m2

Servicehus/ Särskilda boenden egna 36 400 m2

Servicehus/ Särskilda boenden hyrda 49 000 m2

Fritidslokaler egna 80 800 m2

Förvaltningsfastigheter egna 70 466 m2

Förvaltningsfastigheter förhyrd 37 000 m2

Egna bostäder 38 300 m2

Förhyrda bostäder 25 600 m2

Affärs o servicelok 66 000 m2

Övriga (busstat, civförsvar, rs) 26 300 m2

Totalt c:a 929 000 m2

Egna 797 000 m2

Förhyrda 132 000 m2

 • Bokförda värden

 • c:a 3,5 miljarder

 • Försäkringsvärden

 • c:a 13 miljarder


Ekonomi drift budget inkl kapital 2013
Ekonomi drift budget inkl kapital 2013 UK

55 mkr

104 mkr

49 mkr

389 mkr

40mkr

180 mkr


Fastighetsinvesteringar fastighets och verksamhetsutveckling
Fastighetsinvesteringar UK (fastighets och verksamhetsutveckling)

InvesteringarFastighets uppdrag
Fastighets uppdrag UK

Gäller verksamhetslokaler

 • Kommunens lokalförsörjare

 • Kommunens fastighetsägarföreträdare och byggherre

 • Kommunens fastighetsförvaltare


Organisation associationsform
Organisation/Associationsform UK

 • Förvaltningsform:

  - Innebär direkt politisk styrning/ underställd politisk nämnd

 • Ekonomisk resultatenhet:

  -Redovisar kostnader och intäkter/ nollresultat/

 • Merpart i egenregi > 50% (Skötsel/tillsyn)


Organisation och uppgift UK

Ledning och ekonomi

 • Lokalförsörjning

 • Upplåtelse/Hyresvärd/Kundansvar

 • Ägarföreträdare UK

 • Fastighetsdrift (skötsel, AU, FU, Media, Myndighetsbestämmelser

Fastighets-förvaltning

Kärnverksamhet

 • Byggherrefunktion

 • Bygg och driftteknik

 • Projektledning

 • Byggservice (ER bygg)

 • Teknisk spetskompetens

Bygg och fastighetsteknik

 • Budget

 • Redovisning

 • Invester-ingar

 • Hyresadministration

 • Teknisk planering (drift o skötsel och avhjälpandeunderhåll)

 • Register och byggdokumentation (info)

Teknisk planering och adm


Kategori och ansvar UK

 • Områdesansvariga förvaltare:(lokalresursplanering, kundansvar, hyresvärd, ekonomiansvar, processamordning)

 • Områdesansvariga driftområdeschefer:(fastighetsskötseloch mediaförbrukning, avhjälpande underhåll, driftentreprenader, personalansvar drifttekniker/fastsköt

 • Byggprojektledare: (byggherreföreträdare, byggprojektsansvar, kalkyler, upphandling)

 • Administratörer: ( hyres adm, driftteknisk adm, register och byggdok, ärenderegistrering)

 • Planeringsingenjörer: ( Underhåll, reinvesteringar, energifrågor, fastighetsinformationsfrågor, säkerhetsfrågor)

 • Drifttekniker, hantverkare, fastighetsskötare: ( operativ verksamhet egenregi)


Fakta: UK

Antal pers totalt:

Ledning o utveckl:

Ekonomi (köp):

Teknik:

Hyresadm:

Plan o dok:

Förvaltare

Byggservice/arbl

Dromr.chefer:

Driftgr Förv.omr Ö

Driftgr Förv.omr S

Driftgr Förv.omr V

KUND

100

3

2

14

4

5

6

17

3

17

15

13

Förvaltare

Hyresassistenter

Driftområdeschefer

Driftledare

Soc

Skolan

Fritid

Kultur

KDN

Övriga

förvaltn

och

Externa

kunder

3 FÖRVALTNINGSOMRÅDEN


Huvudprocesser
Huvudprocesser UK

 • Anskaffa

  - innebär köp, leasing, hyra samt eget ägande)

 • Förvalta

  - Anpassa / förädla innebär förändringar i eget bestånd avhängigt av hyresgäst och teknikkrav

  - Vidmakthålla innebär driva och underhålla reinvestera,samt upplåta

 • Avveckla

  - innebär övergångsuthyrning sälja eller riva


V r vision
Vår vision UK

 • Vi ska betraktas som de som bäst kan tillgodose Umeå kommuns verksamheters behov av ändamålsenliga lokaler och bostäder med.

 • Vi ska kunna mäta oss med de bästa i branschen


V r verksamhetside
Vår verksamhetside UK

 • Vi anskaffar, förvaltar och avvecklar fastigheter. Det gör vi som partners till kommunens verksamheter kostnadseffektivt och ansvarsfullt.

 • Vi har hög kunskap i organisationen.

 • Vi skall i vårt arbete utveckla ett långsiktigt miljö- och kvalitetstänkande.Kommunens styrmodell f r det interna arbetet
Kommunens styrmodell för det interna arbetet UK

Med-arbetare

Verk-samhetens ekonomiska resultat

Resultat

Ekonomiska nyckeltal

Inre Kvalitet

MEA

Produktivitet /effektivitet

Avverkningsnyckeltal

Yttre Kvalitet

NKI

Kund-upplevelser

Verk-samhetens produktions-förmåga


Politiska direktiv f r fastigheter
Politiska direktiv för fastigheter UK

 • Bättre styrning av lokalresursplanering

 • Större krav på långsiktighet, effektivisering av lokaler, verksamhets- och fastighetsbeskrivning

 • Flytta upp fastighets och lokalförsörjningsfrågorna och förstärk koncernperspektivet med lokalstyrgrupp.

 • Tydliggör roller och ansvar i planeringsprocessen

 • Beskriv ägarfilosofi vision, mål och policys

 • Fastställ beslutsgång i byggärenden

 • Strategier för kommunens fastighetsinnehav och investeringarStyrdokument f r kommunens lokalf rs rjning
Styrdokument för kommunens lokalförsörjning UK

Styrdokument gäller alla verksamheter

 • Syfte

  • Att stärka kommunen som fastighetsägare

  • Att styra mot hushållning och god miljö

  • Att åstadkomma effektiva och produktiva lokaler

  • Att samverka med nämnder, förvaltningar och bolag

  • Att vidmakthålla fastighetskapitalet till låga kostnader över tiden


Lokalf rs rjning
Lokalförsörjning UK

 • Vision

  • Optimalt fastighetsbestånd genom omsorgsfull planering, till lägsta kostnad och miljöpåverkan över tiden.

 • Policy

  • Fastigheter är gemensamma resurser

  • Kommunnyttan ska vara vägledande

 • Mål

  • Balans mellan innehav, nyttjande och ekonomiska ramar

 • Uppföljning

  • Ändamålsenlighet, NKI, nyttjande, kostnaderna, energiåtgång, miljöpåverkan


Strategi f r kommunens lokalinnehav
Strategi för kommunens lokalinnehav UK

 • Fastighetsägande

  - långsiktigt och totalekonomiskt bästa alternativ

 • Investeringar och förhyrningar

  • Behov av lokaler löses inom befintligt bestånd

  • Vid investeringar ska lokaleffektivitet prioriteras

 • Byggnadstekniska investeringar och underhåll

  • Om de är nödvändiga för funktion, myndighetskrav, bevarandekrav, miljökrav eller lägre D o UH - kostnader

  • Anpassas till nytta och för verksamheten.

 • Inhyrning

  • Fastighetsorganisationen hyr in alla lokaler och bostäder

 • Avveckling

  • Fastigheter, lokaler och bostäder som inte behövs långsiktigt i kärnverksamheten

 • Vakanser

  • Regleras särskilt ( sådana som fastighetsorganisationen inte råder över)


Investeringsbegrepp
Investeringsbegrepp UK

Strategiska fastighetsinvesteringar som följd av strategiska verksamhetsbeslut och genomarbetad lokalresursplan

Investeringar för att upprätthålla värdet och funktionen av befintliga fastighetstillgångar

Lönsamhets- eller effektivitetshöjande investeringar

a) Anpassning av lokaler för effektivare verksamhet

b) Fastighetsinvesteringar som förbättrar driftekonomi

 • Beslut om ny eller förändrad verksamhet som kräver investering i nya lokaler, innebär ökade hyreskostnader. Beslut måste fattas av hyresgästen och täckas av ökade ramar eller rationaliseringar

 • Underhåll och reinvesteringar är ett utpräglat fastighetsägaransvar, beslut fattas av fastighetsägaren och kostnader ska i huvudsak täckas av löpande hyresavtal.

 • Investeringar i syfte att effektivisera verksamhet beslutas av hyresgästen och ökad hyra ryms inom befintliga verksamhetsramar.

 • Lönsamma fastighetsinvesteringar, t.ex. energibesparande åtgärder, beslutas av fastighetsägaren och kräver inte ökad hyraInvesteringsplan och beslut om anskaffning och avveckling
Investeringsplan och beslut om anskaffning och avveckling UK

 • Planering och beslut om investeringar, inhyrning och avveckling följer: ”Arbetsprincip för förändringar i lokalbeståndet”

 • Fastighet upprättar lokalplaner och kalkylunderlag för alla fastighetsinvesteringarStrategiska utvecklingsomr den
Strategiska utvecklingsområden UK

Kundrelationer och kommunikationer

Kompetensutveckling

Organisationsutveckling

Energi/miljöoptimering

Verktygsutveckling

Kvalitetsutveckling

Arbetsmiljö


ad