Działalność kontrolna
Download
1 / 10

Dzia?alno?? kontrolna Wojewody Mazowieckiego w zakresie ? ZDROWIE - PowerPoint PPT Presentation


  • 129 Views
  • Uploaded on

Działalność kontrolna Wojewody Mazowieckiego w zakresie  ZDROWIE Kontrole planowe  „Plan Kontroli Zewnętrznych MUW”. Kontrole doraźne  skargi, sygnalizowane nieprawidłowości w funkcjonowaniu przedsiębiorstw podmiotów leczniczych, wnioski Wojewody, Dyrektora Wydziału Zdrowia.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dzia?alno?? kontrolna Wojewody Mazowieckiego w zakresie ? ZDROWIE' - anika


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Działalność kontrolna Wojewody Mazowieckiego w zakresie

 ZDROWIE

Kontrole planowe  „Plan Kontroli Zewnętrznych MUW”.

Kontrole doraźne  skargi, sygnalizowane nieprawidłowości w funkcjonowaniu przedsiębiorstw podmiotów leczniczych, wnioski Wojewody, Dyrektora Wydziału Zdrowia.

Kontrole zlecane np. Konsultantom Wojewódzkim (art. 111 ust. 5 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej).


Zakresy kontroli

Zgodność wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.

Zapewnienie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w ciąży oraz połogu w poradniach dla kobiet.

Prawidłowość odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy/lekarzy dentystów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz ramowym programem stażu lekarza/lekarza dentysty.


Zakresy kontroli

Realizacja zadań przez szpitalne oddziały ratunkowe – spełnianie wymagań dotyczących lokalizacji w strukturach szpitala, minimalnego wyposażenia oraz zasobów kadrowych.

Realizacja zadań określonych dla zespołów ratownictwa medycznego, sposób organizacji pracy i gotowości do podejmowania akcji medycznych czynności ratunkowych, kwalifikacje zawodowe personelu medycznego oraz spełnianie wymagań przez specjalistyczne środki transportu sanitarnego.

Spełnianie wymagań przez podmioty uprawnione do prowadzenia kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Wykonywanie i dokumentowanie badań lekarskich prowadzonych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do posiadania pozwolenia na broń oraz prawidłowości wydawania orzeczeń lekarskich.


Podstawy prawne prowadzenia kontroli w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)  art. 111 ust. 1, 2 i 4

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.)  art. 31

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.)  art. 15 ust. 6b i 6c

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń (Dz. U. Nr 79, poz. 898, z późn. zm.)  § 9 ust. 1 i 3


Priorytety w działalności kontrolnej Wojewody Mazowieckiego w latach 2012  2013

Ocena zapewnienia świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w ciąży oraz połogu w poradniach dla kobiet  rok 2012.

Ocena poziomu organizacji opieki, zabezpieczenia świadczeń medycznych oraz przestrzegania praw pacjenta w podmiotach leczniczych sprawujących opiekę nad osobami starszymi, przewlekle chorymi oraz niepełnosprawnymi  rok 2013.


Ocena zapewnienia świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w ciąży oraz połogu w poradniach dla kobiet  rok 2012

Kontrole prowadzone w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. z 2012 r., poz. 1100).

Liczba zrealizowanych kontroli  45

(w tym 21 placówek publicznych i 24 niepubliczne)

Liczba kontroli, w których nie stwierdzono nieprawidłowości  7

Liczba kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości  38

Liczba sformułowanych zaleceń pokontrolnych  80


Ocena zapewnienia świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w ciąży oraz połogu w poradniach dla kobiet  rok 2012

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości:

Niewykonywanie pełnego katalogu badań zalecanych kobiecie w ciąży (brak badań krwi w kierunku HIV i HCV)

Nieustalanie indywidualnych planów opieki prenatalnej/przedporodowej;

Brak informacji o skierowaniu kobiety ciężarnej do położnej poz, w celu objęcia jej opieką

Niewykonywanie przez położną zalecanej liczby wizyt patronażowych w miejscu zamieszkania położnicy i jej dziecka

Nieprawidłowe prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentek


Ocena poziomu organizacji opieki, zabezpieczenia świadczeń medycznych oraz przestrzegania praw pacjenta w podmiotach leczniczych sprawujących opiekę nad osobami starszymi, przewlekle chorymi oraz niepełnosprawnymi  rok 2013

zadanie realizowane przez WK w ramach kontroli z zakresu zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej w:

zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych (ZPO)

zakładach opiekuńczo-leczniczych (ZOL)

hospicjach

jednostkach pielęgniarskiej opieki długoterminowej

zwiększenie liczby kontroli w ramach zadania priorytetowego  o 60%w stosunku do roku 2012

informacja podsumowująca wyniki kontroli


Najważniejsze zmiany w przepisach medycznych oraz przestrzegania praw pacjenta

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia ich braku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1098)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2012 r., poz. 1545)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. z 2012 r., poz. 1100)


Najważniejsze zmiany w przepisach medycznych oraz przestrzegania praw pacjenta

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dz. U. z 2013 r., poz. 15)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1509)