ugovor n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UGOVOR PowerPoint Presentation
Download Presentation
UGOVOR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

UGOVOR - PowerPoint PPT Presentation


 • 207 Views
 • Uploaded on

UGOVOR. Neformalni i formalni. Obvezna pisana forma ugovora. u promet u s nekretninama u prodaji s obročnim otplatama u građenju i građevnim radovima davanje licencije kod trgovinskih zastupanja usluge turističkih agencija osiguranja bankarski poslovi promet s inozemstvo

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'UGOVOR' - anevay


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ugovor

UGOVOR

Neformalni i formalni

obvezna pisana forma ugovora
Obvezna pisana forma ugovora
 • u prometus nekretninama
 • u prodaji s obročnim otplatama
 • u građenju i građevnim radovima
 • davanje licencije kod trgovinskih zastupanja
 • usluge turističkih agencija
 • osiguranja
 • bankarski poslovi
 • promet s inozemstvo

Javna nabava

preporu ena pisana forma
Preporučena pisana forma
 • u prodaji – kupnji veće količine robe
 • visoke vrijednosti predmeta ugovora
 • u slučajevima dugoročnijeg (godišnjeg ili višegodišnjeg) ugovaranja poslova.
potvrda kod nepisane forme
Potvrda kod nepisane forme
 • Svaka strana može od druge zahtijevati pisanu potvrdu usmeno sklopljenog ugovora sve dok druga strana ne ispuni obvezu iz ugovora.

Ugovor sklopljen u usmenom obliku valjan je iako pisana potvrda nije dana.

slide5
Ako pozvana strana u roku od osam dana od primitka poziva ne preda potvrdu drugoj strani ili pošti preporučenim pismom, ova može zahtijevati da sud utvrdi postojanje ugovora i naknadu štete pretrpljene zbog toga što nije izdana pisana potvrda.
definicija ugovora zoo lanak 376
Definicija ugovoraZOO - članak 376.
 • Ugovorom o kupoprodaji prodavatelj se obvezuje predati kupcu stvar u vlasništvo, a kupac se obvezuje platiti mu cijenu.Prodavatelj nekog prava obvezuje se pribaviti to pravo kupcu, a kad ostvarivanje njegova sadržaja zahtijeva posjed stvari, predati mu i stvar.
prof kliment definira ugovor
prof. Kliment definira ugovor
 • Ugovor o prodaji robe dokument je u kojem se prodavač (dobavljač) obvezuje da će isporučiti robu ili izvršiti uslugu pod određenim uvjetima kupcu, a da će je on preuzesti i podmiriti obveze.
slide8
Odredbe propisa kojima se, djelomično ili u cijelosti, određuje sadržaj ugovora sastavni su dijelovi tih ugovora te ih upotpunjuju ili stupaju na mjesto ugovornih odredbi koje nisu u skladu s njima.
elementi ugovora
Elementi ugovora

STRANKE (ugovorne strane)

 • svaki ugovor počinje s preciznim određenjem prodavatelja i kupca; točnim određenjem tko ima kakve obveze, a kakva prava.
 • U određenju kupca, tj. prodavatelja navodi se tvrtka, matični broj, sjedište te zastupnik.
predmet ugovora
Predmet ugovora

je naziv robe, radova ili usluga. Iskazuje se jasno i točno da se bez dvojbe zna što je predmet ugovora.

Najčešće se koristi oznaka artikla, oznaka vrste ili prema uzorku.

kvaliteta kakvo a
Kvaliteta - kakvoća
 • predmeta ugovora utvrđuje se prema uzorku, zaštitnom znaku, standardima ili "uobičajenom kvalitetom".
 • Općim uzancama za promet robom "uobičajena kvaliteta" je kvaliteta koja mora odgovarati svojstvima koja se u mjestu prodavatelja redovito traži za takvu robu ili usluge.
koli ina
Količina
 • se izražava odgovarajućim uobičajenim mjernim jedinicama (tona, vagon, hektolitar, itd.).
 • Količina treba biti određena, a u iznimnim slučajevima odrediva (limitirana od - do ili cirka - cca).
cijena
Cijena
 • može biti fiksno naznačena, tj. točno određena, a može biti vezana za stanje na tržištu na dan isporuke.
 • Za jednokratnu transakciju cijena će se odrediti fiksno
 • Cijena može biti izražena samo za vrijednost robe tj. usluge s porezom, a može sadržavati i osiguranje, ambalažu, transport, carinske pristojbe, popuste
rok pla anja
Rok plaćanja
 • prije izvršenja
 • istodobno
 • ili poslije
na in pla anja
Način plaćanja
 • u pravilu je bezgotovinski - nalogom za prijenos (virmanom) sa žiro-računa kupca na žiro-račun prodavatelja.
 • Ugovornom odredbom mogu se odrediti i instrumenti osiguranja plaćanja, npr. ček, akceptni nalog, mjenica s avalom, zadužnica
rok isporuke
Rok isporuke
 • - određuje se nedvojbeno npr. 2009-01-24 do 15:00 sati
 • Rok može biti iskazan i uobičajenim trgovinskim izrazima, npr. početkom mjeseca, u sredini ili krajem mjeseca.
 • Rok može biti žuran (promptan), što podrazumijeva da se odmah pristupi isporuci.
mjesto isporuke
Mjesto isporuke
 • -određuje se transportnim klauzulama.
 • To može biti
    • skladište kupca
    • skladište prodavatelja
    • ili neko međumjesto.
ambala a i pakiranje
Ambalaža i pakiranje
 • štiti kvalitetu i količinu robe
 • olakšava transport i skladištenje.

Ugovornom odredbom uređuje se vrsta ambalaže, vlasništvo, rok za povrat, cijena i sl.

preuzimanje robe
Preuzimanje robe

roba se preuzima komisijski na temelju dokumenata koji prate robu (npr. dostavnica, otpremnica, račun) o čemu se vodi zapisnik uz prisutnost predstavnika obiju strana

kvalitativno preuzimanje
KVALITATIVNO PREUZIMANJE
 • Organoleptičko utvrđivanje kvalitete je osjetilno uočavanje kvalitete i to prema izgledu, mirisu, okusu ili opipu.
 • Stručno utvrđivanje kvalitete je mišljenje stručnjaka o kvaliteti pojedine robe utvrđeno tehničkim pomagalima ili kemijskim sredstava, npr. labaratorijskom analizom.
kvantitativno preuzimanje
KVANTITATIVNO PREUZIMANJE

To je utvrđivanje stvarno dopremljene količine robe u odnosu na navode u dokumentaciji koja prati robu, npr. prema otpremnici ili računu.

reklamacija
Reklamacija
 • na kvantitetu ili kvalitetu robe priznaje se samo ako je sastavljen komisijski zapisnik uz nazočnost obiju strana, i to odmah nakon preuzimanja robe.
 • Rok za reklamaciju je žuran, određuje se ugovornom odredbom najčešće do 3 ili do 8 dana. Rok za reklamacije za skrivene nedostatke robe ovisit će o vrsti robe.
jamstvo
Jamstvo
 • služi u reklamne svrhe jer proizvođač na taj način ističe kvalitetu svojih proizvoda.
 • Jamstveni rok ovisi o vrsti proizvoda, a najčešće je od 6 do 36 mjeseca.
osiguranje
Osiguranje
 • ugovornim odredbama određuje se protiv kojih će se rizika osigurati roba u transportu i osigurana vrijednost. Robu obično osigurava strana koja organizira transport.
sredstva za poja anje ugovora
Sredstva za pojačanje ugovora

ugovaraju se radi sigurnosti da bi se ugovorne obveze obavile u potpunosti i na vrijeme

 • jamstvo - jamac se obvezuje da će prema vjerovniku ispuniti pravovaljanu i dospjelu obvezu ako je ne ispuni glavni dužnik;
 • ugovorne kazne ili penali
 • zatezne kamate
 • bankovno jamstvo, akreditiv, predujam, odustatnina
raskid ugovora
Raskid ugovora
 • višom silom
 • sporazumno ili
 • sudskom odlukom.
dijelovi ugovora
Dijelovi ugovora
 • zaglavlje – sadrži određenje stranaka i nadnevak sklapanja ugovora;
 • naziv ugovora – posebno se ističe riječ ugovor

verzalom, spacionirano, boldirano i centrirano;

•sadržaj ugovora – razdijeljen je po člancima;

• potpis stranaka, broj i pečat poslovnih organizacija.

slide28
Poslovne organizacije koriste tipizirane ugovore ako to zahtijeva njihov način poslovanja.
 • Popunjava se samo tvrtka kupca i količina, vrsta robe, rabat i eventualno još neki od elemenata ugovora.
 • U slučajevima kada se želi neke odredbe tipskog ugovora izmijeniti koristi se aneks ugovora.