Download
ugovor o gra enju n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UGOVOR O GRAĐENJU PowerPoint Presentation
Download Presentation
UGOVOR O GRAĐENJU

UGOVOR O GRAĐENJU

334 Views Download Presentation
Download Presentation

UGOVOR O GRAĐENJU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. UGOVOR O GRAĐENJU UGOVOR O DJELU

 2. DEFINICIJE • Ugovorom o građenju izvođač se obvezuje prema određenom projektu izgraditi u ugovorenom roku određenu građevinu na određenom zemljištu, ili na takvom zemljištu, odnosno na postojećoj građevini izvesti kakve druge građevinske radove, a naručitelj se obvezuje isplatiti mu za to određenu cijenu. • Ugovorom o djelu izvođač se obvezuje obaviti određeni posao, kao što je izrada ili popravak neke stvari, izvršenje kakva fizičkog ili umnog rada i sl., a naručitelj se obvezuje platiti mu za to naknadu.

 3. IZVORI • Zakon o obveznim odnosima • Posebne uzance o građenju iz 1977. • Zakon o prostornom uređenju i gradnji • Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom građenju i gradnji • Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja • Zakon o građevnim proizvodima

 4. IZVORI • Opći uvjeti za izvođenje građevinskih radova koje je izdala Međunarodna federacija savjetodavnih inženjera (FIDIC – International Federation of Consulting Engineers) • Uvjeti ugovora za izvođenje građevinskih radova visokogradnje i niskogradnje projektiranih od naručitelja • Uvjeti ugovora za postrojenja i projektiranje-građenje eliktričnih i mehaničkih postrojenja i za građevinske radove niskogradnje i visokogradnje projektiranih od izvođača • Uvjeti ugovora EPC/ključ u ruke • Kratki oblik ugovora

 5. UGOVOR O GRAĐENJU SASTOJCI građevina/građevinski radovi cijena projekt rok FORMALNI UGOVOR UGOVOR O DJELU SASTOJCI djelo cijena rok NEFORMALNI UGOVOR

 6. CIJENA • Što ako cijena nije određena u ugovoru o građenju? • Mogu li se građevinskim radom smatrati i oni radovi koji se izvode bez projekta (npr. temeljem skica ili naputaka inženjera)? • Što ako strane nisu odredile rok?

 7. ZOO (čl. 621) Pod »građevinom« razumijevaju se zgrade, brane, mostovi, tuneli, vodovodi, kanalizacije, ceste, željezničke pruge, bunari i ostale građevine čija izrada zahtijeva veće i složenije radove ZPUG (čl. 2. st. 1. t. 36) Građevina je građenjem nastao i s tlom povezan sklop, svrhovito izveden od građevnih proizvoda sa zajedničkim instalacijama i opremom, ili sklop s ugrađenim postrojenjem, odnosno opremom kao tehničko – tehnološka cjelina ili samostalna postrojenja povezana s tlom, te s tlom povezan sklop koji nije nastao građenjem, ako se njime mijenja način korištenja prostora GRAĐEVINA

 8. GRAĐEVINA • je li izgradnja teniskog terena ili dječjeg igrališta “građenje”, prema definiciji ZOO-a? • hoće li se odredbe ugovora o građenju primjenjivati i na građevinske radove čija izrada ne zahtijeva veće i složenije radove? • mogu li se i kod najjednostavnijih radova građenja pojaviti isti problemi kao i kod vrlo složenih radova?

 9. CIJENA – čl. 625 ZOO-a Cijena radova može se odrediti po jedinici mjere ugovorenih radova (jedinična cijena) ili u ukupnom iznosu za cijelu građevinu (ukupno ugovorena cijena).

 10. JEDINIČNA CIJENA • po jedinici mjere ugovorenih radova (iskop po kubičnom metru, iskop u kamenu ili pijesku, po toni cementa, po komadu prozora ili vrata i sl.) • veliki investicijski radovi – pomna razrada projekta • u toj se cijeni nalazi i dobit izvođača • zbroj svih procijenjenih količina daje ukupnu procijenjenu cijenu radova – radi li se ovdje tek o vrsti “troškovnika” ili o stvarnoj konačnoj cijeni radova? • što ako neka jedinična cijena nije navedena u ugovoru a javi se potreba da se i takvi radovi izvedu?

 11. UKUPNO UGOVORENA (PAUŠALNA) CIJENA • ugovara se za izvršenje cijelog posla • izvođač ima pravo samo na ugovorenu cijenu, bez obzira na stvarne troškove • je li paušalna cijena isto što i “fiksna” cijena? • usp. sa čl. 614 ZOO (Proračun s izričitim jamstvom) • usp. sa čl. 627 ZOO (Odredba o nepromjenjivosti cijena)

 12. PRORAČUN S IZRIČITIM JAMSTVOM • što ako je izvođač uložio više rada od prvobitno predviđenog ili ako je izvršenje posla zahtijevalo veće troškove? • proračun s izričitim jamstvom izvođača za njegovu točnost – čl. 614. st. 1. ZOO • proračun bez izričitog jamstva izvođača za njegovu točnost – čl. 614. st. 3. ZOO • mogu li strane ugovoriti da izvođač može zahtijevati veće troškove od troškova predviđenih proračunom s izričitim jamstvom ako povećanje prelazi određeni postotak? • što ako naručitelj u tijeku izvođenja djela mijenja naloge i proširuje opseg poslova i/ili poboljšava kakvoću djela, a ugovorena je klauzula o izvođačevu jamstvu za točnost proračuna?

 13. ODREDBA O NEPROMJENJIVOSTI CIJENA • prisilna ili dispozitivna odredba? • kakav je odnos između čl. 614 i čl. 627? • primjenjuje li se odredba čl. 627 ako se kod ugovora o građenju ugovore cijene na temelju izričitog jamstva za proračun?

 14. JEDINIČNA odgovornost za ukupne količine snose naručitelji rizik ukupnog broja ugrađenih vrata; rizik većeg broja jedinica + ušteda ako je broj jedinica manji od prvotno predviđenog odgovornost za pojedine jedinične cijene snose izvođači rizik za cijenu svakih ugrađenih vrata; rizik promjena jedinične cijene + korist eventualnog pojeftinjenja PAUŠALNA izvođač preuzima rizik pogrešne procjene potrebnih količina korist naručitelja ako je izvođač mora izvesti više radova i veće količine od onih koje je pretpostavio kada je oblikovao cijenu korist izvođača ako je precijenio količine i opseg radova, te ako radove završi uz manje troškove CIJENA

 15. IZMJENA CIJENE • Nakon što su naručitelj i izvoditelj prihvatili konačni obračun (posebne uzance o građenju, br. 116. do 119.), izvoditelj nema pravo zahtijevati od naručitelja da plati što više od onoga što je utvrđeno konačnim obračunom, pa tako nema pravo naknadno zahtijevati ni razliku u cijeni veću od dva posto, pet posto ili deset posto povećanja (čl. 636. i 637. [čl. 626. i 627]ZOO-a) ako pri sastavljanju i prihvaćanju konačnog obračuna nije izričito zadržao to pravo uz suglasnost naručitelja, tj. ako ugovorne strane nisu suglasno zaključile da će o pravu na razliku o cijeni odlučivati naknadno. • Ps, Pž-2916/89 od 30. siječnja 1990. godine

 16. IZMJENA CIJENE • je li odredba čl. 626 ZOO-a pogodna za: • ugovore kod kojih su ugovorene jedinične cijene? • ugovore kod kojih je ugovorena paušalna cijena? • predviđa li ZOO i neke druge posebne ugovorne instrumente kojima bi strane mogle urediti mogućnost promjena (odnosno stabilnost) cijena?

 17. IZMJENA CIJENE • povećanje cijene elemenata na temelju kojih je određena cijena radova • ukupna cijena radova poraste za više od 2% • vrijeme između sklapanja ugovora i ispunjenja ugovora • ukupna cijena radova poraste za više od 5% • vrijeme između sklapanja ugovora i dana kada su radovi prema ugovoru trebali biti završeni (dakle, samo za ugovorno razdoblje)

 18. PRAVO NARUČITELJA NA SNIŽENJE UGOVORENE CIJENE • sniženje cijene elemenata na temelju kojih je određena cijena radova • ukupna cijena radova snižena za više od 2% • vrijeme između sklapanja ugovora i ispunjenja obveze • ako je ugovorena nepromjenjivost cijene, ukupna cijena radova snižena za više od 10% • ako je izvođač u zakašnjenju • razmjerno sniženje cijene za svako sniženje cijene elemenata

 19. KRITERIJ ZA TRAŽENJE PROMJENE (POVEĆANJA ILI SNIŽENJA) CIJENA • razdoblja u kojima se uzimaju u obzir povećanja ili sniženja cijena: • čl. 626. st. 1. • vrijeme između sklapanja ugovora i njegova ispunjenja • čl. 626. st. 2. • vrijeme između sklapanja ugovora i dana kada su radovi prema ugovoru trebali biti izvršeni • čl. 627 • razdoblje nakon sklapanja ugovora • čl. 629. st. 1. • vrijeme između sklapanja ugovora i ispunjenja obveze izvođača

 20. RASKID UGOVORA ZBOG POVEĆANE CIJENE • je li “znatno povećana cijena” i ona kod koje je došlo do povećanja od: • 2% (čl. 626. st. 1.) • 5% (čl. 626. st. 2.) • 10% (čl. 627) • što je sa povećanjima cijene na koje bi izvođač imao pravo do trenutka raskida, ako ispunjavaju uvjete iz čl. 626 i čl. 627

 21. UGOVOR O GRAĐENJU S ODREBOM “KLJUČ U RUKE” • ugovori kojima se preuzima obveza dovršenja nekog objekta uvijek su složeni od nekoliko vrsta ugovora • ugovori o projektiranju i izradi tehničke dokumentacije (ugovori o djelu) • ugovor o građenju (podvrsta ugovora o djelu) • ugovor o isporuci opreme (ugovor o kupoprodaji) • ugovor o montaži (ugovor o djelu) itd.

 22. UGOVOR O GRAĐENJU S ODREBOM “KLJUČ U RUKE” • može li se odredba “ključ u ruke” ugovoriti i onda kada je ugovorena: • jedinična cijena • paušalna cijena • postoji li razlika između slučajeva kada je ugovoren “ključ u ruke” i kada je ugovorena “paušalna cijena”

 23. UGOVOR O GRAĐENJU S ODREBOM “KLJUČ U RUKE” Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka [ugovor o građenju sadrži odredbu “ključ u ruke” ili neku drugu sličnu odredbu]mogu biti obuhvaćeni i poslovi projektiranja (čl. 630. st. 2.) PROJEKT čl. 620. st. 1. čl. 623

 24. DEFINICIJA PROJEKTANTA - ZPUG Projektant Članak 179. (1) Projektant je fizička osoba koja prema posebnom zakonu ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer. (2) Projektant je odgovoran da projekti koje izrađuje ispunjavaju propisane uvjete, a osobito da je projektirana građevina usklađena s lokacijskom dozvolom, da ispunjava bitne zahtjeve za građevinu i da je usklađena s odredbama ovoga Zakona i posebnim propisima. (3) Projektant ne može biti zaposlenik osobe koja je izvođač na istoj građevini.