slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
L.Bínovská, M.Nádaská, I.Gáliková, M.Krilek, R.Geschwandtner, I.Krajčovič IKP-7 TRNAVA 2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 51

L.Bínovská, M.Nádaská, I.Gáliková, M.Krilek, R.Geschwandtner, I.Krajčovič IKP-7 TRNAVA 2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA V TRNAVE Stratégia RILIMM, s.r.o. L.Bínovská, M.Nádaská, I.Gáliková, M.Krilek, R.Geschwandtner, I.Krajčovič IKP-7 TRNAVA 2011. Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'L.Bínovská, M.Nádaská, I.Gáliková, M.Krilek, R.Geschwandtner, I.Krajčovič IKP-7 TRNAVA 2011' - andres


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVEMATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA V TRNAVEStratégia RILIMM, s.r.o.

L.Bínovská, M.Nádaská, I.Gáliková,

M.Krilek, R.Geschwandtner, I.Krajčovič

IKP-7

TRNAVA 2011

slide2
Táto práca bola podporovaná Agentúrou

na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy

č. LPP -0384-09 „Koncept HCS modelu 3E vs koncept Corporate Social Responsibility (CSR)“.

obsah
Obsah

Spoločensky zodpovedné podnikanie

Predstavenie RILIMM, s.r.o.

Analýza

Marketingový mix

Návrh a implementácia stratégie

spolo ensky zodpovedn podnikanie
SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE
 • Súčasťou podnikateľskej stratégie a vzájomných vzťahov s našimi zákazníkmi, dodávateľmi, zamestnancami a ďalšími zainteresovanými stranami  je náš dobrovoľný prístup neustále dodržiavať zásady spoločensky zodpovedného podnikania.
 • Spoločensky zodpovedným podnikaním zodpovedne a nad rámec legislatívnych predpisov riadime naše podnikateľské činnosti so zameraním sa na udržateľný rast a rozvoj spoločnosti.
 • Zaviazali sme sa neustále dodržiavať princípy, ktoré sa dotýkajú oblasti ľudských práv, zamestnaneckých práv, ochrany životného prostredia a protikorupčných opatrení.
profil spolo nosti rilimm s r o
Profil spoločnosti RILIMM, s.r.o.
 • Fiktívna spoločnosť RILIMM, s.r.o. bola založená spoločenskou zmluvou dňa 06.10. 2000 a následne bola zapísaná do Obchodného registra. Spoločnosť je uznávaným výrobcom v automobilovom priemysle na Slovensku i v Európe.
v robn program spolo nosti rilimm s r o
Výrobný program spoločnosti RILIMM, s.r.o.
 • Spoločnosť RILIMM, s.r.o. sa zaoberá výrobou konštrukčných častí nákladných a osobných automobilov a ich opravou.
 • V rámci komplexnosti ponúkaných produktov a služieb osobných i nákladných automobilov ponúkame:

-výrobu, opravu podvozkov vybraných typových prevedení,

-výrobu, opravu a skúšky bŕzd a brzdových komponentov a zariadení,

-zabezpečenie špeciálnych povrchových úprav,

-opravu a skúšky elektrického vykurovania,

-výrobu, opravu a skúšky točivých strojov.

syst m mana rstva kvality v rilimm s r o
Systém manažérstva kvality v RILIMM, s. r. o.
 • Zavedenie SMQ sa skladá z niekoľkých požiadaviek, ktorými sa riadi naša spoločnosť a ktorými udržiava a zlepšuje SMQ:

-určiť procesy potrebné pre SMQ a ich aplikáciu v rámci organizácie,

-určiť postupnosť a interakciu týchto procesov,

-určiť kritéria a metódy potrebné na zaistenie efektívneho prevádzkovania a riadenia týchto procesov,

-zaistiť dostupnosť zdrojov a informácii nevyhnutných na zabezpečenie prevádzky a monitorovanie týchto procesov,

-monitorovať, merať kde je vhodné a analyzovať tieto procesy,

-zaviesť činnosti nevyhnutné na dosiahnutie plánovaných výsledkov a trvalého zlepšovania týchto procesov.

poslanie
POSLANIE
 • Poslanie by malo odpovedať na otázky:

„Prečo podnik existuje?, Kto sme?, Čo robíme?, Kam smerujeme?“

 • Poslanie RILIMM, s.r.o.

-Komplexná údržba a modernizácia nákladných a osobných automobilov

-Výroba dielov strojárskeho charakteru a vývoj nových komponentov pre automobilový priemysel

poslanie ciele
Poslanie & ciele
 • Krátkodobé ciele:

-prilákať nových zákazníkov

-nové marketingové ťahy na získanie nových zákazníkov

 • Dlhodobé ciele:

-získať si vedúcu pozíciu na trhu

-zabezpečovať rast firmy rozširovaním ponuky výrobkov a služieb

-presadzovať sa na trhu poskytovaním výrobkov a služieb vysokej kvality

-mať pod kontrolou finančnú situáciu spoločnosti

v zia
VÍZIA
 • Vízia načrtáva v najvšeobecnejších a koncepčných pojmoch predstavu o budúcom smerovaní a postavení podniku.
 • Strategická vízia RILIMM, s.r.o.

-byť akceptovanou a kapacitne významnou EU dielňou

-udržať svoje dominantné postavenie na trhu opráv automobilov v rámci SR

-systematicky rozvíjať opravy automobilov zahraničných držiteľov

-rozvíjať výrobu komponentov a finálnych produktov automobilového priemyslu

strategick podnikate sk jednotky
Strategické podnikateľské jednotky
 • VOP- Výroba a oprava podvozkov vybraných typových prevedení

Hlavné údaje výroby:

-v počte 50 až 55 ks mesačne

-jedná sa o opakovanú výrobu

-Kompletizácia: Na pracovisku.

 • Oprava podvozkov sa uskutočňuje v samostatných dielňach s kvalifikovaným personálom.
strategick podnikate sk jednotky1
Strategické podnikateľské jednotky
 • VOSB- Výroba, oprava a skúšky brzdy a brzdových komponentov a zariadení
 • Skúšky bŕzd:

-Skúškami sa zisťuje správna činnosť bŕzd.

 • Výroba bŕzd:

-na osobné automobily

-hlavný brzdový valec

-brzdový valec

-brzdové čeľuste

-na nákladné automobily

-hlavný brzdový valec

-hlavný spojkový valec

strategick podnikate sk jednotky2
Strategické podnikateľské jednotky
 • PU- Špeciálne povrchové úpravy

-Povrchová úprava polotovaru sa skladá z nasledovných operácií:

-naloženie polotovarov na linku povrchovej úpravy

-zakrytie nafarbených častí

-úprava povrchu

-striekanie základnou farbou

-sušenie po prvom nátere

-chladenie po každej operácii sušenia

-farbenie konečným lakom

-vypaľovanie laku – vo vypaľovacej komore pre teplote 70°C.

-kompletizácia (montovanie) – manuálna kompletizácia

strategick podnikate sk jednotky3
Strategické podnikateľské jednotky
 • OEV – Oprava elektrického vykurovania
 • OTS - výroba, oprava a skúšky točivých strojov
makroanal za
MAKROANALÝZA
 • Nepriame okolie spoločnosti RILIMM tvorí:

-ekonomické prostredie;

-vedecko-technické prostredie;

-politické a legislatívne prostredie;

-ekologické prostredie;

-kultúrne a sociálne prostredie;

 • Priame okolie spoločnosti tvoria:

-zákazníci;

-dodávatelia;

-veritelia;

-konkurenti;

makroanal za1
MAKROANALÝZA

Externé prostredie

mikroanal za
MIKROANALÝZA
 • Mikroprostredie tvoria vplyvy obklopujúce podnik, ktoré ovplyvňujú jeho schopnosť slúžiť zákazníkom – firma, jej distribučné kanály, jej spotrebiteľské trhy, jej konkurenti a verejnosť.
 • Úlohou marketingového manažmentu je vytvoriť príťažlivú ponuku pre cieľové trhy.

Jeho úspešnosť ovplyvňujú faktory, ktoré môžeme rozčleniť na:

    • interné mikroprostredie
    • externé mikroprostredie
marketingov mix
MARKETINGOVÝ MIX
 • Súbor kontrolovateľných marketingových veličín, ktoré firma spája do určitého celku, aby vyvolala želanú reakciu v cieľovom trhu. Pri skúmaní a tvorbe marketingového mixu hľadáme odpovede na otázky:
  • čo ponúkame zákazníkovi?
  • za akú cenu?
  • kde a komu to predáme?
  • ako budeme zákazníka o našej ponuke informovať?

Nástrojmi marketingového mixu sú 4 prvky:

-Product -Place

-Price -Promotion

marketingov mix1
MARKETINGOVÝ MIX
 • Produkt (Product)-je definovaný a jeho konkrétna podoba závisí od aktuálnych požiadaviek konečného zákazníka a možnosti na strane ponuky.
 • Cena (Price) - zvyšujúci sa počet subjektov na strane ponuky má za dôsledok prudký tlak na cenovú úroveň ponúkaných produktov.
 • Distribúcia (Place)- distribujeme svoje produkty priamo.
 • Marketingová komunikácia (Promotion) -directmarketing,inzercia, iná platená reklama, prednášková činnosť pre stálych a potenciálnych zákazníkov
prieskum medzi z kazn kmi
Prieskum medzi zákazníkmi
 • Spoločnosť sa snaží zvýšiť povedomie o reálnych a skrytých potrebách zákazníkov a odhaliť aj hlavné príčiny ich nespokojnosti. Bol vypracovaný dotazník, zameraný na zistenie spokojnosti zákazníkov.
 • Monitoring spokojnosti zákazníkov spoločnosti RILIMM s.r.o. sa vykonáva pravidelne raz do roka.
 • Analýza SWOT
 • SWOT analýza je jednoduchým nástrojom zameraným na charakteristiku kľúčových faktorov ovplyvňujúcich strategické postavenie podniku.
v sledok swot anal zy
Výsledok SWOT analýzy
 • Stratégia v kvadrante ST je stratégiou silného podniku, ktorý sa nachádza v nepriaznivom prostredí.
 • Silná pozícia by sa mala využiť na blokovanie nebezpečenstva, zastrašenie konkurencie alebo únik do bezpečnejšieho prostredia.
 • Odporúča sa defenzívna stratégia, ktorou si podnik chráni vydobytú pozíciu.
hodnotenie konkuren nej poz cie
Hodnotenie konkurenčnej pozície
 • Pri hodnotení sme brali do úvahy dvoch vybraných konkurentov zo Slovenska, ktorých považujeme za pomerne silných. Sú to už vyššie spomínané spoločnosti. Spoločnosť Fragokov a spoločnosť Sommer-automatic Slowakei s.r.o..
profil rozhoduj cich z kazn kov
Profil rozhodujúcich zákazníkov
 • Zákazníkov spoločnosti RILIMM s. r. o. môžeme rozdeliť do nasledujúcich skupín:
  • Kľúčoví zákazníci
  • Podstatní zákazníci
  • Nepodstatní zákazníci
  • Iní
profil rozhoduj cich z kazn kov1
Profil rozhodujúcich zákazníkov
 • Kľúčoví zákazníci (najdôležitejší) - sú to hlavne veľké automobilové spoločnosti

-niesú to len zákazníci, ktorí sú našimi najväčšími odberateľmi jedného druhu služby alebo výrobku, ale aj tí čo odoberajú viac druhov v menšom množstve

 • Podstatní zákazníci -spoločnosť môže s nimi môže počítať, pretože títo zákazníci budú odoberať výrobky pravidelne pretože taktiež musia spĺňať zákazky ich zákazníkov
 • Nepodstatní zákazníci -jednorazoví odberatelia, ktorí odkupujú len malé množstvo výrobkov
 • Iní - menšie spoločnosti, ktoré odoberajú výrobky v menších množstvách alebo nenakupujú výrobky pravidelne
n vrh strat gie rilimm s r o
Návrh stratégie RILIMM, s. r. o.
 • Návrh stratégie RILIMM, s.r.o. sme stanovili na základe výsledkov zo SWOT analýzy, a z vypracovanej matice modelovej stratégie.
 • Matica ukazuje stratégiu v kvadrante ST, kde sa odporúča defenzívna stratégia, to znamená neustále rozvíjanie svojich silných stránok, ktoré podporujú konkurenčnú výhodu.
 • Ide o stratégiu silného podniku, ktorý sa nachádza v nepriaznivom prostredí.
strategick pl n
Strategický plán
 • Spoločnosť na základe analýzy stanovila tieto strategické ciele na rok 2012:
  • stabilizovať spoločnosť v roku 2012
  • udržať ziskovosť
  • získať nových zákazníkov
  • zvýšiť výkonnosť a rozvoj pracovníkov
  • zvýšiť efektivitu výrobných procesov
  • zaviesť nové technológie do výroby
  • dobrá spolupráca s dodávateľmi
  • minimalizovať nepriaznivý vplyv na životné prostredie
funk n strat gie
Funkčné stratégie
 • sú prostriedkom na splnenie cieľov podniku, ide o transformáciu hlavnej stratégie do akčných plánov pre určité oddelenia podniku.
 • Medzi základná funkčné stratégie patrí:
  • Personálna
  • Marketingová
  • Finančná
  • Výrobná
  • Environmentálna
ciele funk n ch strat gi
Ciele funkčných stratégií
 • Hlavné ciele v personálnej oblasti spoločnosti:

-neustále zvyšovanie odbornosti zamestnancov,

-zabezpečiť tímovú prácu,

-aktívny a individuálny prístup ku každému zamestnancovi spoločnosti,

-zlepšiť komunikáciu s pracovníkmi,

-motivovať pracovníkov firemnými benefitmi,

-zabezpečiť preventívne lekárske prehliadky.

ciele funk n ch strat gi1
Ciele funkčných stratégií
 • Hlavné ciele v marketingovej oblasti spoločnosti:

-rozšíriť reklamu produktov prostredníctvom dostupných médií,

-osloviť potenciálnych zakazníkov,

-zlepšiť webové stránky spoločnosti a udržiavať aktuálne informácie na webe,

-zaviesť online prezeranie katalógov produktov,

-zaviesť online dotazníky spokojnosti zakazníkov.

ciele funk n ch strat gi2
Ciele funkčných stratégií
 • Hlavné ciele vo finančnej oblasti spoločnosti:

-znížiť náklady,

-zvýšiť výnosy,

-odpredaj neperspektívnych aktivít a majetku,

-uhrádzanie záväzkov v lehote splatnosti,

-optimalizácia toku hotovosti.

 • Hlavné ciele vo výrobnej oblasti spoločnosti:

-zabezpečiť hospodárnosť výroby,

-zvýšiť efektivitu výrobných procesov,

-zaviesť nové technológie do výroby,

-maximálne využitie výrobnej kapacity.

ciele funk n ch strat gi3
Ciele funkčných stratégií
 • Hlavné ciele v  environmentálnej oblasti spoločnosti:

-neustálym monitorovaním minimalizovať únik znečisťujúcich látok do ovzdušia,

-minimalizovať vznik odpadov a ich nežiaduci vplyv na životné prostredie,

-redukovať energetickú a materiálovú náročnosť,

-znižovať riziko vzniku havárie,

-zlepšiť environmentálne správanie zamestnancov.

ciele funk n ch strat gi4
Ciele funkčných stratégií
 • Jednotlivé funkčné oddelenia predkladajú polročne hodnotiacu správu o plnení stanovených cieľov, na základe ktorej sa navrhnú a schvália nápravné opatrenia zamerané na dosiahnutie cieľov.
strategick priority rilimm s r o
Strategické priority RILIMM, s.r.o.
 • udržať a posilniť pozíciu významnej firmy v oblasti výroby a opravy konštrukčných častí nákladných a osobných automobilov  na domácom i zahraničnom trhu i po jeho úplnom otvorení,
 • zvyšovať hodnotu firmy,
 • ponúkať svojim obchodným partnerom nové produkty s cieľom zvýšiť ich spokojnosť a lojalitu,
 • rešpekt je základom práce nášho tímu,
 • rozvíjať spôsobilosť zamestnancov a efektívne zdieľať informácie vo vnútri firmy,
 • prispieť k ochrane a rozvoju životného prostredia.
strategick kontrola
STRATEGICKÁ KONTROLA
 • Je významnou súčasťou riadiacich funkcií na rôznych úrovniach.
 • Je základom pre včasne spoznanie a rozbor príčin rozdielov medzi realitou a plánovaným stavom. Neodmysliteľná je pri prijatí záverov k náprave zistených odchýlok.
strategick priority rilimm s r o1
Strategické priority RILIMM, s.r.o.
 • udržať a posilniť pozíciu významnej firmy v oblasti výroby a opravy konštrukčných častí nákladných a osobných automobilov  na domácom i zahraničnom trhu i po jeho úplnom otvorení,
 • zvyšovať hodnotu firmy,
 • ponúkať svojim obchodným partnerom nové produkty s cieľom zvýšiť ich spokojnosť a lojalitu,
 • rešpekt je základom práce nášho tímu,
 • rozvíjať spôsobilosť zamestnancov a efektívne zdieľať informácie vo vnútri firmy,
 • prispieť k ochrane a rozvoju životného prostredia.
ad