slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kraków, 18 września 2010 r.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Kraków, 18 września 2010 r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

SZTAB GENERALNY WP. ZESPÓŁ DO SPRAW PROFESJONALIZACJI SIŁ ZBROJNYCH RP. UNORMOWANIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE OBOWIAZUJĄCE W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH ORAZ SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ. Kraków, 18 września 2010 r. Na podstawie materiałów ZPSZ oraz ZOiU P1 SG WP

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kraków, 18 września 2010 r.' - andren


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

SZTAB GENERALNY WP

ZESPÓŁ DO SPRAW PROFESJONALIZACJI SIŁ ZBROJNYCH RP

UNORMOWANIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE OBOWIAZUJĄCE W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH ORAZ SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

Kraków, 18 września 2010 r.

Na podstawie materiałów

ZPSZ oraz ZOiU P1 SG WP

opracował

płk Leszek Laszczak

slide2

NOWY MODEL UZUPEŁNIANIA SIŁ ZBROJNYCH

NIEZDOLNI DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ

SZ RP „W”

OCHOTN I CY

SZ RP „K”

SŁUŻBA KANDYDACKA

SŁUŻBA ZAWODOWA

SZ RP „P”

GROMADZENIE REZERW OSOBOWYCH

ZDOLNI DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ

K

W

A

L

F

I

K

A

C

J

A

W

O

J

S

K

O

W

A

UZUPEŁNIENIE WOJENNE

UZUPEŁNIENIE MOB.

ŻOŁNIERZE REZERWY - OCHOTNICY W RAMACH NSR

UZUPEŁNIANIE KRYZYSOWE

(SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA)

ZASOBY SZ RP

ZASOBY REZERW OSOBOWYCH

OSOBY PRZENIESIONE DO REZERWY BEZ ODBYCIA SŁUŻBY

PRZENIESIENIE DO REZERWY

5

slide3

UWARUNKOWANIA TWORZENIA

NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

 • RZĄDOWY PROGRAM
  • z dnia 5 sierpnia 2008 r.
 • „Profesjonalizacja Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2008-2010”

OKREŚLIŁ

NSR UTRZYMYWANE BĘDĄ NA POTRZEBY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, WZMACNIANIA JEDNOSTEK WOJSKOWYCH W SYTUACJACH POTRZEBY ICH UŻYCIA DO DZIAŁAŃ W KRAJU I POZA GRANICAMI PAŃSTWA

W SKŁAD NSR WCHODZIĆ BĘDĄ ŻOŁNIERZE REZERWY POSIADAJĄCY NADANE PRZYDZIAŁY KRYZYSOWE – NA PODSTAWIE KONTRAKTU

STWORZENIE MATERIALNYCH REKOMPENSAT I ZACHĘT DO PEŁNIENIA SŁUŻBY W RAMACH NSR ORAZ DLA PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH ŻOŁNIERZY NSR

LICZEBNOŚĆ SIŁ ZBROJNYCH RP WYNIESIE NA KONIEC 2010 R. NIE WIĘCEJ, NIŻ 120 TYS. ŻOŁNIERZY SŁUŻBY CZYNNEJ I NSR

slide4

PRZYJĘTE ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE LICZEBNOŚCI

SIŁ ZBROJNYCH RP:

Liczebność etatowa SZ RP na koniec 2012 roku na poziomie 120.000 stanowisk etatowych.

Liczba stanowisk etatowych żołnierzy na koniec 2012 roku zgodnie z projektem Rozporządzenia Rady Ministrów.

Stan ewidencyjny żołnierzy w latach 2009-2012 na poziomie 100.000 żołnierzy służby czynnej oraz kandydatów.

Liczba żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych - do 10.000 w 2010 roku oraz do 20.000 w 2011 i 2012 roku

Zmniejszanie stanu etatowego SZ RP zgodnie z „Planami zamierzeń organizacyjnych…” na kolejne lata.

Stan ewidencyjny oficerów oraz podoficerów będzie pochodną ich naturalnego „odpływu” (odejście do rezerwy) oraz dopływu ze szkół wojskowych.

Zrównanie stanu etatowego i ewidencyjnego (służba czynna i NSR) nastąpi w 2012 roku.

4

slide5

PRZEZNACZENIE NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

WZMOCNIENIE POTENCJAŁU SIŁ ZBROJNYCH W PRZYPADKU ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA KRAJU

ZWALCZANIE KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH I LIKWIDACJA ICH SKUTKÓW

DZIAŁANIA ANTYTERRORYSTYCZNE

AKCJE POSZUKIWAWCZE I RATOWANIA ŻYCIA LUDZKIEGO

OCZYSZCZANIE TERENU Z MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH

UZUPEŁNIANIE JEDNOSTEK WOJSKOWYCH KIEROWANYCH DO MISJI POZA GRANICAMI KRAJU

slide6

REGULACJE USTAWOWE DOTYCZĄCE

NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

USTAWA Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O ZMIANIE USTAWY O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY RP ORAZ O ZMIANIE NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (obowiązuje od 1 stycznia 2010 r.)

OKREŚLA

ZASADY ADMINISTROWANIA ZASOBAMI ŻOŁNIERZY NSR

ZASADY ZAWIERANIA KONTRAKTÓW DO NSR

ZASADY NADAWANIA PRZYDZIAŁÓW KRYZYSOWYCH

ZASADY PEŁNIENIA CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W RAMACH NSR

ŚWIADCZENIA DLA ŻOŁNIERZY REZERWY NA PRZYDZIAŁACH KRYZYSOWYCH

ŚWIADCZENIA DLA PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH ŻOŁNIERZY

REZERWY

ZMIANĘ ZADAŃ TOAW W ZWIĄZKU Z ZARZĄDZANIEM KRYZYSOWYM I WYKORZYSTANIEM NSR

definicje zasadniczych poj
DEFINICJE ZASADNICZYCH POJĘĆ

Żołnierzami rezerwy są osoby, które złożyły przysięgę wojskową

i zostały przeniesione do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby

wojskowej, w tym z zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej,

jeżeli w dalszym ciągu podlegają obowiązkowi służby wojskowej

„Zasoby osobowe na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych”-

tworzą osoby podlegające obowiązkowi służby wojskowej, będące żołnierzami rezerwy i zdolne do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt lat życia, a posiadające stopień podoficerski lub oficerski – sześćdziesiąt lat życia

„Narodowe Siły Rezerwowe” tworzą żołnierze rezerwy, którym nadano przydziały kryzysowe na stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych, w wyniku ochotniczo zawartych kontraktów na pełnienie służby wojskowej w rezerwie i pozostający w dyspozycji do wykorzystania w przypadku realnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno w kraju, jak i za granicą.

7

slide8

GŁÓWNE ŹRÓDŁA GROMADZENIA ZASOBÓW OSOBOWYCH ŻOŁNIERZY REZERWY

SŁUŻBA

KANDYDACKA

ZASADNICZA SŁUŻBA WOJSKOWA

 • ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA
 • STAŁA
 • KONTRAKTOWA

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

PRZESZKOLENIE WOJSKOWE

DOTYCHCZASOWE ZASOBY ŻOŁNIERZY REZERWY

ZASOBY OSOBOWE NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

OFICEROWIE REZERWY

PODOFICEROWIE REZERWY

SZEREGOWI REZERWY

slide9

WEJDZIEW ŻYCIE 23.09

AKTY WYKONAWCZE DO USTAWY

O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY RP

DOTYCZĄCE NSR

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

W SPRAWIE PRZYDZIAŁÓW KRYZYSOWYCH (Dz.U. z 2010 r. Nr 76, poz. 497)

WESZŁOW ŻYCIE

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

W SPRAWIE ZAWIERANIA KONTRAKTÓW NA WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW W NARODOWYCH SIŁACH REZERWOWYCH (Dz.U. z 2010 r. Nr 87, poz. 562)

WESZŁOW ŻYCIE

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

W SPRAWIE SWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO PRACODAWCOM ZATRUDNIAJĄCYM ŻOŁNIERZY REZERWY POSIADAJĄCYCH NADANY PRZYDZIAŁ KRYZYSOWY ZA OKRES ODBYWANIA PRZEZ TYCH ŻOŁNIERZY ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH LUB PEŁNIENIA OKRESOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ (Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 509)

WESZŁOW ŻYCIE

WESZŁOW ŻYCIE

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

W SPRAWIEODBYWANIA OKRESOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ (Dz.U. z 2010 r. Nr 87, poz. 563)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

W SPRAWIEPRZYZNAWANIAŚWIADCZEŃ ŻOŁNIERZOM REZERWY

POSIADAJĄCYM PRZYDZIAŁY KRYZYSOWE (Dz.U. z 2010 r. Nr 145, poz. 971)

WESZŁOW ŻYCIE

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

W SPRAWIE ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH ŻOŁNIERZY REZERWY

(Dz.U. z 2010 r. Nr 145, poz. 974)

WESZŁOW ŻYCIE

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

W SPRAWIE SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

(Dz.U. z 2010 r. Nr 170, poz.1144)

slide10

URUCHOMIENIE PROCESU TWORZENIA

NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

DECYZJA Nr 401/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 2 grudnia 2009 r.

w sprawie przedsięwzięć zapewniających realizację procesu tworzenia Narodowych Sił Rezerwowych

OKREŚLENIE

zadań dla osób funkcyjnych resortu Obrony Narodowej dotyczących zapewnienia niezbędnych warunków umożliwiających wdrożenie rozwiązań dotyczących tworzenia Narodowych Sił Rezerwowych.

ROZKAZ Nr 47/SG/P1

SZEFA SZTABU GENERALNEGO WP

Z dnia 20 stycznia 2010 r.

w sprawie przedsięwzięć organizacyjnych zapewniających realizację procesu tworzenia i funkcjonowania Narodowych Sił Rezerwowych

OKREŚLENIE

zadań i terminów ich realizacji dla Kierownictwa i komórek organizacyjnych Sztabu Generalnego WP oraz dla Dowódców Rodzajów Sił Zbrojnych (równorzędnych) w zakresie naboru i obsadzania stanowisk służbowych żołnierzami NSR, procesu ich szkolenia oraz wdrożenia rozwiązań dotyczących służby przygotowawczej.

slide11

DOKUMENTY USZCZEGÓŁAWIAJĄCE PROCESTWORZENIA NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

WPROWADZONOROZKAZEM SZEFA SGWP Nr 214/SG/P1

z dnia 24 marca 2010 r.

do użytku służbowego informator pt.: „NARODOWE SIŁY REZERWOWE. VADEMECUM”

WPROWADZONOROZKAZEM SZEFA SGWP Nr 416/SG/P1

z dnia 8 czerwca 2010 r.

do użytku służbowego opracowanie pt.: „ SYSTEM UZUPEŁNIANIA SIŁ ZBROJNYCH RP ŻOŁNIERZAMI NSR”

WYDANO WYTYCZNE SZEFA ZOiU – P1

z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie przygotowania jednostek wojskowych i terenowych organów administracji wojskowej do wdrożenia nowego podsystemu uzupełniania stanowisk służbowych żołnierzami NSR

WYDANO WYTYCZNE SZEFA ZOiU – P1

z dnia 30 kwietnia 2010 r.

w sprawie rozpoczęcia procesu kwalifikowania i naboru ochotników w celu uzupełnienia stanowisk służbowych przeznaczonych dla NSR

slide12

ŹRÓDŁA GROMADZENIA ZASOBÓW OSOBOWYCH

NA POTRZEBY

NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

SŁUŻBA PRZYGOTO-WAWCZA

SŁUŻBA KANDYDACKA

ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA (STAŁA I KONTRAKTOWA)

ZASOBY ŻOŁNIERZY REZERWY

- OFICEROWIE

- PODOFICEROWIE

ZASOBY OSOBOWE

NA POTRZEBY NSR

- SZEREGOWI

slide13

AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE

URUCHOMIENIA I FUNKCJONOWANIA

SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

USTAWA Z DNIA 21 LISTOPADA 1967 R.

O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY RP

(Dz.U z 2004 r. Nr 241, poz 2416, z późn. zm.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ W SPRAWIE

SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ (Dz.U. z 2010 r. Nr 170, poz.1144

Decyzja MON Nr 340/MON z dnia 10 września 2010 r. w sprawie

przedsięwzięć organizacyjnych zapewniających uruchomienie

i funkcjonowanie służby przygotowawczej w 2010 r.

 • Rozkaz Nr 768/SG/P1/ Szefa Sztabu Generalnego WP
 • z dnia 13 września 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
 • organizacyjnych zapewniających realizację procesu
 • uruchomienia i funkcjonowanie służby przygotowawczejw 2010 r.
slide14

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

OKRES SZKOLENIA W RAMACH SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ:

ŻOŁNIERZ KSZTAŁCĄCY SIĘ NA OFICERA

Do 6 miesięcy

ŻOŁNIERZ KSZTAŁCĄCY SIĘ NA PODOFICERA

Do 5 miesięcy

ŻOŁNIERZ KSZTAŁCĄCY SIĘ NA SZEREGOWEGO

Do 4 miesięcy

ETAPY SZKOLENIA W RAMACH SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ:

EGZAMIN warunkujący przyjęcie do NSR

SZKOLENIE PODSTAWOWE

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE

14

slide15

KOMPETENCJE ORGANÓW WOJSKOWYCH W PROCESIE PLANOWANIA UZUPEŁNIENIA NSR

MINISTER OBRONY NARODOWEJ

SZTAB GENERALNY WP

ZARZĄD ORGANIZACJI I ZUPEŁNIEŃ – P1

DEPARTAMENT BUDŻETOWY MON

DOWÓDZTWA RSZ (RÓWNORZĘDNE)

INSPEKTORAT WSPARCIA

SIŁ ZBROJNYCH

PODLEGŁE JEDNOSTKI WOJSKOWE

PODLEGŁE JEDNOSTKI WOJSKOWE

TERENOWE ORGANY ADMINISTRACJI WOJSKOWEJ

slide16

Jak zostać żołnierzem NSR ?

Złożenie wniosku do WKU

OCHOTNIK DO SŁUŻBY W NSR

Dołączenie życiorysu, odpisu skróconego aktu urodzenia, świadectwa pracy, informacji z KRK, zaświadczenia o zatrudnieniu, inne dokumenty.

Skompletowanie wymaganych dokumentów

WOJSKOWY KOMENDAT UZUPEŁNIEŃ

- Sprawdzenie czy jest wakujące stanowisko i spełnianie kryteriów doboru przez ochotnika, ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej i służby poza granicami państwa, wystąpienie o wydanie poświadczenia bezpieczeństwa, przesyła dokumenty do dowódcy JW.

Postępowanie kwalifikacyjne i podpisanie kontraktu

DOWÓDCA JW

 • Przeprowadzenie sprawdzianu ze sprawności fizycznej, rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzenie poziomu wyszkolenia i przygotowania zawodowego, a w przypadku akceptacji kandydata:
 • określenie stanowiska dla żołnierza,
 • określenie terminu rozpoczęcia i zakończenia wykonywania obowiązków w ramach NSR,
 • podpisanie kontraktu.

PODSTAWA: Rozporządzenie MON w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych

g wne kategorie wiadcze i uprawnie o nierzy nsr
GŁÓWNE KATEGORIE ŚWIADCZEŃ I UPRAWNIEŃŻOŁNIERZY NSR

NALEŻNOŚCI FINANSOWE

 • uposażenie za każdy dzień czynnej służby;
 • dodatki, nagrody uznaniowe, zapomogi;
 • zwrot kosztów przejazdów do miejsca pełnienia służby.

np.

 • zakwaterowanie zbiorowe;
 • umundurowanie i wyekwipowanie;
 • bezpłatne wyżywienie.

ŚWIADCZENIA RZECZOWE

np.

 • opieka medyczna;
 • opieka stomatologiczna;
 • - zaopatrzenie w produkty lecznicze.

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

np.

 • gwarancja stabilności zawodowej;
 • zachowanie praw do awansu, nagród, urlopów, ochrony socjalnej itp.;
 • ograniczenie możliwości rozwiązywania stosunku pracy.

OCHRONA UPRAWNIEŃ PRACOWNICZYCH

np.

slide18

PODNOSZENIE KOMPETENCJI

ZAWODOWYCH W RAMACH

ROZWOJU SŁUŻBOWEGO

 • MOŻLIWOŚĆ CIĄGŁEGO ROZWOJU SŁUŻBOWEGO:
 • PODNOSZENIE KWALIFIKACJI,
 • AWANSOWANIE I OBEJMOWANIE WYŻSZYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH,
 • PRZECHODZENIE DO WYŻSZYCH KORPUSÓW KADRY.

Możliwość ubiegania się o przyjęcie do wyższego korpusu kadry

Po określonym czasie służby w NSR

Podwyższenie wykształcenia

Dobra opinia służbowa

Odpowiednie predyspozycje

KURS PODOFICERSKI

do 2 miesięcy

SZEREGOWI

Wykształcenie średnie

wykształcenie wyższe

KURS OFICERSKI

do 3 miesięcy

PODOFICEROWIE

wykształcenie wyższe

kszta towanie relacji z pracodawcami i o nierzami nsr
KSZTAŁTOWANIE RELACJI Z PRACODAWCAMI I ŻOŁNIERZAMI NSR

Wypracowanie modelowych rozwiązań w relacjach pracownik pracodawca, tworzenie atmosfery zrozumienia

Uświadamianie znaczenia ochotniczej służby w NSR i zachęcanie pracodawców do jej wsparcia

Organizowanie szkoleń i seminariów oraz wizyt w jednostkach wojskowych

Dostarczanie pracodawcom wiedzy na temat wpływu służby w NSR na wzrost kompetencji i dyscypliny pracowników

Współpraca z instytucjami państwowymi i publicznymi na rzecz budowy społecznego prestiżu służby w rezerwie

Rozpatrywanie wniosków i skarg pracodawców i żołnierzy rezerwy

Prowadzenie działalności promocyjnej oraz popularyzującej dobre przykłady współpracy

podsumowanie
PODSUMOWANIE

Nabór ochotników – żołnierzy rezerwy do służby w NSR –od 1 lipca 2010 r.

2011 ROK

2010 ROK

Rozpoczęcie procesu obsadzania stanowisk żołnierzami NSR – od 1 lipca 2010 r.

Opracowanie programów szkolenia w ramach służby przygotowawczej

–do czerwca 2010 r.

Rozpoczęcie procesu szkolenia żołnierzy NSR w ramach ćwiczeń rotacyjnych – od jesieni 2010 r.

Rozpoczęcie naboru ochotników bez przeszkolenia wojskowego do służby przygotowawczej – od 1 lipca 2010 r.

Rozpoczęcie szkolenia w ramach służby przygotowawczej – od października 2010 r.

2010 r.

2011 r.