Att leda samverkan - PowerPoint PPT Presentation

ananda
att leda samverkan n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Att leda samverkan PowerPoint Presentation
Download Presentation
Att leda samverkan

play fullscreen
1 / 39
Download Presentation
Att leda samverkan
158 Views
Download Presentation

Att leda samverkan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Att ledasamverkan Ingvar Nilsson/OFUS 2007-02-16 i.nilsson@seeab.se i.nilsson@seeab.se

 2. ProblemetVi tänker kortsiktigt, med tunnelseende kring människor med komplexa behov där många aktörer är involverade och tidshorisonterna är långa i.nilsson@seeab.se

 3. Orsaker & konsekvenser • Stuprörsorganisationer • Linjärt tänkande • Kortsiktigheten • Människor far illa • Samhället slösar med sina resurser • Det berör många människor • Det handlar om mycket pengar i.nilsson@seeab.se

 4. Reaktivt Kortsiktig Ej samordning av insatser Dålig matchning behov – insats (utbudsstyrt) Individen objekt Preventivt, proaktivt Långsiktigt Samordning & koordiniering God matchning behov - insats (efterfrågestyrd) Individen subjekt (egenmakt, empowerment) Två perspektiv Ingvar Nilsson (I.nilsson@seeab.se) i.nilsson@seeab.se

 5. i.nilsson@seeab.se

 6. i.nilsson@seeab.se i.nilsson@seeab.se

 7. i.nilsson@seeab.se

 8. Kriminal vård i.nilsson@seeab.se Psykiatrisk vård Försörjning Personer med missbruk Somatisk vård Boende Beroende- vård Sysselsättning Missbruks- vård Social liv & sammanhang Familj & Sociala nätverk Ut ur kriminalitet, missbruk & sjukdom Tillbaka in i samhället Tillbaka in i livet i.nilsson@seeab.se

 9. ÅKLAGARE FÖRVALTARE SJUKSKÖTERSKA KURATOR LÄKARE SKULDSANERARE Kriminal- vård HANDLÄGG FK GOD MAN KURATOR Psykiatrisk vård POLIS Försörjning SKÖTARE VÅRDARE SOCIONOM IFO ADVOKAT PSYKOTERAPEUT ARBETSFÖRMEDLARE ARBETSTERAP PSYKOLOG KRONFOGDE BOSTADSFÖRETAG SJUKGYMNAST DOMARE LÄKARE BISTÅNDSBEDÖM Somatisk vård Personer med missbruk BOENDESTÖD SJUKSKÖT DISTRSKÖT Boende SKÖT BOENDE SSK AVGIFTNING BEHHEM HEMTJÄNST Beroende- vård HANDLED SYSS OSA-HANDLED RSMH ALKOHOLTERAPEUT Sysselsättning IFS Social liv & sammanhang Familj & Sociala nätverk Missbruks- vård ARBETSVÄGLED BEHHEM SYOKONSULENT SOC BARN/UNGA POLIS BOENDESTÖD SOCIONOM BUP PO i.nilsson@seeab.se HEMMA-HOSARE

 10. i.nilsson@seeab.se i.nilsson@seeab.se

 11. i.nilsson@seeab.se

 12. Lönsamhetsbegreppet • Minskade samhällskostnader (dvs. indirekta intäkter) för en rehabiliterad heroinist • Kvinna ca 1.63 Mkr/år • Man ca 1.98 Mkr/år • Kostnader för rehabilitering • 12 mån på behhem ca 0.91 Mkr/år • 12 mån metadon år 1 ca 0.23 Mkr/år • 12 mån metadon år 2-3 ca 0.06 Mkr/år • Kvot intäkt/kostnad • Heroinist, man • Metadon år 1 ca 8.6 • Metadon år 2-3 ca 33 • Heroinist, kvinna • Metdon år 1 ca 7.1 • Metdon år 2-3 ca 27 i.nilsson@seeab.se

 13. Lönsamhet och missbruksbehandling – kort och lång sikt, tunnelseende och helhetssyn Landstinget 1 år Samhället 3 år Intäkt Kostnad Kostnad Intäkt 1 0.3 33 1 i.nilsson@seeab.se i.nilsson@seeab.se

 14. Grunder i.nilsson@seeab.se

 15. i.nilsson@seeab.se

 16. i.nilsson@seeab.se

 17. Uppdragstagare Socialkompetens Legitimitet i moderorg Lust/vilja/engagemang Kontinuitet Sakkunskap Heterogenitet i gruppen Symmetri i gruppen Uppdragsgivare = uppdragstagargruppen dessutom Symmetri i mandat & befogenheter Beslutsmandat Commitment De två grupperna i.nilsson@seeab.se

 18. i.nilsson@seeab.se

 19. Uppdragstagargruppen i.nilsson@seeab.se

 20. Ett samverkansprojekts livsfaser Vid behov 1. Arbets- förutsättn 2-3mån Adm rutiner Bilda team Tolka uppdrag Rel ledngrp 2. Idéfas 2-4 mån Problem Uppdrag Mål Målgrupp Framgång Utvärdering Metod Synsätt organisation 3. Prototyp 1-3 mån Formulera Diskutera Kommunicera med linjeorg 4. Pröva & testa 6 mån Utföra Observera Notera Reflektera Vad fungerar Brister Hinder 5. Revidera 1-2 mån Vad ville vi Vad blev det Vad beror diff på Vad kan man lära Vad göra annorlunda 6.tillämp- ning 6-12 mån Pröva Förnyad revidering slutversion 7. Dra Slutsatser 1-2 mån Metod Resultat Vad leder till framgång Hinder Implemen- tering Cirka ett – ett och ett halvt år Cirka ett – ett och ett halvt år i.nilsson@seeab.se

 21. i.nilsson@seeab.se

 22. Modellens tre delar • Hårda faktorer • Metoder • Mallar • Rutiner • Mjuka faktorer • Synsätt • Värderingar • Rehabsyn • Institutionella ramar • Mandat, bemanning, förutsättningar • Remittering och samspel • Legitimitet i.nilsson@seeab.se

 23. i.nilsson@seeab.se

 24. i.nilsson@seeab.se

 25. i.nilsson@seeab.se

 26. i.nilsson@seeab.se

 27. i.nilsson@seeab.se

 28. i.nilsson@seeab.se

 29. Samverkansledning i.nilsson@seeab.se

 30. HUR LEDER MAN DETTA? arbgrp arbgrp arbgrp äldre rygg nack arbgrp ledningsgrp arbgrp arbgrp barn långt arblös arbgrp arbgrp arbgrp arbgrp arbgrp psyk missbr arbgrp arbgrp arbgrp arbgrp i.nilsson@seeab.se

 31. UPPDRAG & MÅL LEDNINGSMANDAT ORGANISATIONSLOGIK SYNSÄTT MÄNNISKOSYN SPLIT VISION? STEREOSKOPISKT SEENDE? PERSONLIGHETS- KLYVNING? i.nilsson@seeab.se

 32. Få det att fungera i nätverket Bemanna nätverket med ”rätt personer” Skapa kreativa processer Driv genom frågorna på hemmaplan i linjeorganisationen Påverka hela organisationen Skapa genomförande Samverkansledningens två ben i.nilsson@seeab.se

 33. i.nilsson@seeab.se

 34. En strategisk samverkanslednings livsfaser Vid behov 1. Rollaxling 2-6mån Identitet Commitment Relation linjeorg uppdrag 3. Strategi 3-6 mån Analysera nuläge & mål Målgrupper Formulera & kommunicera med linjeorg 5.Initiera & leda 6-12 mån Sätta igång Uppdrags- dialog Pröva Följa upp 5. Revidera 1-2 mån Vad ville vi Vad blev det Vad beror diff på Vad kan man lära Vad göra annorlunda 7. Dra Slutsatser Full skala 1-2 mån Metod Resultat Vad leder till framgång Hinder Implemen- tering 2.Gruppbildning 2-6 mån Roller Kunskap Tillit Synsätt 4. Lednings- modell 3 - 6 mån Synsätt & metoder Kanaler Nätverk & linjeorg Cirka ett – ett och ett halvt år Cirka ett – ett och ett halvt år i.nilsson@seeab.se

 35. Förloppet i.nilsson@seeab.se

 36. Faserna i samverkansarbete • Förberedelser • Se problemet • Ha viljan • Göra en plan – skapa struktur • Start • Sjösätta struktur inkl kompetensutveckling • Klarlägga roller och relationer - ledningsmodell • Formulera uppdrag • Pionjär – etablera samverkan • Metodik • Kartlägga nuläge • Initiera & leda • Revidering • Stanna upp och skapa lärande • Metod- och kompetensutveckla • Drift fas 1 – skapa genomslag • Arbeta med de stora struktur och resursfrågorna • Arbeta med det långa perspektivet – tänka i investeringstermer i.nilsson@seeab.se

 37. De tre tidsperspektiven • Nuvarande år och ett år framåt • Det operativt genomförande perspektivet • Hur ska vi genomföra det så effektivt som möjilgt • Kommande 1-3 åren • Det stragiska perspektivet • Hur ska vi skapa strukturella förutsättningar för att gå vidare • Kommande 1-5 åren • Det visionära perspektivet • Vad vill vi uppnå på lång sikt i.nilsson@seeab.se

 38. Framgångsfaktorer i pionjärfasen • Avsätta tid och resurser • Ledningen står bakom, inte bara med ord utan i handling • Hantera balansen mellan samverkan och ”linjeorganisationens krav” • Hur ser prioriteringarna ut • Tydliga uppdrag & tydlig ledning • Säger man det man tänker • Gör man det man säger • Värderingsfrågorna t.ex. • Vad är friskt vad är sjukt • Vad är rehablitering • När står man till arbetsmarknadens förfogande • Vad är dom verkligt viktiga frågorna • Vad är partiskiljande ooch vad är inte • Är människan hjälplöst objekt eller aktivt väljande subjekt i.nilsson@seeab.se

 39. Hinder man brukar möta i pionjärfasen • Metodik – hur gör man, det känns för otydligt • Ovilja – jag har annat som är viktigare, det känns för besvärligt • Värderingsfrågor – vi ser på saken på olika vis, gud vad besvärligt med dessa konflikter • Förväntningsfrågor – det tar lång tid, händer det ingenting, är det bara prat • Informationsfrågor – att nå ut till alla, är samverkan bara något för de utvalda • Frälsningsperspektivet – jag vet inte frågan men svaret är samverkan • Hinderträsket – ”j-vla regelverk, vi kommer ingenstans” i.nilsson@seeab.se