np samverkan neuropsykiatrisk samverkan n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NP-Samverkan Neuropsykiatrisk Samverkan PowerPoint Presentation
Download Presentation
NP-Samverkan Neuropsykiatrisk Samverkan

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 17
quinn-vega

NP-Samverkan Neuropsykiatrisk Samverkan - PowerPoint PPT Presentation

161 Views
Download Presentation
NP-Samverkan Neuropsykiatrisk Samverkan
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. NP-SamverkanNeuropsykiatrisk Samverkan Projekt finansierat av Samordningsförbundet Östra Östergötland

 2. Bakgrund • Treårigt projekt – sep 2012 till aug 2015 • Samordningsförbundet Östra Östergötland: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Östergötland, Norrköpings, Söderköpings och Valdemarsviks kommuner. • Vänder sig till unga personer 18-30 år bosatta i kommunerna. • Svårigheter vad gäller sysselsättning och försörjning. • Misstanke om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, t ex ADHD eller autismspektrumtillstånd.

 3. Projektmål • Att personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska få bättre förutsättningar att hantera sina vardagsliv, så att förmågan till förvärvsarbete/studier ökar. • Att utveckla metoder och modeller för att främja samsyn och samordning mellan myndigheter, samt att öka kunskapen om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

 4. NP-SamverkanFlödesschema Screening Ansökan Personen är redan utredd, har NP-diagnos ÖS-möte (Övergripande Samverkans-möte) Handlingsplan Individuella Samverkans-träffar NP-coach Inskrivnings-grupp Utredning Återkoppling Insatser Ordinariemyndigheter Avslut i projektet

 5. Inte alltid lätt att bedöma vad som är vad. (Jfr remiss från vårdcentral utifrån läkares bedömning) Personen själv har svårt att beskriva, vet bara att saker inte fungerar. + Screenare finns inom alla områden, ca 70 personer har fått en kortare utbildning för att kunna screena. + Hittar personer som inte sökt vård. + Att använda Screening-instrument och frågorna i ansökan gör att man mer ser med ”NP-glasögon”? Screening

 6. - Kan vara svårt att ansöka till något man inte kan föreställa sig.   Personen ska själv formulera sin funktionsnedsättning: Att uttrycka behov/svårigheter Att se sig själv i relation till andra (Jfr diagnoskriterier) + Erbjuder vid behov besök och info hos oss före ansökan. + Info om projektet i samband med ansökan. Trygghet att veta vad man söker till, utredning och coach. + Personen skriver under ansökan och funderar på varför. Vad är målet? Stärker motivation. Ansökan

 7. - Primärvården finns inte representerad. - Personen kan ha helt olika planeringar som går mot varandra hos olika myndigheter. - Personen har kanske inte tänkt på vad som kan vara bra för andra att veta – en konsekvens av funktionsnedsättningen. + Bred uppslutning och intresserade representanter, ca 15 st. + Samtycke gör att vi kan diskutera ärenden konstruktivt. Varje instans har sin del av kartan. + Lösningen inte alltid inskrivning, kanske annan samverkan bör ske i stället. + Kan delge varandra tips om insatser, kontaktvägar. Inskrivnings-grupp

 8. - Andra aktörer kan tro att ”nu tar coacherna över och vi kan avsluta personen hos oss”. + Coachinsats direkt vid inskrivning, får stöd i att komma och genomföra utredning. Informera – trygghet – förutsägbarhet – visa bilder Påminna Hämta Praktiska förutsättningar, ekonomi, info till andra aktörer, t ex Af. NP-coach

 9. - Finns inte någon som utreder vår målgrupp efter projektslut, ingen ordinarie verksamhet har det uppdraget. Balansgång – Vad är personens behov? Vad finns att tillgå? + Utredning görs av flera professioner: arbetsterapeut, psykolog, sjuksköterska och specialistläkare. + Förutom ev. diagnoser beskrivs resurser och svårigheter i utlåtandet. + En viktig del i utlåtandet är rekommendationer framåt. Coachen med i diskussion. + Omvärldskunskap ger riktade och genomförbara rekommendationer. Utredning

 10. - Kan vara ett tufft besked för individen att få resultat av utredning. Krisreaktion, varför har jag inte fått hjälp tidigare? Vad ska jag göra nu? Ny inriktning – okänt. + Coachen är alltid med på återkopplingen, får samma information och är den som följer med vidare. + Utlåtandet ska vara användbart för personen. Kan ändra eller lägga till. + Anhöriga möjlighet att delta. + Erbjuder uppföljningsmöte. Återkoppling

 11. - Delvis svårt med kontinuitet i representationen, å andra sidan har flera fått inblick. - Många deltagare har tidigare upplevt att de blivit infobärare trots svårigheter att uppfatta, förstå och komma ihåg vad som sägs. + Alla kan bidra med kunskap. + Inblandade parter med i processen – ta del av utredningen och respons på rekommendationer. + Diskussion med ordinarie verksamheter, det här kan vi göra. + Möjlighet att få hjälp när vi kört fast i ett ärende. + Avslut, hur det har gått, goda exempel, klarlagt att NP-Samverkan avslutar ärendet. ÖvergripandeSamverkansmöte

 12. Traditionella mallar passar inte alltid vid NP-problematik. - Svårare att göra handlingsplaner när personen är utredd före inskrivning: Underlaget tunt Inaktuellt, inga aktuella rekommendationer Kommer när inget annat funkat Negativa erfarenheter med sig + Anpassade handlingsplaner, allt från stor med post-it-lappar till att-göra-lista på mailen. + Direkt efter utredningen. Deltagaren motiverad. + Använder material som ADHD-profil, Vardagsstöd och ADHD-coaching för att beskriva specifika svårigheter. + Olika behov, ibland flerpartsmöten, ibland möten med en verksamhet i taget. HandlingsplanIndividuella Samverkansträffar

 13. Bristande kunskap om NP-funktionsnedsättningar. - Personen förväntas att själv beskriva sina svårigheter, kan inte det. Bristande kontinuitet på handläggarsidan, (t ex sju handläggare på två år) - Slarvig eller otydlig info. Blir extra svårt om personen tolkar info bokstavligt. + Finns en erfarenhets- och kunskapsbredd hos coacherna, de har koll på vilka insatser som kan vara aktuella. + Coacher har mandat att arbeta med helheten. + Coacher kan följa med till ordinarie insats och säkerställa att info överförs och att personen förstår information och planering. InsatserOrdinarie myndigheter

 14. - Personen kommer inte på inbokade tider - bedöms omotiverad - avskrivs. Ingen tittar på orsaken till att personen uteblivit. - Ingen fungerande kontaktväg. (Mail, SMS, brev, telefonsamtal, via anhörig, i flera steg o s v.) + Coacher stöd i att uppmärksamma kallelse och infinna sig på rätt plats vid rätt tid. + Upprepade svårigheter som inte är direkt personrelaterade kan lyftas som s k systemfel. InsatserOrdinarie myndigheter

 15. - Insatser som svarar mot deltagarens behov saknas, särskilt vid ADHD. - Behöver varaktigt stöd i kontakten med myndigheter och med att organisera vardagen. + Avslut meddelas aktuella parter, gärna vid nätverksmöte. + Deltagaren får skriftlig info om kontaktuppgifter, vart man kan vända sig i olika frågor. + Vid behov görs SIP (Samordnad Individuell Plan) Avslut i projektet

 16. Att tänka på • Kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar • Personkännedom, resurser, svårigheter, möjligheter. Vad funkar? • Bra kontaktväg deltagare – coach • Våga fråga, ta reda på. Vad är orsaken till…? • Information – trygghet – motivation!

 17. Tack för att ni lyssnade! Kontakta oss: Vi kommer att finnas vid ett bord ute i foajén. Kom gärna och ta infomaterial eller ställ frågor till oss! NP-SamverkanProjektledare Tove Brusman tove.brusman@norrkoping.setel 011 151703