ii osa n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
II osa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

II osa - PowerPoint PPT Presentation


 • 209 Views
 • Uploaded on

II osa. Hüdrogeoloogilised uuringud ja tulemuste analüüs. EEL KOOLITUSPÄEV Tallinnas, 29. okt. 2010. SISU. Hüdrogeoloogiline uuring Mis on hüdrogeoloogiline uuring? Mida sisaldab? Tulemuste analüüs Hüdrogeoloogiline modelleerimine Mudeli koostamine Mudeli kasutamine

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'II osa' - amish


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ii osa

II osa

 • Hüdrogeoloogilised uuringud ja tulemuste analüüs

EEL KOOLITUSPÄEV

Tallinnas, 29. okt. 2010

slide2
SISU
 • Hüdrogeoloogiline uuring
  • Mis on hüdrogeoloogiline uuring?
  • Mida sisaldab?
 • Tulemuste analüüs
  • Hüdrogeoloogiline modelleerimine
   • Mudeli koostamine
   • Mudeli kasutamine
   • Mudeli usaldusväärsus
mis on h drogeoloogiline uuring

Seadusandlus

  • Veeseadus
   • Põhjaveevarude hindamiseks tehakse uuringud
   • Hüdrogeoloogilisteks töödeks peab olema vastav litsents
   • Veeuuringud, mis veeseaduse järgi on proovide võtmine veest ning lisaks sellele ka pinnasest, vee-elustikust, ohtlikest ainetest, kui seda tehakse keskkonnaseireks, reostuse kindlakstegemiseks ja keskkonnaloa kontrollimiseks
  • Üldgeoloogilise uurimistöö ja maavara geoloogilise uuringu tegemise kord
   • Avab hüdrogeoloogilise uuringu mõiste laiemalt, aga ainult maavarade uurimise aspektist, kusjuures uuringumetoodika on maavarade kaupa paika pandud (põlevkivi, fosforiit, karbonaatkivid jne)
   • Uuring on orienteeritud kaevandamisele, põhilise tulemusena on vaja teada juurdevoolu karjääri, lisaks alanduslehtrit ja võimalikke põhjavee kvaliteedimuutusi
  • Õigusaktid puurkaevude rajamiseks
   • Käsitlevad kõik põhjavett, ka põhjavesi on seadustes täpseltkogumite kaupa määratletud
 • Nende õigusaktidega reguleeritud hüdrogeoloogiline uuring on põhjavee ning kaevandamispõhine ning ehitusesse puutuvat ei käsitle
Mis on hüdrogeoloogiline uuring?
slide4

Mis on hüdrogeoloogiline uuring?

Eurokoodeks 7 Osa1 ja 2

  • Hüdrogeoloogilist uuringut eraldi välja toodud ei ole
  • Pinnase uurimise raames on käsitletud pinnasevee uuringut, mis annab vajaliku teabe geotehniliseks projekteerimiseks ja ehitamise ajaks
  • Selle uuringu käigus tuleb vastavalt vajadusele määrata
   • Vettsisaldavate kihtide sügavus, paksus, ulatus ning veejuhtivus
   • Pinnasevee- või survetase, selle muutlikkus ajas ja praegusest veetasemest, kaasa arvatud ekstreemtasemed ja nende esinemisperioodid
   • Pooriveerõhu jagunemine
   • Pinnasevee keemiline koostis ja temperatuur
 • Tallinna Keskkonnaamet
  • Hüdrogeoloogiline hinnang vundamendikaevisest väljapumbatava vee koguste ja pumpamisest tingitud põhjavee alanduslehtri sügavuse ja ulatuse kohta, samuti põhjavee alanduse mõjust naaberhoonetele ja kõrghaljastusele

Hüdrogeoloogiliselt uuringult oodatakse

  • Konkreetsed numbrid arvutusteks
  • Mingi tegevuse mõju hindamine

Reostusuuring

  • Hüdrogeoloogilise uuringu alaliik, mida ei kuskil ei mainita, kuid mis nõuaks ka tähelepanu
slide5

Mida hüdrogeoloogiline uuring sisaldab?

 • Pinnasevee uuring
  • Tehakse pinnaseuuringu käigus
    • Määratakse pinnasevee tase ja hinnatakse selle kõikumist
    • Hinnatakse kihtide veejuhtivust
 • Hüdrogeoloogiline uuring
  • planeeritakse suurt veealandust (hoonel mitu korrust maa all, tunnelid, suured teesüvendid)
   • Algandmed
   • Tulemus
    • arvutused või hinnang

Hüdrogeoloogiline uuring, ka pinnasevee uuring, peaks käsitlema alati palju suuremat ruumi ja laiemat ajaspektrit, kui konkreetse objekti asukoht ja antud ajahetk

  • Vesi pinnases ei ole paigal, vaid see liigub ühest kohast teise nii vertikaalselt kui horisontaalselt
  • Vee liikumine muutub ajas
slide6

Mida hüdrogeoloogiline uuring sisaldab?

 • Algandmed
  • Algab alati geoloogilise ehituse selgitamisest
   • Kasutatakse varasemaid andmeid (olemasolev geotehniline uuring)
   • Pinnaseuuring rajatise asukohas
   • Ümbritseva ala geoloogiline ehitus (fondiandmed, geoloogilised kaardid)
  • Määratakse veetasemed platsil
   • Ümbritseva ala kohta (fondiandmed, seire)
  • Pinnaste veejuhtivus (välikatsed, laboritestid)
 • Lisaks
   • Rajatise paiknemine toiteala suhtes ja pinnasevee väljavoolu piirkonnad
   • Survelise vee olemasolu
   • Veekihtide omavahelised seosed
 • Andmete kogumine on aeganõudev
slide7

Hüdrogeoloogilise uuringu tulemused

 • Tulemused
  • Parameetrid (veejuhtivus)
  • Arvutused
   • Juurdevool
  • Mõju hinnang
   • Alanduslehteri ulatus
   • Mõju põhjavee toitumisele
 • Arvutused
  • Valemid
   • Lihtsa lõike ja ülesande puhul
  • Mudelid
   • Mitmest veekihist koosneva keerulise voolusüsteemi puhul
slide8

Hüdrogeoloogiline modelleerimine

 • Hüdrogeoloogiline mudel võimaldab selgitada, miks antud voolusüsteem käitub teatud viisil
 • Prognoosida süsteemi käitumist tingimuste muutumisel
 • Visual Modflow
  • Kontseptuaalne mudel
   • ettekujutus, missugused geoloogilised kihid

piirkonnas paiknevad, kuhu vesi voolab,

kui suurt ala on vaja modelleerida

  • Modflow mudel
   • Täinurksed võrguelemendid (lõplike vahede meetod)
   • Parameetrid leitakse võrguelemendi keskpunktis
   • Defineeritud x-suunas veeru, y-suunas rea numbriga
   • z-suunas kihi numbriga
   • Võrgusamm vastavalt ülesandele
slide9

Hüdrogeoloogiline modelleerimine

Ühendatakse kontseptuaalne ja Modflow mudel

 • Alusplaan
 • Sisendparameetrid
  • Kihtide kõrgusmärgid
  • Algne veetase
  • Rajatingimused
  • Toitumistsoonid
  • Veejuhtivustsoonid
  • Veetaseme kontrollpunktid
   • mõõdetud reaalsed veetasemed
slide10

Hüdrogeoloogiline modelleerimine

Mudel käivitatakse ja tehakse arvutus

 • Mudel arvutab kõikidele kihtidele veetaseme igas võrgupunktis,

vastavalt sisendparameetritele

  • Tavaliselt ei lähe mudeli poolt arvutatud veetase ja mõõdetud tase kohe kokku
 • Mudeli kalibreerimine
  • Niikaua korrigeeritakse sisendparameetreid, kuni saavutatakse rahuldav kooskõla mõõdetud ja arvutatud veetasemete vahel
  • Modelleerimise kõige töömahukam osa
slide11

Hüdrogeoloogiline modelleerimine

Arvutus

 • Kalibreeritud mudelisse sisestatakse uued tingimused (alandatud veetase)
  • Mudel arvutab veekoguse, mis selle taseme saavutamiseks tuleb ära juhtida
  • Arvutab alandatud veetaseme igas võrgupunktis (depressioonilehter)
  • Mudeli piirkonna saab jagada eraldi tsoonideks ning leida igasse tsooni sisse- ja väljavoolava vee koguse. Kui üheks tsooniks võtta alanduse piirkond ja ümbrus jagada omakorda tsoonideks, saab detailselt leida, kui palju igast tsoonist vett tuleb
 • Valmis mudeliga saab väikese vaevaga läbi mängida erinevaid variante ja leida optimaalseima lahenduse
slide12

Hüdrogeoloogiline modelleerimine

 • Mudeli usaldusväärsuse tagavad
  • Usaldusväärsed ja korrektsed algandmed
   • Igasuguste andmetega on võimalik arvutada
  • Veetasemete andmed kalibreerimise jaoks
   • nende puudumisel ei ole võimalik otsustada, kas mudel peegeldab reaalset süsteemi