Nytt st tteprogram fra enova f inntil 2 kr investeringsst tte per kwh
Download
1 / 27

- PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on

Nytt støtteprogram fra Enova – Få inntil 2 kr investeringsstøtte per kWh!. Informasjonsmøte Hønefoss torsdag 2. april 2009 Kl. 12.00 – 15.00. Program. 12:00 Lunsj 12:30 Hønefoss Fjernvarme – status og planer 13:00 Enovas program for næringslivet Thea Mørk, Norsk Enøk og Energi AS

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - ami


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Nytt st tteprogram fra enova f inntil 2 kr investeringsst tte per kwh

Nytt støtteprogram fra Enova – Få inntil 2 kr investeringsstøtte per kWh!

Informasjonsmøte Hønefoss torsdag 2. april 2009

Kl. 12.00 – 15.00


Program
Program investeringsstøtte per kWh!

12:00 Lunsj

12:30 Hønefoss Fjernvarme – status og planer

13:00 Enovas program for næringslivet

Thea Mørk, Norsk Enøk og Energi AS

13:20 Enovas program for konvertering til vannbåren varme

13.45 Pause

14:00 Søknadsprosess med eksempler

Hans Petter Renskaug, Norsk Enøk og Energi AS

14:30 Spørsmål og diskusjon

15:00 Avslutning


Nytt st tteprogram fra enova f inntil 2 kr investeringsst tte per kwh

Om Enova investeringsstøtte per kWh!

 • Eies av Olje- og energidep.

 • Opprettet i 2001

 • Tilhold i Trondheim

 • 44 ansatte

  Formål

 • Enovas hovedformål er å fremme miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon. Energiomleggingen er en langsiktig satsing på utviklingen av markedet for effektive og miljøvennlige energiløsninger som bidrar til å styrke forsyningssikkerheten for energi og redusere utslippene av klimagasser.


Nytt st tteprogram fra enova f inntil 2 kr investeringsst tte per kwh

Enovas hovedmål investeringsstøtte per kWh!

 • Mer effektiv bruk av energi

 • Økt bruk av andre energibærere enn strøm, naturgass og olje til oppvarming

 • Økt produksjon fra fornybare energikilder

 • Introduksjon og utvikling av nye teknologier og løsninger i energimarkedet

 • Velfungerende markeder for effektive og miljøvennlige energiløsninger

 • Økt kunnskap i samfunnet om mulighetene for å ta i bruk effektive og miljøvennlige energiløsninger

  Enovas resultatmål

 • Energisparing og økt fornybar energiproduksjon tilsvarende 18 TWh innen utgangen av 2011.

 • Innen utgangen av 2010 skal:

  • minimum 3 TWh skal være økt produksjon av vindkraft og

  • minimum 4 TWh skal være økt tilgang på vannbåren varme basert på nye fornybare energikilder, varmepumper og spillvarme.

   Enovas budsjett

 • Omlag 7 milliarder for de neste 4 år + 1,2 milliarder i 2009!


Energifondet
Energifondet investeringsstøtte per kWh!


Nytt st tteprogram fra enova f inntil 2 kr investeringsst tte per kwh

Programmer og tiltaksområder investeringsstøtte per kWh!

Energiproduksjon

Fornybar varme

Fornybar kraft

Ny teknologi

Naturgass infrastruktur

Energibruk

Barn og unge

Husholdninger

Bygg, bolig og anlegg

Industri

Informasjon og rådgiving

Kommuneprogrammet

Svartjeneste

Kampanjer

Anbefalingsordninger

Strategi, analyse og internasjonalt samarbeid


Visualisering av enovas virkemidler p husholdning
Visualisering av Enovas virkemidler på husholdning investeringsstøtte per kWh!

Sfære, Enova.no/hjemme, Enova Svarer

Enova Viser (Forbilder)

Enova Støtter (Tilskuddsordning)

Enova Anbefaler

Tid

{ Marked }

Umodne teknologier

Umodne markeder

”Exit-marked”

Synliggjøring

Utvikle markeder

Fremheve de beste

{ Mål }

Kompetanse

Konkurranser

Tilskudd

Kommunikasjon

{ Middel }

Tilskudd


Kommuneprogrammet
Kommuneprogrammet investeringsstøtte per kWh!

 • utarbeidelse av kommunale energi- og klimaplaner

 • utredning av mulige prosjekter for anlegg for nærvarme, fjernvarme og varmeproduksjon

 • utredning av mulige prosjekter for energieffektivisering og konvertering i kommunale bygg og anlegg

 • Kurs og veiledere i energi- og klimaplanlegging


Program bolig bygg og anlegg bba
Program bolig, bygg og anlegg (BBA) investeringsstøtte per kWh!

 • Investeringsstøtte til merkostnaden for å oppnå energimål (sum spart og fornybar energi)

 • Støtten skal være utløsende. Dette innebærer at Enova kan gi støtte opp til et nivå hvor prosjektet oppnår en normal avkastning i bransjen.

 • Prosjektene konkurrerer mot hverandre og prosjekt med høyt energiutbytte i forhold til støttenivå vil bli prioritert. Enova gir som hovedregel investeringsstøtte i fysiske tiltak, dvs. investeringer som framkommer av bedriftens balanseregnskap.

 • Støttenivået ligger normalt mellom 0,2 og 0,5 kr/kWh redusert energibruk og/eller produsert fornybar varme årlig. Summen av redusert energibruk og bruk/produksjon av fornybar varme utgjør energimålet. Utbetalingen av støtten gis i forhold til framdriften i prosjektet og resultatoppnåelsen.


Prosjekt som prioriteres
Prosjekt som prioriteres: investeringsstøtte per kWh!

 • Prosjekt med dokumentasjon som viser muligheter for indirekte energiresultater.

 • Stor prosjektavtale som omfatter et betydelig antall byggeprosjekt og en rekke tiltaksområder med ca 5 års varighet.

 • Prosjekt som omfatter store bygningsareal knyttet til en prosjekteier.

 • Prosjekt som har en plan for gjennomføring av konkrete tiltak for å redusere behovet til elektrisk oppvarming og/eller overgang til fornybare energikilder.

 • Prosjekt med ledelsesforankring i prosjektaktivitetene


Delprogrammer bba

Foredragstittel investeringsstøtte per kWh!

Delprogrammer BBA:

 • Prosjekt med energimål over 2 GWh/år (min 10 % reduksjon)

 • Prosjekt med energimål mellom 0,5 og 2 GWh/år (min 10 % reduksjon)

 • Forbildeprosjekt (50 % bedre enn vanlig)


Nytt st tteprogram fra enova f inntil 2 kr investeringsst tte per kwh

Enovas investeringsstøtte per kWh!

Enovas

varmeprogram

varmeprogram

Fjernvarme

Fjernvarme

Fjernvarme

Lokale energi-

sentraler

Lokale energi

Fjernvarme

-

-

nyetablering

nyetablering

-

infrastruktur

sentraler

Infrastruktur

(Termisk

(Termisk

kraftprod

kraftprod

.)

.)

Investerings- støtte

Forenklet

Investerings

Investerings

-

-

Anbud

investerings

-

Anbud

st

st

ø

ø

tte

tte

st

ø

tte

Forenklet behandling

Fornybar

varme

Fornybar

varme og kjøling

Total fjernvarme og fjernkjøling

Kvartalsvis

L

ø

pende

Halv

å

rlig


Nytt program for lokale energisentraler
Nytt program for lokale energisentraler investeringsstøtte per kWh!

 • Mål: økt installasjon av lokale energisentraler basert på fornybare energikilder som fast biobrensel, termisk solvarme eller varmepumpe.

 • Målgruppe: Byggeiere

 • Investeringer i varmesentraler og distribusjonsanlegg mellom ulike bygg og anlegg støttes. Dette omfatter nødvendig utstyr og anlegg for energitilførsel og -distribusjon, spisslast, reserve, askehåndtering, røkgassanlegg, overføringsrør, regulering, drift og nødvendige bygg- og anleggsarbeider.

 • Forenklet søknadsprosedyre

 • Ingen størrelsesbegrensning

 • Viktigste inngangsparametre definert

 • Krav om ferdigstillelse innen 12 måneder

 • Umiddelbar indikasjon om prosjektet er støtteberettiget, og eventuelt mulig støttebeløp


Siste nytt motkonjekturpakken

Foredragstittel investeringsstøtte per kWh!

Siste nytt – motkonjekturpakken

 • 1,2 milliarder ekstra til Enova!

 • Nytt program for konvertering fra elektrisk oppvarming til vannbåren varme

  • Søknadsfrist 1. september 2009

  • 2 kr / kWh

 • Økt støtte fjernvarme

  • Dvs lønnsomt i områder som hittil har fremstått som for kostbare å bygge ut

 • Økt støtte til lokale varmesentraler

  • Fra 0,5 til 1 kr /kWh


Nyheter forts

Foredragstittel investeringsstøtte per kWh!

Nyheter forts

Program for energieffektivisering i offentlige bygg (400 mill kr)

 • Fokus på større bygningstekniske tiltak (isolering, vinduer osv)

 • Energisparing og arbeidsplasser

 • Felles søknad for mange bygg

 • Tildeles fortløpende til ramme er disponert ut

 • Støtte til enkelttiltak eller forbildebygg (TEK +20%)

 • Kalkulasjonsskjema

 • Ferdigstilles innen 12 mnd etter tilsagn


Program for konvertering av varmeanlegg i bygg fra elektrisk oppvarming til vannb ren varme

Program for konvertering av varmeanlegg i bygg - fra elektrisk oppvarming til vannbåren varme


M l med programmet
Mål med programmet elektrisk oppvarming til vannbåren varme

Program for konvertering av varmeanlegg i bygg skal fremme økt installasjon av vannbåren varme i eksisterende bygg. I tillegg skal programmet bidra til at disse byggene forsynes med fornybar varme eller fjernvarme

Målgruppe Programmet er rettet mot byggeiere som ønsker å legge om til vannbåren varme basert på fornybare energikilder eller fjernvarme. Kun registrerte foretak kan søke


Hva st ttes
Hva støttes? elektrisk oppvarming til vannbåren varme

 • Program for omlegging av varmeanlegg i bygg er en investeringsstøtteordning.

 • Investeringer i vannbårent varmeanlegg, varmesentral og distribusjonsanlegg mellom ulike bygg og anlegg støttes.

 • Dette omfatter nødvendig utstyr og anlegg for energitilførsel og -distribusjon, spisslast, reserve, askehåndtering, røkgassanlegg, overføringsrør, distribusjonssystemer i bygg, regulering, drift og nødvendige bygg- og anleggsarbeider.


St ttebel p
Støttebeløp elektrisk oppvarming til vannbåren varme

 • Støttebehovet dokumenteres gjennom en investeringsanalyse. Støtten begrenses oppad til en reell avkastning på 8 % (før skatt) og/eller minimum 0,5 kWh fornybar varme per støttekrone.

 • Enova har utarbeidet en kalkulator for beregning av lønnsomhet og støtte. Investeringskalkulatoren er basert på delvis forhåndsdefinerte verdier, herunder økonomisk levetid, kalkulasjonsrente og alternativ energipris. Kalkulatoren vil gi deg som søker en indikasjon på om prosjektet er støtteberettiget og et eventuelt støttenivå. Enova anbefaler at denne benyttes før man går inn på Enovas søknadssenter.


Prosjekter som f r st tte
Prosjekter som får støtte elektrisk oppvarming til vannbåren varme

 • Prosjekter med et fornybart energiutbytte per støttekrone på minimum 0,5 kWh

 • Anlegg med minimum 15 års økonomisk levetid 

 • Er basert på realistiske økonomiske forutsetninger

 • Prosjekter som omfatter både investering i distribusjonsanlegg i bygg og tilhørende varmeforsyning, herunder:

  • Investering i energisentral basert på fornybare energikilder

  • Tilknytning til fjernvarme og andre varmeleverandører


Prosjekter som faller utenom
Prosjekter som faller utenom: elektrisk oppvarming til vannbåren varme

 • Prosjekter som er bedriftsøkonomisk lønnsomme uten støtte 

 • Prosjekter som allerede er igangsatt eller besluttet gjennomført 

 • Luft til luft-varmepumper 

 • Prosjekter som tidligere har fått offentlig støtte til konvertering eller fornybar oppvarming 

 • Bygg innenfor et område med planer om fjernvarme, som ikke skal tilknyttes fjernvarme, med følgende tidsrammer:

  • For områder der fjernvarmekonsesjon er gitt: inntil 3 år etter konsesjonsdato 

  • For områder der det er søkt om fjernvarmekonsesjon.

  • Prosjekter omfattet av tilknytningsplikt for fjernvarme


Kontaktpersoner
Kontaktpersoner elektrisk oppvarming til vannbåren varme

Enovas svartjeneste:

svartjenesten@enova.no, tlf. 08049.

Programkoordinator:

 • Arild Kvikstadhagen i Fossekall AS, ak@fossekall.no, tlf. 61 26 63 12

 • Glenn Larsen i Fossekall AS,

 • gl@fossekall.no, tlf. 61 26 63 22


Krav til s knad
Krav til søknad elektrisk oppvarming til vannbåren varme

Elektronisk søknadsskjema for Program for konvertering av varmeanlegg i bygg finnes på www.enova.no/soknad.

Etter at søknaden er sendt via nettsted og registrert hos Enova, tildeles søknaden et prosjektnummer som er søknadens/prosjektets referanse ved senere kontakt med Enova.


S knaden skal inneholde
Søknaden skal inneholde elektrisk oppvarming til vannbåren varme

 • Kortfattet beskrivelse av prosjektet, deltakere og evt. referanseprosjekter, inkludert 

  • Tekniske data for anlegget 

  • Varmeenergibudsjett for aktuelle bygg og anlegg, med oversikt over tidligere års energibruk (kWh) fordelt på energibærer og oppvarmet areal 

 • Dokumentasjon av prosjektkostnader og finansieringsplan. Som et minimum skal det legges ved bindende pristilbud for energisentralen, dvs. enhet for varmeproduksjon og eventuelt kollektorsystem

 • For prosjekter der byggeier kjøper varme skal pris og volum for varme og evt. tilknytningskostnader dokumenteres

 • Fremdriftsplan med milepæler

  Krav om vedlegg til søknad For alle typer anlegg skal det vedlegges investeringskalkulator.

  For prosjekter der byggeier selv investerer i varmesentral skal det i tillegg vedlegges:

 • Bindende pristilbud på energisentral 

  For prosjekter der byggeier kjøper varme herunder fjernvarme:

 • Signert kontrakt på kjøp av varme hvor pris, volum og evt. tilknytningskostnader fremgår. 


Vrige tilsagnsvilk r
Øvrige tilsagnsvilkår elektrisk oppvarming til vannbåren varme

 • Anlegget skal ferdigstilles innen 12 måneder etter mottatt tilsagn. 

 • Ved tilknytning til fjernvarme skal bygget tilknyttes innen 24 måneder etter mottatt tilsagn. For øvrig skal alle investeringer i henhold til kontrakt være utført i løpet av 12 måneder etter mottatt tilsagn jf punkt ovenfor.

 • Det stilles krav om sluttrapport etter ferdigstillelse. 

 • Det stilles krav om årlig rapportering av energileveranse i inntil 3 år etter ferdigstillelse. 

 • Støtten utbetales som andel av påløpte kostnader ved fremleggelse av sluttrapport og faktura eller revisorattestert sluttregnskap.


S knadsfrister
Søknadsfrister elektrisk oppvarming til vannbåren varme

 • Programmet er åpent for søknader fram til 1. september 2009. Innkomne søknader vil behandles løpende.

 • Enova tar sikte på å behandle søknadene i løpet av 6 uker, gitt at alle etterspurte prosjektdata er Enova i hende. Søknader som ikke er fullstendige kan ikke påregnes positiv innstilling.

 • Alle søknader til Enova behandles fortrolig. Prosjekter som har fått tilsagn om støtte kan bli offentliggjort med navn på kontraktspartner, prosjekttittel/mål og støtte