Seminar Biblic - PowerPoint PPT Presentation

amethyst-gardner
seminar biblic n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Seminar Biblic PowerPoint Presentation
Download Presentation
Seminar Biblic

play fullscreen
1 / 36
Download Presentation
Seminar Biblic
107 Views
Download Presentation

Seminar Biblic

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Seminar Biblic Biblia spune :

 2. Biblia spune : 14. ESTE BOTEZUL NECESAR ?

 3. 1.  Când lui Iisus i s-a cerut să facă o minune pentru a dovedi divinitatea Sa, ce a spus El conducătorilor evrei? Ioan 2:18-22 (p.1027) Biblia spune : „Drept răspuns, Iisus le-a zis: "Stricaţi Templul acesta, şi în trei zile îl voi ______"... Dar El le vorbea despre Templul trupului Său.” ridica

 4. 2.  Ce mărturie a dat Pavel cu privire la moartea şi învierea lui Hristos? 1Cor. 15:3.4 (p.1125) „V-am învăţat înainte de toate, aşa cum am primit şi eu: că Hristos a _______ pentru păcatele noastre, după Scripturi; murit Biblia spune :

 5. 2.  Ce mărturie a dat Pavel cu privire la moartea şi învierea lui Hristos? 1Cor. 15:3.4 (p.1125) că a fost îngropat şi a ________a treia zi, după Scripturi...” înviat Biblia spune :

 6. 3.  Care sunt martorii care l-au văzut pe Iisus după înviere? 1Cor. 15:5-8 (p.1125) „...S-a arătat lui Chifa, apoi celor doisprezece. După aceea, S-a arătat la peste ______ sute de fraţi deodată, dintre care cei mai mulţi sunt încă în viaţă, iar unii au adormit. cinci Biblia spune :

 7. 3.  Care sunt martorii care l-au văzut pe Iisus după înviere? 1Cor. 15:5-8 (p.1125) În urmă, s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei toţi, ca unei stârpituri, mi s-a arătat şi mie.” Biblia spune :

 8. 4.Care sunt cele trei experienţe ale lui Iisus în care ne demonstrăm credinţa noastră când primim botezul? Rom. 6:3-6 (p.1099) „...toţi câţi am fost botezaţi în Iisus Hristos, am fost botezaţi în _________ Lui?” moartea Biblia spune : Noi murim faţă de păcatele noastre.

 9. 4.Care sunt cele trei experienţe ale lui Iisus în care ne demonstrăm credinţa noastră când primim botezul? Rom. 6:3-6 (p.1099) „Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost __________ împreună cu El..” îngropați Biblia spune : Noi îngropăm trecutul vieţii noastre păcătoase.

 10. 4.Care sunt cele trei experienţe ale lui Iisus în care ne demonstrăm credinţa noastră când primim botezul? Rom. 6:3-6 (p.1099) „...vom fi una cu El şi printr-o ________ asemănătoare cu a Lui.” înviere Biblia spune : Noi suntem înviaţi la o nouă viaţă.

 11. 5.  Ce a spus Iisus că doreşte ca noi să facem în prezenţa prietenilor noştri? Mat. 10:32 (p.934) „De aceea, pe orişicine Mă va __________ înaintea oamenilor, îl voi mărturisi şi Eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri...” mărturisi Biblia spune :

 12. 6.Câte feluri de botez învaţă şi aprobă Biblia? Efes. 4:5 (p.1147) „Este un singur Domn, o singură credinţă, un ______ botez.” sigur Biblia spune :

 13. 7.Cine a fost primul care a oficiat botezul în Noul Testament? Mat. 3:1-6 (p.925) „În vremea aceea, a venit _____ Botezătorul ... Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudea şi din toate împrejurimile Iordanului,...erau botezaţi de el în râul Iordan.” Ioan Biblia spune :

 14. 8.De ce boteza Ioan Botezătorul în pustie? Ioan 3:23 (p.1028) „Ioan boteza şi el în Enon, aproape de Salim, pentru că acolo erau ______ ape...” multe Biblia spune :

 15. 9.  De ce a spus Iisus că era necesar ca El să fie botezat? Matei 3:15 (p.925) cade „...căci aşa se _______ să împlinim tot ce trebuie împlinit.” Biblia spune :

 16. 10. Ce spune Biblia, care arată că Hristos a fost botezat prin scufundare? Marcu 1:10 (p.962) „Şi îndată, când ieşea Iisus din ______, el a văzut cerurile deschise, şi Duhul coborându-Se peste El ca un porumbel.” apă Biblia spune :

 17. 11. Cum l-a botezat Filip pe vistiernicul etiopian? Fapte 8:26-39 (p.1065) „...s-au coborât amândoi ____ apă, şi Filip a botezat pe famen. Când au ieşit afară _____ apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip, şi famenul nu l-a mai văzut.” în din Biblia spune :

 18. 12.Când a fost introdus în biserică botezul prin stropire? Răspunsul istoriei: Cardinalul James Gibbons scrie în "Credinţa părinţilor noştri",ediţia 94/ p.277. "Timp de mai multe secole după instituirea creştinismului, botezul era practicat ca regulă prin scufundare: Biblia spune :

 19. 12.Când a fost introdus în biserică botezul prin stropire? Răspunsul istoriei: Din secolul al XII-lea obiceiul botezului prin turnarea apei s-a răspândit în Biserica Romano-Catolică pentru că acest obicei era mai puţin incomod decât botezul prin cufundare. Biblia spune :

 20. 12.Când a fost introdus în biserică botezul prin stropire? Răspunsul istoriei: Biserica şi-a folosit  spiritul de discernământ hotărând adoptarea celui mai comod procedeu în funcţie de împrejurările legate de timp şi loc. Biblia spune :

 21. 12.Când a fost introdus în biserică botezul prin stropire? Răspunsul istoriei: Mulţi protestanţi au adoptat şi adaptat ceea ce Biserica Catolică schimbase în timpurile vechi." Biblia spune :

 22. 13. Cât de important este ca o persoană să fie născută din apă şi din Duh? Ioan 3:5 (p.1027) „Iisus i-a răspuns: Adevărat, adevărat îţi spun, că, dacă nu se naşte cineva din _____ şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu.” apă Biblia spune :

 23. 13. Cât de important este ca o persoană să fie născută din apă şi din Duh? Marcu 16:16 (p.984) „Cine va crede şi se va ________, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit.” boteza Biblia spune :

 24. 14.Ce a instruit Iisus pe urmaşii Săi să facă înainte ca ei să boteze pe oameni? Matei 28:19 (p.961) „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, ____________ în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.” botezându-i Biblia spune :

 25. 15.Care este o altă condiţie necesară pentru botez? Marcu 16:15.16 (p.984) crede „Cine va ______ şi se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit.” Biblia spune :

 26. 15.Care este o altă condiţie necesară pentru botez? Fapte 8:34-37 (p.1066) „Şi famenul a zis: "Uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat?" Filip a zis: "Dacă ______din toată inima, se poate." crezi Biblia spune :

 27. 16. Ce a spus Petru că trebuie să facem noi înainte de a fi botezaţi? Fapte 2:38 (p.1057) Pocăiți-vă "__________", le-a zis Petru, "şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh." Biblia spune :

 28. 17. Ce i s-a spus lui Pavel să facă când a înţeles planul de mântuire? Fapte 22:16 (p.1085) „Şi acum, ce zăboveşti? Scoală-te, primeşte ________, şi fii spălat de păcatele tale, chemând Numele Domnului.” botezul Biblia spune :

 29. 18.Cum descrie Pavel ceea ce are loc când suntem botezaţi în Hristos? Gal. 3:27 (p.1142) „Toţi care aţi fost botezaţi pentru Hristos, v-aţi _________ cu Hristos.” îmbrăcat Biblia spune :

 30. 19.Care a fost răspunsul oamenilor în ziua Cincizecimii când ei au primit vestea bună despre Iisus şi au acceptat mântuirea Sa? Fapte 2:41 (p.1057) „Cei ce au primit propovăduirea lui, au fost ________, şi în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete.” botezați Biblia spune :

 31. 20. Cum descrie apostolul Pavel viaţa nouă pe care creştinii o trăiesc după botez? Gal. 2:20 (p.1140) „Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc... dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos _________ în mine. trăiește Biblia spune :

 32. 20. Cum descrie apostolul Pavel viaţa nouă pe care creştinii o trăiesc după botez? Gal. 2:20 (p.1140) Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe sine însuşi pentru mine.” Biblia spune :

 33. 21. A fi botezaţi nu înseamnă că nu vom mai fi niciodată ispitiţi ca să păcătuim din nou. Ce s-a întâmplat cu Iisus după botezul Său? Matei 4:1 (p.925) „Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustie, ca să fie _______ de diavolul.” ispitit Biblia spune :

 34. 22. Unde trebuie să găsească creştinul nou botezat ajutor pentru a face faţă acestor ispite? Iuda 1:24.25 (p.1205) „Iar a Aceluia, care poate să vă păzească de orice cădere, şi să vă facă să vă înfăţişaţi fără prihană şi plini de bucurie înaintea slavei Sale, Biblia spune :

 35. 22. Unde trebuie să găsească creştinul nou botezat ajutor pentru a face faţă acestor ispite? Iuda 1:24.25 (p.1205) singurului ___________, Mântuitorul nostru, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreţie, putere şi stăpânire, mai înainte de toţi vecii, şi acum şi în veci. Amin.” Dumnezeu Biblia spune :

 36. 23. Iisus spune: "Vino!" Care este răspunsul tău la invitaţia Sa de a-L urma în acest ritual sfânt al botezului? Răspunsul tău: