slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Strategia działania KZK GOP na lata 2008 - 2020 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Strategia działania KZK GOP na lata 2008 - 2020

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Strategia działania KZK GOP na lata 2008 - 2020 - PowerPoint PPT Presentation


 • 179 Views
 • Uploaded on

Strategia działania KZK GOP na lata 2008 - 2020. 1. Przesłanki aktualizacji Strategii działania KZK GOP (1). Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. Planowane w 2012 roku Mistrzostwa Europy w piłce nożnej w Polsce.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Strategia działania KZK GOP na lata 2008 - 2020' - amandla


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Strategia działania

KZK GOP

na lata 2008 - 2020

1

slide2

Przesłanki aktualizacji Strategii działania KZK GOP (1)

 • Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku.
 • Planowane w 2012 roku Mistrzostwa Europy w piłce nożnej w Polsce.
 • Powstanie innych dokumentów o charakterze strategicznym dla obszaru Aglomeracji Górnośląskiej:
  • Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2020 (aktualizacja w 2005 roku),
  • Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Aglomeracji Górnośląskiej(2004 rok.),
  • Diagnoza stanu systemu transportowego oraz Plan rozwoju transportu zbiorowego w obszarze działania KZK GOP (2007 rok).

2

slide3

Przesłanki aktualizacji Strategii działania KZK GOP (2)

 • Dynamiczny rozwój technologii związanych z elektroniką i systemami informatycznymi oraz ich powszechniejsze wykorzystanie.
 • Rozpoczęcie prac nad projektem ŚKUP.
 • Inne zmiany w otoczeniu KZK GOP:
  • Spadek liczby mieszkańców w miastach KZK GOP,
  • Wzrost wskaźnika motoryzacji,
  • Spadek liczby pasażerów korzystających z usług transportu zbiorowego,
  • Wzrost kosztów organizacji przewozów KZK GOP (wzrost jakości usług przewozowych, wzrost cen energii, paliw i inflacji.

3

slide4

Domena działania (wizja)

KZK GOP jest publicznym organizatorem transportu zbiorowego w Aglomeracji Górnośląskiej

 • KZK GOP jest podmiotem publicznym.
 • KZK GOP organizuje transport zbiorowy.
 • Obszarem działania KZK GOP jest Aglomeracja Górnośląska oraz miasta powiązane komunikacyjnie z Aglomeracją.

4

slide5

Główny cel działania (misja)

Celem KZK GOP jest efektywne świadczenie usług komunikacyjnych dla mieszkańców Aglomeracji przy wykorzystaniu przede wszystkim mechanizmów rynkowych i zgodnie z polityką samorządów terytorialnych tworzących Związek

 • KZK GOP dąży do zapewnienia efektywności organizowanych usług transportowych.
 • KZK GOP swój główny cel realizuje przy wykorzystaniu przede wszystkim mechanizmów rynkowych.

5

slide6

Obszary działań strategicznych (1)

 • Przewozy
 • efektywność transportu zbiorowego organizowanego przez Związek wymaga precyzyjnego definiowania i zgodnego z popytem alokowania nabywanych usług przewozowych oraz działań minimalizujących koszt nabycia
 • Sprzedaż usług (Polityka taryfowa)
 • realizacja poprzez ceny funkcji dochodowej i mającej wpływ na popyt na usługi przewozowe, wymaga koncentracji uwagi na sprawności stosowanych taryf oraz systemów dystrybucji i promocji usług
 • Finanse
 • zarządzanie transportem zbiorowym wymaga aktywnego pozyskiwania środków finansowych z różnych dostępnych źródeł

6

slide7

Obszary działań strategicznych (2)

 • Integracja transportu
 • sprawna realizacja roli Związku wymaga, aby transport był zintegrowany, zarówno w ramach KZK GOP, jak i z innymi organizatorami i koleją
 • Systemy telematyczne
 • wysoka jakość usług oferowanych przez Związek powiązana jest ze stosowaniem nowoczesnych technologii i narzędzi informatycznych
 • Kształtowanie relacji z otoczeniem
 • możliwość realizacji założonych celów wymaga właściwego wizerunku na zewnątrz i kształtowania odpowiedniej świadomości co do roli transportu zbiorowego

7

slide8

PRZEWOZY – kierunki działań (1)

 • Zarządzanie ofertą przewozową w oparciu o występujący popyt.
 • Wprowadzanie nowych produktów komunikacyjnych uwzględniających zmieniające się potrzeby rynkowe.
 • Wykorzystanie możliwości optymalizacji oferty wynikających z koordynacji systemu autobusowego, tramwajowego i kolejowego.
 • Dostosowanie umów przewozowych do elastycznego reagowania na zmiany popytu oraz szerszego ujmowania w umowach zagadnień jakości usług, ekologii i bezpieczeństwa.
 • Wspieranie przekształceń własnościowych przewoźników.

8

slide9

PRZEWOZY – kierunki działań (2)

 • Prowadzenie przetargów na usługi przewozowe zapewniających przewoźnikom równy dostęp do rynku przewozowego.
 • Wdrożenie monitoringu jakości świadczonych usług (monitoring pojazdów i dworców, lokalizacja pojazdów, dynamiczna informacja pasażerska itp.)
 • Wsparcie projektu modernizacji infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej realizowanego przy pomocy funduszy unijnych.
 • Współpraca z gminami i innymi podmiotami oraz koordynacja działań w zakresie kształtowania zachowań komunikacyjnych mieszkańców oraz wdrażania rozwiązań organizacyjnych dających priorytet w ruchu pojazdom transportu zbiorowego.
 • Wspieranie i koordynacja działań przewoźników zmierzających do poprawy bezpieczeństwa podróży pasażerów.

9

slide10

SPRZEDAŻ USŁUG (Polityka taryfowa) – kierunki działań

 • Wdrożenie i później wykorzystanie zalet biletu elektronicznego funkcjonującego w ramach projektu ŚKUP.
 • Sukcesywne rozwijanie sieci Punktów Obsługi Pasażera i automatów biletowych.
 • Intensyfikacja kontroli biletowych i dalsze rozszerzenie akcji „wsiadania przednimi drzwiami”.
 • Wprowadzanie nowych rodzajów biletów (w oparciu o badania marketingowe) i likwidacja tych o znikomym zainteresowaniu.

10

slide11

FINANSE – kierunki działań

 • Aktywne występowanie o środki unijne na realizację projektów przyczyniających się do rozwoju transportu zbiorowego.
 • Zachowanie równowagi w finansowaniu transportu zbiorowego przez korzystających z usług przewozowych oraz ze środków publicznych.
 • Podejmowanie działań na rzecz pozyskania środków finansowych z tytułu refundacji ulg ustawowych i współfinansowania przewozów ponadlokalnych ze szczebla regionalnego i centralnego.
 • Korzystanie w razie potrzeby z różnych dostępnych na rynku instrumentów finansowych (np. obligacji, kredytów, pożyczek).

11

slide12

INTEGRACJA – kierunki działań

 • Przygotowanie i wdrożenie biletu elektronicznego funkcjonującego w ramach ŚKUP, umożliwiającego integrację z innymi podmiotami (gałęziową i obszarową).
 • Promocja systemu przesiadkowego w podróżach realizowanych po terenie Aglomeracji.
 • Współpraca z gminamii innymi podmiotami (partnerstwo publiczno-prywatne), a także inicjowanie działań w zakresie rozwoju i budowy centrów przesiadkowych oraz parkingów w systemie P&R w obszarze działania KZK GOP.

12

slide13

SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE – kierunki działań

 • Opracowanie projektu techniczno-funkcjonalnego ŚKUP oraz całej dokumentacji związanej ze współfinansowaniem projektu z funduszy unijnych.
 • Wdrożenie i bieżąca modyfikacja systemu ŚKUP.
 • Wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie transportem zbiorowym (dynamiczna informacja pasażerska, bezpieczeństwo pasażerów, priorytety w ruchu itp).
 • Współpraca z wyższymi uczelniami w celu wykorzystania potencjału intelektualnego i doświadczeń pracowników naukowych w ramach różnych projektów badawczych.

13

slide14

KSZTAŁTOWANIE RELACJI Z OTOCZENIEM – kierunki działań

 • Doskonalenie systemów informacji pasażerskiej.
 • Poprawa jakości obsługi poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników mających kontakt z pasażerami i przewoźnikami.
 • Prowadzenie kampanii promocyjnych i informacyjnych (np. w wydawnictwach, periodykach, Internecie, współuczestniczenie w tworzeniu audycji radiowych i telewizyjnych promujących transport zbiorowy KZK GOP).
 • Systematyczna współpraca z prasą, radiem i telewizją oraz portalami internetowymi.

14

slide15

Programy realizacji Strategii

 • Realizacja niektórych kierunków działań z poszczególnych obszarów Strategii wymaga sporządzenia programów realizacji. Programy te będą sporządzane na bieżąco w kolejnych latach realizacji Strategii.
 • Obecnie sporządzane są programy do następujących projektów:
   • ŚKUP (Śląska Karta Usług Publicznych),
   • Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
   • System dynamicznej informacji pasażerskiej.

15