Den
Download
1 / 10

- PowerPoint PPT Presentation


 • 169 Views
 • Uploaded on

Den nya samhällsläran i grundskolans årskurser 4.-6. som en ämnesdidaktisk utmaning för ( klass ) lärarutbildning i Finland. Jan Löfström Helsingfors universitet NOFA4, Trondheim, 29.5.2013. Samhällslära.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - ama


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Jan l fstr m helsingfors universitet nofa4 trondheim 29 5 2013

Den nyasamhällsläranigrundskolansårskurser 4.-6. som en ämnesdidaktiskutmaning för (klass)lärarutbildningi Finland

Jan Löfström

Helsingforsuniversitet

NOFA4, Trondheim, 29.5.2013


Samh llsl ra
Samhällslära

 • Självständigtskolämne sedan börjanav 2000-talet, tidigare en del avdubbelämnethistoriaochsamhällslära;lärarnaharoftasthistoriasomhuvud- ochsamhällslärasombiämne

 • Undervisningigymnasietochigrundskolansårskurser 7.-9. ochfr.o.m. 2016 iårskurserna 4.-6. (‘lågstadiet’)


Motiveringarna till den nya samh llsl ran i l gstadiet
Motiveringarna till den nyasamhällslärani ‘lågstadiet’

 • Beslutsfattarnas (befogad?) oro för

  • ettlågtintresse for samhälleligtdeltagande hos ungai Finland

  • bristandekunskaperochfärdigheteriekonomi hos yngremedborgare

 • Samhällskunskap (social studies) igrundskolanslägreårskurserobetydligi Finland ijämförelse med andra OECD länder

 • Regeringsprogrammet 2011: samhälleliguppfostranskaförstärkasigrundutbildningen


S amh llsl ran i l gstadiet en katalysator f r en mera omfattande reform i samh llsl ran
Samhällsläran i ’lågstadiet’ – en katalysator för en meraomfattandereform i samhällsläran?

 • Alternativ för förhållandetmellansamhällsläran i ’lågstadiet’ och i ’högstadiet’/gymnasiet:

  • nuvarandemålochinnehåll i samhällslärabearbetasochflyttastilllågstadiet i ett ändamålsenligtformat

  • samhällsläran i högstadiet/gymnasietförblirsomdenär,samhällsläran i lågstadietgårsinegenväg

  • attkonstruerasamhällslära för lågstadietför medsig ett reformbehov för hela samhällsläran


S amh llsl ran i skolans verklighet formas av flera faktorer
Samhällsläraniskolansverklighetformasavflerafaktorer

 • Läroplansgrunderna

 • Läroböcker(läroplansgrundernasoperationellaform)

 • Metoderochinstrument i elevbedömning

 • Arvet frånmedborgarkunskapen

 • Samhällsläranstraditionellaförhållandemed historia (’arbetsfördelningen’)

 • Lärarensbehörighetskrav,examensfordringarna i studiersomgerbehörigheten


Beh righetskraven och examensfordringarna en signal p hur skol mnet uppfattas
Behörighetskravenochexamensfordringarna – en signalpåhurskolämnetuppfattas

 • Samhällsläran i lågstadietkommerattundervisasfrämst av klasslärare – möjligheterochhotbilder?

 • Fråganomvilkakunskaperochfärdigheteräressentiella för samhällsläranslärareförtätas i sambandmedlågstadietssamhällslära: vadskallingå i klasslärarens (rättbegränsade) substans-ochämnesdidaktiskastudier?


Vilka principer i organiseringen av substansstudier f r blivande l rare i samh llsl ra
Vilkaprinciper i organiseringen av substansstudier för blivandelärare i samhällslära?

 • En disciplin/studiehelhetellerenskildakurser i centralasamhällsvetenskaper?

 • Meraomfångellerdjup?

 • Vilkasamhällsvetenskaperbetonas?


Det finl ndska systemet nu 1
Det finländskasystemetnu (1)

 • Examensfordringarna: grundstudier (cirka25 p) i tvåsamhällsvetenskapligadiscipliner, ejnågonstudiehelhetpåriktig; lärarstudentergårpåsammakursermedandrastudenter

 • Klasslärarstudenterspecialiserarsigpå 1-2 skolämnen (25 speller60 sp)

  • Attsammanställaframtidafordringarna (25 sp) i samhällslära en speciellutmaning


Det finl ndska systemet nu 2
Det finländskasystemetnu(2)

 • Ämneslärarstudenternaspedagogiska studier 60 sp, varavämnesdidaktikochpraktikumi de egna 1-2 ämnenacirka 45 sp

 • I klasslärarstudenternasämnesövergripande (dvsämnesdidaktiska) studier skaingåäven 1-3 sp (?) didaktikisamhällslära; ipraktikumetttillfälleattundervisaävenisamhällslära

  • Ämnesdidaktiskastudiernasbegränsadomfattningaccentuerarfråganominnehållet (isynnerhet med tankepåattinteallaklasslärarstudenterstuderarsamhällsvetenskaper).


Mnesdidaktik skol mnets och den akademiska disciplinens alkemi
Ämnesdidaktik – skolämnetsochdenakademiskadisciplinensalkemi

 • Lärarutbildningsom en tradingzone(Eklund & Larsson 2009) för representanter av akademiskadisciplinerochskolämnenattutbytakunskapochskapanyabegreppochpraktiker för samarbete

 • Mellandisciplinerochskolämnen ett alkemisktförhållande (Bourdieu) – ärdåämnesdidaktikenalkemistensverkstaddärsamhällsläranskapasgenomattsmältakunskaper,erfarenheterochidealer i en helhetsomstöderutvecklingen av ungaskritiskasamhälleligatänkande, socialahandlingsförmågaochmedborgaridentitet?