Rsplan barnehage rene 2012 2014
Download
1 / 27

- PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Årsplan barnehageårene 2012 - 2014. Spikkestad Kanvas-barnehage Engasjerte hverdager.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - alvis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Rsplan barnehage rene 2012 2014

Årsplanbarnehageårene 2012 - 2014

Spikkestad Kanvas-barnehage

Engasjerte hverdager


Spikkestad kanvas barnehage

Barnehagens årsplan skal være et arbeidsdokument for de ansatte og skal bidra til å styre og evaluere det som foregår i barnehagen. Planen skal vise hvordan barnehagen på en systematisk måte over tid (ca 3 år), jobber med krav stilt i Rammeplanen og Kanvas’ vedtatte strategi og overordnede mål. Foreldrene skal ha reell innflytelse på innholdet. Årsplanen skal fastsettes av barnehagens SU. FAKTA OM BARNEHAGENSpikkestad Kanvas-barnehage ligger sentralt i lokalmiljøet på Spikkestad. Det er kort vei til både tog og buss, skog og mark. Barnehagen ble åpnet i 1990. Bygget er inndelt i fire avdelinger, som organiseres i to baser. Rommene i barnehagen er inndelt etter funksjon ut fra en verkstedtenkning og etter fagområdene fra Rammeplanen for barnehagene. Barnehagen har 13 faste stillinger. Barnehagen kan også ha noe ekstra personell tildelt på grunn av barn med spesielle behov. Barnehagen har full kost og serverer tre måltider hver dag. Vi har frukt og grønt til alle måltider.

Spikkestad Kanvas-barnehage


Rsplan barnehage rene 2012 2014

Kanvas’ pedagogiske plattformVår pedagogiske plattform, sammen med Lov om barnehager og Rammeplanen, danner grunnlaget for alt pedagogisk arbeid i Kanvas. Vår pedagogiske plattform er utarbeidet av ansatte i Kanvas og viser hva vi legger vekt på i det pedagogiske arbeidet, og hvorfor og hvordan vi gjør det. Vår pedagogiske plattform skal bidra til at Kanvas er en ideell, kompetent og nyskapende virksomhet.

Kanvas’ formål

 • Kanvas skal på ideelt grunnlag etablere og drive barnehager i Norge, samt være en pådriver for å bedre barns oppvekstvilkår og foreldrenes hverdag.

 • Gjennom intern og ekstern kompetanseutvikling skal Kanvas bidra til å øke kvaliteten og statusen i barnehagesektoren.

 • På bakgrunn av vår samlede kompetanse skal Kanvas opptre som rådgivende instans for foreldre, kommuner, bedrifter og private barnehager.

 • Kanvas skal bidra til nytenking og utvikling når det gjelder etablering og drift av barnehager.

  Små barn – store muligheter!

  Vi lærer fra vi er født - og vi lærer mest de første seks årene av livet. Det gjør barnehagen til samfunnets viktigste sosialiseringsarena. Denne erkjennelsen legger listen for Kanvas’ ambisjoner. Skal barnehagen fungere som en meningsfull arena der barn skal utvikle ferdigheter, kunnskap og holdninger som er nødvendige for livslang læring, må det pedagogiske arbeidet holde høy kvalitet.


Kanvas pedagogiske plattform forts
Kanvas’ pedagogiske plattform forts.

Kanvas’ pedagogiske grunnsyn

Menneskesyn

 • Barn og voksne er likeverdige.

 • Mennesket har iboende muligheter til å utvikle seg selv i samspill med omgivelsene.

  Læringssyn

 • Kanvas’ læringssyn er et sosiokulturelt læringssyn som bygger på at læring skjer gjennom bruk av språk og deltakelse i sosial praksis. Voksne kan ikke overføre sin kunnskap direkte til barn, barn må selv bygge opp sin forståelse ved å være medvirkende og deltagende i egen læringsprosess. I Kanvas skal vi tilby barn inntrykk, opplevelser og begreper som støtter læringsprosessen. Mål for arbeidet i barnehagen rettes mot prosesser som fremmer barns læring.

 • Lek er barns viktigste aktivitet. Lekende læring er grunnlag for utforskning og bearbeidelse av inntrykk.

 • Lek og vennskap er grunnlag for barns utvikling av sosial kompetanse og et godt utviklet språk.

 • Barns nysgjerrighet, interesser og spørsmål danner grunnlag for læringsprosesser og aktiviteter.

 • Omsorg handler om relasjoner mellom voksne og barn, og barn seg imellom.

 • Danning kjennetegnes ved en pedagogisk praksis og en pedagogisk forståelse som utvikles gjennom handling, opplevelse, observasjon og refleksjon.

 • Barnehagen som læringsarena kjennetegnes ved lyttende, omsorgsfulle og selvreflekterende voksne, og ved et fysisk miljø som fremmer utvikling.


Kanvas pedagogiske plattform forts1
Kanvas’ pedagogiske plattform forts.

Kanvas’ kvalitetsnormer

Hva vi gjør

I Kanvas kommuniserer vi åpent, konstruktivt og effektivt

 • Vi tar alle henvendelser på alvor og gir raske tilbakemeldinger.

 • Vi har informasjonsrutiner som er hensiktsmessige.

  I Kanvas får barna mulighet til fordypning og konsentrasjon

 • Vi tilrettelegger for barns rett til å medvirke og gi uttrykk for sitt syn på det som skjer i barnehagen.

 • Vi tilrettelegger for at barn får tid og rom til å fullføre den aktiviteten de deltar i.

  I Kanvas får barna være med å dokumentere egen læring

 • Vi stimulerer barn til å reflektere over egen læring - hva er det jeg kan og hvordan har jeg lært det?

 • Vi bruker pedagogisk dokumentasjon for å synliggjøre barns læringsprosesser og utvikling.

  I Kanvas vurderes arbeidet systematisk

 • Vi har kvalitetssystem for vurdering av driften, organisatorisk og pedagogisk.

 • Pedagogisk dokumentasjon skal synliggjøre pedagogisk praksis, få fram ulike oppfatninger og åpne for en kritisk og reflekterende væremåte hos ansatte.


Kanvas pedagogiske plattform forts2
Kanvas’ pedagogiske plattform forts.

Hva vi er

I Kanvas er vi engasjerte

 • Vi setter barn og foreldre i fokus.

 • Vi tar ansvar og gjør hverandre gode gjennom samhandling og tilbakemeldinger.

  I Kanvas er vi kompetente

 • Systematisk veiledning og refleksjon gjør Kanvas til en lærende organisasjon.

 • I Kanvas ivaretar vi kontinuerlig kompetanseutvikling for alle ansatte i henhold til vår strategi og er en intern arena for utveksling av kunnskap og kultur.

  I Kanvas er vi endringsvillige

 • Ny kunnskap er en forutsetning for videreutvikling.

 • Vi er nytenkende og lærer av andre i forhold til pedagogikk, driftsform og arkitektur.

  I Kanvas er vi mangfoldige

 • Vi har en pedagogisk praksis som er likestilt og likeverdig, og som inkluderer kulturers tradisjoner og verdier.

 • Vi har personalgrupper med begge kjønn, ulike profesjoner, ulik alder, ulikt funksjonsnivå og ulik kulturell bakgrunn.

  I Kanvas er vi tolerante

 • Vi har respekt for menneskeverdet og retten til å være forskjellig.

 • Vi respekterer de individuelle ståsteder hos barn og voksne.

  Kanvas’ visjon ”en engasjert hverdag”


Rsplan barnehage rene 2012 2014

Omsorg, lek og læring i Spikkestad Kanvas-barnehageOmsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling. (Bhg- loven § 2).

Omsorg er nært knyttet til oppdragelse, helse og trygghet, og er samtidig en viktig forutsetning for barns utvikling og læring. Omsorg i barnehagen handler både om relasjonen mellom personalet og barna og om barnas omsorg for hverandre.

Leken er en viktig del av barnehagehverdagen. Den har en egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Den gir vekst og utvikling motorisk, sosialt, språklig og intellektuelt. Vi skal gi barna gode lekemuligheter i barnehagen ved å ha voksne som engasjerer seg og er tilstede for barna under leken. Vi skal tilby barna godt lekemateriell som fremmer rollelek, fantasi, engasjement og samspill.

Det skjer mye læring i førskolealder og det er derfor viktig at barnehagen fremstår som en tydelig læringsarena. Rommene skal fortelle om våre pedagogiske intensjoner og påvirke barn og voksne i forhold til det som foregår der. Uteområdet og nærmiljøet er også en viktig del av læringsarenaen og bør brukes som det. Fagområdene som er bestemt i Rammeplan for barnehager vil gjenspeile verkstedene i barnehagen.


Rsplan barnehage rene 2012 2014

Små barn lærer mye gjennom kroppen mens større barn lærer også mye ved å høre og se. Alle barn lærer best ved å prøve selv, erfare gjennom kropp og følelser. Barnehagen skal støtte barns utvikling ut fra deres egne forutsetninger og gi det enkelte barn og barnegruppen utfordringer. Det er derfor viktig at vi voksne tar barnas perspektiv. For barn er læring lek og det er gjennom leken barn lærer. Det skal være mye lek av forskjellig art både inne og ute i barnehagen. For å prøve å forstå barnets behov kan vi for eksempel sette oss ned og se verden med barnets øyne, lese kroppsspråket deres, samtale med barnet og få frem barnets ønsker og synspunkter. På denne måten får barnet medvirke i hverdagen sin. Planlagte aktiviteter og mindre barnegrupper er også en måte for å få til mye læring og gode opplevelser. Veksling mellom lek, læring, konsentrasjon og utfoldelse er grunnleggende for fysisk og psykisk velvære. Det er ikke hensiktsmessig å trekke et klart skille mellom formelle og uformelle læringssituasjoner. For barn lærer gjennom alt de opplever og erfarer på alle områder.

MÅL

Alle foreldre skal være trygge på at deres barn får omsorg, lærings- og utviklingsmuligheter tilpasset sitt nivå.Barnehagen skal skape et variert og godt lekemiljø

Barnehagen skal støtte og stimulere til undring og nysgjerrighet hos barnaBarnehagen skal legge til rette for varierte opplevelser, kunnskaper og materialer som fremmer læring


Rsplan barnehage rene 2012 2014

Sosial kompetanseBarnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. (Bhg-loven § 2).

Å utvikle sosial kompetanse vil si å lære sosiale ferdigheter samtidig som man må ha kunnskap om når og hvordan de brukes. De sosiale ferdighetene kan beskrives som byggesteinene i den sosiale kompetansen. Enkelt beskrevet dreier sosial kompetanse seg om å mestre samspill med andre. Sosial kompetent atferd er effektiv og fleksibel og gjør at vi kan tilpasse oss ulike miljøer. Det er viktig å merke seg at sosial kompetanse er noe vi lærer og utvikler gjennom hele livet. Små barn er i begynnelsen av sin kompetanse utvikling.

Forskning viser at barns lek og vennskap ikke bare er til glede for barna, men at det også gir helt unike sosialiseringserfaringer. Det gir dem helt spesielle muligheter til å praktisere sosiale ferdigheter og på den måten utvikle sosial kompetanse. Leken utgjør en sentral del av små venners samvær og det hersker bred enighet om at rollelek øker barnas sosiale kompetanse.

Innenfor området sosial kompetanse vil vi arbeide med empati/prososiale handlinger, selvhevdelse, selvkontroll, samarbeid, glede og humor.

Ved å jobbe med disse tingene danner vi grunnlag for:

at barna kan danne og opprettholde vennskap

samspill og lek

å forebygge mobbing

likeverd uansett utviklingshemming, kjønn, kulturell og etnisk bakgrunn

MÅL

Barna skal få god mulighet til å styrke og utvikle sin sosiale kompetanse.


Rammeplanens syv fagomr der
Rammeplanens syv fagområder

Rammeplan for barnehagen deler arbeidet inn i syv fagområder. Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt, og de vil sjelden opptre isolert. Målene i rammeplanen er formulert som prosessmål og retter seg mot barnas opplevelser og læring. Det er opplevelsen, læringsområdet og prosessen som er viktig. På de kommende sidene presenteres noen av aktivitetene og tiltakene vi har for å nå rammeplanens mål innenfor de enkelte fagområdene.

Fagområdene er:

Kommunikasjon, språk og tekst

Kropp, bevegelse og helse

Kunst, kultur og kreativitet

Natur, miljø og teknikk

Etikk, religion og filosofi

Nærmiljø og samfunn

Antall, rom og form

Progresjonen i fagområdene er på de følgende sider fremstilt i en trapp.


Kommunikasjon spr k og tekst
Kommunikasjon, språk og tekst

 • Rammeplanen sier at barnehagen skal bidra til at barna:

 • Lytter, observerer og gir respons i samhandling med barn og voksne

 • Videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker at variert ordforråd

 • Bruker sitt språk for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, til å løse konflikter og til å skape positive relasjoner i lek og annet samvær

 • Får et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser og kunnskaper, samtaler, og som inspirasjon til fabulering og nyskapning

 • Lytter til lyder og rytme i språket og blir fortrolige med symboler som bokstaver og tallsiffer.

 • Blir kjent med bøker, sanger, bilder, rim m.m.

 • Voksne oppfordrer barna til å fortelle og sette ord på følelser og handlinger

 • Høytlesning av eventyr og andre fortellinger

 • Lek med bokstaver / skriving på PC

 • Bruke pedagogiske materiale som ”Språksprell” og ”Lek med språk”

 • Ha alfabetet og kalender synlig i barnehagen og kjenne igjen bokstaven ”sin”

 • Maxigruppe med fokus på symboler som bokstaver og tallsiffer

 • Dikte historier

 • Skrive navnet sitt

 • Lek med bokstaver

 • Bevisste voksne som setter ord på barnas handlinger, benevner, samtaler og forteller

 • Variert tilbud av pekebøker og billedbøker

 • Lek med språket, rim og regler

 • Bruke flanellograf, ”Snakkepakken” og konkreter til støtte i fortellinger og eventyr

 • Samlinger tilpasset alder og utvikling

 • Sang og sangleker


Rsplan barnehage rene 2012 2014

Rammeplanen sier at barnehagen skal bidra til at barna:

Får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring.

Skaffer seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer.

Videreutvikler sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, rytme og motorisk følsomhet.

Får gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider.

Utvikler glede ved å bruke naturen til utforskning og kroppslige utfordringer og får en forståelse av hvordan en bruker og samtidig tar vare på miljøet og naturen.

Får kunnskap om menneskekroppen og forståelse for betydningen av gode vaner og sunt kosthold.

Utvikler forståelse for egen og andres kropp og for at alle er forskjellige.

Se også Kanvas’ strategi: Kosthold, bevegelse & miljø.

Kropp, bevegelse og helse

 • Gå lengre turer med

 • maxigruppa

 • Regelleker

 • Turer i nærmiljøet i variert terreng

 • Balansere, klatre, hoppe

 • Være med i matgruppe og lage mat. Snakke om

 • hva som er sunt og hva kroppen trenger

 • Sykle, gå på ski, ake

 • Begynne å kle av og på seg selv

 • Smøre egen mat

 • Vi serverer mat i tråd med Helsedirektorates anbefalinger i barnehagen

 • Hygiene: vaske hender

 • Enkle bevegelsesleker

 • Hinderløype på grovmotorisk rom

 • Turer i nærmiljøet

 • Utelek

 • Sovestund/hvilestund

 • Aktivitetsdager

 • Morgentrim

 • Voksne som benevner kroppsdeler

 • Gi barna bevissthet i forhold til sansene; ”kjenn her”, ”lukt på den” og ”smak på

 • denne”


Kunst kultur og kreativitet

 • Rammeplanen sier at barnehagen skal bidra til at barna:

 • Utvikler sin følsomhet til å lytte, iaktta og uttrykke seg gjennomallsidige møter med refleksjon over kultur, kunst og estetikk.

 • Styrker sin kulturelle identitet og sine personlige uttrykk

 • Tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede

 • Utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og gi varierte uttrykk gjennom skapende virksomhet

 • Utvikler elementær kunnskap om virkemidler om form for å kunne uttrykke seg estetisk i visuelt språk, musikk, sang dans og drama

Kunst, kultur og kreativitet

 • Maxigruppe med sang og samlinger tilpasset skolestarterene

 • Sanger og sangleker

 • Høytlesning av eventyr og annen litteratur

 • Få bruke pc og skanner

 • Lage og bruke rytmeinstrumenter

 • Få bruke ulikt formingsmateriell

 • Eksprimentere med farger

 • Dramatisere

 • Sang og musikk

 • Lytte og lage lyd. Høre på ulike typer musikk

 • Få prøve ryteminstrumenter

 • Tegne og male

 • Tilgang til utkledningstøy

 • Utstilling av barnas bilder

 • Estetiske opplevelser ved å se på bilder og billedbøker


Rsplan barnehage rene 2012 2014

Rammeplanen sier at barnehagen skal bidra til at barna:

Opplever naturen og undring over naturens mangfoldighet.

Opplever glede ved å ferdes i naturen og får grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen.

Får erfaringer med og kunnskaper om dyr og vekster og deres gjensidige avhengighet og betydning for matproduksjon.

Lærer å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verden.

Erfarer hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet.

Se også Kanvas’ strategi: Kosthold, bevegelse & miljø og Kanvas’ strategi: Digital hverdag

Natur, miljø og teknikk

 • Turer med

 • maxigruppa en

 • gang i uken

 • Gå på turer til skogområder

 • i nærheten

 • Maxibarna lærer å spikke

 • med kniv

 • Vi prater om

 • sammenhenger i naturen

 • (kretsløp, økosystem)

 • Sommertur til bondegård

 • Ta vare på naturen og vise respekt for vekster

 • og dyr

 • Ruskendag

 • Være med på kildesortering og gå til returpunkt

 • Vi har tilgjengelige oppslagsverk om natur,

 • fugler, blomster osv.

 • Bruke tekniske hjelpemidler som data, foto og

 • skanner

 • Turer i nærmiljøet

 • Oppleve ulike årstider, vær, temaer og sanger

 • Samle og bruke naturmateriale

 • Så urter og blomster


Rsplan barnehage rene 2012 2014

Rammeplanen sier at barnehagen skal bidra til at barna:

Erfarer at grunnleggende spørsmål er vesentlige, ved at det gis anledning og ro til undring og tenkning, samtaler og fortellinger.

Tilegner seg samfunnets grunnleggende normer og verdier.

Utvikler toleranse og interesse for hverandre og respekt for hverandres bakgrunn, uansett kulturell og religiøs eller livssynsmessig tilhørighet.

Se også Kanvas’ strategi: Likestilling & Mangfold

Etikk, religion og filosofi

 • Vi jobber med sosial kompetanse ved å bruke

 • Steg for steg

 • Voksne som undrer seg sammen med barna

 • rundt spørsmål de stiller

 • Snakke om bakgrunnen for FN-markeringen

 • Snakke om forskjellige kulturer og merkedager

 • Tilbud fra menigheten; formidling av

 • juleevangeliet. Skriftlig forespørsel fra

 • barnehagen til foreldre om barnet skal delta.

 • Vi markerer høytider og merkedager gjennom året

 • Voksne som setter ord på det barna gjør og forklarer hvordan barna har det (eks. nå

 • gråter han fordi du tok leken han hadde – han ble lei seg)

 • Vi jobber med å lære barna turtaking

 • Hyggelige måltider

 • FN-markering med foreldrearrangement


Rsplan barnehage rene 2012 2014

Rammeplanen sier at barnehagen skal bidra til at barna:

Utvikler tillit til egen deltagelse i og påvirkning av fellesskapet

Erfare at alle mennesker, uansett alder og forutsetninger, inngår i og bidrar til barnehagens fellesskap

Blir kjent med og deltar i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet

Opplever at det tas like mye hensyn til gutter og jenter

Blir kjent med noen historiske endringer i lokalmiljø og samfunn

Utvikle forståelse for ulike tradisjoner og levesett

Blir kjent med at samene er Norges urbefolkning og får kjennskap til samiske fortellinger, sagn og andre deler av samisk kultur og hverdagsliv

Nærmiljø og samfunn

 • Maxibarna drar på tur til

 • Drammen og Asker for å

 • besøke biblioteket og kjøpe

 • frukt/grønt på torget

 • Maxibarna får møte andre

 • skolestartere fra barnehager

 • i nærområdet

 • Besøke barneskolen og

 • skolegården

 • Maxibarna deltar på Kanvas

 • festivalen i Frognerparken i

 • juni

 • Se og oppleve demokrati ved å få være med å ta

 • avgjørelser for fellesskapet i barnehagen

 • Bruke Steg for steg

 • Markere samefolkets dag, 6. februar

 • Få noe kjennskap til samisk kultur

 • Samle barnegruppa, skape fellesskap (måltider, samlinger m.m.)

 • Barnehagen har voksne som viser respekt/aksept for alle.

 • Gir jenter og gutter like mye oppmerksomhet og samme muligheter

 • Turer i nærmiljøet

 • Markere FN-dag

 • Markere samefolkets dag, 6. februar

 • Synge 17. mai sanger for de eldre på Bølstadsenteret


Rsplan barnehage rene 2012 2014

Rammeplanen sier at barnehagen skal bidra til at barna:

Opplever glede over å utforske og leke med tall og former.

Tilegner seg gode og anvendbare matematiske begreper.

Erfarer, utforsker og leker med form og mønstre.

Erfarer ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne.

Erfarer plassering og orientering, og på den måten utvikler sine evner til lokalisering.

Se også Kanvas’ strategi: Teknisk kvalitetsstandard

Antall, rom og form

 • Benevne mengde og mål

 • Telle ut perlemønstre

 • Maxibarna får oppgaver og

 • tema tilpasset alderen

 • PC-spill

 • Være med på å veie og måle når vi baker/lager

 • mat

 • Dekke bord

 • Spill og puslespill

 • Tilgang på aktiviteter og leker som stimulerer

 • forståelse for tall og mønster, rom og form; lego,

 • klosser, spill, perlebrett

 • Leke Kims lek

 • Kalender

 • Være med på å sortere og rydde

 • Konstruksjonslek med store klosser og duplo

 • Ha tallene synlig i barnehagen

 • Være med å telle og lære telleregler

 • Voksne som bruker begreper og benevner antall, form og preposisjoner

 • Bevege seg i rommet

 • Leke på puterommet

 • Leke med ulike materieler som vann og sand; øse og helle

 • Snakkepakka


Kanvas strategi digital hverdag
Kanvas-strategi: Digital hverdag


Kanvas strategi likestilling mangfold
Kanvas-strategi:Likestilling & Mangfold


Kanvas strategi kosthold bevegelse milj
Kanvas-strategi:Kosthold, bevegelse & miljø


Kanvas strategi teknisk kvalitetsstandard
Kanvas-strategi:Teknisk kvalitetsstandard
Pedagogisk dokumentasjon en m te v re p
Pedagogisk dokumentasjon – en måte å være på

 • Pedagogisk dokumentasjon handler om å synliggjøre barnehagens praksis – hva barna sier, gjør og tenker og hva du som voksen sier, gjør og tenker sammen med barna. Den voksnes ansvar ligger i å la seg inspirere av barnas nysgjerrighet og deres spørsmål – gi barna medvirkning på egen utvikling og læring. Pedagogisk dokumentasjon skal være et refleksjonsverktøy for barn og voksne.

 • I vår barnehage er temaarbeid metoden vi bruker for å kunne dokumentere den pedagogiske praksisen og barns medvirkning (i dokumentasjonen bør det vises til hvilke fagområder som er involvert).

 • Slik gjør vi det: Barnehagen skal dokumentere prosesser slik at barna i ettertid kan se hva de gjorde og hvordan de gjorde det.

  Foreldre og andre som kommer i barnehagen skal finne dokumentasjon på arbeidet som gjøres.


Barnehagens satsningsomr der
Barnehagens satsningsområder

 • BARNA SKAL FÅ GOD MULIGHET TIL Å STYRKE OG UTVIKLE SIN SOSIALE KOMPETANSE

 • DET SKAL VÆRE ET VARIERT OG GODT TILRETTELAGT SPRÅKMILJØ I BARNEHAGEN

 • BIDRA TIL Å STYRKE BARNAS MOTORISKE UTVIKLING OG BIDRA TIL GODE VANER OG SUNT KOSTHOLD

 • VI SKAL LAGE GODE DOKUMENTASJONSRUTINER AV LÆRING OG UTVIKLING I BARNEHAGENRsplan barnehage rene 2012 2014

Barnehagens tradisjoner og merkedagerVi markerer FN-dagen 24. oktober med et foreldrearrangement fra kl.15-16.45.Juleverksted med pepperkakebaking for barn og personalet.Luciamorgen i desember, et foreldrearrangement fra kl. 7.15.Nissefest for barn og personalet.Markering av samefolkets dag for barn og personalet 6. februar.Karneval i februar for barn og personalet.Påskesamling på kjøkkenet, og gul lunsj for barn og personalet fredag før påske. Vi øver oss på å gå i 17. mai tog en av dagene før 17. mai.Skolestarterne deltar på Kanvasfestivalen.Sommertur for 3 – 4 åringene.Sommerfest i juni, et foreldrearrangement fra kl. 16.30 – 18.30Vi har i løpet av barnehageåret 3 aktivitetsdager for barn og personalet.Barnas bursdag feirer vi med flagg og egen bursdagssamling. Barnet får krone og det blir sunget bursdagssang. Bursdagsbarnet er i sentrum og får velge hva som skal skje i samlingen. Foreldrene tar med frukt eller annet sunt alternativ.