slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Warszawa, 16 pa?dziernika 2012 r.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

Warszawa, 16 pa?dziernika 2012 r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

IRiESP Nowy model kontraktowy. Warszawa, 16 października 2012 r. system, który łączy. Zawieranie umów Przydział Przepustowości (PP), Przydział Zdolności (PZ) Przydział Przepustowości Aukcja; Produkt powiązany. Przydział Przepustowości dla usług jednodniowych (DAY AHEAD).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Warszawa, 16 pa?dziernika 2012 r.' - alva


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

IRiESPNowy model kontraktowy

Warszawa, 16 października 2012 r.

system, który łączy

slide2

Zawieranie umów

 • Przydział Przepustowości (PP), Przydział Zdolności (PZ)
 • Przydział Przepustowości
 • Aukcja;
 • Produkt powiązany.
 • Przydział Przepustowości dla usług jednodniowych (DAY AHEAD).
 • Zmiana sprzedawcy.
slide4

Umowa przesyłowa

PZ

PP/PZ

 • Wszystkie umowy przesyłowe będą miały charakter umowy ramowej.

PP

UMOWA

Wśród umów przesyłowych wyróżniamy międzyoperatorską umowę przesyłową (MUP) z OSM lub OSD.

Do każdej umowy ramowej będą załączane osobne PP lub PZ dotyczące poszczególnych punktów.

4

system, który łączy

4

slide5

Umowa przesyłowa

Umowy przesyłowe są zawierane na czas nieokreślony.

Przydział przepustowości (PP) i przydział zdolności (PZ) jest dokonywany na maksymalnie 4 lata.

 • Z chwilą zawarcia umowy przesyłowej i wniesienia zabezpieczenia finansowego otrzymuje się prawo do korzystania ze zdolności w:
 • Wirtualnym punkcie Giełdy Gazu;
 • Wirtualnym punkcie OTC.

5

system, który łączy

5

slide7

PP/PZ

OSD2

FPWYOK

MFPWYOSD

GAZ-SYSTEM

Kopalniaodazotownia

MFPWYOSM

FPWYR

PMG

FPWE

MFPWEOSM

FPWE

ONTRASSGT

Przepustowość zamawia Użytkownik Sieci

Przepustowość zamawia OSD lub OSM

7

system, który łączy

7

slide8

PP/PZ

Fizyczne punkty wejścia i wyjścia – punkty o konkretnej lokalizacji, dla których dokonuje się pomiaru ilości i jakości paliwa gazowego.

Miejsca, dla których dokonuje się przydziału przepustowości (mocy umownych).

Podmiot uprawniony do przepustowości w FPWE lub FPWY nazywany jest Użytkownikiem Sieci.

Potwierdzeniem przydziału mocy umownej jest załącznik do umowy przesyłowej lub międzyoperatorskiej umowy przesyłowej (MUP) - przydział przepustowości „PP”.

Za korzystanie z FPWE/FPWY uiszcza się opłatę taryfową.

W FPWE/FPWY dokonuje się rozliczeń za jakość paliwa gazowego.

8

system, który łączy

8

slide9

PP/PZ

WPWY

Punkt Wirtualny

PWYOK

OSD2

WPWYOSD

WPWE

GAZ-SYSTEM

WPWYOSM

Kopalnia odazotownia

PWYR

PWE

PMG

WPWEOSM

PWE

ONTRASSGT

9

system, który łączy

9

slide10

PP/PZ

W przesyle paliwa gazowego uczestniczą punkty wejścia i wyjścia.

 • Dla punktów wejścia i wyjścia:
 • składane są nominacje,
 • dokonywana jest alokacja ilości paliwa gazowego,
 • ustalane jest niezbilansowanie.
 • Podmiot uprawniony do korzystania z punktu wejścia lub wyjścia określany jest zleceniodawca usług przesyłowych ZUP.
 • Potwierdzeniem prawa do korzystania z danego punktu wejścia lub wyjścia jest przydział zdolności (PZ).
 • Korzystanie z punktów kontraktowych, w tym z Punktu Wirtualnego, jest nieodpłatne.

10

system, który łączy

10

slide11

Umowa przesyłowa

OTC

Giełda Gazu

OSP

OSD

PWYOSM

PWEOSM

Punkt wyjścia z OSD

PWYOSD

PWE

PWYOK

Podmiot wprowadzający paliwo gazowe z innych systemów przesyłowych lub kopalni, chcący sprzedać je w Punkcie Wirtualnym powinien:

Zawrzeć z GAZ-SYSTEM umowę przesyłową.

Umowa daje prawo do zdolności w WPWEGG/WPWYGG oraz WPWEOTC/WPWYOTC (PZ).

Uzyskać PP/PZ dla FPWE/PWE.

11

system, który łączy

11

slide12

Umowa przesyłowa

OTC

Giełda Gazu

OSP

OSD

PWYOSM

PWEOSM

Punkt wyjścia z OSD

PWYOSD

PWE

PWYOK

Podmiot przyłączony do systemu przesyłowego, chcący kupić paliwo gazowe w Punkcie Wirtualnym powinien:

Zawrzeć z GAZ-SYSTEM umowę przesyłową.

Umowa daje prawo do zdolności w WPWEGG/WPWYGG oraz WPWEOTC/WPWYOTC (PZ).

Uzyskać PP/PZ dla FPWYOK/PWYOK.

12

system, który łączy

12

slide13

Umowa przesyłowa

OTC

Giełda Gazu

OSP

OSD

PWYOSM

PWEOSM

Punkt wyjścia z OSD

PWYOSD

PWE

PWYOK

Podmiot przyłączony do systemu dystrybucyjnego, chcący kupić paliwo gazowe w Punkcie Wirtualnym powinien:

Zawrzeć umowę dystrybucyjną z OSD.

Zawrzeć z GAZ-SYSTEM umowę przesyłową.

Umowa przesyłowa daje prawo do zdolności w WPWEGG/WPWYGG oraz WPWEOTC/WPWYOTC.

Uzyskać przydział zdolności (PZ) dla punktu PWYOSD do strefy dystrybucyjnej, do której jest przyłączony.

13

system, który łączy

13

slide14

Umowa przesyłowa

OTC

OSM

Giełda Gazu

PWEOSM

PWYOSM

OSP

OSD

PWE

Punkt wyjścia z OSD

PWYOSD

PWYOK

Podmiot, który chce transportować paliwo gazowe do lub z instalacji magazynowej powinien:

Zawrzeć umowę z OSM.

Zawrzeć z GAZ-SYSTEM umowę przesyłową.

Uzyskać przydział zdolności (PZ) dla punktu PWYOSM i PWEOSM.

14

system, który łączy

14

slide15

Przydział Przepustowości (PP)

Aukcja

Produkt powiązany

slide16

Przydział Przepustowości (PP)

Wprowadzenie mechanizmów aukcyjnych na połączenia z innymi systemami gazowymi UE, co daje możliwość wejścia na rynek najbardziej zainteresowanym podmiotom i może zapewnić operatorowi dodatkowe środki na rozwój tych połączeń.

Wprowadzenie procedury przydziału przepustowości za pomocą aukcji, która opiera się o zasady wynikające z projektu Kodeksu Sieci (CAM NC) przygotowanego przez ENTSO’g na podstawie Dyrektywy 2009/73/WE.

Uproszczenie procedury zmiany sprzedawcy paliwa gazowego i zwiększenie jej skuteczności dla klientów pragnących wybrać nowego sprzedawcę.

16

system, który łączy

16

slide17

Przydział Przepustowości (PP)

Przydział przepustowości (mocy umownych) dokonywany jest osobno dla FPWE i FPWY.

Procedura udostępniania przepustowości – przydział mocy umownej oraz zmiana mocy umownej odbywa się w tzw. „oknie czasowym”.

Jeżeli zapotrzebowanie na przepustowość (moce umowne) przekracza możliwości techniczne, dokonuje się alokacji przepustowości.

17

system, który łączy

17

slide18

Okres składania wniosków w procedurze udostępniania przepustowości

Przydział Przepustowości (PP) - Aukcja

AUKCJA

OSP przekazuje informacje o:

Przedzieleniu przepustowości (PP)

Aukcji

Alokacji przez Odbiorcę Końcowego

1 marca

15 marca

Rejestracja na platformie aukcyjnej

15 maja

OSP przekazuje informację o przydziale przepustowości w ramach aukcji w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia aukcji

Złożenie przez uczestników procedury podpisanego PP wraz z zabezpieczeniem finansowym

31 maja

1 dzień roboczy czerwca

4 dzień roboczy czerwca

30 czerwca

18

system, który łączy

18

slide19

Przydział Przepustowości (PP) - Aukcja

 • Aukcja przeprowadzana jest na platformie internetowej.
 • Procedura aukcji zapewnia pełną anonimowość uczestników procedury.
 • W aukcji mogą wziąć udział tylko podmioty, które:
 • Zawarły umowę przesyłową (ramową),
 • Zostały poinformowane przez Gaz-System o przekroczeniu dostępnej przepustowości i konieczności przeprowadzenia aukcji,
 • Zarejestrowały się na stronie internetowej (platformie) oraz uzyskały login.
 • Procedura aukcji jest wielostopniowa.

19

system, który łączy

19

slide20

Przydział Przepustowości (PP) - Aukcja

 • Organizacja aukcji:
 • Cena taryfowa punktem wyjścia – przedmiotem aukcji jest tylko premia aukcyjna;
 • Ceny będą wywoływane w oknie ofertowym aż suma złożonych ofert ilościowych będzie mniejsza albo równa ilości zdolności zaoferowanych przez OSP;
 • Ceny rosnące – zwiększają się o określone kroki cenowe;
 • Małe i duże kroki cenowe zdefiniowane dla każdego produktu objętego procedurą aukcji;

20

system, który łączy

20

slide21

Przydział Przepustowości (PP) - Aukcja

Kroki cenowe - określają wielość narzutu na opłatę taryfową

Małe kroki cenowe

cent za kWh/h

Duże kroki cenowe

cent za kWh/h

Produkty roczne

Produkty roczne

10

2

0,5

2,5

Produkty kwartalne

Produkty kwartalne

1

0,2

Produkty miesięczne

Produkty miesięczne

21

system, który łączy

21

slide22

Przydział Przepustowości (PP) - Aukcja

Etap cenowy

Q4

Jeśli suma ofert ilościowych jest od razu mniejsza lub równa ilości oferowanych zdolności, to zdolności są sprzedane i będą zaalokowane odpowiednio do wszystkich złożonych ofert, w ich pełnej ilości po cenie taryfowej.

Dostępna zdolność

Shipper 1

Shipper 2

Razem

5

150

4

150

3

150

2

150

1

150

100

50

150

22

system, który łączy

22

slide23

Przydział Przepustowości (PP) - Aukcja

 • Jeśli pierwszego dnia aukcji ilości zdolności w złożonych ofertach są większe niż oferowana na aukcji ilość, to dalsze okna ofertowe będą otwarte – każde z narzutem ceny o duży krok cenowy.
 • Jeśli suma ilości zdolności w złożonych ofertach po zamknięciu okna ofertowego jest równa oferowanej ilości, aukcja jest zakończona. Zdolności będą przyznane zgodnie z ofertami ilościowymi złożonymi w czasie okna ofertowego po cenie zawierającą narzut w stosunku do ceny taryfowej.

Etap cenowy

Q4

Dostępna zdolność

Shipper 1

Shipper 2

Razem

5

150

4

150

3

150

2

150

100

50

150

1

150

150

50

200

23

system, który łączy

23

slide24

Przydział Przepustowości (PP) - Aukcja

Etap cenowy

Etap cenowy

Q4

Q4

dost. zdoln.

dost. zdoln.

S1

S1

S2

S2

Razem

Razem

4

5

150

150

3

4

150

150

50

50

100

3

150

50

50

100

2/3

150

100

40

140

2

150

100

100

200

2

150

100

100

200

1

150

150

150

300

1

150

150

150

300

24

system, który łączy

24

slide25

Przydział Przepustowości (PP) - Aukcja

 • Złożone oferty mogą być zastąpione nowymi aż do zamknięcia każdego z okien ofertowych.
 • Po zamknięciu okna ofertowego, złożone oferty są wiążące aż do otwarcia kolejnego okna ofertowego.
 • W poszczególnych oknach ofertowych oferty ilościowe mogą być takie same albo redukowane (aż do 0) w stosunku do bezpośrednio poprzedzającej oferty, ale nie mogą być wyższe.

25

system, który łączy

25

slide26

Przydział Przepustowości (PP) - Aukcja

 • Przedmiotem aukcji jest stawka Sos.
 • Opłata wnoszona jest miesięcznie.
 • Z tytułu zarządzania ograniczeniami systemowymi (kontraktowymi), OSP pobiera opłatę ustaloną w następujący sposób:
 • OZO = Sos * Mp * T
 • Gdzie:
 • OZO - opłata z tytułu zarządzania ograniczeniami systemowymi (kontraktowymi) [zł]
 • Sos - stawka opłaty z tytułu zarządzania ograniczeniami [zł/(kWh/h)h]
 • Mp - przepustowość (moc umowna) przydzielona w ramach aukcji [kWh/h]
 • T - ilość godzin w okresie rozliczeniowym [h]

26

system, który łączy

26

slide27

Przydział Przepustowości (PP) - Lasów

Aukcja przepustowości powiązanej

Lasów

 • ta sama ilość przepustowości nabywana po obu stronach punktu (w ramach jednej transakcji na wspólnej platformie) przez ten sam podmiot

ale

 • dwie odrębne umowy z dwoma OSP
 • dwie odrębne nominacje

Wejście

Wyjście

 • Umowa
 • Nominacja
 • Umowa
 • Nominacja

27

system, który łączy

27

slide28

Przydział Przepustowości (PP) - Lasów

Oferowane na 3 kwartały

0

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Pierwsze aukcje produktów powiązanych odbędą się w czerwcu 2013 r.

28

system, który łączy

28

28

slide29

Zmiana sprzedawcy

system, który łączy

slide30

Zmiana sprzedawcy

W celu rozwijania konkurencji na rynku wewnętrznym gazu, należy umożliwić dużym odbiorcom niebędącym gospodarstwami domowymi wybór ich dostawców, jak również podpisanie umów z kilkoma dostawcami w celu zabezpieczenia ich potrzeb w zakresie gazu. Odbiorców tych należy chronić przed klauzulami wyłączności, które mają na celu wyeliminowanie konkurencyjnych lub uzupełniających ofert. (Dyrektywa 2009/73 pkt. 17 Preambuły)

(…) Państwa Członkowskie zapewniają uprawnionym odbiorcom rzeczywistą możliwość łatwej zmiany dostawcy. (Dyrektywa 2009/73 art. 3 ust. 3)

Państwa Członkowskie zapewniają aby w przypadku gdy odbiorca chce zmienić dostawcę, przestrzegając przy tym warunków umowy, dany operator (dani operatorzy) dokonywał (dokonywali) tej zmiany w terminie 3 tygodni. (Dyrektywa 2009/73 art. 3 ust. 6)

30

system, który łączy

30

slide31

Zmiana sprzedawcy

Etapy w procesie zmiany sprzedawcy:

Odbiorca zawiera umowę sprzedaży z nowym sprzedawcą;

Odbiorca wypowiada umowę sprzedaży dotychczasowemu sprzedawcy;

Nowy sprzedawca informuje dotychczasowego sprzedawcę i OSP lub OSD o dniu rozpoczęcia przez niego sprzedaży paliw gazowych;

Zawarcie umowy przesyłu i dystrybucji przez nowego sprzedawcę;

Rozwiązanie umowy przesyłowej i dystrybucyjnej z dotychczasowym sprzedawcą;

OSP lub OSD dokonuje odczytu wskazań układu pomiarowego w celu dokonania rozliczeń odbiorcy z dotychczasowym sprzedawcą;

OSP lub OSD niezwłocznie przekazuje dane pomiarowe dotychczasowemu i nowemu sprzedawcy.

31

system, który łączy

31

slide32

Zmiana sprzedawcy

 • Odbiorca przyłączony do sieci jest dysponentem przepustowości w tym punkcie. „Przepustowość punktu idzie za odbiorcą”.
 • Zasada ta została wyrażona w pkt. 12 IRiESP i pkt. 16 IRiESD.
 • Zawarcie umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji z nowym sprzedawcą/odbiorcą, powoduje automatyczne rozwiązanie umowy z dotychczasowym ZUP (ZUD) w tym punkcie.

OSP

OSD2

OSD1

Zmiana sprzedawcy dotyczy wyłącznie punktów wyjścia zarówno w systemie OSP jak i OSD.

Wprowadzenie punktu wejścia do systemu dystrybucyjnego – o nieokreślonej lokalizacji (grupowego MFPWYOSD) ułatwi proces zmiany sprzedawcy i zlikwiduje dotychczasowe problemy związane z określaniem PWE do systemu dystrybucyjnego.

Możliwość dokonania częściowego zmiany sprzedawcy

32

system, który łączy

32

slide33

Zmiana sprzedawcy

 • Każdy odbiorca ma prawo do zakupu paliw gazowych od wybranego przez siebie sprzedawcy (art. 4j PE; § 14 Rozporządzenia systemowego).
 • Termin rozwiązania umowy
 • Odbiorcy w gospodarstwie domowym – ostatni dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie tego odbiorcy dotarło do przedsiębiorstwa energetycznego (dot. umów zawartych po 11.03.2010r.);
 • Odbiorcy końcowi – termin określony w umowie.
 • Zgodnie z Decyzją Prezesa UOKiK nr DOK 1/2012 z dnia 13 kwietnia 2012 r., procedura zmiany sprzedawcy powinna obejmować wszystkich odbiorców z którymi spółka obrotu wszystkich odbiorców, z którymi ma podpisane umowy kompleksowe

33

system, który łączy

33

slide34

Zmiana sprzedawcy - Koszty

Wypowiedzenie umowy dotychczasowemu sprzedawcy ma odbywać się bez ponoszenia kosztów i odszkodowań innych niż wynikające z treści umowy – art. 4j ust. 3 PE;

Odbiorca ponosi tylko takie koszty i odszkodowania, które wynikają z treści umowy (np. kary umowne, ale wprost nie może ponosić opłat związanych np. z odczytem licznika);

Przepisu tego nie stosuje się do umów zawartych przed 11.03.2010 r. (art. 6 noweli z 8.01.2010 r.)

34

system, który łączy

34

slide36

PP dla umów jednodniowych

 • Zawarcie umowy przesyłowej.
 • Uzyskanie PZ dla wskazanego punktu, w którym będą realizowane usługi jednodniowe.
 • Wniesienie zabezpieczenia.
 • Przydział Przepustowości (PP) następuje poprzez zatwierdzenie nominacji.
 • Usługi jednodniowe są świadczone na zasadach:
 • Ciągłych i
 • Przerywanych.
 • Usługi przerywane są świadczone na 4 poziomie pewności.

36

system, który łączy

36

slide37

PP dla umów jednodniowych

Przydzielona przepustowość - przerywana

Przepustowość techniczna

Zakontraktowana przepustowość ZUP1

Nominacja ZUP1

Nominacja ZUP2

37

system, który łączy

37

slide38

PP dla umów jednodniowych

Przydzielona przepustowość - ciągła

Przydzielona przepustowość - przerywana

Przepustowość techniczna

Zakontraktowana przepustowość ZUP1

Nominacja ZUP1

Nominacja ZUP2

38

system, który łączy

38

slide39

PP dla umów jednodniowych

Przepustowość techniczna

Przydzielona dodatkowa przepustowość ciągła

Zakontraktowana przepustowość ZUP1

Nominacja ZUP1

Nie ma odrzucenia nominacji jeżeli ZUP1 ma PZ dobowy na tym punkcie. W takiej sytuacji dostaje przepustowość ciągłą na 1 dzień.

Możliwa jest renominacja w ciągu doby

39

system, który łączy

39

slide40

PP dla umów jednodniowych

Proporcjonalne zmniejszenie względem złożonych nominacji przy przydzielaniu przepustowości dayahead

Przepustowość techniczna

Zakontraktowana przepustowość ZUP1

Nominacja ZUP1

Nominacja ZUP2

Nominacja ZUP3

40

system, który łączy

40

slide41

PP dla umów jednodniowych

Przepustowość techniczna

Zakontraktowana przepustowość ZUP1

Ciągła

Przerywana

Nominacja ZUP1

Nominacja ZUP2

Nominacja ZUP3

41

system, który łączy

41

slide42

PP dla umów jednodniowych

Renominacja

Przy renominacji usług dayahead zmienia się proporcjonalnie do dostępnej przepustowości tylko te PP, dla których została złożona renominacja.

Przepustowość techniczna

Zakontraktowana przepustowość ZUP1

Nominacja ZUP1

Nominacja ZUP2

Nominacja ZUP3

Nominacja ZUP4

42

system, który łączy

42

dzi kuj za uwag

Dziękuję za uwagę

system, który łączy