html5-img
1 / 68

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa tel.: (022) 542 20 00 fax.: (022) 698 31 44 www.mazowia.eu Infolinia: 0 801 101 101.

keiko-gill
Download Presentation

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa tel.: (022) 542 20 00 fax.: (022) 698 31 44 www.mazowia.eu Infolinia: 0 801 101 101 Zasady aplikowania o środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomi społecznejCentrum Organizacji Pozarządowych Radom 30 lipca 2010r. Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 2. MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa tel.: (022) 542 20 00 fax.: (022) 698 31 44 www.mazowia.eu Infolinia: 0 801 101 101 MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa tel.: (022) 542 20 00 fax.: (022) 698 31 44 www.mazowia.eu Infolinia: 0 801 101 101

 3. MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa tel.: (022) 542 20 00 fax.: (022) 698 31 44 www.mazowia.eu Infolinia: 0 801 101 101 • ODDZIAŁY ZAMIEJSCOWE • Oddział Zamiejscowy w Ciechanowie • ul. Wodna 1, 06-400 Ciechanów, fax.: (023)672 32 74 • Oddział Zamiejscowy w Ostrołęce • ul. Poznańska 19, 07-409 Ostrołęka, tel.: (029) 760 92 36 • Oddział Zamiejscowy w Płocku • ul. Stary Rynek 20, 09-400 Płock, tel.: (024) 262 23 74 • Oddział Zamiejscowy w Radomiu • ul. Kościuszki 5a, 26-600 Radom, tel.: (048) 340 01 97 • Oddział Zamiejscowy w Siedlcach • ul. J. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce, tel.: (025) 631 01 01 MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa tel.: (022) 542 20 00 fax.: (022) 698 31 44 www.mazowia.eu Infolinia: 0 801 101 101

 4. www.mazowia.eu MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa tel.: (022) 542 20 00 fax.: (022) 698 31 44 www.mazowia.eu Infolinia: 0 801 101 101 MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa tel.: (022) 542 20 00 fax.: (022) 698 31 44 www.mazowia.eu Infolinia: 0 801 101 101

 5. PODSTAWA PRAWNA • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006r. Ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. • Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 12), • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju • Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006); • Ustawa z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (DzU.09.84.712 t.j.). • Program Operacyjny Kapitał Ludzki PO KL 2007-2013 zaakceptowany przez Radę Ministrów i Komisję Europejską; • Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 wydany przez Ministra Rozwoju Regionalnego;

 6. DOKUMENTY • Program Operacyjny Kapitał Ludzki zaakceptowany przez Radę Ministrów w dniu 7 września 2007 r. i zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej K (2007) 4547 w dniu 28 września 2007 r; • Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z dnia 1 czerwca 2010 r.; • Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL - wersja z 1 stycznia 2010 r. • Zasady finansowania Programu Kapitał Ludzki; • Podręcznik przygotowania wniosków w ramach PO KL; • Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucje Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; • Podręcznik wskaźników Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; • Realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL.

 7. WYTYCZNE MINISTERSTWA ROZWOJU REGIONALNEGO • Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego • Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL z 28 grudnia 2009r. • Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL • Plany działań na rok 2010; • Dokumentacje konkursowe.

 8. Zasady wnioskowania do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)

 9. ZASADY OBIEGU WNIOSKU W IOK WNIOSKODAWCY WNIOSEK PUNKT PRZYJĘCIA WNIOSKU Decyzja w sprawie przyznania dofinansowania Wniosek odrzucony z przyczyn formalnych Ocena formalna Uzupełnienie dokumentacji wniosku Ocena pozytywna Podpisanie umowy o dofinansowanie Wniosek odrzucony z przyczyn merytorycznych lub nieprzyjęcia go do dofinansowania Ocena merytoryczna Lista Rankingowa Ocena pozytywna

 10. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW KONKURSOWYCH W RAMACH PO KL Ocena formalna Kryteria ogólne Kryteria szczegółowe Kryteria formalne Kryteria dostępu Ocena merytoryczna Kryteria strategiczne Kryteria merytoryczne Kryteria horyzontalne Zatwierdzane przez KM w ramach danego Planu działania Zatwierdzane przez KM dla całego PO KL

 11. OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE • wniosek stanowi odpowiedź na konkurs; • wniosek złożono we właściwej instytucji; • wniosek złożono w określonym przez IOK terminie; • wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu; • wniosek jest kompletny i złożony został zgodnie z obowiązująca instrukcją wypełniania • wniosku o dofinansowanie i właściwą dokumentacją konkursową ; • suma kontrolna papierowej i elektronicznej wersji wniosku jest tożsama na wszystkich • stronach wniosku; • wniosek wypełniono w języku polskim; • wypełniono wszystkie wymagane polawe wniosku i złożono wymagany załączniklub • załączniki; • wnioskodawca nie podlega wykluczeniuz ubiegania się o dofinansowanie na • podstawie art. 211 ustawy z dnia 1 stycznia 2010 r. o finansach publicznych; • czy wniosek zawiera informację o współfinansowaniu działań przewidzianych w projekcie • z innych wspólnotowych instrumentów finansowych;

 12. OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE • ocena dokonywana jest w oparciu o kryteria dostępu (jeśli IOK założył w dokumentacji kryteria dostępu weryfikowalne na etapie oceny merytorycznej), ogólne kryteria merytoryczne , kryteria horyzontalne i strategiczne, • maksymalna liczba punktów za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych wynosi 100, • ocena dokonywana jest zgodnie z zasadą dwóch par oczu, • ocena stanowi średnią arytmetyczną ocen dokonanych przez oceniających, • w przypadku, gdy rozbieżność pomiędzy ocenami wystawionymi przez dwóch oceniających wynosi powyżej 30 punktów, wniosek poddany będzie ocenie przez trzeciego członka KOP. W takim przypadku wyciągana jest średnia arytmetyczna z oceny 3 oceniającego i jednego z 2 oceniających wcześniej wniosek, którego ocena jest bliższa ocenie 3 oceniającego. • dofinansowanie może otrzymać wniosek, który uzyskał co najmniej minimum punktowe, tzn. co najmniej 60 punktów i 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej, • wniosek może otrzymać dodatkową premię za spełnienie kryterium strategicznego pod warunkiem uzyskania od każdego oceniającego co najmniej 60 punków oraz 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej, • maksymalna wartość premii wynosi 40 punktów.

 13. OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE

 14. OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu • wskazanie kwestii problemowych, które zostaną rozwiązane (złagodzone) dzięki • realizacji projektu, • wskazanie celu głównego i celów szczegółowych projektu, • wskazanie zgodności celów z PO KL, Planem działania oraz innymi właściwymi • dokumentami strategicznymi, • cele powinny się bezpośrednio przekładać na działania, a te z kolei na rezultaty. Grupy docelowe projektu • opis grupy docelowej (tj. osób i/lub instytucji, które zostaną objęte wsparciem), • uzasadnienie wyboru grupy docelowej , • opis sposobu rekrutacji uczestników projektu (w tym uwzględnienie zasady • równości szans, w tym równości płci).

 15. OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE Działania • wykazanie wartości dodanej projektu, adekwatności doboru instrumentów • służących osiągnięciu celów projektu, racjonalność harmonogramu działań, • opis działań powinien być szczegółowy, z podaniem terminów, zadań i osób Rezultaty i produktyprojektu • opis twardych i miękkich rezultatów projektu w odniesieniu do planowanych • działań, z uwzględnieniem ich trwałości i kompleksowości, racjonalności • i wykonalności, • opis sposobu monitorowania (badania, mierzenia) rezultatów projektu , • opis, w jaki sposób ww. rezultaty wpłyną na realizację założonych celów projektu.

 16. OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE Potencjał wnioskodawcy i sposób zarządzania projektem • doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć , • potencjał instytucjonalny (w tym: kadrowy i finansowy) wnioskodawcy oraz • (ewentualnie) jego partnerów , • sposób zarządzania projektem (podział obowiązków, personel kluczowy), • rola partnerów lub innych instytucji zaangażowanych w projekt (jeśli dotyczy). Wydatki projektu • ocena niezbędności wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów, • ocena racjonalności , konkurencyjności i efektywności wydatków (relacja • nakład/rezultat), • ocena kwalifikowalności wydatków, w tym związanych z cross-financingiem • (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL), • ocena zasadności poziomu kosztów pośrednich (w oparciu o metodologię), • ocena prawidłowości sporządzenia budżetu projektu.

 17. KRYTRIA DOSTĘPU • Kryteria dostępu stanowią szczegółowe kryteria wyboru wniosków. Ich • spełnienie jest obowiązkowe. • Kryteria dostępu mogą dotyczyć np: • grupy docelowej; • typu beneficjenta; • wkładu własnego; • obszaru realizacji projektu; • siedziby biura projektu. • Ocena kryteriów dostępu jest oceną „0-1”.

 18. KRYTRIA STRATEGICZNE Obowiązują jedynie w odniesieniu do projektów konkursowych i dotyczą preferowania określonego typu projektów. Ocena kryteriów strategicznych jest oceną punktową. Maksymalna liczba, możliwych do uzyskania punktów za spełnienie tego kryterium, wynosi 40 punktów. Uzyskana, za spełnienie kryterium strategicznego liczba punktów, dodawana jest do wyniku końcowego oceny merytorycznej, tylko w przypadku, gdy projekt otrzymał od każdego oceniającego go członka KOP, co najmniej 60 punktów i 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej. W przypadku określenia w dokumentacji konkursowej więcej niż jednego kryterium strategicznego, ustala się do każdego z nich wagi punktowe, przy czym najniższa waga może wynosić 5 punktów.

 19. KRYTERIA HORYZONTALNE • zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym, • zgodność z prawodawstwem krajowym, • zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL. Ocena kryteriów horyzontalnych jest oceną „0-1”. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych kryteriów jest podstawą odrzucenia wniosku na etapie oceny merytorycznej.

 20. Standard minimum równości szans kobiet i mężczyzn • Czy uzasadnienie potrzeby realizacji projektu zawiera analizę sytuacji kobiet i mężczyzn, która wskazuje na nierówności ze względu na płeć? Tak □ Nie □ • Czy analiza sytuacji kobiet i mężczyzn zawarta w uzasadnieniu potrzeby realizacji projektu, zawiera dane ilościowe, które wskazują na brak istniejących nierówności w obszarze problemowy projektu? Tak □ Nie □ • Dane w podziale na płeć użyte w uzasadnieniu potrzeby realizacji projektu dotyczą zasięgu i obszaru interwencji projektu Tak □ Nie □ • Rozwiązanie planowane do wypracowania i działania podejmowane w projekcie odpowiadają na nierówności lub bariery ze względu na płeć, istniejące w obszarze problemowym projektu lub różnicują działania (formy wsparcia) dla kobiet i mężczyzn przyczyniając się do zmniejszenia istniejących nierówności w obszarze projektu Tak □ Nie □ • Rezultaty są podane w podziale na płeć i wynikają z uzasadnienia potrzeby realizacji projektu. Rezultaty wskazują jak projekt wpłynie na sytuację kobiet i mężczyzn w obszarze projektu Tak □ Nie □ • Projekt przewiduje równościowy sposób zarządzania projektem Tak □ Nie □ • Projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum. Tak □ Nie □

 21. Wyłączenia ze standardu minimum Wyjątki stanowią projekty o ograniczonej rekrutacji, która wynika z: 1) profilu działalności projektodawcy (ograniczenia statutowe), 2) realizacji działań pozytywnych (działania te pozwalają na wpłynięcie na niekorzystną sytuację danej płci w konkretnym obszarze, a tym samym wyrównanie jej szans społecznych i zawodowych), 3) zakresu realizacji projektu (na terenie np. zakładu karnego). UWAGA: spełnienie standardu minimum oznacza, minimum dwie pozytywne odpowiedzi na 6 wskazanych w standardzie minimum pytań.

 22. Źródła danych na temat sytuacji kobiet i mężczyzn w regionie Raport GUS „Kobiety w Polsce” – 2008; Raport UNDP „Polityka równości płci – Polska 2007” - 2007; Krajowy System Monitorowania Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn - www.monitoring.rownystatus.gov.pl; Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy; System Informacji Oświatowej. "Ślepa na płeć. Edukacja rownosciowa po polsku. Raport krytyczny" http://www.feminoteka.pl/downloads/raport_www.pdf - szczegolnie opis dobrych praktyk. "Równa szkoła - edukacja wolna od dyskryminacji. Poradnik dla nauczycielek i nauczycieli" - http://www.haus.pl/pl/opis/19_10_07_7.html

 23. Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Konkurs otwarty od 16 sierpnia 2010r.

 24. Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Przykładowe rodzaje projektów (1/2) • Projekty na rzecz integracji społeczno – zawodowej, obejmujące następujące typy realizowanych operacji: • wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, w tym: centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza) z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej (1) • działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania utworzonych aktywnych form integracji społecznej, wymienionych w typie operacji nr 1 (2) • kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych (3) • staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy (4) • poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne lub zawodowe, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej (5)

 25. Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Przykładowe rodzaje projektów (2/2) • rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy) (6) • rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy (7) • rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy (8) • wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne w tym zaburzone psychicznie (9) • promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (10) • wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej (11)

 26. Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Kryteria dostępu 1. Beneficjent składa nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu. Kryterium ma na celu ograniczenie zjawiska składania przez jednego Wnioskodawcę wielu identycznych wniosków o dofinansowanie projektu. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie Lokalnego Systemu Informatycznego.

 27. Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Kryteria dostępu • 2. Grupę docelową w projekcie stanowią osoby zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa mazowieckiego. • Realizacja projektów na terenie województwa mazowieckiego podyktowana jest regionalnym charakterem przewidzianego wsparcia (podział alokacji środków przewidzianych na realizację wynikał z odpowiedniego algorytmu, uwzględniającego sytuację gospodarczą, społeczną, demograficzną w danym regionie). Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku.

 28. Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Kryteria dostępu • 3. Projekt zapewnia zastosowanie co najmniej trzech różnych instrumentów wsparcia w odniesieniu do każdego uczestnika projektu. • Integracja społeczna jest procesem złożonym, obejmującym oddziaływanie w różnych sferach funkcjonowania człowieka i wymagającym trwałego, zintegrowanego podejścia w sferze aktywizacji. Ewaluacja Działania 1.5 SPO RZL wyraźnie pokazała, że skuteczność projektów integracyjnych wzrasta wraz z większą liczbą zastosowanych instrumentów wsparcia. Zatem uzasadnione jest stosowanie możliwie szerokiego wachlarza usług reintegracyjnych w odniesieniu do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku.

 29. Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Kryteria dostępu • 4. Wnioskodawca wykazał minimum roczne doświadczenie w realizacji przedsięwzięć w obszarze marginalizacji społecznej. • Kryterium zapewni możliwość realizacji projektów przez jak największą liczbę podmiotów, które wykazują znajomość problematyki w obszarze związanym z marginalizacją społeczną, a także posiadają wiedzę i doświadczenie w rozwiązywaniu problemów osób zagrożonych wykluczeniem. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku.

 30. Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Kryteria dostępu • 5. Projekt będzie realizowany przez maksimum 24 miesiące od momentu podpisania umowy. • Ograniczony czas realizacji projektu pozwoli Beneficjentom dobrze zaplanować przedsięwzięcia, co wpłynie na zwiększenie efektywności oraz sprawne rozliczanie projektu. Okres realizacji projektu jest wystarczający aby zastosować odpowiednie instrumenty wsparcia. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie treści wniosku.

 31. Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Kryteria dostępu • 6. Minimalna wartość projektu wynosi 300 000,00 PLN. • Wysokość wnioskowanego dofinansowania dla Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej oraz Zakładów Aktywności Zawodowej uzasadniona jest przekrojowym zakresem działalności tych podmiotów w obszarze aktywizacji oraz możliwością propagowania dotychczas najbardziej skutecznej formy wychodzenia osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z zapaści powrotu na rynek pracy oraz do życia w społeczeństwie. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku.

 32. Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Kryteria dostępu • 7. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi Biuro projektu (lub posiada siedzibę) na terenie Województwa Mazowieckiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu (dokumentacja ta powinna dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym wsparciem) oraz z kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający projektu wskazany we wniosku). • Lokalizacja biura projektu w Województwie Mazowieckim ułatwi zarówno rekrutację do projektu, jak i późniejsze kontakty uczestników projektów z beneficjentem realizującym projekt. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku.

 33. Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Kryteria strategiczne • 1. Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 50 % osoby w wieku powyżej 45 r. ż. zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców a wsparcie w ramach projektu zostało dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej. – 5 punktów • Osoby powyżej 45 r. ż., zostały zidentyfikowane jako jedna z grup docelowych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy i w związku z tym narażone na ryzyko wykluczenia. Grupę tą charakteryzuje bardzo niski poziom aktywności zawodowej, przy stosunkowo niskim poziomie bezrobocia, dlatego działania adresowane do osób starszych powinny koncentrować się przede wszystkim na zapobieganiu ich wcześniejszej dezaktywizacji zawodowej, przy równoczesnym tworzeniu warunków dla utrzymania tej grupy na rynku pracy. Problem marginalizacji społecznej, długotrwałego bezrobocia i braku kwalifikacji zawodowych adekwatnych do potrzeb rynku pracy w znacznie większym stopniu dotyczy mieszkańców terenów wiejskich, gdzie świadomość wagi rozwoju kapitału ludzkiego jest niższa niż w przypadku mieszkańców miast. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku.

 34. Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Kryteria strategiczne • 2. Projekt zapewnia wykorzystanie modelu usług asystenckich w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wypracowanego na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL. – 5 punktów • Osoby bezrobotne są w szczególny sposób zagrożone wykluczeniem społecznym z uwagi na trudności w dostępie do miejsc pracy, świadczenia pracy i możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych. W ramach projektu IW EQUAL wypracowano skuteczne metody aktywizacji osób niepełnosprawnych, poprzez zatrudnienie asystentów osobistych których zadaniem jest bezpośrednia pomoc poszczególnym osobom niepełnosprawnym w integracji ze społeczeństwem i wykorzystywaniu ich potencjału zawodowego. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku.

 35. Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Kryteria strategiczne • 3. Projekt jest skierowany do mieszkańców gminy, na terenie której już zrealizowano lub aktualnie realizowana jest inwestycja związana z rozbudową infrastruktury społecznej, współfinansowana z EFRR lub FS. – 5 punktów • Mając na uwadze, potwierdzoną przykładami projektów (tzw. dobrych praktyk w ramach IW EQUAL oraz PO KL) skuteczność działań integracyjnych, realizowanych w środowiskach gdzie działania z zakresu rewitalizacji przestrzennej, gospodarczej i infrastrukturalnej uzupełnione zostały projektami miękkimi o charakterze działań społecznych , Instytucja Zarządzająca PO KL dostrzega konieczność włączenia do projektów ukierunkowanych na komplementarne działania rewitalizacyjne w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Celem przedmiotowej regulacji jest zarówno zwiększenie skuteczności oddziaływania projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, jak również zapewnienie komplementarności oddziaływania funduszy strukturalnych w obszarze integracji społecznej osób zagrożonych marginalizacją. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku.

 36. Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Kryteria strategiczne • 4. Projekt zapewnia wsparcie dla tworzenia i działalności centrum integracji społecznej, klubu integracji społecznej lub zakładu aktywności zawodowej. – 8 punktów • Wskazane w kryterium podmioty integracji społecznej (CIS, KIS czy ZAZ) dysponujące zróżnicowaną i komplementarną ofertą wsparcia dla osób wykluczonych społecznie, są sprawdzonymi w działaniu podmiotami zapewniającymi wszechstronne oddziaływanie na osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji społeczno – zawodowej. Pozytywna ocena działalności tego typu podmiotów wskazuje jednoznacznie na potrzebę rozbudowywania tej formuły działań z zachowaniem konkurencyjności w stosunku do podobnych projektów. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku.

 37. Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Kryteria strategiczne 5. Grupę docelową w projekcie w co najmniej 30 % stanowią osoby niepełnosprawne zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców a wsparcie w ramach projektu zostało dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej, także poprzez dostosowanie infrastruktury (np. adaptacja pomieszczeń) w ramach cross-financingu. – 5 punktów Dotychczas działania aktywizacyjne skierowane wobec osób niepełnosprawnych w niewielkim stopniu przyczyniły się do poprawy sytuacji zawodowej tej grupy społecznej. Nadal wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce należy do jednego z najniższych w Europie, a ichudział w życiu społecznym często jest ograniczony z uwagi na liczne bariery o charakterze fizycznym lub mentalnym. W związku z powyższym uzasadnione jest preferowanie projektów kierujących wsparcie do tej grupy osób. Jednocześnie należy pamiętać, że potrzeby osób niepełnosprawnych wymagają dostosowania zarówno zastosowanych instrumentów wsparcia jak i sposobu jego realizacji (np. specjalne grupy szkoleniowe, sposoby komunikacji dostosowane do rodzaju niepełnosprawności itp.) Problem marginalizacji społecznej, długotrwałego bezrobocia i braku kwalifikacji zawodowych adekwatnych do potrzeb rynku pracy w znacznie większym stopniu dotyczy mieszkańców terenów wiejskich, gdzie świadomość wagi rozwoju kapitału ludzkiego jest niższa niż w przypadku mieszkańców miast. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku.

 38. Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Kryteria strategiczne • 6. Rezultatem projektu jest zatrudnienie co najmniej 10 % grupy docelowej. – 7 punktów • Zatrudnienie jest jedną z form usamodzielniania i integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dodatkowe premiowanie projektów zakładających zatrudnienie uczestników projektu zwiększa efektywność realizacji wsparcia i bezpośrednio przyczynia się do osiągania wskaźników. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku.

 39. Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Kryteria strategiczne • 7. Projekt jest realizowany w partnerstwie instytucji pomocy społecznej, publicznych służb zatrudnienia i centrum lub klubu integracji społecznej. – 5 punktów • Premiowanie projektów zakładających rozwój współpracy i wzajemnego oddziaływania instytucji rynku pracy i pomocy społecznej wynika z potrzeby skoordynowania działań instytucji działających na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku.

 40. Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomi społecznej Konkurs otwarty od 30 sierpnia 2010r.

 41. Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomi społecznej Przykładowe rodzaje projektów • wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej, zapewniających w ramach projektu w sposób komplementarny i łączny (1): • dostęp do usług prawnych, księgowych, marketingowych • doradztwa (indywidualnego i grupowego, m.in. w postaci punktów lub centrów doradztwa, inkubatorów społecznej przedsiębiorczości tworzących wspólną infrastrukturę rozwoju) • szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej • usług wspierających rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej (m.in. poprzez budowę sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu wspierania rozwoju podmiotów ekonomii społecznej) • promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej • działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródełfinansowania instytucji otocznia sektora ekonomii społecznej oraz spółdzielni socjalnych, o których mowa w typie operacji nr 2 i 3 (4)

 42. Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomi społecznej Przykładowe rodzaje projektów (1/2) • wsparcie dla osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej poprzez zastosowanie w ramach projektu co najmniej dwóch z następujących instrumentów(2): • doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia spółdzielni socjalnej • przyznanie środków finansowych na założenie i/lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy członkowie są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności lub przystąpiły do spółdzielni socjalnej w wyniku uczestnictwa w projekcie, do wysokości 20 tys. na osobę (członka)

 43. Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomi społecznej Przykładowe rodzaje projektów (2/2) • wsparcie dla osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej poprzez zastosowanie w ramach projektu co najmniej dwóch z następujących instrumentów(2): • wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia środków finansowych na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu przyznanych środków - wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność lub przystąpiły do spółdzielni w ramach danego projektu (Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest na wniosek uczestnika projektu składany do beneficjenta oraz wypłacane przez okres do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. W uzasadnionych przypadkach oraz na wniosek uczestnika projektu składany do beneficjenta dopuszczalne jest przedłużenie wypłaty wsparcia pomostowego do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. Beneficjent może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na pokrycie wydatków ponoszonych przez uczestnika projektu w okresie od dnia rejestracji działalności do dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego)

 44. Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomi społecznej Przykładowe rodzaje projektów (1/2) • wsparcie dla osób prawnych wymienionych w art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych poprzez zastosowanie w ramach projektu co najmniej dwóch z poniższych instrumentów (3): • doradztwo (indywidualne i grupowe) dla kadr oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia spółdzielni socjalnej • przyznanie środków finansowych na założenie i/lub przystąpienie osoby fizycznej do spółdzielni socjalnej do wysokości 20 tys. zł na każdą osobę fizyczną przystępującą i/lub nowozatrudnioną w spółdzielni socjalnej zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych – wyłącznie dla osób, które uczestniczyły w projekcie

 45. Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomi społecznej Przykładowe rodzaje projektów (2/2) • wsparcie dla osób prawnych wymienionych w art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych poprzez zastosowanie w ramach projektu co najmniej dwóch z poniższych instrumentów (3): • wsparcie pomostowe w okresie do 6 / do 12 miesięcy od momentu przystąpienia i/lub zatrudnienia w spółdzielni socjalnej każdej z osób zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, (na każdą z osób zatrudnionych w spółdzielni zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych), połączone z doradztwem - wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność lub przystąpiły do spółdzielni w ramach danego projektu (Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest na wniosek uczestnika projektu składany do beneficjenta oraz wypłacane przez okres do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. W uzasadnionych przypadkach oraz na wniosek uczestnika projektu składany do beneficjenta dopuszczalne jest przedłużenie wypłaty wsparcia pomostowego do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. Beneficjent może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na pokrycie wydatków ponoszonych przez uczestnika projektu w okresie od dnia rejestracji działalności do dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego)

 46. Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomi społecznej Kryteria dostępu • 1. Grupę docelową w projekcie stanowią osoby zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa mazowieckiego. • Realizacja projektów na terenie województwa mazowieckiego podyktowana jest regionalnym charakterem przewidzianego wsparcia (podział alokacji środków przewidzianych na realizację wynikał z odpowiedniego algorytmu, uwzględniającego sytuację gospodarczą, społeczną, demograficzną w danym regionie). Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku.

 47. Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomi społecznej Kryteria dostępu 2. Beneficjent składa nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu. Kryterium ma na celu ograniczenie zjawiska składania przez jednego Wnioskodawcę wielu identycznych wniosków o dofinansowanie projektu. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie Lokalnego Systemu Informatycznego.

 48. Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomi społecznej Kryteria dostępu 3. Beneficjentem lub partnerem w projekcie jest podmiot posiadający doświadczenie we wspieraniu inicjatyw z zakresu przedsiębiorczości społecznej. Doświadczenie w prowadzeniu działań promujących i wspierających przedsiębiorczość sprzyja budowaniu potencjału podmiotów ekonomii społecznej i zwiększa trwałość ich funkcjonowania poprzez obniżanie kosztów i pomoc w zdobywaniu zleceń na rynku. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku.

 49. Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomi społecznej Kryteria dostępu 4. Realizacja projektu w partnerstwie instytucji publicznych i niepublicznych Współdziałanie publicznych i niepublicznych podmiotów pomocy i integracji społecznej stanowi jeden z najistotniejszych elementów aktywnej polityki społecznej, umożliwiając angażowanie jak największej liczby podmiotów działających na rzecz osób wykluczonych - na zasadach pełnego partnerstwa w zakresie zarówno programowania jak i realizacji projektów. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku.

 50. Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomi społecznej Kryteria dostępu 5. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi Biuro projektu (lub posiada siedzibę) na terenie Województwa Mazowieckiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu (dokumentacja ta powinna dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym wsparciem) oraz z kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający projektu wskazany we wniosku). Lokalizacja biura projektu w Województwie Mazowieckim ułatwi zarówno rekrutację do projektu, jak i późniejsze kontakty uczestników projektów z beneficjentem realizującym projekt. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku.

More Related