slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa PowerPoint Presentation
Download Presentation
MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 68

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa tel.: (022) 542 20 00 fax.: (022) 698 31 44 www.mazowia.eu Infolinia: 0 801 101 101.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

MAZOWIECKA JEDNOSTKA

WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

ul. Jagiellońska 74,

03-301 Warszawa

tel.: (022) 542 20 00

fax.: (022) 698 31 44

www.mazowia.eu

Infolinia: 0 801 101 101

Zasady aplikowania o środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomi społecznejCentrum Organizacji Pozarządowych Radom 30 lipca 2010r.

Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide2

MAZOWIECKA JEDNOSTKA

WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

ul. Jagiellońska 74,

03-301 Warszawa

tel.: (022) 542 20 00

fax.: (022) 698 31 44

www.mazowia.eu

Infolinia: 0 801 101 101

MAZOWIECKA JEDNOSTKA

WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

ul. Jagiellońska 74,

03-301 Warszawa

tel.: (022) 542 20 00

fax.: (022) 698 31 44

www.mazowia.eu

Infolinia: 0 801 101 101

slide3

MAZOWIECKA JEDNOSTKA

WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

ul. Jagiellońska 74,

03-301 Warszawa

tel.: (022) 542 20 00

fax.: (022) 698 31 44

www.mazowia.eu

Infolinia: 0 801 101 101

 • ODDZIAŁY ZAMIEJSCOWE
 • Oddział Zamiejscowy w Ciechanowie
 • ul. Wodna 1, 06-400 Ciechanów, fax.: (023)672 32 74
 • Oddział Zamiejscowy w Ostrołęce
 • ul. Poznańska 19, 07-409 Ostrołęka, tel.: (029) 760 92 36
 • Oddział Zamiejscowy w Płocku
 • ul. Stary Rynek 20, 09-400 Płock, tel.: (024) 262 23 74
 • Oddział Zamiejscowy w Radomiu
 • ul. Kościuszki 5a, 26-600 Radom, tel.: (048) 340 01 97
 • Oddział Zamiejscowy w Siedlcach
 • ul. J. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce, tel.: (025) 631 01 01

MAZOWIECKA JEDNOSTKA

WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

ul. Jagiellońska 74,

03-301 Warszawa

tel.: (022) 542 20 00

fax.: (022) 698 31 44

www.mazowia.eu

Infolinia: 0 801 101 101

slide4

www.mazowia.eu

MAZOWIECKA JEDNOSTKA

WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

ul. Jagiellońska 74,

03-301 Warszawa

tel.: (022) 542 20 00

fax.: (022) 698 31 44

www.mazowia.eu

Infolinia: 0 801 101 101

MAZOWIECKA JEDNOSTKA

WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

ul. Jagiellońska 74,

03-301 Warszawa

tel.: (022) 542 20 00

fax.: (022) 698 31 44

www.mazowia.eu

Infolinia: 0 801 101 101

slide5

PODSTAWA PRAWNA

 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006r. Ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności.
 • Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 12),
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
 • Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006);
 • Ustawa z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (DzU.09.84.712 t.j.).
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki PO KL 2007-2013 zaakceptowany przez Radę Ministrów i Komisję Europejską;
 • Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 wydany przez Ministra Rozwoju Regionalnego;
slide6

DOKUMENTY

 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki zaakceptowany przez Radę Ministrów w dniu 7 września 2007 r. i zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej K (2007) 4547 w dniu 28 września 2007 r;
 • Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z dnia 1 czerwca 2010 r.;
 • Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL - wersja z 1 stycznia 2010 r.
 • Zasady finansowania Programu Kapitał Ludzki;
 • Podręcznik przygotowania wniosków w ramach PO KL;
 • Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucje Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
 • Podręcznik wskaźników Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
 • Realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL.
slide7

WYTYCZNE MINISTERSTWA ROZWOJU REGIONALNEGO

 • Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego
  • Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL z 28 grudnia 2009r.
  • Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL
 • Plany działań na rok 2010;
 • Dokumentacje konkursowe.
slide8

Zasady wnioskowania

do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)

slide9

ZASADY OBIEGU WNIOSKU W IOK

WNIOSKODAWCY

WNIOSEK

PUNKT PRZYJĘCIA WNIOSKU

Decyzja w sprawie przyznania

dofinansowania

Wniosek odrzucony

z przyczyn formalnych

Ocena formalna

Uzupełnienie dokumentacji wniosku

Ocena pozytywna

Podpisanie umowy o dofinansowanie

Wniosek odrzucony

z przyczyn merytorycznych

lub

nieprzyjęcia go do dofinansowania

Ocena

merytoryczna

Lista Rankingowa

Ocena pozytywna

slide10

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW KONKURSOWYCH W RAMACH PO KL

Ocena formalna

Kryteria ogólne

Kryteria szczegółowe

Kryteria

formalne

Kryteria

dostępu

Ocena merytoryczna

Kryteria

strategiczne

Kryteria

merytoryczne

Kryteria

horyzontalne

Zatwierdzane przez KM

w ramach danego Planu

działania

Zatwierdzane przez KM

dla całego PO KL

slide11

OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE

 • wniosek stanowi odpowiedź na konkurs;
 • wniosek złożono we właściwej instytucji;
 • wniosek złożono w określonym przez IOK terminie;
 • wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu;
 • wniosek jest kompletny i złożony został zgodnie z obowiązująca instrukcją wypełniania
 • wniosku o dofinansowanie i właściwą dokumentacją konkursową ;
 • suma kontrolna papierowej i elektronicznej wersji wniosku jest tożsama na wszystkich
 • stronach wniosku;
 • wniosek wypełniono w języku polskim;
 • wypełniono wszystkie wymagane polawe wniosku i złożono wymagany załączniklub
 • załączniki;
 • wnioskodawca nie podlega wykluczeniuz ubiegania się o dofinansowanie na
 • podstawie art. 211 ustawy z dnia 1 stycznia 2010 r. o finansach publicznych;
 • czy wniosek zawiera informację o współfinansowaniu działań przewidzianych w projekcie
 • z innych wspólnotowych instrumentów finansowych;
slide12

OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE

 • ocena dokonywana jest w oparciu o kryteria dostępu (jeśli IOK założył w dokumentacji kryteria dostępu weryfikowalne na etapie oceny merytorycznej), ogólne kryteria merytoryczne , kryteria horyzontalne i strategiczne,
 • maksymalna liczba punktów za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych wynosi 100,
 • ocena dokonywana jest zgodnie z zasadą dwóch par oczu,
 • ocena stanowi średnią arytmetyczną ocen dokonanych przez oceniających,
 • w przypadku, gdy rozbieżność pomiędzy ocenami wystawionymi przez dwóch oceniających wynosi powyżej 30 punktów, wniosek poddany będzie ocenie przez trzeciego członka KOP. W takim przypadku wyciągana jest średnia arytmetyczna z oceny 3 oceniającego i jednego z 2 oceniających wcześniej wniosek, którego ocena jest bliższa ocenie 3 oceniającego.
 • dofinansowanie może otrzymać wniosek, który uzyskał co najmniej minimum punktowe, tzn. co najmniej 60 punktów i 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej,
 • wniosek może otrzymać dodatkową premię za spełnienie kryterium strategicznego pod warunkiem uzyskania od każdego oceniającego co najmniej 60 punków oraz 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej,
 • maksymalna wartość premii wynosi 40 punktów.
slide14

OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

 • wskazanie kwestii problemowych, które zostaną rozwiązane (złagodzone) dzięki
 • realizacji projektu,
 • wskazanie celu głównego i celów szczegółowych projektu,
 • wskazanie zgodności celów z PO KL, Planem działania oraz innymi właściwymi
 • dokumentami strategicznymi,
 • cele powinny się bezpośrednio przekładać na działania, a te z kolei na rezultaty.

Grupy docelowe projektu

 • opis grupy docelowej (tj. osób i/lub instytucji, które zostaną objęte wsparciem),
 • uzasadnienie wyboru grupy docelowej ,
 • opis sposobu rekrutacji uczestników projektu (w tym uwzględnienie zasady
 • równości szans, w tym równości płci).
slide15

OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE

Działania

 • wykazanie wartości dodanej projektu, adekwatności doboru instrumentów
 • służących osiągnięciu celów projektu, racjonalność harmonogramu działań,
 • opis działań powinien być szczegółowy, z podaniem terminów, zadań i osób

Rezultaty i produktyprojektu

 • opis twardych i miękkich rezultatów projektu w odniesieniu do planowanych
 • działań, z uwzględnieniem ich trwałości i kompleksowości, racjonalności
 • i wykonalności,
 • opis sposobu monitorowania (badania, mierzenia) rezultatów projektu ,
 • opis, w jaki sposób ww. rezultaty wpłyną na realizację założonych celów projektu.
slide16

OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE

Potencjał wnioskodawcy i sposób zarządzania projektem

 • doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć ,
 • potencjał instytucjonalny (w tym: kadrowy i finansowy) wnioskodawcy oraz
 • (ewentualnie) jego partnerów ,
 • sposób zarządzania projektem (podział obowiązków, personel kluczowy),
 • rola partnerów lub innych instytucji zaangażowanych w projekt (jeśli dotyczy).

Wydatki projektu

 • ocena niezbędności wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów,
 • ocena racjonalności , konkurencyjności i efektywności wydatków (relacja
 • nakład/rezultat),
 • ocena kwalifikowalności wydatków, w tym związanych z cross-financingiem
 • (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL),
 • ocena zasadności poziomu kosztów pośrednich (w oparciu o metodologię),
 • ocena prawidłowości sporządzenia budżetu projektu.
slide17

KRYTRIA DOSTĘPU

 • Kryteria dostępu stanowią szczegółowe kryteria wyboru wniosków. Ich
 • spełnienie jest obowiązkowe.
 • Kryteria dostępu mogą dotyczyć np:
  • grupy docelowej;
  • typu beneficjenta;
  • wkładu własnego;
  • obszaru realizacji projektu;
  • siedziby biura projektu.
 • Ocena kryteriów dostępu jest oceną „0-1”.
slide18

KRYTRIA STRATEGICZNE

Obowiązują jedynie w odniesieniu do projektów konkursowych i dotyczą preferowania określonego typu projektów.

Ocena kryteriów strategicznych jest oceną punktową. Maksymalna liczba, możliwych do uzyskania punktów za spełnienie tego kryterium, wynosi 40 punktów.

Uzyskana, za spełnienie kryterium strategicznego liczba punktów, dodawana jest do wyniku końcowego oceny merytorycznej, tylko w przypadku, gdy projekt otrzymał od każdego oceniającego go członka KOP, co najmniej 60 punktów i 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej.

W przypadku określenia w dokumentacji konkursowej więcej niż jednego kryterium strategicznego, ustala się do każdego z nich wagi punktowe, przy czym najniższa waga może wynosić 5 punktów.

slide19

KRYTERIA HORYZONTALNE

 • zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym,
 • zgodność z prawodawstwem krajowym,
 • zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL.

Ocena kryteriów horyzontalnych jest oceną „0-1”. Niespełnienie któregokolwiek z

powyższych kryteriów jest podstawą odrzucenia wniosku na etapie oceny

merytorycznej.

slide20

Standard minimum równości szans kobiet i mężczyzn

 • Czy uzasadnienie potrzeby realizacji projektu zawiera analizę sytuacji kobiet i mężczyzn, która wskazuje na nierówności ze względu na płeć? Tak □ Nie □
 • Czy analiza sytuacji kobiet i mężczyzn zawarta w uzasadnieniu potrzeby realizacji projektu, zawiera dane ilościowe, które wskazują na brak istniejących nierówności w obszarze problemowy projektu? Tak □ Nie □
 • Dane w podziale na płeć użyte w uzasadnieniu potrzeby realizacji projektu dotyczą zasięgu i obszaru interwencji projektu Tak □ Nie □
 • Rozwiązanie planowane do wypracowania i działania podejmowane w projekcie odpowiadają na nierówności lub bariery ze względu na płeć, istniejące w obszarze problemowym projektu lub różnicują działania (formy wsparcia) dla kobiet i mężczyzn przyczyniając się do zmniejszenia istniejących nierówności w obszarze projektu Tak □ Nie □
 • Rezultaty są podane w podziale na płeć i wynikają z uzasadnienia potrzeby realizacji projektu. Rezultaty wskazują jak projekt wpłynie na sytuację kobiet i mężczyzn w obszarze projektu Tak □ Nie □
 • Projekt przewiduje równościowy sposób zarządzania projektem Tak □ Nie □
 • Projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum. Tak □ Nie □
slide21

Wyłączenia ze standardu minimum

Wyjątki stanowią projekty o ograniczonej rekrutacji, która wynika z:

1) profilu działalności projektodawcy (ograniczenia statutowe),

2) realizacji działań pozytywnych (działania te pozwalają na wpłynięcie na niekorzystną

sytuację danej płci w konkretnym obszarze, a tym samym wyrównanie jej szans

społecznych i zawodowych),

3) zakresu realizacji projektu (na terenie np. zakładu karnego).

UWAGA: spełnienie standardu minimum oznacza, minimum dwie pozytywne odpowiedzi na 6 wskazanych w standardzie minimum pytań.

slide22

Źródła danych na temat sytuacji kobiet i mężczyzn w regionie

Raport GUS „Kobiety w Polsce” – 2008;

Raport UNDP „Polityka równości płci – Polska 2007” - 2007;

Krajowy System Monitorowania Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn - www.monitoring.rownystatus.gov.pl;

Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy;

System Informacji Oświatowej.

"Ślepa na płeć. Edukacja rownosciowa po polsku. Raport krytyczny" http://www.feminoteka.pl/downloads/raport_www.pdf - szczegolnie opis dobrych praktyk.

"Równa szkoła - edukacja wolna od dyskryminacji. Poradnik dla nauczycielek i nauczycieli" - http://www.haus.pl/pl/opis/19_10_07_7.html

slide23

Działanie 7.2

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Konkurs otwarty od 16 sierpnia 2010r.

slide24

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Przykładowe rodzaje projektów (1/2)

 • Projekty na rzecz integracji społeczno – zawodowej, obejmujące następujące typy realizowanych operacji:
 • wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, w tym: centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza) z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej (1)
 • działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania utworzonych aktywnych form integracji społecznej, wymienionych w typie operacji nr 1 (2)
 • kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych (3)
 • staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy (4)
 • poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne lub zawodowe, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej (5)
slide25

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Przykładowe rodzaje projektów (2/2)

 • rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy) (6)
 • rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy (7)
 • rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy (8)
 • wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne w tym zaburzone psychicznie (9)
 • promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (10)
 • wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej (11)
slide26

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Kryteria dostępu

1. Beneficjent składa nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu.

Kryterium ma na celu ograniczenie zjawiska składania przez jednego Wnioskodawcę wielu identycznych wniosków o dofinansowanie projektu. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie Lokalnego Systemu Informatycznego.

slide27

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Kryteria dostępu

 • 2. Grupę docelową w projekcie stanowią osoby zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa mazowieckiego.
  • Realizacja projektów na terenie województwa mazowieckiego podyktowana jest regionalnym charakterem przewidzianego wsparcia (podział alokacji środków przewidzianych na realizację wynikał z odpowiedniego algorytmu, uwzględniającego sytuację gospodarczą, społeczną, demograficzną w danym regionie). Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku.
slide28

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Kryteria dostępu

 • 3. Projekt zapewnia zastosowanie co najmniej trzech różnych instrumentów wsparcia w odniesieniu do każdego uczestnika projektu.
  • Integracja społeczna jest procesem złożonym, obejmującym oddziaływanie w różnych sferach funkcjonowania człowieka i wymagającym trwałego, zintegrowanego podejścia w sferze aktywizacji. Ewaluacja Działania 1.5 SPO RZL wyraźnie pokazała, że skuteczność projektów integracyjnych wzrasta wraz z większą liczbą zastosowanych instrumentów wsparcia. Zatem uzasadnione jest stosowanie możliwie szerokiego wachlarza usług reintegracyjnych w odniesieniu do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku.
slide29

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Kryteria dostępu

 • 4. Wnioskodawca wykazał minimum roczne doświadczenie w realizacji przedsięwzięć w obszarze marginalizacji społecznej.
  • Kryterium zapewni możliwość realizacji projektów przez jak największą liczbę podmiotów, które wykazują znajomość problematyki w obszarze związanym z marginalizacją społeczną, a także posiadają wiedzę i doświadczenie w rozwiązywaniu problemów osób zagrożonych wykluczeniem. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku.
slide30

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Kryteria dostępu

 • 5. Projekt będzie realizowany przez maksimum 24 miesiące od momentu podpisania umowy.
  • Ograniczony czas realizacji projektu pozwoli Beneficjentom dobrze zaplanować przedsięwzięcia, co wpłynie na zwiększenie efektywności oraz sprawne rozliczanie projektu. Okres realizacji projektu jest wystarczający aby zastosować odpowiednie instrumenty wsparcia. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie treści wniosku.
slide31

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Kryteria dostępu

 • 6. Minimalna wartość projektu wynosi 300 000,00 PLN.
  • Wysokość wnioskowanego dofinansowania dla Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej oraz Zakładów Aktywności Zawodowej uzasadniona jest przekrojowym zakresem działalności tych podmiotów w obszarze aktywizacji oraz możliwością propagowania dotychczas najbardziej skutecznej formy wychodzenia osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z zapaści powrotu na rynek pracy oraz do życia w społeczeństwie. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku.
slide32

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Kryteria dostępu

 • 7. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi Biuro projektu (lub posiada siedzibę) na terenie Województwa Mazowieckiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu (dokumentacja ta powinna dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym wsparciem) oraz z kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający projektu wskazany we wniosku).
  • Lokalizacja biura projektu w Województwie Mazowieckim ułatwi zarówno rekrutację do projektu, jak i późniejsze kontakty uczestników projektów z beneficjentem realizującym projekt. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku.
slide33

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Kryteria strategiczne

 • 1. Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 50 % osoby w wieku powyżej 45 r. ż. zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców a wsparcie w ramach projektu zostało dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej. – 5 punktów
  • Osoby powyżej 45 r. ż., zostały zidentyfikowane jako jedna z grup docelowych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy i w związku z tym narażone na ryzyko wykluczenia. Grupę tą charakteryzuje bardzo niski poziom aktywności zawodowej, przy stosunkowo niskim poziomie bezrobocia, dlatego działania adresowane do osób starszych powinny koncentrować się przede wszystkim na zapobieganiu ich wcześniejszej dezaktywizacji zawodowej, przy równoczesnym tworzeniu warunków dla utrzymania tej grupy na rynku pracy. Problem marginalizacji społecznej, długotrwałego bezrobocia i braku kwalifikacji zawodowych adekwatnych do potrzeb rynku pracy w znacznie większym stopniu dotyczy mieszkańców terenów wiejskich, gdzie świadomość wagi rozwoju kapitału ludzkiego jest niższa niż w przypadku mieszkańców miast. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku.
slide34

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Kryteria strategiczne

 • 2. Projekt zapewnia wykorzystanie modelu usług asystenckich w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wypracowanego na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL. – 5 punktów
  • Osoby bezrobotne są w szczególny sposób zagrożone wykluczeniem społecznym z uwagi na trudności w dostępie do miejsc pracy, świadczenia pracy i możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych. W ramach projektu IW EQUAL wypracowano skuteczne metody aktywizacji osób niepełnosprawnych, poprzez zatrudnienie asystentów osobistych których zadaniem jest bezpośrednia pomoc poszczególnym osobom niepełnosprawnym w integracji ze społeczeństwem i wykorzystywaniu ich potencjału zawodowego. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku.
slide35

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Kryteria strategiczne

 • 3. Projekt jest skierowany do mieszkańców gminy, na terenie której już zrealizowano lub aktualnie realizowana jest inwestycja związana z rozbudową infrastruktury społecznej, współfinansowana z EFRR lub FS. – 5 punktów
  • Mając na uwadze, potwierdzoną przykładami projektów (tzw. dobrych praktyk w ramach IW EQUAL oraz PO KL) skuteczność działań integracyjnych, realizowanych w środowiskach gdzie działania z zakresu rewitalizacji przestrzennej, gospodarczej i infrastrukturalnej uzupełnione zostały projektami miękkimi o charakterze działań społecznych , Instytucja Zarządzająca PO KL dostrzega konieczność włączenia do projektów ukierunkowanych na komplementarne działania rewitalizacyjne w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Celem przedmiotowej regulacji jest zarówno zwiększenie skuteczności oddziaływania projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, jak również zapewnienie komplementarności oddziaływania funduszy strukturalnych w obszarze integracji społecznej osób zagrożonych marginalizacją. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku.
slide36

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Kryteria strategiczne

 • 4. Projekt zapewnia wsparcie dla tworzenia i działalności centrum integracji społecznej, klubu integracji społecznej lub zakładu aktywności zawodowej. – 8 punktów
  • Wskazane w kryterium podmioty integracji społecznej (CIS, KIS czy ZAZ) dysponujące zróżnicowaną i komplementarną ofertą wsparcia dla osób wykluczonych społecznie, są sprawdzonymi w działaniu podmiotami zapewniającymi wszechstronne oddziaływanie na osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji społeczno – zawodowej. Pozytywna ocena działalności tego typu podmiotów wskazuje jednoznacznie na potrzebę rozbudowywania tej formuły działań z zachowaniem konkurencyjności w stosunku do podobnych projektów. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku.
slide37

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Kryteria strategiczne

5. Grupę docelową w projekcie w co najmniej 30 % stanowią osoby niepełnosprawne zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców a wsparcie w ramach projektu zostało dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej, także poprzez dostosowanie infrastruktury (np. adaptacja pomieszczeń) w ramach cross-financingu. – 5 punktów

Dotychczas działania aktywizacyjne skierowane wobec osób niepełnosprawnych w niewielkim stopniu przyczyniły się do poprawy sytuacji zawodowej tej grupy społecznej. Nadal wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce należy do jednego z najniższych w Europie, a ichudział w życiu społecznym często jest ograniczony z uwagi na liczne bariery o charakterze fizycznym lub mentalnym. W związku z powyższym uzasadnione jest preferowanie projektów kierujących wsparcie do tej grupy osób. Jednocześnie należy pamiętać, że potrzeby osób niepełnosprawnych wymagają dostosowania zarówno zastosowanych instrumentów wsparcia jak i sposobu jego realizacji (np. specjalne grupy szkoleniowe, sposoby komunikacji dostosowane do rodzaju niepełnosprawności itp.) Problem marginalizacji społecznej, długotrwałego bezrobocia i braku kwalifikacji zawodowych adekwatnych do potrzeb rynku pracy w znacznie większym stopniu dotyczy mieszkańców terenów wiejskich, gdzie świadomość wagi rozwoju kapitału ludzkiego jest niższa niż w przypadku mieszkańców miast. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku.

slide38

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Kryteria strategiczne

 • 6. Rezultatem projektu jest zatrudnienie co najmniej 10 % grupy docelowej. – 7 punktów
  • Zatrudnienie jest jedną z form usamodzielniania i integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dodatkowe premiowanie projektów zakładających zatrudnienie uczestników projektu zwiększa efektywność realizacji wsparcia i bezpośrednio przyczynia się do osiągania wskaźników. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku.
slide39

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Kryteria strategiczne

 • 7. Projekt jest realizowany w partnerstwie instytucji pomocy społecznej, publicznych służb zatrudnienia i centrum lub klubu integracji społecznej. – 5 punktów
  • Premiowanie projektów zakładających rozwój współpracy i wzajemnego oddziaływania instytucji rynku pracy i pomocy społecznej wynika z potrzeby skoordynowania działań instytucji działających na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku.
slide40

Działanie 7.2

Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomi społecznej

Konkurs otwarty od 30 sierpnia 2010r.

slide41

Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomi społecznej

Przykładowe rodzaje projektów

 • wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej, zapewniających w ramach projektu w sposób komplementarny i łączny (1):
  • dostęp do usług prawnych, księgowych, marketingowych
  • doradztwa (indywidualnego i grupowego, m.in. w postaci punktów lub centrów doradztwa, inkubatorów społecznej przedsiębiorczości tworzących wspólną infrastrukturę rozwoju)
  • szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej
  • usług wspierających rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej (m.in. poprzez budowę sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu wspierania rozwoju podmiotów ekonomii społecznej)
  • promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej
 • działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródełfinansowania instytucji otocznia sektora ekonomii społecznej oraz spółdzielni socjalnych, o których mowa w typie operacji nr 2 i 3 (4)
slide42

Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomi społecznej

Przykładowe rodzaje projektów (1/2)

 • wsparcie dla osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej poprzez zastosowanie w ramach projektu co najmniej dwóch z następujących instrumentów(2):
  • doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia spółdzielni socjalnej
  • przyznanie środków finansowych na założenie i/lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy członkowie są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności lub przystąpiły do spółdzielni socjalnej w wyniku uczestnictwa w projekcie, do wysokości 20 tys. na osobę (członka)
slide43

Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomi społecznej

Przykładowe rodzaje projektów (2/2)

 • wsparcie dla osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej poprzez zastosowanie w ramach projektu co najmniej dwóch z następujących instrumentów(2):
  • wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia środków finansowych na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu przyznanych środków - wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność lub przystąpiły do spółdzielni w ramach danego projektu (Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest na wniosek uczestnika projektu składany do beneficjenta oraz wypłacane przez okres do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. W uzasadnionych przypadkach oraz na wniosek uczestnika projektu składany do beneficjenta dopuszczalne jest przedłużenie wypłaty wsparcia pomostowego do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. Beneficjent może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na pokrycie wydatków ponoszonych przez uczestnika projektu w okresie od dnia rejestracji działalności do dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego)
slide44

Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomi społecznej

Przykładowe rodzaje projektów (1/2)

 • wsparcie dla osób prawnych wymienionych w art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych poprzez zastosowanie w ramach projektu co najmniej dwóch z poniższych instrumentów (3):
  • doradztwo (indywidualne i grupowe) dla kadr oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia spółdzielni socjalnej
  • przyznanie środków finansowych na założenie i/lub przystąpienie osoby fizycznej do spółdzielni socjalnej do wysokości 20 tys. zł na każdą osobę fizyczną przystępującą i/lub nowozatrudnioną w spółdzielni socjalnej zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych – wyłącznie dla osób, które uczestniczyły w projekcie
slide45

Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomi społecznej

Przykładowe rodzaje projektów (2/2)

 • wsparcie dla osób prawnych wymienionych w art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych poprzez zastosowanie w ramach projektu co najmniej dwóch z poniższych instrumentów (3):
  • wsparcie pomostowe w okresie do 6 / do 12 miesięcy od momentu przystąpienia i/lub zatrudnienia w spółdzielni socjalnej każdej z osób zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, (na każdą z osób zatrudnionych w spółdzielni zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych), połączone z doradztwem - wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność lub przystąpiły do spółdzielni w ramach danego projektu (Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest na wniosek uczestnika projektu składany do beneficjenta oraz wypłacane przez okres do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. W uzasadnionych przypadkach oraz na wniosek uczestnika projektu składany do beneficjenta dopuszczalne jest przedłużenie wypłaty wsparcia pomostowego do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. Beneficjent może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na pokrycie wydatków ponoszonych przez uczestnika projektu w okresie od dnia rejestracji działalności do dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego)
slide46

Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomi społecznej

Kryteria dostępu

 • 1. Grupę docelową w projekcie stanowią osoby zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa mazowieckiego.
 • Realizacja projektów na terenie województwa mazowieckiego podyktowana jest regionalnym charakterem przewidzianego wsparcia (podział alokacji środków przewidzianych na realizację wynikał z odpowiedniego algorytmu, uwzględniającego sytuację gospodarczą, społeczną, demograficzną w danym regionie). Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku.
slide47

Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomi społecznej

Kryteria dostępu

2. Beneficjent składa nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu.

Kryterium ma na celu ograniczenie zjawiska składania przez jednego Wnioskodawcę wielu identycznych wniosków o dofinansowanie projektu. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie Lokalnego Systemu Informatycznego.

slide48

Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomi społecznej

Kryteria dostępu

3. Beneficjentem lub partnerem w projekcie jest podmiot posiadający doświadczenie we wspieraniu inicjatyw z zakresu przedsiębiorczości społecznej.

Doświadczenie w prowadzeniu działań promujących i wspierających przedsiębiorczość sprzyja budowaniu potencjału podmiotów ekonomii społecznej i zwiększa trwałość ich funkcjonowania poprzez obniżanie kosztów i pomoc w zdobywaniu zleceń na rynku. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku.

slide49

Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomi społecznej

Kryteria dostępu

4. Realizacja projektu w partnerstwie instytucji publicznych i niepublicznych

Współdziałanie publicznych i niepublicznych podmiotów pomocy i integracji społecznej stanowi jeden z najistotniejszych elementów aktywnej polityki społecznej, umożliwiając angażowanie jak największej liczby podmiotów działających na rzecz osób wykluczonych - na zasadach pełnego partnerstwa w zakresie zarówno programowania jak i realizacji projektów. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku.

slide50

Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomi społecznej

Kryteria dostępu

5. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi Biuro projektu (lub posiada siedzibę) na terenie Województwa Mazowieckiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu (dokumentacja ta powinna dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym wsparciem) oraz z kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający projektu wskazany we wniosku).

Lokalizacja biura projektu w Województwie Mazowieckim ułatwi zarówno rekrutację do projektu, jak i późniejsze kontakty uczestników projektów z beneficjentem realizującym projekt. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku.

slide51

Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomi społecznej

Kryteria dostępu

6. Projekt będzie realizowany przez maksimum 24 miesiące od momentu podpisania umowy.

Ograniczony czas realizacji projektu pozwoli Beneficjentom dobrze zaplanować przedsięwzięcia, co wpłynie na zwiększenie efektywności oraz sprawne rozliczanie projektu. Okres realizacji projektu jest wystarczający aby zastosować odpowiednie instrumenty wsparcia. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie treści wniosku.

slide52

Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomi społecznej

Kryteria strategiczne

1.Projekt zapewnia wykorzystanie modeli ośrodków wspierania przedsiębiorczości społecznej, zaprojektowanych na podstawie ośrodków testowanych i zwalidowanych w ramach PIW EQUAL. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie treści wniosku. – 8 punktów

W ramach IW EQUAL wypracowano skuteczne metody przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, których celem jest integracja ze społeczeństwem i wykorzystanie ich potencjału zawodowego. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie treści wniosku.

slide53

Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomi społecznej

Kryteria strategiczne

2. Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi, realizowanymi bądź planowanymi do realizacji współfinansowanymi ze środków EFRR lub FS (jako planowane, należy traktować inwestycje w przypadku których na dzień składania wniosku o dofinansowanie beneficjent dysponuje oficjalnym stanowiskiem Instytucji przyznającej dofinansowanie o którym mowa w kryterium, o zakwalifikowaniu inwestycji do otrzymania dofinansowania). – 8 punktów

Kryterium stanowi mechanizm wspierający komplementarność działań realizowanych w ramach EFS oraz EFRR. Mechanizmy służące powiązaniu ze sobą działań infrastrukturalnych np. rozbudowy budynków i inicjatyw społecznych (np. organizacja świetlicy czy klubu) będą wpływały na większą efektywność interwencji funduszy strukturalnych. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie treści wniosku.

slide54

Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomi społecznej

Kryteria strategiczne

3. Grupę docelową w projekcie w co najmniej 50 % stanowią osoby zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców. – 12 punktów

Na obszarach wiejskich obserwuje się wiele problemów rozwojowych, które są trudniejsze do rozwiązania niż na terenie miast. Dotyczy to w szczególności problemów komunikacyjnych, braku infrastruktury usług pozwalających na podnoszenie kwalifikacji zawodowych a także niższej aktywności społecznej mieszkańców i udziału w życiu publicznym. Zasięg ubóstwa skrajnego i liczba osób żyjących poniżej relatywnej granicy ubóstwa jest na terenach wiejskich kilkakrotnie wyższa niż w miastach. Problem marginalizacji społecznej, długotrwałego bezrobocia i braku kwalifikacji zawodowych adekwatnych do potrzeb rynku pracy w znacznie większym stopniu dotyczy mieszkańców terenów wiejskich, gdzie świadomość wagi rozwoju kapitału ludzkiego jest niższa niż w przypadku mieszkańców miast. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie treści wniosku.

slide55

Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomi społecznej

Kryteria strategiczne

4. Projekt zapewnia wsparcie obszarów o wysokim wskaźniku ubóstwa i liczbie osób korzystających z pomocy społecznej (na podstawie Bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2010 przygotowywanego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej) - 12 punktów

Ubóstwo jest najczęstszym powodem korzystania ze świadczeń pomocy społecznej i jego ograniczenie powinno być celem wszelkich działań z zakresu polityki społecznej. W związku z tym, wskazane jest preferowanie realizacji projektów skierowanych do mieszkańców terenów, najbardziej zapóźnionych pod względem socjalnym i ekonomicznym, w celu przyśpieszenia ich rozwoju i wyrównywania poziomu spójności społecznej. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie treści wniosku.

slide60

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

NNależy wpisać pełną nazwę partnera krajowego oraz jego status prawny

slide64

Wartość dodana

 • osiągnięcie rezultatów innych niż rezultaty osiągane w ramach dotychczasowych działań realizowanych bez wsparcia EFS, które są mierzalne – należy wówczas wykazać związek między tymi rezultatami a dodatkowym wsparciem z EFS,
 • osiągnięcie dodatkowych rezultatów, takich jak wyższe lub uzupełniające kwalifikacje, potwierdzone stosownym świadectwem lub dyplomem (jeżeli uzyskanie tych kwalifikacji nie jest przewidziane w projekcie tzn. nie jest elementem realizowanych w projekcie zadań i ich etapów, jak również ich wydanie nie zostało przewidziane w budżecie projektu),
 • utworzenie dodatkowej liczby nowych miejsc pracy,
 • dostarczenie usług, które byłyby nieosiągalne bez wsparcia z EFS (nie uwzględnionych w dotychczas oferowanych w ramach środków publicznych),
 • przedsięwzięcia, które są uzupełnieniem dotychczasowej polityki o nowe, innowacyjne elementy, wsparcie dotychczasowej działalności beneficjenta, która bez EFS zostałaby poważnie ograniczona lub przełożona w czasie,
 • inwestycje w takie działania, których nie udałoby się zrealizować przy wykorzystaniu wyłącznie środków krajowych,
 • kompleksowe wsparcie ukierunkowane na rozwiązanie problemów nie wynikających bezpośrednio z sytuacji na rynku pracy,
 • świadczenie usług o wysokiej jakości, które bez EFS nie mogłyby zostać wdrożone,
 • zwiększenie liczby osób mających dostęp do szkoleń, zatrudnienia subsydiowanego, kształcenia ustawicznego i innych form wsparcia współfinansowanych z EFS.
slide65

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Dodano część dotyczącą partnera

krajowego

slide66

Szczegółowy budżet projektu jest podstawą do oceny kwalifikowalności i racjonalności kosztów.

Szczegółowy budżet projektu należy wypełniać przed wypełnianiem części dot. Budżetu projektu oraz Harmonogramu realizacji projektu, ponieważ część danych jest przenoszona z tych załączników.

W Szczegółowym budżecie projektu automatycznie utworzone zostaną kolumny odzwierciedlające kolejne lata realizacji projektu, zgodnie z zakresem dat określonym w punkcie 1.8 Okres realizacji projektu.

Wszystkie kwoty w Szczegółowym budżecie wyrażone są w

polskich złotych (do dwóch miejsc po przecinku) i w zależności od tego czy podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym, kwoty podawane są z podatkiem VAT lub bez, zgodnie z oświadczeniem w punkcie 4.5 Budżetu. W Szczegółowym budżecie projektu ujmowane są jedynie wydatki kwalifikowalne, zgodnie z zapisami Wytycznych w

zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL.

Uwaga: Szczegółowy budżet powinien być parafowany przez upoważnioną osobę (osoba wymieniona w p-kcie 2.6.)

slide68

Dziękuję za uwagę

Jerzy Zawodnik

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Oddział Zamiejscowy w Radomiu

Ul. Kościuszki 5A

Tel: (48) 340 01 97

E-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu