Javna naročila in neustrezni kriteriji izbora
Download
1 / 16

- PowerPoint PPT Presentation


 • 183 Views
 • Uploaded on

Javna naročila in neustrezni kriteriji izbora Posvet: Učinkovita graditev javnih objektov za izhod iz gospodarske krize. Mag. Vekoslav Korošec Direktor ZING in ZISP pri GZS. Vsebina:. Usposobljenost javnega sektorja (investitorjev)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - alpha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mag vekoslav koro ec direktor zing in zisp pri gzs

Javna naročila in neustrezni kriteriji izboraPosvet: Učinkovita graditev javnih objektov za izhod iz gospodarske krize

Mag. Vekoslav Korošec

Direktor ZING in ZISP pri GZS


Vsebina
Vsebina:

 • Usposobljenost javnega sektorja (investitorjev)

 • Zakonodaja in ZJN z vidika kriterijev za izbiro najugodnejšega ponudnika za storitve

 • Predlogi za izboljšanje kvalitete javnih gradenj


Storitve svetovalnega in eniringa
Storitve svetovalnega inženiringa

 • Svetovalni inženiring je nudenje strokovne, tehnične, pravne, ekonomske in organizacijske pomoči v celotnemu investicijskemu procesu, od ideje do predaje zgrajenega objekta.

 • Svetovalni inženiring zajema vse potrebne aktivnosti za vzpostavitev pogojev za kakovostno in uspešno izvajanje dejavnosti prostorskega načrtovanja, projektiranja in tehničnega svetovanja v smislu njihovega povezovanja in koordiniranja, pri čemer se, ob upoštevanju javnega interesa, v največji možni meri zasleduje in zadovoljuje interes investitorja.

 • Zato sta pomembni tako usposobljenost oz. strokovnost kakor tudi korektnost oz. nepristranskost izvajalca svetovalnega inženiringa.

 • Svetovalni inženiring izvajajo lahko le gospodarske družbe registrirane za opravljanje te dejavnosti.


Usposobljenost javnega sektorja za graditev javnih objektov
Usposobljenost javnega sektorja za graditev javnih objektov

 • V Sloveniji javni sektor nima dovolj usposobljenih kadrov za vodenje javnih gradenj

 • Težave se pojavljajo že pri pripravi investicijske in projektne dokumentacije

 • Pomanjkanje znanj za pripravo razpisov in vrednotenje ponudb

 • Svetovalni inženiring kot pomoč javnemu sektorju


Kako izbolj ati stanje
Kako izboljšati stanje?

 • Usposobiti in organizirati naročnike v javnem sektorju

 • Prevzemanje prakse strokovnih organizacij FIDIC in EFCA

 • Usposobiti javni sektor za uporabo metod izbire najugodnejšega ponudnika na osnovi kvalitete in cene

 • Inženiring šola


Priporo ila fidic in mednarodnih finan nih in titucij glede znanj ki jih mora imeti investitor
Priporočila FIDIC in mednarodnih finančnih inštitucij glede znanj, ki jih mora imeti investitor

 • Naročniki (investitorji) morajo vzdrževati stalno osebje in bistvene kompetence;

 • Naročniki (investitorji) morajo biti tehnično podkovani kar zadeva predmet projekta in v slučaju pomanjkanja internega znanja pripravljeni angažirati kvalificirane svetovalce;

 • Naročniki (investitorji) morajo stalno ocenjevati svoje sposobnosti kot projektni vodje in jih večati, kjer je potrebno;

 • Naročniki (investitorji) morajo razumeti pomen poštenih in transparentnih postopkov izbire svetovalnih inženirjev in izvajalcev za doseganje trajnih učinkov najvišje vrednosti

 • Naročniki (investitorji) morajo v celoti razumeti pogodbene pogoje;

 • Naročniki (investitorji) morajo razumeti negativne posledice naročanja svetovalnih storitev na osnovi cene v primerjavi s prednostmi, ki jih zagotavlja izbira na osnovi kvalitete;

 • Naročniki (investitorji) morajo razumeti ceno svetovalnih inženirjev pri pripravi ponudb;

 • Naročniki (investitorji) morajo razumeti pomen zagotavljanja popolnih, pravilnih in točnih podatkov za razpis in izvedbo projektov;

 • Naročniki (investitorji) morajo razumeti in povedati, kaj pričakujejo od svetovalca, definirati obseg, delovati v okviru te definicije in ne pričakovati dodatnih storitev brez plačila;


Predlo itev ponudbe za storitve
Predložitev ponudbe za storitve glede znanj, ki jih mora imeti investitor

 • Ponudba se predloži v dveh ovojnicah

  1. Tehnični del ponudbe

  2. Finančna ponudba

 • Vrednotenje obeh ovojnic se izdela ločeno, najprej za tehnični del in nato za finančni del

 • Cena ima po priporočilih FIDIC samo 20% utežnostni delež

 • Po ZJN je delež cene pri vrednotenju za intelektualne storitve 40%


Izbira na osnovi kvalitete quality based selection
Izbira na osnovi kvalitete glede znanj, ki jih mora imeti investitorQuality Based Selection

Kriteriji za izbiro:

 • Profesionalna usposobljenost, izkušnje

 • Vodstvene sposobnosti

 • Razpoložljivost sredstev

 • Strokovna neodvisnost

 • Poštena finančna konstrukcija za določitev honorarja

 • Strokovna integriteta


Izobra evanje javnega sektorja in eniring ola
Izobraževanje javnega sektorja - Inženiring šola glede znanj, ki jih mora imeti investitor

Vsebina šole je sestavljena iz naslednjih vsebinskih sklopov:

1. Predstavitev svetovalnega inženiringa

 • Vloga svetovalnega inženiringa v vseh fazah investicijskega procesa

 • Naloge svetovalnega inženiringa na strani naročnika

 • Svetovalni inženir na strani izvajalca (D&B projekti)

 • Vloga svetovalnega inženiringa

 • Organiziranost svetovalnega inženiringa v Sloveniji, Evropi in svetu

 • Predstavitev FIDIC, smernice, priporočila,

 • Predstavitev EFCA in njena vloga v EU


In eniring ola
Inženiring šola glede znanj, ki jih mora imeti investitor

2. Standardne pogodbe za izvajanje investicijskih del

 • Fidic Rdeča knjiga

 • Fidic Rumena knjiga

 • Fidic Srebrna knjiga

 • Fidic Zlata knjiga

 • Fidic Zelena knjiga

 • Sporazum naročnik- svetovalni inženir

 • Fidic Bela knjiga

 • QBS in QBCS izbira na osnovi kvalitete


In eniring ola1
Inženiring šola glede znanj, ki jih mora imeti investitor

3. Reševanje zahtevkov izvajalcev in reševanje sporov

 • Reševanje zahtevkov po pogodbah Fidic

 • Vloga Inženirja po Fidic

 • Komisija za reševanje sporov(KRS)

 • Imenovanje komisije (KRS)

 • Postopki reševanja sporov z KRS

  4. Vloga gradbenega nadzora

 • Naloge gradbenega nadzora po ZGO 1 B

 • Smernice in priporočila za izvajanje gradbenega nadzora

 • Odgovornost izvajalcev gradbenega nadzora

 • Zavarovanje profesionalne( slovenska in tuja praksa) odgovornosti


In eniring ola2
Inženiring šola glede znanj, ki jih mora imeti investitor

5. Poslovna neoporečnost

 • Kaj je poslovna neoporečnost

 • Konflikt interesov

 • Poslovna neoporečnost in zahteve mednarodnih finančnih organizacij ( WB, EBRD, EIB)

 • Predstavitev Fidic programa za uvajanje programa poslovne neoporečnosti v gospodarske družbe Kodeks etike svetovalnega inženirstva


In eniring ola3
Inženiring šola glede znanj, ki jih mora imeti investitor

Inženiring šola je namenjena vsem, ki sodelujejo v investicijskem procesu:

 • Investitorjem iz javnega in zasebnega sektorja

 • Ministrstvom in občinam

 • Svetovalnim inženirjem

 • Izvajalcem izvedbenega inženiringa

 • Izvajalcem in dobaviteljem opreme

 • Članom komisij za reševanje sporov

 • Finančnim inštitucijam ( Banke)

 • Zavarovalnicam


In eniring ola4
Inženiring šola glede znanj, ki jih mora imeti investitor

Izvajalci Inženiring šole :

 • ZISP Združenje za svetovalni inženiring

 • Društvo inženiring

 • E- NET

 • Pravna fakulteta - Univerza v Mariboru

 • CPU- izobraževalni center

 • European Construction Ventures, Velika Britanija

 • FIDIC komite za BIMS (Business Integrity Management System)


Zaklju ki
Zaključki glede znanj, ki jih mora imeti investitor

 • Javni sektor je potrebno organizirati in usposobiti za investicije

 • Stroka, podjetja in posamezni strokovnjaki v okviru GZS in IZS je pripravljena s svojimi izkušnjami pomagati pri izboljšanju stanja pri realizaciji projektov javnih gradenj

 • Ključni problem so znanja in koriščenje sinergije med inštitucijami in posamezniki, ki ta znanja imajo

 • Samo dobro pripravljene investicije od študij do projektov in izbor izvajalcev na osnovi kvalitete in cene so pogoj, da bo investicija uspešna


Mag vekoslav koro ec direktor zing in zisp pri gzs

Hvala za pozornost! glede znanj, ki jih mora imeti investitor

Mag. Vekoslav Korošec

vekoslav.korosec@gzs.si