otpad klasifikacija i opasan otpad l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Otpad – klasifikacija i opasan otpad PowerPoint Presentation
Download Presentation
Otpad – klasifikacija i opasan otpad

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Otpad – klasifikacija i opasan otpad - PowerPoint PPT Presentation


 • 891 Views
 • Uploaded on

Otpad – klasifikacija i opasan otpad. Margareta Milosavljević Direktor Industrijske ekologije 23.Oktobar 2010 , B eška. Agenda. Definicija otpada Klasifikacija otpada i osnovne karakteristike opasnog otpada Upravljanje otpadom Zbrivanjanje industriskog opasnog otpada Pitanja.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Otpad – klasifikacija i opasan otpad' - melissan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
otpad klasifikacija i opasan otpad

Otpad – klasifikacija i opasan otpad

Margareta Milosavljević

Direktor Industrijske ekologije

23.Oktobar 2010, Beška

agenda
Agenda

Definicija otpada

Klasifikacija otpada i osnovne karakteristike opasnog otpada

Upravljanje otpadom

Zbrivanjanje industriskog opasnog otpada

Pitanja

Jacanje kapaciteta za upravljanje opasnim kucnim otpadom

definicija i vrste otpada
Definicija i vrsteotpada
 • otpad jeste svaka materija ili predmet sadržan u listi kategorija otpada (Q lista) koji vlasnik odbacuje, namerava ili mora da odbaci, u skladu sa zakonom
 • Vrste otpada u smislu zakona su:
  • komunalni otpad (otpad iz domaćinstva)
  • komercijalni otpad
  • industrijski otpad

Jacanje kapaciteta za upravljanje opasnim kucnim otpadom

klasifikacija otpada
Klasifikacija otpada
 • klasifikacija otpada jeste postupak svrstavanja otpada na jednu ili više lista otpada koje su utvrđene posebnim propisom, a prema njegovom poreklu, sastavu i daljoj nameni
 • Katalog otpada je zbirna lista neopasnog i opasnogotpada prema:
  • mestu nastanka
  • poreklu
  • predviđenom načinu postupanja
 • Lista otpada je nomenklatura otpada prema karakteruotpada

Jacanje kapaciteta za upravljanje opasnim kucnim otpadom

klasifikacija otpada5
Klasifikacija otpada
 • Otpad se razvrstava prema:
  • Poreklu
  • Karakteru
  • Kategoriji
 • Poreklo - određuje se indeksnim brojem iz Kataloga otpada
 • Karakter - određuje se nakon definisanja indeksnog broja postupcima kojima se utvrđuju:
  • fizičke karakteristike
  • hemijske karakteristike
  • biološke karakteristike
  • osobine otpada i da li otpad poseduje opasne karakteristike
 • Kategorija otpada - određuje se pripadnost Listi otpada

Jacanje kapaciteta za upravljanje opasnim kucnim otpadom

klasifikacija otpada6
Klasifikacija otpada
 • U zavisnosti od opasnih karakteristika koje utiču na zdravlje ljudi i životnu sredinu, otpad može biti:
  • neopasan
  • inertan
  • opasan
 • opasan otpad jeste otpad koji po svom poreklu, sastavu ili koncentraciji opasnih materija može prouzrokovati opasnost po životnu sredinu i zdravlje ljudi i ima najmanje jednu od opasnih karakteristika utvrđenih posebnim propisima, uključujući i ambalažu u koju je opasan otpad bio ili jeste upakovan
 • pripada kategorijama iz Aneksa I i/ili sadrži supstance iz Aneksa II EC Direktive o opasnom otpadu(91/689/EEZ)

Jacanje kapaciteta za upravljanje opasnim kucnim otpadom

karakteristike opasnog otpada otpada
Karakteristike opasnog otpada otpada
 • Karakteristika koja otpad čine opasnim su:
  • eksplozivan
  • oksidirajući
  • visoko zapaljivi
  • nadrazujući (iritativan)
  • štetan (opasan)
  • otrovan (toksičan)
  • kancerogen (toksičan)
  • korozivan
  • infektivan

Jacanje kapaciteta za upravljanje opasnim kucnim otpadom

grupe opasnog otpada
Grupe opasnog otpada
 • Neke grupe opasnog otpada:
  • Istrošene baterije i akumulatori
  • Otpadna ulja
  • Otpadne fluo cevi koje sadrže živu
  • Otpad kontamiran dugotrajnim organskim zagađujućim materijama (POPs otpad)
  • Medicinski otpad - infektivni deo
  • Farmaceutski otpad
  • Otpad koji sadrži azbest….

Jacanje kapaciteta za upravljanje opasnim kucnim otpadom

upravljanje otpadom

Količina otpada

Izbjegavanje

Minimizacija

Obnavljanje energije i materijala

Obnavljanje materijalareciklaža i ponovno korištenje

Termička upotreba

Spaljivanje

Hemijska i fizičkiPre-tretmat

Poželjnost

Odlaganje

Eliminisanje otpada

Nekontrolisanospaljivanje iodlaganje

Upravljanje otpadom

Održivi sistem upravljanja otpadom temelji se na sledećim principima:

Jacanje kapaciteta za upravljanje opasnim kucnim otpadom

zbrinjavanje industrijskog opasnog otpada

Tržište

Otpada

AFR

Platforma

Cement

Peć

Zbrinjavanje industrijskog opasnog otpada

Tržište

Lobiranje

Regulativa

Predobrada

Suspaljivanje

Jacanje kapaciteta za upravljanje opasnim kucnim otpadom

klasifikacija otpada11
Klasifikacija otpada

Ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine je propisao

1) katalog otpada; prilog\katalog_prilog.pdf

2) listu kategorija otpada (Q lista); prilog\kategorije_otpada Q lista.pdf

3) listu kategorija opasnog otpada prema poreklu i sastavu (Y lista); prilog\y_lista.pdf

4) listu opasnih karakteristika otpada (H lista); prilog\h_lista.pdf

5) listu komponenti otpada zbog kojih se otpad smatra opasnim (C lista); prilog\c_lista.pdf

6) granične vrednosti koncentracije opasnih komponenti u otpadu na osnovu kojih se određuju karakteristike otpada; prilog\_granicne_vrednosti.pdf

7) listu postupaka i metoda odlaganja i ponovnog iskorišćenja otpada (D lista i R lista); d_i_r_lista.rtf.pdf

8) vrste, sadržinu i obrazac izveštaja o ispitivanju otpada;

9) vrste parametara za određivanje fizičko-hemijskih osobina opasnog otpada namenjenog za fizičko-hemijski tretman; prilog\lista_parametara_za_fiz_hemijsko_ispitivanje.pdf

10) vrste parametara za ispitivanje otpada za potrebe termičkog tretmana; prilog\lista_parametara_za_termicki_tretman.pdf

11) vrste parametara za ispitivanje otpada i ispitivanje eluata namenjenog odlaganju; prilog\lista_parametara_za_odlaganje.pdf

12) način i postupak klasifikacije otpadaprilog\nacin_i_postupak_klasifikacije.pdf

Jacanje kapaciteta za upravljanje opasnim kucnim otpadom