slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kršitve OMD v 2010

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Kršitve OMD v 2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

. . P ovzetki iz POROČILA O KRŠITVAH NA OMD IN KOP ZAHTEVKIH V LETU 2010 Predstavitev za svetovalce, 26. januar 2012.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kršitve OMD v 2010' - alpha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Povzetki iz POROČILA O KRŠITVAH NA OMD IN KOP ZAHTEVKIHV LETU 2010Predstavitev za svetovalce, 26. januar 2012

slide2
V letu 2010 smo prejeli 47.989 OMD vlog, 18.720 KOP vlog in 23 SKOP vlogPoročilo o kršitvah je pripravljeno na podlagi Obveznega navodila za izvajanje aktivnosti PRP.Namen: - predstavitev kršitev in napak, ugotovljenih pri administrativni kontroli in kontroli na kraju samem, - podlaga za uvedbo izboljšav v postopkih in organizaciji dela.Poročilo pripravi Oddelek za sonaravno kmetijstvo do 15.9. tekočega leta za preteklo leto.
kr itve omd v 2010
Kršitve OMD v 2010

Izstopajo kršitve navzkrižne skladnosti (1.813 MID, v 2009 3.351 MID) ter zmanjšanje ugotovljenih površin pod 1 ha (na 1.217 MID, v 2009 - 1.170 MID - tudi kot posledica znižanja površin po kontroli na kraju samem).

Napake na površini so bile ugotovljene na okoli 6% vseh OMD zahtevkov. Kar pomeni, da se kršitve, ki izhajajo iz prekomerne prijave površin, nanašajo na 2.858 MID z zahtevki OMD (zavrnjenih 745 ha, v 2009 pa 1.585 ha).

Med prikazane napake (z grafikoni), so zajeta tudi znižanja plačil, ki niso posledica kršitev (obtežba na planini, površina nad 100 ha).

kr itve kop v 2010
Kršitve KOP v 2010

Poročilo obravnava kršitve zahtevkov za vse KOP podukrepe, ugotovljene tako z administrativno kontrolo kot s kontrolo na kraju samem.

Vsaj ena kršitev je bila ugotovljena na dobrih 34% vseh KOP vlog, 74 % SKOP vlog in na nekaj manj kot 14 % OMD vlog.

administrativne kr itve kop
Administrativne kršitve KOP

Najpogostejše kršitve:

 • Nezadostno število ur izobraževanja (217 MID),
 • izpolnjevanje pogojev spodnje meje obtežbe (REJ, PP, PPP, EK, HAB) in zgornje meje obtežbe na vseh podukrepih,
 • neurejeni podatki iz posameznih registrov (ne sporočajo pravočasno sprememb in jih ne posodabljajo – v RKG).
slide11
Administrativne kršitve KOP

V letu 2010 je bila pogosta tudi zavrnitev GERK-a pod 10 arov (ti zahtevki se pri sledljivosti KOP upoštevajo).Med ostalimi kršitvami so najpogostejše še zavrnitve zaradi izgube certifikata za ekološko ali integrirano proizvodnjo (149)ter zavrnitve zaradi treh enakih kršitev v treh letih (43 MID). 965 KMG-MID je imelo odobreno površino zmanjšano zaradi prekoračitve maksimalne dovoljene površine (max 2007).

kontrola na kraju samem kop
Kontrola na kraju samem - KOP
 • V letu 2010 je bila kontrola na kraju samem opravljena na okoli 7 % KOP vlog.
 • Najpogostejša kršitev se nanaša na preveliko prijavljeno površino; izstopajo travniške površine oziroma podukrepi REJ, PPP, EK travinje ter ZEL. Zavrnjeno površino po posameznem podukrepu prikazuje naslednji grafikon.
kontrola na kraju samem kop1
Kontrola na kraju samem - KOP

Kršitve zahtev podukrepov:

 • na kmetiji nimajo veljavne analize tal,
 • nima gnojilnega načrta oziroma gnojilni načrt ni izdelan na podlagi veljavne analize tal (izstopajo ZEL, KOL, REJ in SOR),
 • ne vodijo evidenc o delovnih opravilih, nakupu krme, gnojil. Večje število teh napak je ugotovljeno na pogostejših podukrepih (REJ, ZEL, KOL, S35, S50),
 • v kolobarju ni posejana ustrezna kultura,
 • podukrep ZEL: na njivi ni bilo prezimne odeje (64 kmetij) ali je bila pokrovnost manjša od zahtevane, ali prezimna poljščina ni bila posejana v zahtevanem času.
 • Skupno ima kršitve vsebinskih pogojev 4,9% pregledanih kmetij.
kontrola na kraju samem kop2
Kontrola na kraju samem - KOP

Glede na razliko med prijavljeno in ugotovljeno površino so bile uvedene sankcije na 569 MID s stopnjo med 3 in 20%, na 81 MID nad 20% in pri 71 MID nad 50% odstopanja; 1174 MID je imelo razliko do 3%.

V letu 2010 smo obravnavali 55 MID kot čezmerno namerno prijavo površine, 23 MID pa smo sankcionirali kot namerne kršitelje.

660 MID z zahtevki KOP je imelo znižana plačila zaradi kršitve navzkrižne skladnosti (v letu 2009 znižana plačila 1429 MID). Upoštevana administrativna kontrola in kontrola na kraju samem.

spremembe
Spremembe

Povprečna letna obtežba z živino na KMG v 2012,

Upoštevanje povprečnega trajanja turnusa pri prašičih in perutnini,

Nižje sankcije za obtežbo nad 1,9 GVŽ/ha (do 2,1 GVŽ/ha),

Možnost naknadnega pošiljanja manjkajoče dokumentacije po kontroli na kraju samem(od 2010),

Ažurirana preglednica obveznosti na KSS 2012 (vključena KOP površina iz 2010)- pomoč pri podaljšanju obveznosti,

Grafična evidenca strmin.

zaklju ki
ZAKLJUČKI

Tako kot v preteklih letih tudi iz zaznanih kršitev v letu 2010 izhaja, da vlagatelji KOP nimajo izpolnjenih ključnih dokumentov (evidence o delovnih opravilih, evidence nakupov, računi, analize tal in ustreznih gnojilnih načrtov, dokumentacija o meritvi nagiba, načrtov kolobarjenja, ne vodijo hlevskih knjig….).

Še vedno precej izstopa število kršiteljev, ki ne opravijo zadostnega števila ur izobraževanja, ali sploh nič.

Pri kršitvah iz navzkrižne skladnosti je največ napak povezanih s standardi vezanimi na živali (znotraj statdardov nitrati, identifikacija in registracija drobnice in goveda) ter standarda FFS.

slide19
ZAKLJUČKIPrimer: skozi zapise po posameznih GERK-ih se mora odražati količina nakupljenih mineralnih gnojil / FFS; ta mora biti usklajena z nakupi, razvidnimi iz računov, razvidna pa mora biti porabljena količina na posameznih GERK-ih in kmetiji (ostanek skladiščen na kmetiji).
predlagane re itve
Predlagane rešitve
 • Pri oddaji zbirne vloge za leto 2012 bi vlagatelj in svetovalec izpolnila popisni list (vprašalnik), na katerem bi preverila izvajanje in prisotnost dokumentacije, ki jo vlagatelj KOP mora hraniti doma (evidence, analize tal, gnojilni načrti, načrt kolobarja...).
 • Vlagateljem KOP zahtevkov je zgoraj navedene zahteve KOP potrebno še posebej poudarjati, saj bodo pri marsikom zaradi podaljšanja obveznosti potrebne nove analize tal, novi gnojilni načrti, nove zasnove kolobarja…).
 • Zaradi večjega števila odprtih podukrepov v letu 2012 oziroma predvidenega večjega števila novih vlagateljev je poudarek na zahtevanih dokumentih, ki izhajajo iz zahtev podukrepov KOP zelo pomemben (S35, S50, NEP, V30, V40, EKP in vlagatelji EK - preusmerjanje, HAB, MET, STE, VTR, TSA).
slide21
Veliko breme in odgovornost za izobraževanje, svetovanje in izvedbo KOP na terenu in prav tako pri pravilni izpolnitvi vlog, imate prav vi, kmetijski svetovalci. Zato velik del predlaganih rešitev vidimo v dobrem medsebojnem sodelovanju in dobrem delu vaše službe. Morda pa je že prišel čas, za debato o novih prioritetah dela v KSS.
ad