Az ügyfél és a könyvvizsgáló informatikai együttműködésének gyakorlati kérdései - PowerPoint PPT Presentation

allegra-mcknight
az gyf l s a k nyvvizsg l informatikai egy ttm k d s nek gyakorlati k rd sei n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Az ügyfél és a könyvvizsgáló informatikai együttműködésének gyakorlati kérdései PowerPoint Presentation
Download Presentation
Az ügyfél és a könyvvizsgáló informatikai együttműködésének gyakorlati kérdései

play fullscreen
1 / 17
Download Presentation
Az ügyfél és a könyvvizsgáló informatikai együttműködésének gyakorlati kérdései
94 Views
Download Presentation

Az ügyfél és a könyvvizsgáló informatikai együttműködésének gyakorlati kérdései

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Azügyfélés a könyvvizsgálóinformatikaiegyüttműködésénekgyakorlatikérdései ViczkóPéter

 2. Azinformatikaiegyüttműködésterülete

 3. Elektronikusadat Elektronikusadatelőállhat: • Főkönyviadatállomány • Befektetetteszközök • Készlet, számlázás • Pénztár • Partner adatbázis, ügyfélkapcsolat, marketing • Termelés • Üzem- ésszemélybiztonság • Származtatott, generáltadatok, összesítések, elemzések

 4. Elektronikusadat A könyvvizsgálójogosult a vállalkozótól, annakalkalmazottaitólazellenőrzéssoránadatokatésfelvilágosítástkérni. • Szabályozásikeretek • Számvitelitv. 157.§ (1) • 200., 500. Standard • Könyvvizsgálóimintaszerződés 2.3 – 2.4 pontok • Teljességinyilatkozat Elegendőésmegfelelőkönyvvizsgálatibizonyítékmegszerzése Minden szükségesinformációhozzáférhető, nem tart visszainformációt, azátadottinformációkteljeskörűek Valamennyiinformáció, valamintegyébanyagok, amelyekrelevánsak a pénzügyikimutatásokelkészítéseésbemutatásaszempontjából

 5. Elektronikusadat Valósághű, zárt, folyamatos, áttekinthetőnyilvántartásvezetése • Ügyfélkötelezettségei • Számvitelitv. 159.§ • Számvitelitv. 164.§ (2) • Számvitelitv. 46.§ (3), 69.§ (1)-(2) Mindezekbőllegalább a beszámolóalátámasztásáhozfőkönyvikivonat Leltározásikötelezettségmindeneszközéskötelezettségtételre, tételesen, ellenőrizhetőmódon

 6. Adatelérésfolyamata

 7. Adatelérésfolyamata • Adatexport XML formátumba • MKVK általtámogatott • Kis- ésközepesvállalkozásiszektorkönyvvizsgálóiszámárafejlesztett • Hazaifejlesztésűkv-inyilvántartóéselemzőrendszerekáltalalkalmazottadatelérésimód • Egyszerűparaméterezhetőség • Könyvvizsgálat-specifikuslekérdezések • Ellenőrzésihatékonyságnövekedése • Könyvvizsgálatminőségéneknövekedésének

 8. Adatelérésfolyamata Példa I. • Adatokbekérése XML formátumban • Adatokbeolvasása

 9. Adatelérésfolyamata • Betöltöttfőkönyviállomány • Mintavételezés

 10. Adatelérésfolyamata • Beépítettlekérdezésikritériumok

 11. Adatelérésfolyamata Példa II. • Nemformázhatólekérdezés, pdf export

 12. Adatelérésfolyamata • Átalakítás txt formátumba • Beolvasásxls-be

 13. Adatelérésfolyamata • Mintavételezés • Kiválasztotttételek

 14. Egyébadatközlésiterületek • Gazdálkodásikörnyezetmegismerése: gazdálkodóinformatikaifelkészültsége, hozzáértéseazáltalahasználtrendszerekhez • Adatokmentése: pénzügyikimutatásokhozhasználtutolsóadatbázis (elektronikusdátumbélyegző – HASH kódolás, felülnemírhatóságbiztosítása, továbbieljárásokbanigazolás) • Adatokreprodukálása: képességazadatokbiztonságosmegőrzésé-re, illetveazokújbóli, azonosadattartalommalvalóelőállítására • Hivatkozásiadatbázismegfelelőssége: származtatott, valamelylétezőalapadatbólelőállóösszesítés, kivonat, számítás, becslésvonatkozásiadatbázisánakellenőrzése

 15. Egyébadatközlésiterületek • Menedzsmentinformációk: időszakizárások, tulajdonosokfelétörténőjelentésekidőszakiváltozásánakvizsgálata, illetveösszevetése a pénzügyikimutatásokzáróadataival • Vezetőiinformációsrendszer:belsőellenőrzésirendszerállapotánakfelméréseazalkalmazottvezetőiinformációsrendszer input és output adatainakfelhasználásával • Újrendszerretörténőátállás:könyvvizsgálóvéleménybeépítése a választottnyilvántartásirendszerbe

 16. Megszerzettkv-ibizonyítékok A könyvvizsgálók számára az informatikai megoldások amellett, hogy számos területen hatékony és értéknövelő támogatást biztosítanak, új és megváltozott kockázatokat is hordoznak. A könyvvizsgáló felelőssége, hogy ezeket a lehetőségeket és veszélyforrásokat miként kezeli és építi be a választott könyvvizsgálati eljárási rendjébe.

 17. KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!