Pisanje
Download
1 / 77

Pisanje i prezentovanje nau čnog rada - PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on

Pisanje i prezentovanje nau čnog rada. Prof. dr Ivana Stojanović. U nauci bez obzira koliko spektakularno Vaše otkriće bilo, posao nije završen ako te rezultate niste publikovali. Cilj ovog predavanja je da Vam pomogne da upoznate način pisanja i tehni čke pripreme

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Pisanje i prezentovanje nau čnog rada' - sabina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Pisanjeiprezentovanjenaučnog rada

Prof. dr Ivana Stojanović


 • U nauci bez obzira koliko spektakularno

  Vaše otkriće bilo, posao nije završen ako

  te rezultate niste publikovali.

 • Cilj ovog predavanja je da Vam pomogneda

 • upoznate način pisanja i tehničke pripreme

  jednog rukopisa, prolazeći sve korake na putu

  od prvobitnog grubog teksta do štampanog

  rada.


Svrha pisanja naučnog rada

 • razmena naučnih saznanja lokalno i

 • internacionalno

 • postavljanje pitanja i nalaženje odgovora

  na dileme u sopstvenom istraživanju

 • objavljeni radovi se koriste kao instrument

 • za procenu istraživača

 • karijera

 • lična satisfakcija


Čitaoci

 • naučnici i oni koji su zainteresovani za tu

 • oblast istraživanja

 • izdavač ili urednik


Od ideje

preko zaključaka

do objavljenog rada


V rste nau nih napisa
Vrste naučnih napisa

 • Originalni naučni članak (Original scientific article)

 • Pregledni naučni članak (Review article)

 • Meta – analiza (Meta analysis)

 • Prethodno saopštenje (Preliminary communication)

 • Izlaganje na naučnim skupovima (Conference paper)


Koraci u pisanju naučnog rada

 • Istraživanje

 • Pisanje rada

 • Slanje rada uredniku časopisa

 • Urednik šalje rad recenzentima (procena

  recenzijom je važno sredstvo kontrole

  kvaliteta)

 • Prihvatanje rada i objavljivanje u časopisu

 • (mnogo meseci nakon pisanja rada ! )


Koraci u pisanju naučnog rada

 • Pre nego što se prepustite “matici” pisanja,

  budite sigurni da je istraživanje završeno u

  potpunosti.

 • Najpre napravite kratki plan pisanja, koji

  sadrži jednostavni dijagram Vaših

  razmišljanja.

 • Taj plan će Vam ukazati kako da počnete i

 • i kako ćete celinu razbiti u odgovarajuće

 • delove.


Koraci u pisanju naučnog rada

 • Uzmite papir i olovku ili sednite za

  kompjuter i pišite ! Ali, svi znamo da je to

  lakše reći nego učiniti.

 • Najčešće, prvi rad koji pošaljete je nevešto

  urađen, ali izdavač i ne očekuje od Vas

  prefinjenu prozu.

 • Nauka je tehničko pisanje i to se može

  naučiti !


Koraci u pisanju naučnog rada

 • Prva verzija je arena u kojoj se sukobljavaju

  Vaše ideje, opservacije, kriticizam i

  hipoteze.

 • Pisanje rada je put kroz neokresano žbunje

  Vaših, još uvek nekompletno formiranih

  ideja.

 • Prva verzija je mesto gde možete napisati

  bilo šta i sve, a kasnije odlučiti da li to može

  ići ili ne.


Koraci u pisanju naučnog rada

 • Pisanje rada može da ide veoma sporo.

 • Iako sporo i teško u početku, sa iskustvom

  sve to ide mnogo lakše i brže.


Stil i jezik

“Qualis vir, talis oratio.”

(“Kakav čovek, takva i beseda”)

 • Aristotel je smatrao da nije samo važno šta,

  već i kako se kaže.

“ Stil u pisanju, govoru i umetnosti je

sam čovek” (Buffon)


Stil i jezik

 • Naučnik piše i govori stilom i jezikom koji

  su odraz njega samog, njegove prirode,

  karaktera, nivoa inteligencije, obrazovanja i

  opšte kulture.

 • Mnogi naučnici su ostavili trajan beleg ne

  samo otkrićem , već i stilom i jezikom kojim

  su ta otkrića javno saopštili.


Stil i jezik

 • U naučnom zapisu autor prvo mora da

  precizno formuliše svoje ideje i misli, a zatim

  ih jasno, jednostavno, precizno i sažeto izrazi

  jezikom nauke i struke.

 • I najbolje urađen rad je beskoristan ako se

  rezultati ne mogu jasno saopštiti drugima.


Stil i jezik

 • Rezultati naučnog rada su objektivne

  činjenice. Ne treba ih ni preuveličavati, ni

  umanjivati, jer čitaoci mogu imati osećanje

  da su obmanuti, a autor može zbog toga da

  zauvek izgubi njihovo poštovanje.

 • Nauka ne dopušta nepoštenje !


Stil i jezik

 • Reči i rečenice su osnovni medijum

  komunikacije.

 • Upotrebu stranih reči i izraza treba svesti na

  najneophodniju meru, samo onda kada za to

  ne postoji naša reč, kada je strana reč

  odomaćena ili kada strana reč preciznije

  opisuje predmet ili pojavu.


Stil i jezik

 • Kratke, obične, male reči omogućuju jasnu,

  preciznu i direktnu komunikaciju.

 • Upotrebom tzv. velikih reči mnogi bezuspešno

  pokušavaju da prikriju svoje neznanje i

  površnost.

 • Pravilo je: “Velike reči – mala dela.”


Stil i jezik

 • Treba dati prednost jednostavnim i kratkim

  rečenicama (do oko 20 reči).

 • U jednoj rečenici treba da bude sadržana

  jedna ideja.

 • Između rečenica, kao i između paragrafa

  mora postojati čvrsta veza.


Stil i jezik

 • Reči, rečenice i paragrafi moraju biti

  napisani gramatički pravilno !

 • Ako bi se osećali nelagodno izgovarajući

  nešto što ste napisali, vaše pisanje je

  izveštačeno i neprirodno.


Stil i jezik

 • Upotreba pasiva u nauci je opravdana, ali

  kad god to nije neophodno treba koristiti

  aktivni glagolski oblik.

 • Na primer: “Tabela 5 pokazuje da ....”, a ne

  “Kao što je prikazano na Tabeli 5... “

 • Ili: “Istraživači su pokazali ... “, a ne “Bilo

  je pokazano od strane istraživača ...”


Stil i jezik

 • Usvajanje bezličnog izražavanja u naučnim

  zapisima bio je veliki gubitak za nauku.

 • Podeljena su mišljenja o upotrebi prvog lica

  (Ja.. ili Mi...).

 • Kada autor iznosi svoje misli i stavove – “Mi

  smatramo..” ili “Autor smatra...”, a ne “Ja

  smatram ...” ( “passive of modesty” )


Kompozicija originalnog naučnog rada

Uvod

Cilj rada

Materijal i metode

Rezultati

Diskusija

Literatura

Koji problem je proučavan ?

Šta su drugi do sada otkrili, a šta Vi ?

Šta je svrha vašeg istraživanja ?

Kako ste to uradili ?

Šta ste otkrili ?

Kakav značaj imaju Vaši rezultati i kojisu Vam dalji planovi ?

Revijski rad nema Materijal i metode i Rezultate !


Uvod

 • Definisanjem problema usmeravate pažnju

  čitalaca na predmet vašeg istraživanja

 • Pregled literature ("background") predstavlja

  prezentovanje rezultata drugih studija iz te

 • oblasti.

 • Navedite strukturu svog istraživanja i ono

 • što želite da prezentujete u radu


Materijal i metode

Materijal (Pacijenti ili Ispitanici)

 • Dati kompletne informacije o korišćenom

 • materijalu (pacijenti ili eksperimentalne životinje)

 • Precizno opisati sprovedeni protokol ili izvedeni

 • eksperiment, uslove, preuzete radnje)


Materijal i metode

Metode

 • Navesti i detaljno opisati sve primenjene

 • metode, tako da se kompletna procedura može

 • ponoviti od strane drugih.

 • Ukoliko jos niste iskusni u pisanju, zamolite

 • nekog od kolega da proveri da li se opisana

 • metodologija može pratiti.


Materijal i metode

 • Ovaj deo rada obično sadrži nekoliko

 • podnaslova i bilo bi dobro da oni odgovaraju podnaslovima u poglavlju Rezultati.


Rezultati

 • Prikažite rezultate logičnim redom u odnosu

 • na to kako Vaša otkrića daju odgovore na postavljene ciljeve.

"Glupi ljudi sakupljaju činjenice,

a pametan čovek ih selektuje."

( J.W- Powell, 1888)


Rezultati

 • Za prezentovanje rezultata koristite tabele,

 • grafikone i ilustracije (slike).

 • Tabele su najjasnije za prikazivanje numeričkih

 • i deskriptivnih podataka.

 • Delovi tabele – naslov, zaglavlje kolone,

  zaglavlje reda, polje za numeričke ili

  deskriptivnepodatke, fusnota


Tabele

 • svaka tabela se kuca duplim proredom na

 • posebnom listu papira

 • numerišemo ih prema redosledu

 • pojavljivanjau tekstu

 • naslov se piše iznad tabele, iza

 • broja, i treba da bude kratak i jasan


Tabele

 • svaka kolona treba da ima zaglavlje ispisano

 • kratkim tekstom i skraćenicama

 • ukoliko je potrebno, objašnjenje se daje u fus

 • noti

 • tu se objašnjavaju skraćenice upotrebljene

 • u tabeli


Tabele

 • u tabeli obavezno prikazati statističke mere

 • srednja vrednost i standardna devijacija(SD)

 • ili srednja vrednost i standardna greška (SE),

 • kao i broj posmatranja (n)

 • u tabeli se najčešće koriste arapski

 • brojeviTabele

Tabela 2. Koncentracija NO2 + NO3 u moždanim strukturama pacovatretiranihpentazolom(nmol/mg prot.)

a - p<0,05

b - p<0,001

Ako je tabela široka staviti je popreko !


Tabela 1. Prosečnavrednost vremena (u sekundama)pojavljivanja

simptoma kod svih grupa (X ± SD)


Tabele

 • Za razliku od ilustracija, kod tabela se

 • korišćeni znaci i simboli ne pišu u legendi na

 • posebnoj strani, već odmah ispod tabele.

 • Jedinice mere se pišu ili u naslovu ili u

 • zaglavlju kolone da se ne bi ponavljale.

 • Cifre za odgovarajuće dekadne jedinice

 • jedne ispod drugih, kao i znakovi.


Tabele

 • dugačke tabele se mogu nastavljati na

 • sledećoj strani

 • obavezno označiti “nastavlja se”

 • iznad svakog nastavka mora da stoji broj

 • tabele, broj nastavka i naslov kolona uz

 • napomenu“nastavak”


Tabele

 • izbegavati preveliki broj tabela

 • uskladiti broj tabela sa dužinom teksta

 • ako smo koristili tuđe podatke navesti izvor

 • i za to moramo imati odobrenje

 • autora


Brojevi

 • uz mernu jedinicu se piše broj cifrom, a ne

 • slovima

 • rečenicu ne započinjati brojem (cifrom)

 • brojevi od jedan do devet se pišu slovima,

 • a veći ciframa

 • u istoj rečenici ne mešati cifre i slova


Brojevi

 • u tabelama svi brojevi arapskim ciframa

 • redni brojevi – iza arapskih tačka, iza rimskih

 • ne

 • u tekstu (raščlanjivanje teksta) može se

 • staviti tačka ili zagrada 1) ili (1)

 • ne preterivati sa brojem decimala


Ilustracije

 • grafikoni, slike, crteži, šeme, dijagrami

  prikazuju dokaze koji podržavaju zaključke

 • doprinose efikasnosti u prikazivanju

  dokaza

 • ističu pojavu na koju ukazuje zaključak


Ilustracije

 • u engleskoj literaturi Fig. za sve ilustracije

 • kod nas – šeme, dijagrami i slike označiti kao

 • slika, a grafikone – grafikon (ili slika)

 • ističu pojavu na koju ukazuje zaključak


Slike

 • format 127 X 173 mm ) obično, maksimalno

  20 X 20 cm

 • oštre, jasne, brojevi ujednačeni, čitljivi

 • naslovi i objašnjenja se ne pišu na ilustraciji

  već u legendi na posebnoj strani


Slike

 • na poleđini svake slike označiti broj slike,

  ime prvog autora i gornji kraj slike

 • ilustracije obeležiti redom kojim se

  pojavljuju u tekstu

 • ako je slike već objavljivana obavezno

  naznačiti izvora – p < 0,05 vs. Kontrola

b – p < 0,001 vs. Kontrola

c – p < 0,01 vs. PTZ

d – p < 0,001 vs. PTZ

Grafikon 12. Uticaj spermina na koncentraciju NO2 + NO3 u

moždanom stablu pacova tretiranih pentazolom
Incidenca aids a na milion stanovnika zapadna evropa eu
IncidencaAIDS-a namilionstanovnika (ZapadnaEvropa-EU)


Diskusija

 • najteži deo rada za pisanje

 • diskutujte, nemojte rekapitulirati rezultate

 • objašnjavajte svoje rezultate u svetlu

 • podataka iz literature


Diskusija

 • Postavite svoje zaključke što je

 • moguće jasnije.

 • Sumirajte svoje dokaze za svaki od

  zaključaka.


Diskusija

 • Posebno kvalitetnom se smatra diskusija

  usmerena na objašnjavanje mogućih

  mehanizama odgovornih za prikazane

  rezultate, bez obzira da li se radi o

  eksperimentu ili kliničkoj studiji.


Zaključak

 • Završite kratkim zaključkom, koji ukazuje

 • na značaj sprovedenog istraživanja.

 • Zaključci moraju biti povezani sa ciljevima

 • rada.

 • Zaključci predstavljaju presudu hipotezi,

  koja je izrečena na osnovu dobijenih

 • rezultata i njihove argumentovane

 • interpretacije.


Pisanje teksta

 • A4 (212-297 mm) sa marginama najmanje25mm

 • dupli prored

 • pisati samo sa jedne strane papira


Pisanje teksta

 • Na posebnoj strani moraju biti sledeći delovi

  rukopisa:

  - naslovna strana

  - sažetak i ključne reči

  - tekst

  - zahvalnost

  - literatura

  - tabele

  - legende za slike


Naslovna strana

 • naziv rada

 • ime, srednje slovo i prezime svakog od autora

 • naziv institucija na kojima je istraživanje

 • urađeno

 • ime i adresa autora odgovornog za dopisivanje

 • u vezi rukopisa

 • ime i adresa autora kome se obraća za separate

 • izvori pomoći (grantovi)

 • skraćeni naziv rukopisa


Izradi priloga posvetiti veliku pa nju
Izradi priloga posvetiti veliku pažnju !

Ilustracije ne smeju biti pretrpane

i nepregledne.


Legende

 • pišu se duplim proredom

 • na posebnom listu papira, ali za više

  ilustracija

 • arapskim brojem se obeležava legend

 • za svaku ilustraciju


Skraćenice

 • skraćenice otežavaju čitanje zato vodite

  računa da ih ne bude previše

 • mogu umanjiti jasnost teksta

 • narušavaju sklad između govorne i pisane reči

 • zato vodite računa da ih ne bude previše


Skraćenice

U naslovu i sažetku nije poželjno upotrebljavati skraćenice !


Transkripcija

Transkripcija je pisanje stranih reči i vlastitih imena saglasno izvornom izgovoru, tj. zamena glasova u izvornom jeziku adekvatnim ili bliskim našim glasovima.

 • “prilagođeno pisanje”

 • primenjivo i u ćirilici i u latinici


Transkripcija

izvorno pisanje - Lewis, Rich, Shakespeare

prilagođeno pisanje -Luis, Rič, Šekspir

kombinovano pisanje -istovremeno korišćenje

oba načina - Luis (Lewis)


Transkripcija

Preporuka:

-kada pišemo latinicom – izvorno

- kada pišemo ćirilicom - prilagođeno


Transkripcija

Promene po padežima i pri dekliniranju:

-kada pišemo latinicom – Lewisov, Richov

- kada pišemo ćirilicom – Lewis-oв, Rich-oв

Ućiriličnom tekstu nastavak se odvaja

crticom i piše osnovnim pismom –ćirilicom !


Literatura

Sistemi citiranja literature

 • Harvardski

 • Numerički

 • Kombinovani


Literatura

Huh Y, Heo K, Park C, Ahn H. Transient induction

of neuronal nitric synthase in neurons of rat cortex

after status epilepticus. Neurosci Lett 2000; 281:

49-52.

Hussenet F, Boyet S, Nehlig A. Long-termmetabolic

effects of pentylenetetrazol-inducedstatus epilepticus

intheimmature rat.Neuroscience 1995; 67: 455-61.


Literatura

Bardocz S. The role of dietary polyamines.

Eur J Clin Nutr 1993; 47: 683-690.

1.

Naziv časopisa

Godina

Volumen

Početna i završna strana


Članci u časopisima

Harvardski sistem:

Evans, W.A. (1994) Approaches to intelligent information retrieval. Informationprocessing and management, 7 (2), 147-168.

Vankuverski sistem:

Warner JA, Warner JO. Early life events in allergic sensitisation. Br Med Bull 2000; 56(4): 883-93.


Knjige, monografije

 • Harvardski sistem:

 • Mercer, P.A. and Smith, G.(1993) Privateview

 • data in the UK. 2 nd ed. London: Longman

 • Bantz, C. (1995) Social dimensions of software

 • development. In: J.A.Anderson, ed. Annual

 • review of software management and

 • development.Newbury Park, CA: Sage, 502-510.


Knjige, monografije

 • Vankuverski sistem:

 • Kennedy I, Grubb A. Medical law. 3rd ed. London:

 • Butterworths; 2000.

 • Watkins AD, Neuropharmacology. In: AB Kay

 • editor. Allergy and allergic diseases. Oxford:

 • Blackwell Science; 1997. p505-517.


Disertacije

Harvardski sistem:

Agutter, A.J. (1995) The linguistic significance of current British slang. Thesis (PhD). Edinburgh University.

Vankuverski sistem:

Bunker VW. Nutrition in the elderly with particular reference to essential trace elements [dissertation]. Southampton: Univ. Southampton; 1987.


Literatura

 • Spisak citirane literature se piše u toku

  izrade rada.

 • Osnovni cilj spiska literature je da omogući

 • čitaocu brzu identifikaciju i pronalaženje

 • časopisa u kome je citirani članak objavljen.

 • Lako pronalaženje reference u biblioteci je

 • najbolji dokaz adekvatnosti navedenih

 • podataka.


Tehnička priprema rukopisa

 • International Commitee of Medical Journal

  Editors (ICMJE)

 • Uniform requirements for Manuscript

  Submitted to Biomedical Journals


Tehnička priprema rukopisa

 • 500 svetskih časopisa primenjuje pravila

  iz ovog dokumenta

 • Svaki časopis ima i svoje specifičnosti i

  zato obavezno pratiti i uputstva za autore

  časopisa za koji pripremamo rad !


Tehnička priprema rukopisa

 • Rukopis je ono na osnovu čega urednik i

 • recenzenti stiču prvi utisak o radu, ali i nama

 • samima.

 • Mnogi radovi su odbijeni samo zbog

  neurednog i tehnički loše pripremljenog

  rukopisa !


Zapamtite !

Pisanje Vam pomaže da mislite i učite. Ne potcenjujte Vaše čitaoce. Oni mogu da Vam kažu kada obmanjujete i kada ni Vi ne verujete u ono što govorite ili radite.

Pišite jasno i jednostavno.

Nauka nije zabava.


Kontakt

E-mail

[email protected]

BUDITE SLOBODNI DA PITATE

SVE ŠTO VAS INTERESUJE !


Hvala na pa nji
Hvala na pažnji !

Želim vam prijatno veče.


ad