opera n program vzd l v n pro konkurenceschopnost
Download
Skip this Video
Download Presentation
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082. Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice. Základní škola a Mateřská škola Kujavy. Celkové způsobilé náklady projektu : 2 394 223 Kč

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost' - alima


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
opera n program vzd l v n pro konkurenceschopnost

Operační programVzdělávání pro konkurenceschopnost

Kritické myšlení

jako nástroj formování osobnosti žáka

CZ.1.07/1.1.07/02.0082

slide2
Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice

Základní škola a Mateřská škola Kujavy

slide3
Celkové způsobilé náklady projektu : 2 394 223 Kč

Prioritní osa:

Počáteční vzdělávání

Oblast podpory:

Zvyšování kvality ve vzdělávání

Název globálního grantu:

Zvyšování kvality vzdělávání v Moravskoslezském kraji

Název projektu:

Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka

jak byly c le projektu
Jaké byly cíle projektu
 • Rozvíjet klíčové kompetence žáků dle principů a metod kritického myšlení prostřednictvím témat, které jsou žákům blízké a přirozené
 • Environmentální výchova
 • Poznávání prostředí, kde žiji
 • Aktivní komunikace se zahraničním turistou
 • Rozvoj osobnosti žáků – rozvoj soběstačnosti, kritického a logického myšlení
 • Spolupráce mezi partnerskými školami
 • Osvojení základních principů prezentace poznatků
slide5
1.Harmonogram klíčových aktivit
 • Prosinec 2009 - leden 2010
 • Proškolení učitelů
 • Došlo k proškolení učitelů v metodách kritického myšlení, projektového
 • vyučování a oživení vyučovacího procesu prostřednictvím hravých
 • činností –tyto dovednosti jsme pak aplikovali na cílovou skupinu- žáky.
 • Proškolení v oblastech:
 • Projektového vyučování ( 2 osmihodinové běhy)
 • Psychologie her ( 2 osmihodinové běhy)
 • Naučení používání metod kritického myšlení
 • ( 24 h, kromě samostudia)
slide6
Dílčí miniprojektové učení žáků
 • a prověření v praxi
 • Leden 2010 – prosinec 2011
 • Tvořili jsme vlastní miniprojekty v rámci školy, školní projektové dny v souladu se školním vzdělávacím programem, žáci aktivně používali metody kritického myšlení. Na dílčích školních mini-projektech si žáci ověřili poznatky metodami kritického myšlení. Miniprojekty byly zaznamenány v třídních knihách.
slide7
Témata:
 • Poznávám historii Moravskoslezského
 • kraje
 • Cením si přírody v kraji
 • Rozvoj dovedností v předávání dat
 • Rozvoj komunikace v anglickém jazyce
 • Výchovné a vzdělávací strategie
 • Kompetence k řešení úkolů
 • Poznávám Moravskoslezský kraj
 • Rozvoj klíčových kompetencí,
 • především komunikačních a k učení
 • Rozvoj komunikace v anglickém jazyce
slide8
Ověřování poznatků v praxi, výstupy:
 • Poznávací exkurze
 • Evokace: Prostudování zadání
 • Uvědomění: Exkurze - studijní cesty.
 • Proběhla setkání s tzv. zahraničním turistou, v případě exkurze
 • do Poodří byli přítomni odborníci z Regionu Poodří.
 • (Obsah: Výklad odborníka o flóře a fauně, poznávání
 • ekotypů,prohlídka expozice.)
 • Žáci škol si vzájemně vyměnili některé mini-projekty a podnikli dle nich
 • svou exkurzi. Na vzdělávací exkurzi proběhly střety se zahraničním
 • turistou,s kterým hovořili anglicky, žáci mu představili krásy
 • Moravskoslezského kraje.
slide9
Místa exkurzí:
 • Poodří
 • Pramen Odry
 • Starý Jičín
 • Hradec nad Moravicí
 • Štramberk
 • Hukvaldy
 • Žáci :
 • Ověření poznatků v praxi
 • Zpracování poznatků z exkurzí
 • Prezentace na nástěnkách
 • Učitelé:
 • Fotodokumentace na webových stránkách školy
 • Evokace, uvědomění a reflexezachytí na CD
 • Hodnotící zprávy z exkurzí: zpracovány a zveřejněny na webových
 • stránkách škol
slide17
Červen 2011 – prosinec 2011
 • Zpracování metodik a pracovních listů
 • Prezentační CD v českém jazyce
 • Prezentační CD v anglickém jazyce
 • Vyučující obou škol tvořili metodiky a pracovní listy, které
 • ověřili v průběhu projektu. Součástí metodik jsou prezentační
 • CD v českém a anglickém jazyce. Každý žák obdržel prezentační
 • CD.
 • Prezentační materiály byly zpracovány tak, aby ukázaly krásy
 • regionu a jeho možnosti pro kulturní vyžití, ale i podnítily u žáků
 • dovednosti s prací na PC a prožitkovým způsobem ovlivnily jejich
 • kladný vztah k místům, kde žijí.
slide19
2. Prostřednictvím fondu EU OPVK získala
 • (každá škola):
 • Součástí projektu bylo i zkvalitnění výuky po materiální stránce.
 • Obě školy získaly veškeré materiální zázemí potřebné ke zdárnému průběhu
 • projektu.
 • GPS včetně map
 • Interaktivní tabule včetně SW
 • Digitální fotoaparát
 • Multifunkční barevnou tiskárnu
 • Dataprojektor
 • Notebooky včetně SW
 • Laminovačku
 • Kroužkovou vazbu
 • Mobilní telefon
 • Skartovačku
 • Materiál potřebný k realizaci
 • projektu
 • Encyklopedie, mapy, atlasy
 • Cestovné na exkurze
 • Stravné na exkurze
 • Vstupné pro žáky
 • Služby potřebné k realizaci
 • projektu
 • Platby za telefon, internet atd.
 • Spolupráce s odborníky
 • Digitální kameru
slide20
3. Publicita
 • Publicita projektu byla prováděna dle Příručky pro příjemce finanční podpory z OPVK a Manuálu vizuální identity OPVK
 • Cedule na zeď
 • Označení výukových materiálů a výstupů
 • Logolink na propagačních předmětech-trička, tašky
 • Informační letáky pro rodiče
 • Pravidelné zveřejňování informací na webových stránkách
 • Fotodokumentace, zveřejnění na webových stránkách škol
 • Leták, formát A4 – informace o projektu
 • Brožura – realizované aktivity, přínos, informace o fondech EU
 • Obecní informátor – informování veřejnosti o průběhu projektu
slide21
Kontakty:

Příjemce:

ZŠ Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Mgr. Jitka Polášková, tel 556756057, [email protected]

www.zshlzivotice.cz

Partner:

ZŠ a MŠ Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Mgr. Kamila Demlová, tel: 556720297, [email protected]

www.zskujavy.cz

opera n program vzd l v n pro konkurenceschopnost1
Operační programVzdělávání pro konkurenceschopnost

Celková částka určená na financování OP VK činí zhruba 2.15 mld. €

  • zdroje EU (ESF) tvoří 85 % částky ( asi 1.83 mld. €)
  • zdroje státního rozpočtu ČR tvoří 15 % částky ( asi 0.32 mld. €)

OP VK spadá mezi víceleté tematické operační programy

 • v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

OP VK se zaměřuje

 • na oblast rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání ve všech jeho rozmanitých formách s důrazem na komplexní systém celoživotního učení, utváření vhodného prostředí pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity a stimulace spolupráce participujících subjektů
c le programu
Cíle programu

Globální cíl

Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Specifický cíl 1

Rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů pro zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání.

Specifický cíl 2

Inovace v oblasti terciárního vzdělávání směrem k propojení s výzkumnou a vývojovou činností, větší flexibilitě a kreativitě absolventů uplatnitelných ve znalostní ekonomice, zatraktivnění podmínek pro výzkum a vývoj a k vytvoření komplexních a efektivních nástrojů, které by podporovaly inovační proces jako celek.

Specifický cíl 3

Posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného rozvoje ČR prostřednictvím podpory dalšího vzdělávání jak na straně nabídky, tak poptávky.

Specifický cíl 4

Vytvoření moderního, kvalitního a efektivního systému celoživotního učení prostřednictvím rozvoje systému počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání včetně propojení těchto jednotlivých částí systému celoživotního učení.

Prioritní osa 1

Počáteční vzdělávání

(bez hl. města Prahy)

Prioritní osa 2

Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

(bez hl. města Prahy)

Prioritní osa 3

Další vzdělávání

(bez hl. města Prahy)

Prioritní osa 4

Systémový rámec celoživotního učení

(včetně hl. města Prahy)

prioritn osa 1 po te n vzd l v n
Prioritníosa 1:Počáteční vzdělávání

Oblasti podpory

 • 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
 • 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
 • 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
 • 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách

Příjemci podpory (např.)

 • Kraje, města a obce
 • Školy a školská zařízení
 • Vysoké školy
 • Nestátní neziskové organizace
 • Odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, profesní a oborová sdružení
 • Organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže
prioritn osa 2 terci rn vzd l v n v zkum a v voj
Prioritní osa 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Oblasti podpory

 • 2.1 Vyšší odborné vzdělávání
 • 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
 • 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
 • 2.4 Partnerství a sítě

Příjemci podpory (např.)

 • Vyšší odborné školy
 • Vysoké školy (všechny typy);
 • Veřejné výzkumné instituce ;
 • Kraje, města a obce
 • Zdravotnická zařízení;
 • Nestátní neziskové organizace
prioritn osa 3 dal vzd l v n
Prioritní osa 3:Další vzdělávání

Oblasti podpory

 • 3.1 Individuální další vzdělávání
 • 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Příjemci podpory (např.)

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Vzdělávací instituce
 • Vysoké školy
 • Nestátní neziskové organizace
prioritn osa 4 syst mov r mec celo ivotn ho u en
Prioritní osa 4: Systémový rámec celoživotního učení

Oblasti podpory

 • 4.1 Systémový rámec počátečního vzdělávání

Příjemci podpory

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Česká školní inspekce
prioritn osa 5 technick pomoc
Prioritní osa 5: Technická pomoc

Oblasti podpory

 • 5.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu
 • 5.2 Informovanost a publicita programu
 • 5.3 Absorpční kapacita subjektů implementujících program

Příjemci podpory

 • MŠMT
 • 13 krajů ČR
kontakty a dal informace
Kontakty a další informace

kontaktní adresa

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Odbor řízení OP VK / Odbor CERA

Karmelitská 7, Praha, 118 12 

e-mailová adresa

další informace

  • www.msmt.cz/strukturalni-fondy
 • www.strukturalni-fondy.cz
 • www.esfcr.cz
ad