opera n program ivotn prost ed 2007 2013 a jeho vyu it pro v echny subjekty venkovsk ho prostoru n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ing. Jana Tywoniaková euromanager MAS POSÁZAVÍ o.p.s tel.: +420 731 612 436 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ing. Jana Tywoniaková euromanager MAS POSÁZAVÍ o.p.s tel.: +420 731 612 436

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Ing. Jana Tywoniaková euromanager MAS POSÁZAVÍ o.p.s tel.: +420 731 612 436 - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Národní konference o venkovu Boskovice 13.-14.11. 2007. Operační program Životní prostředí 2007 - 2013 a jeho využití pro všechny subjekty venkovského prostoru. Ing. Jana Tywoniaková euromanager MAS POSÁZAVÍ o.p.s tel.: +420 731 612 436 www.posazavi.com

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ing. Jana Tywoniaková euromanager MAS POSÁZAVÍ o.p.s tel.: +420 731 612 436' - alena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
opera n program ivotn prost ed 2007 2013 a jeho vyu it pro v echny subjekty venkovsk ho prostoru

Národní konference o venkovu Boskovice 13.-14.11. 2007

Operační program Životní prostředí 2007 - 2013a jeho využití pro všechnysubjekty venkovského prostoru

Ing. Jana Tywoniaková

euromanager

MAS POSÁZAVÍ o.p.s

tel.: +420 731 612 436

www.posazavi.com

e-mail: tywoniakova@posazavi.com

opera n program ivotn prost ed 2007 2013
Operační program Životní prostředí 2007 – 2013
 • druhý největší operační program České republiky, pro období 2007 - 2013.
 • Programový dokument OP ŽP
 • Řídící orgán OP ŽP:

Ministerstvo životního prostředí ČR

 • Odbor fondů EU
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Telefon: 267 122 530,
 • fax: 272 744 944
opera n program ivotn prost ed 2007 20131
Operační program Životní prostředí 2007 – 2013
 • Zprostředkující subjekt OP ŽP:
 • Státní fond životního prostředí ČR - SFŽP
 • Telefon: 267 994 305
 • http://www.sfzp.cz
 • Obecné informace k jednotlivým

prioritním osám OP ŽP poskytuje:

 • ZELENÁ LINKA: 800 260 500
 • A webové stránky:
 • http://www.opzp.cz
implementa n dokument op p
Implementační dokument OP ŽP

►Implementační dokument OP ŽP = (ID)

 • je zpracováván SFŽP ČR
 • je nadřazený příručce – pozor!
 • ID svým obsahem navazuje na programový dokument OP ŽP.
 • je zpracován především pro účely rozpracování prioritních os OP ŽP do úrovně oblastí podpory, respektive až na úroveň konkrétních operací.
 • Základní dokument na operativní úrovni v rámci programového řízení a důležitý podklad pro rozhodování potenciálních příjemců podpory při identifikaci jejich projektových záměrů.
implementa n dokument op p1
Implementační dokument OP ŽP
 • je členěn do 12-ti kapitol, zejména:
 • 3. Prioritní osy a oblasti podpory (u všech 8 prioritních os popisuje: zaměření a specifikace oblastí podpory, globální a specifické cíle oblastí podpory, formu a výši podpory, příjemce podpory)
 • 5. Způsobilé výdaje (definuje obecná pravidla platná pro všechny prioritní osy a dále rozpracovává způsobilé a nezpůsobilé výdaje dle jednotlivých prioritních os a oblastí podpory)
 • Současný stav – již existuje 3. VERZE!!!

(ID OP ŽP – 1. verze byla k 28.6. 2007)

 • zveřejňován na internetových stránkách SFŽP a MŽP.
prioritn osy a oblasti podpory
PRIORITNÍ OSY A OBLASTI PODPORY

Operační program Životní prostředí 2007 – 2013:

 • PRIORITNÍ OSA 1 – ZLEPŠOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ
 • INFRASTRUKTURY A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ
 • Oblast podpory 1.1. – Snížení znečištění vod
 • 1.1.1. Snížení znečištění z komunálních zdrojů,
 • 1.1.2. Snížení znečištění z průmyslových zdrojů,
 • 1.1.3. Snížení znečištění způsobující eutrofizaci,
 • 1.1.4. Příprava, zavedení a podpora provozu

komplexního monitoringu vod.

 • Oblast podpory 1.2. – Zlepšení jakosti pitné vody
 • Oblast podpory 1.3. – Omezování rizika povodní
 • 1.3.1. Zlepšení systému povodňové služby,
 • 1.3.2. Eliminace povodňových průtoků.
prioritn osa 2 zlep ov n kvality ovzdu a sni ov n emis
PRIORITNÍ OSA 2 – ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ

PRIORITNÍ OSA 2 – ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A

SNIŽOVÁNÍ EMISÍ

 • Oblast podpory 2.1 – Zlepšování kvality ovzduší
 • 2.1.1 Snížení imisní zátěže ze zdrojů v bytových a rodinných domech,
 • 2.1.2 Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT,
 • 2.1.3 Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů.
 • Oblast podpory 2.2 – Úspory energie
 • Oblast podpory 2.3 – Omezování emisí
prioritn osa 2 zlep ov n kvality ovzdu a sni ov n emis1
PRIORITNÍ OSA 2 – ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ

► opatření vedoucí ke snížení tepelných ztrát rodinných domů tak, aby po realizaci projektu objekt splňoval nízkoenergetický nebo vyšší standard pro energetickou náročnost budovy (dle ČSN 73 0540-2).

 • ► nutnou podmínkou je doložení deklarovaných hodnot energetickým průkazem budovy dle příslušné legislativy (vyhláška č. 291/2001 Sb.), stanovení měrné potřeby tepla na vytápění musí být zpracováno dle ČSN EN 832
 • standard pasivního domu (PD) a nízkoenergetického domu (NED) dle definice přílohy normy ČSN 73 0540-2 (2002, Z1 2005) se bude prokazovat energetickým průkazem podle vyhlášky č. 291/2001 Sb. s tím, že výpočtové posouzení standardu bude provedeno nikoli metodikou této vyhlášky ale podle ČSN EN 832 a souvisejících norem
prioritn osa 3 udr iteln vyu v n zdroj energie
PRIORITNÍ OSA 3 – UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ ENERGIE
 • Oblast podpory 3.1 – Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny
 • 3.1.1. Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla,
 • 3.1.2. Výstavba a rekonstrukce zdrojů elektřiny,
 • 3.1.3. Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou

výrobu elektrické energie a tepla.

 • Oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry
 • 3.2.1. Realizace úspor energie,
 • 3.2.2. Využívání odpadního tepla.
 • Oblast podpory 3.3 – Environmentálně šetrné systémy vytápění a přípravy teplé vody pro fyzické osoby
 • 3.3.1. Výroba tepla a teplé vody z obnovitelných zdrojů energie.
prioritn osa 3 udr iteln vyu v n zdroj energie1
PRIORITNÍ OSA 3 – UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ ENERGIE
 • 3.2.1. Realizace úspor energie,
 • ► nutnou podmínkou je doložení deklarovaných hodnot energetickým průkazem budovy dle příslušné legislativy (vyhláška č. 291/2001 Sb.), stanovení měrné potřeby tepla na vytápění musí být zpracováno dle ČSN EN 832
 • ► standard pasivního domu (PD) a nízkoenergetického domu (NED) dle definice přílohy normy ČSN 73 0540-2 (2002, Z1 2005) se bude prokazovat energetickým průkazem podle vyhlášky č. 291/2001 Sb. s tím, že výpočtové posouzení standardu bude proveden nikoli metodikou této vyhlášky ale podle ČSN EN 832 a souvisejících norem.
prioritn osa 4 prioritn osa 5
PRIORITNÍ OSA 4PRIORITNÍ OSA 5

PRIORITNÍ OSA 4

– ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ

 • Oblast podpory 4.1. – Zkvalitnění nakládaní s odpady
 • Oblast podpory 4.2. – Odstraňování starých ekologických zátěží

PRIORITNÍ OSA 5

– OMEZOVÁNÍ PRŮMYSLOVÉHO ZNEČIŠTĚNÍ A

ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK

 • Oblast podpory 5.1 – Omezování průmyslového znečištění
prioritn osa 6 zlep ov n stavu p rody a krajiny
PRIORITNÍ OSA 6 – ZLEPŠOVÁNÍ STAVU PŘÍRODY A KRAJINY
 • Oblast podpory 6.1 – Implementace a péče o území soustavy Natura 2000
 • Oblast podpory 6.2 – Podpora biodiverzity
 • Oblast podpory 6.3 – Obnova krajinných struktur
 • Oblast podpory 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny
 • Oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny
 • Oblast podpory 6.6 – Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod
prioritn osa 7 prioritn osa 8
PRIORITNÍ OSA 7PRIORITNÍ OSA 8

PRIORITNÍ OSA 7 – ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, PORADENSTVÍ A OSVĚTU

 • Oblast podpory 7.1 - Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací

PRIORITNÍ OSA 8 – TECHNICKÁ POMOC FINANCOVANÁ Z FONDU SOUDRŽNOSTI

 • Oblast podpory 8.1 – Technická pomoc při přípravě, realizaci, monitorování a kontrole operací OP ŽP
 • Oblast podpory 8.2 – Ostatní výdaje technické pomoci OP ŽP
sm rnice m p 7 2007
►Směrnice MŽP č. 7/2007
 • Je o předkládání žádostí a poskytování podpory.

Cílem Směrnice je vytvořit rámec administrace projektového cyklu, upravuje základní přístupy k poskytování finančních prostředků.

►9 základních Příloh Směrnice: zde jsou nutné postupy!!!

 • Limity podpor pro jednotlivé subjekty
 • Formulář žádosti projektů s celkovými náklady do 25 mil. EUR
 • Formuláře žádostí velkých projektů
 • Č. 4: Doklady požadované jako příloha k Formuláři žádosti
 • Doklady nutné k vydání Rozhodnutí a k uzavření Smlouvy
 • Doklady nutné k závěrečnému vyhodnocení
 • Náležitosti zadávacího řízení mimo režim zákona
 • Ekonomické doklady
 • Kategorizace subjektů
p ru ka pro adatele
►Příručka pro žadatele

Zprostředkující subjekt OP ŽP je SFŽP = Fond:

 • přímý kontakt s předkladateli projektových žádostí,
 • plní i funkci poradního a konzultačního orgánu.

První část tématických pokynů = “Příručka pro žadatele”:

 • základním informačním materiálem pro potenciální předkladatele projektových žádostí (ale pozor na chyby, neustále sledovat AKTUALIZACE na webu! – je již několik verzí)
 • zahrnuje prvotní fázi identifikace konkrétního projektového záměru,
 • požadavky na předložení dle daných pravidel,
 • popis procesu hodnocení v rámci stanovených procedur.

Cílem je popsat a přiblížit srozumitelným způsobem základní prvky administrace v OP ŽP.

dal u ite n a pot ebn dokumenty
Další užitečné a potřebné dokumenty:

►Manuál nejčastějších chyb a omylů konečných příjemců

 • Cílem je informovat a upozornit potenciální žadatele o podporu na nejčastější chyby a omyly, jejichž maximální eliminací bude pravděpodobnost úspěšné realizace projektu značně vysoká.

►Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a

►Metodika zadávání zakázek financovaných ze zdrojů EU ve znění změn a doplňků zpracovaných pro SFŽP

 • – k dispozici žadatelům/příjemcům podpory, podrobný manuál pro transparentní zadání zakázky..
p lohy k dosti
Přílohy k Žádosti:

►Seznam příloh k Žádosti dle jednotlivých prioritních os nalezne žadatel:

 • v Příloze č. 4 ke Směrnici MŽP č.7/2007

►Na: www.opzp.cz Dokumenty  Dokumenty pro přípravu žádosti nalezne žadatel také:

 • Formulář pro kategorizaci priority staré ekologické zátěže
 • Metodický pokyn MŽP ČR č. 12/2006 pro analýzu rizik kontaminovaných území
 • Zásady zpracování studie proveditelnosti pro projekty na odstraňování starých ekologických zátěží
 • Závazné stanovisko MŽP - seznam podkladů pro MŽP a obsah stanoviska ...a postupně další dokumenty
adatel p edkl d
Žadatel předkládá:
 • Formulář žádosti včetně pokynů k jejímu vyplnění je k dispozici na webových stránkách:

► http://zadosti.sfzp.cz

► http://zadosti-opzp.sfzp.cz

►Žadatel předkládá:

 • žádost Státnímu fondu životního prostředí dle pokynů
 • Směrnice MŽP č.7/2007 ze dne 29.6.2007.
 • Žádost se předkládá Fondu v elektronické podobě

na předepsaném formuláři v elektronického prostředí BENE-FILL.

adatel p edkl d dost
Žadatel předkládá žádost :

Žadatel tedy odešle žádost:

 • v elektronické podobě
 • v tištěné podobě:
 • ve dvojím vyhotovení s podpisem a razítkem
 • včetně všech požadovaných povinných příloh
 • předloží žadatel na místně příslušné krajské
 • pracoviště SFŽP podle místa realizace projektu

1 v zva op p
►1.výzva OP ŽP:
 • Již ukončena:
 • První info – již 29. června 2007
 • Pro 1. výzvu bylo připraveno téměř 20 miliard Kč, nebyly vyčerpány.
 • Žádosti bylo možné podávat od 3. září do 26. října 2007.
 • O úspěšnosti budou žadatelé vyrozuměni nejpozději do tří měsíců po ukončení příjmu žádostí.
 • První výzva otevřela 5 ze 7 prioritních os:
 • 1- ochranou vod a ovzduší, 2- zlepšování kvality ovzduší, 3 – udržitelné využívání zdrojů energie (úspory a OZE = obnovitelné zdroje energie),

4 - problematiku odpadů a starých ekologických zátěží a 7 - podporu environmentálního vzdělávání.

1 v zva op p1
►1.výzva OP ŽP:
 • Kriteria použitá pro výběr oblastí podpor v 1.výzvě:
 • Priorita z hlediska životního prostředí –

závazky ČR - plnění Směrnic ES a stav jednotlivých složek ŽP v ČR.

 • Bezproblémovost z pohledu EK – predikce oblastí, kde se neočekávají připomínky EK, problematika veřejné podpory – jednání s EK.
 • Kapacita Fondu s ohledem na připravené projektové žádosti, včetně zohlednění dalších etap implementace schválených projektů (zadávací řízení, realizace) a následné výzvy č.2.
2 v zva op p
►2.výzva OP ŽP:
 • Právě probíhá:
 • První info – již 29. října 2007
 • Pro 2. výzvu jsou připraveny téměř 2 miliardy Kč.
 • Žádosti bude možné podávat od 19. listopadu 2007 do 31. ledna 2008.
 • O úspěšnosti budou žadatelé vyrozuměni nejpozději do tří měsíců po ukončení příjmu žádostí.
 • Výzva je určena pro žadatele z řad krajů, měst a obcí, příspěvkových organizací, státních podniků a státních organizací, vysokých škol, občanských sdružení a obecně prospěšných organizací, právnických a fyzických osob, podnikatelů i nepodnikatelů.
 • Příručka pro žadatele k druhé výzvě bude k dispozici od 19.11.2007!
2 v zva op p1
►2.výzva OP ŽP:
 • Druhá výzva je otevřena pouze pro osu 6: ZLEPŠOVÁNÍ STAVU PŘÍRODY A KRAJINY.
 • Např. na odbahňování rybníků, regenerace parků a lesů, budování naučných stezek v chráněných územích, budování protipovodňové ochrany přírodě blízkým způsobem (např. soustavy polderů), budování a obnova městských lesoparků, založení a obnova mezí, remízků a větrolamů, stabilizace sesuvů půd apod.
sch ma projektov ho cyklu op p

Zahájení financování

akce

Výzva k předložení

žádosti

Rozhodnutí

o poskytnutí

dotace

Akceptace žádosti

na SFŽP

Příjemce podpory

Smlouva

o dílo

Krajská pracovní skupina

Řídící výbor

Schválení zadávací

dokumentace

Rozhodnutí

Řídícího orgánu

Registrace akce

Schéma projektového cyklu OP ŽP:
pou it materi ly a zdroje
Použité materiály a zdroje:

Zdroje:

 • materiál vydaný SFŽP k 26. 10. 2007 – 3.verze!!!
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
 • OPERAČNÍ PROGRAM
 • ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 • IMPLEMENTAČNÍ DOKUMENT
 • SFŽP
 • 26. 10. 2007
 • PŘEDSTAVENÍ DOKUMENTACE A AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAV OP ŽP, Prezentace pro seminář o OP ŽP ve Zlíně 3.9.2007

Leo Steiner, náměstek Úseku projektové přípravy a kontroly SFŽP ČR.

 • Výsledky 1. výzvy- stat-tiskovka 291 10_ls

Leo Steiner, náměstek Úseku projektové přípravy a kontroly SFŽP ČR.

 • Metodika vyplňování žádostí v OP ŽP – Prezentace pro seminář o OP ŽP

ve Zlíně 3.9.2007

Miroslav Zmeškal

nashledanou
Nashledanou!

Děkuji za pozornost

Ing. Jana Tywoniaková

euromanager

MAS POSÁZAVÍ

tel.: +420 731 612 436

www.posazavi.com

e-mail: tywoniakova@posazavi.com