opera n program ivotn prost ed 2007 2013 a jeho vyu it pro v echny subjekty venkovsk ho prostoru n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ing. Jana Tywoniaková euromanager MAS POSÁZAVÍ o.p.s tel.: +420 731 612 436 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ing. Jana Tywoniaková euromanager MAS POSÁZAVÍ o.p.s tel.: +420 731 612 436

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Ing. Jana Tywoniaková euromanager MAS POSÁZAVÍ o.p.s tel.: +420 731 612 436 - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Národní konference o venkovu Boskovice 13.-14.11. 2007. Operační program Životní prostředí 2007 - 2013 a jeho využití pro všechny subjekty venkovského prostoru. Ing. Jana Tywoniaková euromanager MAS POSÁZAVÍ o.p.s tel.: +420 731 612 436 www.posazavi.com

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Ing. Jana Tywoniaková euromanager MAS POSÁZAVÍ o.p.s tel.: +420 731 612 436


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
opera n program ivotn prost ed 2007 2013 a jeho vyu it pro v echny subjekty venkovsk ho prostoru

Národní konference o venkovu Boskovice 13.-14.11. 2007

Operační program Životní prostředí 2007 - 2013a jeho využití pro všechnysubjekty venkovského prostoru

Ing. Jana Tywoniaková

euromanager

MAS POSÁZAVÍ o.p.s

tel.: +420 731 612 436

www.posazavi.com

e-mail: tywoniakova@posazavi.com

opera n program ivotn prost ed 2007 2013
Operační program Životní prostředí 2007 – 2013
 • druhý největší operační program České republiky, pro období 2007 - 2013.
 • Programový dokument OP ŽP
 • Řídící orgán OP ŽP:

Ministerstvo životního prostředí ČR

 • Odbor fondů EU
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Telefon: 267 122 530,
 • fax: 272 744 944
opera n program ivotn prost ed 2007 20131
Operační program Životní prostředí 2007 – 2013
 • Zprostředkující subjekt OP ŽP:
 • Státní fond životního prostředí ČR - SFŽP
 • Telefon: 267 994 305
 • http://www.sfzp.cz
 • Obecné informace k jednotlivým

prioritním osám OP ŽP poskytuje:

 • ZELENÁ LINKA: 800 260 500
 • A webové stránky:
 • http://www.opzp.cz
implementa n dokument op p
Implementační dokument OP ŽP

►Implementační dokument OP ŽP = (ID)

 • je zpracováván SFŽP ČR
 • je nadřazený příručce – pozor!
 • ID svým obsahem navazuje na programový dokument OP ŽP.
 • je zpracován především pro účely rozpracování prioritních os OP ŽP do úrovně oblastí podpory, respektive až na úroveň konkrétních operací.
 • Základní dokument na operativní úrovni v rámci programového řízení a důležitý podklad pro rozhodování potenciálních příjemců podpory při identifikaci jejich projektových záměrů.
implementa n dokument op p1
Implementační dokument OP ŽP
 • je členěn do 12-ti kapitol, zejména:
 • 3. Prioritní osy a oblasti podpory (u všech 8 prioritních os popisuje: zaměření a specifikace oblastí podpory, globální a specifické cíle oblastí podpory, formu a výši podpory, příjemce podpory)
 • 5. Způsobilé výdaje (definuje obecná pravidla platná pro všechny prioritní osy a dále rozpracovává způsobilé a nezpůsobilé výdaje dle jednotlivých prioritních os a oblastí podpory)
 • Současný stav – již existuje 3. VERZE!!!

(ID OP ŽP – 1. verze byla k 28.6. 2007)

 • zveřejňován na internetových stránkách SFŽP a MŽP.
prioritn osy a oblasti podpory
PRIORITNÍ OSY A OBLASTI PODPORY

Operační program Životní prostředí 2007 – 2013:

 • PRIORITNÍ OSA 1 – ZLEPŠOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ
 • INFRASTRUKTURY A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ
 • Oblast podpory 1.1. – Snížení znečištění vod
 • 1.1.1. Snížení znečištění z komunálních zdrojů,
 • 1.1.2. Snížení znečištění z průmyslových zdrojů,
 • 1.1.3. Snížení znečištění způsobující eutrofizaci,
 • 1.1.4. Příprava, zavedení a podpora provozu

komplexního monitoringu vod.

 • Oblast podpory 1.2. – Zlepšení jakosti pitné vody
 • Oblast podpory 1.3. – Omezování rizika povodní
 • 1.3.1. Zlepšení systému povodňové služby,
 • 1.3.2. Eliminace povodňových průtoků.
prioritn osa 2 zlep ov n kvality ovzdu a sni ov n emis
PRIORITNÍ OSA 2 – ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ

PRIORITNÍ OSA 2 – ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A

SNIŽOVÁNÍ EMISÍ

 • Oblast podpory 2.1 – Zlepšování kvality ovzduší
 • 2.1.1 Snížení imisní zátěže ze zdrojů v bytových a rodinných domech,
 • 2.1.2 Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT,
 • 2.1.3 Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů.
 • Oblast podpory 2.2 – Úspory energie
 • Oblast podpory 2.3 – Omezování emisí
prioritn osa 2 zlep ov n kvality ovzdu a sni ov n emis1
PRIORITNÍ OSA 2 – ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ

► opatření vedoucí ke snížení tepelných ztrát rodinných domů tak, aby po realizaci projektu objekt splňoval nízkoenergetický nebo vyšší standard pro energetickou náročnost budovy (dle ČSN 73 0540-2).

 • ► nutnou podmínkou je doložení deklarovaných hodnot energetickým průkazem budovy dle příslušné legislativy (vyhláška č. 291/2001 Sb.), stanovení měrné potřeby tepla na vytápění musí být zpracováno dle ČSN EN 832
 • standard pasivního domu (PD) a nízkoenergetického domu (NED) dle definice přílohy normy ČSN 73 0540-2 (2002, Z1 2005) se bude prokazovat energetickým průkazem podle vyhlášky č. 291/2001 Sb. s tím, že výpočtové posouzení standardu bude provedeno nikoli metodikou této vyhlášky ale podle ČSN EN 832 a souvisejících norem
prioritn osa 3 udr iteln vyu v n zdroj energie
PRIORITNÍ OSA 3 – UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ ENERGIE
 • Oblast podpory 3.1 – Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny
 • 3.1.1. Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla,
 • 3.1.2. Výstavba a rekonstrukce zdrojů elektřiny,
 • 3.1.3. Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou

výrobu elektrické energie a tepla.

 • Oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry
 • 3.2.1. Realizace úspor energie,
 • 3.2.2. Využívání odpadního tepla.
 • Oblast podpory 3.3 – Environmentálně šetrné systémy vytápění a přípravy teplé vody pro fyzické osoby
 • 3.3.1. Výroba tepla a teplé vody z obnovitelných zdrojů energie.
prioritn osa 3 udr iteln vyu v n zdroj energie1
PRIORITNÍ OSA 3 – UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ ENERGIE
 • 3.2.1. Realizace úspor energie,
 • ► nutnou podmínkou je doložení deklarovaných hodnot energetickým průkazem budovy dle příslušné legislativy (vyhláška č. 291/2001 Sb.), stanovení měrné potřeby tepla na vytápění musí být zpracováno dle ČSN EN 832
 • ► standard pasivního domu (PD) a nízkoenergetického domu (NED) dle definice přílohy normy ČSN 73 0540-2 (2002, Z1 2005) se bude prokazovat energetickým průkazem podle vyhlášky č. 291/2001 Sb. s tím, že výpočtové posouzení standardu bude proveden nikoli metodikou této vyhlášky ale podle ČSN EN 832 a souvisejících norem.
prioritn osa 4 prioritn osa 5
PRIORITNÍ OSA 4PRIORITNÍ OSA 5

PRIORITNÍ OSA 4

– ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ

 • Oblast podpory 4.1. – Zkvalitnění nakládaní s odpady
 • Oblast podpory 4.2. – Odstraňování starých ekologických zátěží

PRIORITNÍ OSA 5

– OMEZOVÁNÍ PRŮMYSLOVÉHO ZNEČIŠTĚNÍ A

ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK

 • Oblast podpory 5.1 – Omezování průmyslového znečištění
prioritn osa 6 zlep ov n stavu p rody a krajiny
PRIORITNÍ OSA 6 – ZLEPŠOVÁNÍ STAVU PŘÍRODY A KRAJINY
 • Oblast podpory 6.1 – Implementace a péče o území soustavy Natura 2000
 • Oblast podpory 6.2 – Podpora biodiverzity
 • Oblast podpory 6.3 – Obnova krajinných struktur
 • Oblast podpory 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny
 • Oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny
 • Oblast podpory 6.6 – Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod
prioritn osa 7 prioritn osa 8
PRIORITNÍ OSA 7PRIORITNÍ OSA 8

PRIORITNÍ OSA 7 – ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, PORADENSTVÍ A OSVĚTU

 • Oblast podpory 7.1 - Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací

PRIORITNÍ OSA 8 – TECHNICKÁ POMOC FINANCOVANÁ Z FONDU SOUDRŽNOSTI

 • Oblast podpory 8.1 – Technická pomoc při přípravě, realizaci, monitorování a kontrole operací OP ŽP
 • Oblast podpory 8.2 – Ostatní výdaje technické pomoci OP ŽP
sm rnice m p 7 2007
►Směrnice MŽP č. 7/2007
 • Je o předkládání žádostí a poskytování podpory.

Cílem Směrnice je vytvořit rámec administrace projektového cyklu, upravuje základní přístupy k poskytování finančních prostředků.

►9 základních Příloh Směrnice: zde jsou nutné postupy!!!

 • Limity podpor pro jednotlivé subjekty
 • Formulář žádosti projektů s celkovými náklady do 25 mil. EUR
 • Formuláře žádostí velkých projektů
 • Č. 4: Doklady požadované jako příloha k Formuláři žádosti
 • Doklady nutné k vydání Rozhodnutí a k uzavření Smlouvy
 • Doklady nutné k závěrečnému vyhodnocení
 • Náležitosti zadávacího řízení mimo režim zákona
 • Ekonomické doklady
 • Kategorizace subjektů
p ru ka pro adatele
►Příručka pro žadatele

Zprostředkující subjekt OP ŽP je SFŽP = Fond:

 • přímý kontakt s předkladateli projektových žádostí,
 • plní i funkci poradního a konzultačního orgánu.

První část tématických pokynů = “Příručka pro žadatele”:

 • základním informačním materiálem pro potenciální předkladatele projektových žádostí (ale pozor na chyby, neustále sledovat AKTUALIZACE na webu! – je již několik verzí)
 • zahrnuje prvotní fázi identifikace konkrétního projektového záměru,
 • požadavky na předložení dle daných pravidel,
 • popis procesu hodnocení v rámci stanovených procedur.

Cílem je popsat a přiblížit srozumitelným způsobem základní prvky administrace v OP ŽP.

dal u ite n a pot ebn dokumenty
Další užitečné a potřebné dokumenty:

►Manuál nejčastějších chyb a omylů konečných příjemců

 • Cílem je informovat a upozornit potenciální žadatele o podporu na nejčastější chyby a omyly, jejichž maximální eliminací bude pravděpodobnost úspěšné realizace projektu značně vysoká.

►Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a

►Metodika zadávání zakázek financovaných ze zdrojů EU ve znění změn a doplňků zpracovaných pro SFŽP

 • – k dispozici žadatelům/příjemcům podpory, podrobný manuál pro transparentní zadání zakázky..
p lohy k dosti
Přílohy k Žádosti:

►Seznam příloh k Žádosti dle jednotlivých prioritních os nalezne žadatel:

 • v Příloze č. 4 ke Směrnici MŽP č.7/2007

►Na: www.opzp.cz Dokumenty  Dokumenty pro přípravu žádosti nalezne žadatel také:

 • Formulář pro kategorizaci priority staré ekologické zátěže
 • Metodický pokyn MŽP ČR č. 12/2006 pro analýzu rizik kontaminovaných území
 • Zásady zpracování studie proveditelnosti pro projekty na odstraňování starých ekologických zátěží
 • Závazné stanovisko MŽP - seznam podkladů pro MŽP a obsah stanoviska ...a postupně další dokumenty
adatel p edkl d
Žadatel předkládá:
 • Formulář žádosti včetně pokynů k jejímu vyplnění je k dispozici na webových stránkách:

► http://zadosti.sfzp.cz

► http://zadosti-opzp.sfzp.cz

►Žadatel předkládá:

 • žádost Státnímu fondu životního prostředí dle pokynů
 • Směrnice MŽP č.7/2007 ze dne 29.6.2007.
 • Žádost se předkládá Fondu v elektronické podobě

na předepsaném formuláři v elektronického prostředí BENE-FILL.

adatel p edkl d dost
Žadatel předkládá žádost :

Žadatel tedy odešle žádost:

 • v elektronické podobě
 • v tištěné podobě:
 • ve dvojím vyhotovení s podpisem a razítkem
 • včetně všech požadovaných povinných příloh
 • předloží žadatel na místně příslušné krajské
 • pracoviště SFŽP podle místa realizace projektu

1 v zva op p
►1.výzva OP ŽP:
 • Již ukončena:
 • První info – již 29. června 2007
 • Pro 1. výzvu bylo připraveno téměř 20 miliard Kč, nebyly vyčerpány.
 • Žádosti bylo možné podávat od 3. září do 26. října 2007.
 • O úspěšnosti budou žadatelé vyrozuměni nejpozději do tří měsíců po ukončení příjmu žádostí.
 • První výzva otevřela 5 ze 7 prioritních os:
 • 1- ochranou vod a ovzduší, 2- zlepšování kvality ovzduší, 3 – udržitelné využívání zdrojů energie (úspory a OZE = obnovitelné zdroje energie),

4 - problematiku odpadů a starých ekologických zátěží a 7 - podporu environmentálního vzdělávání.

1 v zva op p1
►1.výzva OP ŽP:
 • Kriteria použitá pro výběr oblastí podpor v 1.výzvě:
 • Priorita z hlediska životního prostředí –

závazky ČR - plnění Směrnic ES a stav jednotlivých složek ŽP v ČR.

 • Bezproblémovost z pohledu EK – predikce oblastí, kde se neočekávají připomínky EK, problematika veřejné podpory – jednání s EK.
 • Kapacita Fondu s ohledem na připravené projektové žádosti, včetně zohlednění dalších etap implementace schválených projektů (zadávací řízení, realizace) a následné výzvy č.2.
2 v zva op p
►2.výzva OP ŽP:
 • Právě probíhá:
 • První info – již 29. října 2007
 • Pro 2. výzvu jsou připraveny téměř 2 miliardy Kč.
 • Žádosti bude možné podávat od 19. listopadu 2007 do 31. ledna 2008.
 • O úspěšnosti budou žadatelé vyrozuměni nejpozději do tří měsíců po ukončení příjmu žádostí.
 • Výzva je určena pro žadatele z řad krajů, měst a obcí, příspěvkových organizací, státních podniků a státních organizací, vysokých škol, občanských sdružení a obecně prospěšných organizací, právnických a fyzických osob, podnikatelů i nepodnikatelů.
 • Příručka pro žadatele k druhé výzvě bude k dispozici od 19.11.2007!
2 v zva op p1
►2.výzva OP ŽP:
 • Druhá výzva je otevřena pouze pro osu 6: ZLEPŠOVÁNÍ STAVU PŘÍRODY A KRAJINY.
 • Např. na odbahňování rybníků, regenerace parků a lesů, budování naučných stezek v chráněných územích, budování protipovodňové ochrany přírodě blízkým způsobem (např. soustavy polderů), budování a obnova městských lesoparků, založení a obnova mezí, remízků a větrolamů, stabilizace sesuvů půd apod.
sch ma projektov ho cyklu op p

Zahájení financování

akce

Výzva k předložení

žádosti

Rozhodnutí

o poskytnutí

dotace

Akceptace žádosti

na SFŽP

Příjemce podpory

Smlouva

o dílo

Krajská pracovní skupina

Řídící výbor

Schválení zadávací

dokumentace

Rozhodnutí

Řídícího orgánu

Registrace akce

Schéma projektového cyklu OP ŽP:
pou it materi ly a zdroje
Použité materiály a zdroje:

Zdroje:

 • materiál vydaný SFŽP k 26. 10. 2007 – 3.verze!!!
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
 • OPERAČNÍ PROGRAM
 • ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 • IMPLEMENTAČNÍ DOKUMENT
 • SFŽP
 • 26. 10. 2007
 • PŘEDSTAVENÍ DOKUMENTACE A AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAV OP ŽP, Prezentace pro seminář o OP ŽP ve Zlíně 3.9.2007

Leo Steiner, náměstek Úseku projektové přípravy a kontroly SFŽP ČR.

 • Výsledky 1. výzvy- stat-tiskovka 291 10_ls

Leo Steiner, náměstek Úseku projektové přípravy a kontroly SFŽP ČR.

 • Metodika vyplňování žádostí v OP ŽP – Prezentace pro seminář o OP ŽP

ve Zlíně 3.9.2007

Miroslav Zmeškal

nashledanou
Nashledanou!

Děkuji za pozornost

Ing. Jana Tywoniaková

euromanager

MAS POSÁZAVÍ

tel.: +420 731 612 436

www.posazavi.com

e-mail: tywoniakova@posazavi.com