slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Opbouw presentatie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Opbouw presentatie

play fullscreen
1 / 29
Download Presentation

Opbouw presentatie - PowerPoint PPT Presentation

albin
153 Views
Download Presentation

Opbouw presentatie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Van traditionele toezichthouder naar moderne handhavingsorganisatieprof. dr. Gerrit van der WalInspecteur-generaal voor de Gezondheidszorg

 2. Opbouw presentatie • Missie en positie • Doelen • Dilemma’s • Handhavingskader • Effecten

 3. Missie • Bevordert de volksgezondheid door effectieve handhaving kwaliteit van zorg, preventie en medische producten. • Adviseert de bewindspersonen. Gebruikt bij zorgaanbieders advies, stimulans, drang en dwang. • Onderzoekt en oordeelt onpartijdig, deskundig, zorgvuldig en onafhankelijk van politieke kleur of heersend zorgstelsel.

 4. Motto • Voor gerechtvaardigd vertrouwenin verantwoorde zorg

 5. De IGZ: feiten en cijfers • Relatief kleine inspectiedienst (zo’n 350 fte, waarvan ongeveer 110 inspecteurs) • Een greep uit ons brede toezichtveld: huisarts, ziekenhuis, apotheker, GGZ, thuiszorg, privékliniek, fabrikant geneesmiddelen en medische technologie, gehandicapteninstelling, GGD, verpleeghuis • 800.000 beroepsbeoefenaren, 3000 instellingen, 60.000 adressen • IGZ handhaaft 25 wetten • Kosten 2 euro per burger per jaar

 6. Positie inspectie

 7. Verantwoordelijkheidsverdeling beleid – uitvoering - toezicht Overheid ontwikkelt beleid, is kaderstellend Zorgaanbieder levert verantwoorde zorg IGZ toets aan wet- en regelgeving en beroepsnormen, oordeelt en adviseert beleid en verplicht zorgaanbieder tot verbetering Rollen zijn gescheiden, maar complementair

 8. Positie van de inspectie • Druk vanuit: • - zorgontvanger • - maatschappij • - zorgaanbieder • IGZ koers obv patiënt-/cliëntbelang (soms op langere termijn) • Van de minister, voor de patiënt/cliënt, via de zorgaanbieder • Adviseren, stimuleren, corrigeren of ingrijpen (strafrecht, bestuursrecht, tuchtrecht)

 9. Vier inspectieprioriteiten (MJB 2008-2011) • Kwaliteit van zorg (met name patiëntveiligheid) bevorderen • Preventie effectiever maken • Transparantie van geleverde kwaliteit van zorg vergroten • Meer en gerichter aandacht besteden aan kwetsbare groepen

 10. Transitie naar moderne handhavingsorganisatie • Gerichter reactief en meer proactief optreden • Stimuleren naar de beste gerealiseerde kwaliteit • Naast stimuleren/initiëren, ook regisseren • Van ‘silent service’ naar ‘public service’ • Niet alleen objectgericht inspecteren, maar ook aandoeningsgericht

 11. Rollen inspectie • Niet vrijblijvende adviseur van veld op grond van expertise • Stimulator van goede kwaliteit van zorg • Onafhankelijk toetser van naleving van wet- en regelgeving en veldnormen • Opspoorder van wetsovertredingen • Maatregelennemer als zorgaanbieders hun verantwoordelijkheid niet waarmaken. Treedt soms op als kwaliteitspolitie

 12. Verwachtingen en mogelijkheden • Risico’s inherent aan de zorg • De inspectie ziet niet alles, weet niet alles • Bijdragen aan systematische risicovermindering in de zorg • Opereren vanuit vertrouwen, tenzij vertrouwen wordt beschaamd • ‘Zacht’ als het kan, ‘hard’ als het moet

 13. Drie onrustbarende vragen • Waarom waren we er niet? • Waarom zagen we het niet? (we waren er wel) • Waarom hebben we niet voldoende gedaan? (we zagen het wel)

 14. Transparantieparadox • Verbeterprojecten, indicatoren, ranglijsten: Grote variatie zichtbaar: het is niet overal goed… Roep om meer informatie  steeds minder vertrouwen Gevolgen: • Zorg is niet overal even goed  patiënt wil weten en kunnen kiezen • Reputatieprikkel, private initiatieven • Variatiebreedte neemt af, vertrouwen herstelt • Patiënt wil het niet meer weten  gerechtvaardigd vertrouwen

 15. Dilemma’scapaciteit – risico’s - verantwoordelijkheid • Wanneer melding (die tot IGZ-actie moet leiden)? • Zelf of laten onderzoeken? • Vertrouwen of verifiëren? • Reactief (incidententoezicht) of proactief (gefaseerd toezicht en thematisch toezicht)? • Welk thema/welke sector wel/niet – meer/minder? • Wat wanneer en hoe openbaar? • Wanneer welk handhavingsmiddel?

 16. Vertrouwen (scrisis?) vertrouwen verificatie IGZ Private partijen: zorgaanbieders branches Publieke partijen: minister, parlement, pers

 17. Vertrouwen  Goed vertrouwen  Blind vertrouwen Verificatie Kennis Deskundigheid Indicatoren Resultaten van toezicht IGZ Vertrouwen

 18. Handhavingskader • transparant & voorspelbaar

 19. Keuze van de inspectie: grootste risico’s eerst • De IGZ is relatief klein • Risicogestuurd toezicht • Ingrijpen op basis van risico voor veiligheid patiënt/cliënt

 20. Handhaving • De inspectie onderscheidt vier soorten van handhaving: • Incidententoezicht (IT - toezicht op basis van meldingen en signalen; veelal casusgericht toezicht) • Thematisch toezicht (TT - toezicht op bepaald onderwerp in instellingen of bij beroepsbeoefenaren) • Gefaseerd toezicht (GT – toezicht op basis van brede informatieverzameling aan de hand van kwaliteitsindicatoren en analyse daarvan op risico’s) • Opsporing van strafbare feiten

 21. Handhavings-cyclus

 22. Belangrijk Risicovol Inspecteerbaar Handhaafbaar IGZ meest gerede instantie Selectietrechter IGZ-selectie (plus, voor zover niet al inbegrepen, alles wat in detail wettelijk verplicht is)

 23. Gefaseerd toezicht

 24. Maatregelen

 25. Voorbeelden • Signalering psychosociale problemen bij kinderen door JGZ: • Stimuleren, daarna corrigerende maatregelen en vervolgens bestuursrechtelijke maatregelen • Minimaal aantal operaties • Corrigerende maatregelen en daarna bestuursrechtelijke maatregelen • Normen verantwoorde zorg verpleeghuizen • Eerst stimuleren/adviseren, nu corrigeren en mogelijk in de toekomst bestuursrechtelijke maatregelen • Bereikbaarheid huisartsen • Bestuursrechtelijke maatregelen • Hartchirurgie Radboud • Zware bestuursrechtelijke maatregel

 26. Beleid VWS Effectketen Input Through- put Output Outcome Final outcome inspectie onder toezicht staande (volks)gezondheid Beroepsorganisaties Koepels

 27. Effecten toezicht IGZ • Methodologische uitdagingen • Evaluatieprogramma ‘toezicht op de volksgezondheid, de gezondheidszorg en medische producten’

 28. Effecten • IJsselmeerziekenhuizen • Radboud ziekenhuis • OCR • Maria Magdalena • Etc.

 29. Kortom • De Inspectie voor de Gezondheidszorg werkt… • onafhankelijk • transparant • professioneel • selectief • slagvaardig • effectief • ….aan gerechtvaardigd vertrouwen • in verantwoorde zorg