Poslovna aplikacija za upravljanje i praćenje poslovanja proizvodnog poduzeća – ERP informacijski sustav upravljanja p - PowerPoint PPT Presentation

albert
slide1 l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Poslovna aplikacija za upravljanje i praćenje poslovanja proizvodnog poduzeća – ERP informacijski sustav upravljanja p PowerPoint Presentation
Download Presentation
Poslovna aplikacija za upravljanje i praćenje poslovanja proizvodnog poduzeća – ERP informacijski sustav upravljanja p

play fullscreen
1 / 31
Download Presentation
Poslovna aplikacija za upravljanje i praćenje poslovanja proizvodnog poduzeća – ERP informacijski sustav upravljanja p
363 Views
Download Presentation

Poslovna aplikacija za upravljanje i praćenje poslovanja proizvodnog poduzeća – ERP informacijski sustav upravljanja p

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Poslovna aplikacija za upravljanje i praćenje poslovanja proizvodnog poduzeća – ERP informacijski sustav upravljanja poduzećem

 2. Osnovne karakteristike sustava: • izrađen u Delphi 7 razvojnom alatu • Firebird SQL relacijska baza podataka • višekorisnički rad • klijent-server tehnologija • radi na Windows operacijskim sustavima (Win98, WinNT, Win2000, WinXP) • vođenje poslovanja više poduzeća • ugodno grafičko sučelje • 100% hrvatski proizvod razvijan u proizvodnji i maksimalno prilagođen potrebama proizvodnje

 3. KOMERCIJALA ŠIFRARNICI KADROVSKA EVIDENCIJA I OBRAČUN PLAĆA SKLADIŠTE MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO VANJSKO TRGOVINSKO POSLOVANJE RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE PROIZVODNJA Poslovne funkcije koje pokriva (moduli sustava):

 4. Rezultate obrada moduli spremaju u relacijsku bazu podatakapreko središnjeg komunikacijskog modula preko kojeg i međusobno razmjenjuju podatke KOMERCIJALA ŠIFRARNICI KADROVSKA EVIDENCIJA I OBRAČUN PLAĆA SKLADIŠTE MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO VANJSKO TRGOVINSKO POSLOVANJE RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE PROIZVODNJA FirebirdRDBMS Središnji komunikacijski modul

 5. Ovakvim programom dobivamo jedinstvenost i povezanost podataka na način da se jednom unešeni podatak ne mora više unositi, već se razmjenuje komunikacijom između modula.

 6. Pristup programu je zaštićen – svaki korisnik se mora identificirati svojim korisničkim imenom i lozinkom

 7. Program omogućava rad s više poduzeća jednostavnim odabirom željenog poduzeća

 8. Opisi modula sustava: • Šifrarnici • osnova za korištenje softvera • definirani osnovni podaci o partnerima, skladištima, artiklima, repromaterijalima, poluproizvodima i proizvodima, cjenici, radni kalendar, organizacijske jedinice, partneri, banke, tečajne liste

 9. Šifrarnik artikala

 10. 2. Skladišno poslovanje • praćenje i kontrola stanja skladišta preko skladišnih dokumenata: • - ulaz robe – primke, povratnice, predatnice • - izlaz robe – zahtjevnice-izdatnice, otpremnice gotovih proizvoda, otpremnice robe za daljnju prodaju, povrat robe dobavljaču • - međuskladišnice – izlaz iz jednog skladišta i ulaz na drugo • - inventurne liste – inventure skladišta i usklađenje stanja skladišta • - početno stanje – početno stanje skladišta na početku poslovne godine ili obračunskog razdoblja • - kartice artikla – stanja pojedinog materijala na skladištu, automatsko ažuriranje dokumentima • - zapisnici o storniranju dokumenta, zapisnici o promjeni šifre, zapisnici o otpisu

 11. mogućnost rada s barkod čitačima po načelu regalnog skladišta

 12. 3. Materijalno knjigovodstvo • računi – računi dobavljača, usluga, vanjske dorade • kalkulacije zavisnih troškova nabave – kalkulacija svih troškova nabave, raspored troškova po određenoj metodi • knjiženja dokumenata - knjiženje skladišnih dokumenata, automatska upozorenja eventualnih nepravilnosti, skidanje stanja skladišta po odabranoj metodi (FIFO, LIFO, HIFO, metoda prosječne cijene) • periodička izvješća • fakture – izlazne fakture otpremljene robe (faktura na temelju otpremnice), fakture usluga, predračuni, ponude, upisi cijena prema skladišnom dokumentu, prema cjeniku ili potvrđenoj cijeni narudžbe kupca, rabati, PDV, mogućnost fakturiranja u kunama ili stranoj valuti, mogućnost ispisa na više jezika

 13. 4. Komercijala – narudžbe kupaca i narudžbe dobavljačima • narudžbe kupaca – evidencija narudžbe, prijedlog mogućeg termina prema terminskom planu proizvodnje, otvaranje radnog naloga iz narudžbe, prikaz moguće količine za proizvodnju prema trenutnom stanju skladišta

 14. potvrđivanje narudžbi – potvrda određene narudžbe s mogućnošćupotvrđivanja pojedine stavke na više termina • narudžbe dobavljačima – narudžbe koje šaljemo dobavljačima, praćenje isporuka, mogućnost zatvaranja narudžbe preko primke • naručivanje prema potrebama proizvodnje – prema planu zauzetosti kapaciteta, stanju na skladištu i naručenim količinama, automatsko generiranje narudžbe prema knjigi dobavljača

 15. 5. PROIZVODNJA • tehnologija – sastavnice i operacijski listovi proizvoda • Sastavnica: - svi potrebni repromaterijali i poluproizvodi za određeni proizvod

 16. Operacijski list: grafički prikaz, paralelnost i slijednost operacija, odnosi između operacija

 17. pretkalkulacija– kalkulacija troškova proizvodnje određenog proizvoda

 18. radni nalog

 19. radni nalog – prikaz materijala po sastavnici, mogućnost generiranja zahtjevnice i otvaranja naloga za poluproizvod

 20. grubi terminski plan proizvodnje – pokazuje moguću zauzetost kapaciteta po organizacijskoj jedinici ili stroju i uska grla (moguću prekapacitiranost)

 21. fini terminski plan proizvodnje – zauzetost kapaciteta po radnim mjestima

 22. praćenje učinaka – prijava učinka radnika po određenom radnom nalogu (ostvarenje proizvodnje)

 23. obračun proizvodnje: • obračun radnog naloga • obračun nedovršene proizvodnje na dan • pregled troškova proizvodnje u određenom periodu • praćenje realizacije proizvodnje (proizvodna cijena i prodajna cijena) • praćenje troškova radnog naloga u odnosu na predkalkulaciju

 24. 6. Vanjsko-trgovinsko poslovanje • nadzorna knjiga uvoza-izvoza – praćenje nadzorne knjige uvoza i izvoda prema određenom postupku, generiranje skladišne primke iz uvoznih podataka

 25. problematika unutarnje proizvodnje – praćenje uvoza, zaduženje skladišta, razduženje temeljem izvoza (otpremnice) po FIFO metodi a prema prijavljenim normativima, ispis sve potrebne dokumentacije

 26. 7. Računovodstvo i financije • osnovna sredstva - evidencija osnovnih sredstava, praćenje prometa preko dokumenata (ulaz, izlaz, povećanje vrijednosti osnovnog sredstva), mogućnost simuliranja obračuna amortizacije bez knjiženja, obračun amortizacije u određenom periodu, ispis svih potrebnih izvješća • salda konti kupaca i dobavljača - salda konti kupaca i dobavljača, prebacivanje ulaznih i izlaznih računa iz materijalnog knjigovodsva u salda konti ili direktni unos ulaznih i izlaznih računa, ispisi salda konti, generiranje PDV obrasca • knjiženja (temeljnice) - dokument knjiženja poslovnih događaja u glavnu knjigu (prijenos računa iz salda-konti, mogućnost automatskog raspoređivanja iznosa po kontima, knjiženje izvoda, prijenos i knjiženje početnog stanja u godini-početno stanje je stanje konta na kraju godine) • glavna knjiga - pregled svih knjiženja po kontima, ispis svih potrebnih izvješća (npr. brutto bilanci po razredima, klasama, sintetičkim ili analitičkim kontima)

 27. 8. Kadrovska evidencija i obračun osobnih dohodaka • evidencija svih zaposlenih - evidencija svih podataka o zaposlenima (osobni podaci, podaci o stanovanju, podaci o stručnoj spremi, članovima obitelji, poreznim olakšicama, koeficijentima za plaću, ugovorenoj plaći, godišnjim odmorima, stažu (izračun staža na određeni dan), evidencija izostananaka (bolovanja, godišnji odmori), ispisi raznih izvješća vezanih uz kadrove • obračun osobnih dohodaka – obračun prema koeficijentu, ugrovorenoj brutto ili netto plaći, obračun svih doprinosa, poreza i prireza, mogućnost više obračuna mjesečno, obračun bolovanja, obustava • izvješća (po obračunu i periodička) – ispis svih potrebnih izvješća po obračunu (platne liste, RSm obrazac, ID obrazac, SPL obrazac, rekapitulacije obračuna) i periodičkih obrazaca (PK-1,PK-2, IP obrazac,...) • prijenos dokumenta medijem (disketa) – generiranje disketa za RSm obrazac i liste za banke • ispis platnih naloga – generiranje i ispis svih platnih naloga po obračunu (doprinosi, porezi i prirezi, krediti, isplate) na HUB1 i HUB1.1 obrasce

 28. Mogućnosti rada: • kao kompletno rješenje – svi moduli čime se pokrivaju sve poslovne funkcije i procesi proizvodnog poduzeća • određeni moduli – pokrivenost određenih funkcija i procesa, smanjena mogućnost automatike: • skladišno i materijalno • kadrovska evidencija i obračun plaća • skladišno, materijalno i proizvodnja • narudžbe, skladišno, materijalno • narudžbe, skladišno, materijalno i proizvodnja • mogućnost kombiniranja s računovodstvom i financijama te modulom vanjsko-trgovinskog poslovanja • pojedini moduli – pokrivenost jedne funkcije: • skladišno poslovanje • kadrovska evidencija • narudžbe (samo evidencijska razina) • vanjsko-trgovinsko poslovanje • računovodstvo i financije

 29. korisnik u lokalnoj mreži korisnik u lokalnoj mreži korisnik u lokalnoj mreži FirebirdRDBMS Mogućnosti rada: • neograničen broj korisnika u lokalnoj mreži • svaki korisnik ima svoja prava pristupa

 30. korisnik u lokalnoj mreži korisnik u lokalnoj mreži internet korisnik u lokalnoj mreži udaljeni korisnik FirebirdRDBMS Mogućnosti rada: VPN • udaljeni korisnik također ima svoja prava pristupa podacima • posebno osiguranje za spajanje preko interneta • ograničen brzinom internetskog pristupa

 31. Cilj piXio2 ERP sustava: Dati pravu informaciju u pravo vrijeme.