Tilpasset oppl ring
Download
1 / 42

- PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

TILPASSET OPPLÆRING. Inspirert av Roald Jensen og basert på ideer fra Magne Jensen. Dagens utfordring:. Skriv en logg fra dagens tema Innhold: Gi uttrykk for det du kan om TPO Hva visste du fra før? Hva var nytt for deg? Hva slags sammenhenger finner du mellom din egen læring og TPO?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - albany


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tilpasset oppl ring

TILPASSET OPPLÆRING

Inspirert av Roald Jensen

og basert på ideer fra Magne Jensen


Dagens utfordring
Dagens utfordring:

 • Skriv en logg fra dagens tema

  Innhold:

  • Gi uttrykk for det du kan om TPO

  • Hva visste du fra før?

  • Hva var nytt for deg?

  • Hva slags sammenhenger finner du mellom din egen læring og TPO?

  • Hva er viktig å vite for deg som lærer?

  • Hva mener du det er viktig å kunne mer om?

  • Noen tanker om TPO:

 • Hvorfor skrive logg? (eksamensrelevant…)

Dag Sørmo


Likhet eller likeverd
Likhet eller likeverd!

Hvis vi behandler alle

liktskaper vi større

ulikhet

St.meld.nr. 30 2003-2004

Dag Sørmo


Tpo det umuliges kunst
TPO – det umuliges kunst?

”Marginalelevene vil alltid representere pedagogiske utfordringer i skolen….”

(Roald Jensen, s. 200 i ”La stå!”)

Dag Sørmo


Bel nning og m loppn else

Refleksjon

Belønning og måloppnåelse

Finn 5 gode begrunnelser for denne påstanden: Hvis vi behandler alle liktskaper vi større ulikhet

Finn 5 gode begrunnelser for at denne påstanden er feil.

Hvilken sammenheng er det mellom rettferdighet og likhet?

Dag Sørmo


Bl b rvisa
BLÅBÆRVISA -

Det var en deilig sommerdag at Pelle sa til Kari:- Nå går vi ut i skauen for det er så mye bær.Så får vi med oss lillebror og Kjellemann og Marifor det er nok å ta av, det er mange tuer der.- Men vi må ha en plukkekopp og den må være stor.Så stormet alle sammen inn i kjøkkenet til mor.Og Pelle fikk et melkespannog Kari fikk et krus,og Mari fikk en kaffekopp og Kjell et kremmerhusså fløy de opp i skauen i en glad og vilter flokk  og lillebror fløy sist og skulle plukke i et lokk

Dag SørmoElevaktiv undervisning
Elevaktiv undervisning

Det er ikke den kunnskapen du fær, men den du sjøl finn, som du kan bruka(A.O. Vinje, 1869)

Dag Sørmo


Det handler om lykkes
Det handler om å lykkes!

At de første læringserfaringene blir positive mestringserfaringer og ikke nederlag, er avgjørendefor både utvikling av selvoppfatning, og for motivasjon for å lære.

Dag Sørmo


Tilpasset for hvem
Tilpasset - for hvem?

”Elevar, som treng ein del hjelp, tapar ekstra på at læringssituasjonar

som ikkje er systematiske og kor læraren ikkje er tydeleg nok. Det blir for mykje

uro og for lita vekt på å få grunnleggjande ferdigheter som lesing, skriving, rekning og IKT.” (Saksbehandlers kommentar ved fremlegg)

Dag Sørmo


Ulike oppl ringsniv er
Ulike opplæringsnivåer:

 • Ordinær opplæring

 • Tilpasset opplæring

 • Forsterket opplæring (nytt fra 2009)

 • Spesialundervisning

Dag Sørmo


Perpektiver
Perpektiver:

Alle elever skal behandles likt.Alle skal ha den samme utdanningen og den samme undervisningen.Resultat: Likheter i tilbudet skapte ulikheter i resultat

Ulikheter og forskjeller møtes med ulike tilbud, avhengig av den enkelte elevs karakteristikk (avviklet på -70-tallet)Resultat: Ulike skoleslag, linjer, kursplaner, grupper… forsterkning av ulikhetene, vanskelig med integrering. Ny differensieringsped.

Vekt på medbestemmelseEleven skal ha anledning til innvirkning på undervisningen.Forutsetter at eleven har forutsetninger for slike valg.

Dag Sørmo


Absolutt m loppn else eller tilpasset
Absolutt måloppnåelse – eller tilpasset?

 • ”Elevene vil i ulik grad nå, eller kunne nå, de fastsatte kompetansemålene. Skolen skal gi tilpasset opplæring slik at hver enkelt elev stimuleres til høyest mulig grad av måloppnåelse….”

  (Utdannings- og forskningsdepartementet. 2005. s.1)

 • Nasjonale prøver – eller tilpasset opplæring? Hvem styrer skuta?

  (”Kompetanse for tilpasset opplæring”. Artikkelsamling. Berg/Nes)

Dag Sørmo


Verkt ykassa
Verktøykassa

 • kunnskap – om læring, mangfold….

 • mot og evner

 • relasjon

 • bevissthet om elevens forutsetninger

 • ferdigheter (lytte og se)

 • struktur

 • oppfølging

 • målsettinger

 • undervisningsstrategier

 • læringsstrategier, arbeidsmåter

 • variasjon

 • bevissthet om virkemidler, utviklingsnivå og handlingsalternativer

T P O

Dag Sørmo


Den kompetente l rer
Den kompetente lærer

 • Kjenner elevenes muligheter

 • Kjenner sine egne grenser

 • har fokus på læringssituasjoner

 • har ro og orden i klasserommet

 • har evne til variasjon

 • har god kunnskap om fagets egenart

 • har gode samarbeidsevner

 • har omsorg for den enkelte

 • har oversikt over helheter

Dag Sørmo


Elevmedvirkning
Elevmedvirkning

Fastsatt i opplæringsloven, kap 11

Elevene skal delta i planleggingen, gjennomføringen og vurderingen av undervisningen

Øke motivasjonen

Legge til rette for mer selvstendighet

Betyr ikke at elevene skal bestemme alene.

Dag Sørmo


Vygotsky
Vygotsky

”…fra samhandling med andre kommer barnets evne til å klare ting på egenhånd” (Imsen)

Dag Sørmo


Dr fting

Refleksjon

Drøfting

Hva er forskjellen påMEDVIRKNINGogMEDBESTEMMELSE?

Finn tre eksempler

Dag Sørmo


St meld nr 30 2003 2004
St.meld.nr. 30(2003-2004)

 • ”Tilpasset opplæring innebærer at alle sider av læringsmiljøet ivaretar variasjoner mellom elevenes forutsetninger og behov.” En inkluderende opplæring krever at også elever med behov for spesiell tilrettelegging skal tilhøre et inkluderende fellesskap og møte utfordringer tilpasset deres behov og forutsetninger.Dette er en krevende oppgave som gjør det nødvendig med et godt samarbeid med elevenes foresatte, samarbeid og samordning mellom en rekke instanser i grunnopplæringen, samt aktiv bruk av ressurser utenfor skolen” (s. 86).

Dag Sørmo


L replanverket for kunnskapsl ftet 2006
Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2006

 • Generell del:

  • ”Sluttmålet for opplæringen er å anspore den enkelte til å realisere seg selv på måter som kommer fellesskapet til gode – å fostre menneskelighet for et samfunn i utvikling” (s. 20)

 • Prinsipper for læring:

  • Gi alle like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og sammen med andre

  • Fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter

  • ”Tilpasset opplæring innenfor fellesskapet er grunnleggende elementer i fellesskolen” (s. 33)

Dag Sørmo


Og ingen sto igjen
Og ingen sto igjen….

St.meld.nr. 16 (2006-2007):

 • ”Utvikle et sosialt utjevnende utdannings- og kompetansesystem til beste for den enkelte og for samfunnet” (i forordet)

 • Stortingsmeldingen er ett av flere tiltak i regjeringens helhetlige satsning mot fattigdom og marginalisering” (s. 9)

 • ”Utdanningssystemet er basert på prinsipper om fellesskap, lik tilgang for alle og muligheter for livslang læring” (s. 9)

Dag Sørmo


Tilpasset oppl ring som inkludering
Tilpasset opplæring som inkludering

Å øke fellesskapetslik at alle elever blir medlemmer av en klasse eller gruppe, og slik at de får ta del i det sosiale livet på skolen sammen med alle andre

Å øke deltakingen. Ekte deltaking er noe annet enn å være tilskuer. Det forutsetter at en er i stand til å gi et bidrag til det beste for fellesskapet, og at en er i stand til og får lov til å nyte fra det samme fellesskapet, begge deler ut fra den enkeltes forutsetninger

Å øke demokratiseringen. Alle stemmer skal bli hørt. Alle elever og deres foresatte skal ha mulighet til å få uttale seg og påvirke det som gjelder deres interesser i utdanningen.

Å øke utbyttet. Alle elever skal ha en opplæring som er til gagn for dem både sosialt og faglig.(iflg. Bacmann og Haug 2005)

Dag Sørmo


Tilpasset oppl ring1
Tilpasset opplæring

Formålet med opplæringen i grunnskole og videregående skole er at den skal ”tilpasses evnene og forutsetingene til den enkelte eleven, lærlingen eller lærekandidaten” (opplæringsloven § 1-2).

”Alle elever skal få møte oppgaver og utfordringer de kan strekke seg etter og vokse på og som de makter og mestrer”.

Dag Sørmo


Ulike forst elser av tpo
Ulike forståelser av TPO

Smal forståelse

Vid forståelse

Eleven og gruppa

Tiltak for eleven

+

Tiltak i fellesskapet

Orientert om hvordan elever kan bidra til å ha fokus på læring

Eleven

Tiltak for eleven

Orientert om spesial-tilpassede ukeplaner, individuelle opplegg som minner om IOP.

Dag Sørmo


Hvor er ansvaret

Refleksjon

Hvor er ansvaret?

 • Hvem har ansvaret for at opplæringen er tilpasset?

 • Hvordan kan en lærer bidra til tilpasset opplæring?

 • Hvordan kan du avsløre /gjenkjenne opplæring som ikke er tilpasset?

Dag Sørmo


Hva handler tilpasset oppl ring om
Hva handler tilpasset opplæring om?

”Tilpasset opplæring handler om å utvikle en skole hvor alle legger til rette for, og bidrar til, at alle lærer og utvikler sitt potensial gjennom deltakelse i et læringsfellesskap”.

(Roald Jensen)

Dag Sørmo


Hvem har ansvar for tilpasset oppl ring
Hvem har ansvar for tilpasset opplæring?

”Ansvaret for tilpasset opplæring må plasseres på skolen, og ikke på den enkelte lærer. Det er et kollektivt anliggende som medfører at ingen aktører kan unnlate å ta ansvar for å utvikle tilpasset opplæring”.

(Roald Jensen)

Dag Sørmo


Kriterier kjennetegn p tpo
Kriterier (kjennetegn) på TPO

Alle lærer gjennom læringsaktivitetene

Elevene utvikler forståelse for at læring er viktig for å mestre livssituasjoner

Mangfoldet i skolens fellesskap fungerer som en ressurs som bidrar til læring for alle

Dag Sørmo


Hva er l ring
Hva er læring?

Tilegnelse av kunnskaper, ferdigheter og holdninger

Forståelse av når og hvordan disse skal brukes, slik at individet oppnår sosial aksept og tilhørighet og er i stand til å bidra positivt i sosiale sammenhenger

Kompetanse er å forstå hvordan kunnskaper kan anvendes

Dag Sørmo


Kompetanse
Kompetanse

KOGNITIVT

H

A

N

D

L

I

N

G

D

A

N

N

I

N

G

Kunnskaper

Forståelse

Kompetanse

Holdninger

Ferdigheter

VERDIER

Roald Jensen

Dag Sørmo


Kriterium 1 tpo
Kriterium 1 TPO

 • Alle lærer gjennom læringsaktivitetene

  • Tilegnelse av kunnskaper og ferdigheter

  • Utnytte og utvikle sine evner

  • Lære å lære

Dag Sørmo


Elevens opplevelser p kriterium 1
Elevens opplevelser på kriterium 1

Jeg kan arbeide på en måte som passer meg

Jeg lærer noe nytt hver dag

Jeg forstår hva lærerne sier og mener

Det er god nok arbeidsro når vi arbeider

Dag Sørmo


Krit 1 tiln rming
Krit. 1 Tilnærming

Individuelle planer

Læringsstiler

Modulbasert opplæring

Mestringsgrupper (nivå)

Aldersblanding

Varierte arbeidsmåter (stasjoner)

Logg

Dag Sørmo


Kriterium 2 tpo
Kriterium 2 TPO

Elevene utvikler forståelse for at læringer viktig for å mestre framtidigelivssituasjoner

Dag Sørmo


Elevenes opplevelser 2
Elevenes opplevelser 2

 • Lærere og medelever legger vekt på det jeg kan fra før

 • Jeg deltar i planlegging av egen læring

 • Jeg forstår hva jeg kan bruke det jeg lærer til

 • Jeg tenker gjennom hvordan jeg har arbeidet og hva jeg har fått til

 • Vi snakker om hvordan vi kan arbeide på en bedre måte for å lære

 • Jeg får til å endre arbeidsmåte, hvis jeg står fast

 • Jeg anstrenger meg for å lære

Dag Sørmo


Kriterium 3 tpo
Kriterium 3 TPO

 • Mangfoldet i skolens fellesskap fungerer som en ressurs som bidrar til læring for alle

Dag Sørmo


Elevenes opplevelser 3
Elevenes opplevelser 3

Når vi samarbeider kan alle bruke det vi kan fra før

Jeg husker på at ingen er like, og at alle kan forskjellige ting

De andre hjelper meg å lære

Jeg hjelper andre å lære

Jeg gjør det jeg kan for at vi skal ha det bra sammen

Vi snakker med hverandre om hva vi har fått til

Jeg får ros av de andre når jeg har fått til noe

Jeg gir ros til de andre når de får til noe

Dag Sørmo


Dr fting1

Refleksjon

Drøfting

Begrunn forskjellen påtilpasset opplæringogspesialundervisning?

Utfordring:Hvordan redusere behovet for spesialundervisning?

Dag Sørmo


L ringsmilj et
Læringsmiljøet

Oppgaven

Struktur

Kultur

Gruppestørrelse

Forutsetninger

Arbeidsmåter

Læreplanen

Lærerkompetanse

Elevens læring

Innhold

Mål

Verdier

Fellesskap

Motivasjon

Evaluering

Gruppesammensetning

Ledelse

Rammer

Samhandling med omgivelsene

Roald Jensen

Dag Sørmo


Hvorfor er det behov kartlegging
Hvorfor er det behov kartlegging?

Enkelteleven skal få tilpasset og inkluderende opplæring

som skal bygger på:

a. Elevens faglige nivå,

b. Elevens forutsetninger

c. Elevens beste måte å lære på

d. Læreren gjør dette i en sosialt og kulturelt inkluderende kontekst

Dag Sørmo


Strategi og metoder
Strategi og metoder

Observasjon

Samtale og intervju

Fokus på læring

Fokus på måloppnåelse

Fokus på mestring

Dag Sørmo


Tilpasset oppl ring

Læringssløyfe

Forklaring, formidling

lære nytt,

videre progresjon

Retting

av lekser

Elevene drøfter(refleksjon)

Arbeid med

oppgaver

Trening,

lekser

Oppsummerende

refleksjon

Roald Jensen

Dag Sørmo