Download
kommunikation medveten och tydlig n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kommunikation Medveten och tydlig? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kommunikation Medveten och tydlig?

Kommunikation Medveten och tydlig?

561 Views Download Presentation
Download Presentation

Kommunikation Medveten och tydlig?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KommunikationMedveten och tydlig? Finns det en medvetenhet om vad god kommunikation är och hur hanteras den?

 2. Fakta Information för att åhörarna ska veta lite om vad jag har gjort och hur!

 3. Bakgrund till undersökningen • Ett stort intresse • Ofta problem • Brus • Misstolkade budskap

 4. Teori • Kognitiv eller mental process • Yttre kommunikation • Vaken tid fylld av kommunikation • Kommunikationsproblem • Påverkan • Mottagare och sändare • Roller • Icke-verbal kommunikation • God kommunikation förutsätter att sändare och mottagare har en relation • Empati • (Hård af Segerstad,2007 & Ekman, 1999)

 5. Organisationen • Polisen i en småstad • En ledare • En medarbetare • Lång erfarenhet

 6. Syfte • Syftet med undersökningen är att ta reda på om det finns en medvetenhet om fungerande kommunikation samt hur organisationen arbetar för att öka tydligheten i densamma. Upplevs kommunikationen som medveten och tydlig av medarbetare och ledare.

 7. Frågeställning • Har organisationen en medvetenhet angående fungerande kommunikation? • Arbetar organisationen med en tydlig kommunikation, där brus undviks?

 8. Planering och genomförande • Seminstrukturerad intervju • Intervjun lades upp för att få respondenterna att berätta fritt – bra resultat • Kompletteringsfrågor ställdes för att klargöra • Kompletterade intervjuerna med frågor till ytterligare personer för att säkerställa vetenskapligheten – fler svar = säkrare resultat • Intervjuer genomfördes • Transkribering • Sammanställning av data • Analys av data • Återkoppling med följdfrågor • Sammanställning av resultat • Analys av resultat

 9. Kort om intervjuerna • Träffades hos respondenterna • Inledande förklaring om arbetet för respondenterna

 10. Metod • Undersökning genomförd med seminstrukturerad intervju • Hermeneutisk ansats • Fördjupning i data • Analys och följdfrågor • Resultat och slutsatser

 11. Organisationen Fakta om organisationens synsätt

 12. Organisationens Förhållningssätt • Kommunikation är ett ledningsverktyg. • En framgångsrik chef leder genom att kommunicera. • Anpassar och förädlar informationsflödet • En kommunikativ chef skapar förståelse • (Rikspolisstyrelsen, 2008) • Polisen behöver en ledare som förstår och tar ansvar för den egna verksamhetens roll • (Rikspolisstyrelsen, 2008) • Konkreta resultat • (Rikspolisstyrelsen, 2008)

 13. Kommunikationssystem efter behov • Dialog grunden till god kommunikation

 14. Framgångsrik återkoppling • Chefen har ansvar! • Positiv eller negativ • Basen för lärande

 15. Resultat jämförande undersökning Här följer sammanställning av reslutat och slutsatser

 16. Litteratur kontra verklighet • Tydlighet • Samma information via olika sätt att informera • Effektiva möten • Arbeta med relationerna i gruppen • Tydlighet • Informerar via olika medier samt i grupper och enskilt • Arbetar med effektiva möten • Saknar arbete med relationer i gruppen Litteraturen Verkligheten

 17. Chef kontra medarbetare Chefens åsikt • Viktigt med relationer – vi uppfyller det • Välplanerade möten – vi uppfyller det • Info från olika media – vi uppfyller det • Viktigt med tillgänglighet – vi uppfyller det Medarbetarens åsikt • Det är viktigt med relationer men ingen har tid • Välplanerade möten • Info från olika media • Chefen är inte tillgänglig på plats men per telefon

 18. Resultat • Stort arbete från olika delar inom organisationen. • Aktivt arbetet • Alla delaktiga • Organisationen utvecklas ständigt • Frågan om god, fungerande kommunikation viktig • Medvetenhet om en god kommunikation finns

 19. Slutsats • Mycket stor medvetenhet • Arbetar aktivt med kommunikation • Arbetar aktivt med att förbättra rutiner för kommunikation • Arbetar aktivt med att medarbetarna ska bli medvetna om kommunikation och vikten av detta • Arbetar aktivt med chefernas kompetens • Arbetar aktivt med dokumentation för kommunikation och hur denna ska ske

 20. Referenslista Allwood, C., & Erikson, M. (2010) Grundläggande vetenskapsteori. Malmö: Studentlitteratur AB Backman, J. (2008) Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur AB Booth, W., Colomb, G., & Williams J. (2004) Forskning och skrivande Lund: Studentlitteratur AB Bjereld, U., Demker, M., & Hinnfors, J (2009) Varför vetenskap? Lund: Studentlitteratur AB Ellneby, Y., & Higers von , B. (2006) Hör du vad jag säger? Stockholm: Natur och Kultur Heide., Johansson, & Simonsson (2005) Kommunikation & organisation Malmö: Liber AB Hård af Segerstad, P., (2002) Kommunikation och information – en bok om människors förmåga att tänka, tala och förstå Uppsala: Uppsala Publishing House Karlsson, L., (2007) Psykologins grunder Lund: Studentlitteratur AB Ekman., G (1999) Från text till batong – om poliser, busar och svennar Akademisk avhandling för avläggande av ekonomie doktorsexamen vid handelshögskolan i Stockholm