Pracovní skupina pro programování na období 2014 - 2020 - PowerPoint PPT Presentation

aiko-mathews
pracovn skupina pro programov n na obdob 2014 2020 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pracovní skupina pro programování na období 2014 - 2020 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pracovní skupina pro programování na období 2014 - 2020

play fullscreen
1 / 30
Download Presentation
Pracovní skupina pro programování na období 2014 - 2020
106 Views
Download Presentation

Pracovní skupina pro programování na období 2014 - 2020

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pracovní skupina pro programování na období 2014 - 2020 1. jednání MPSV, Praha, 20. února 2013

 2. Program jednání • Úvod • Zajištění principu partnerství při přípravě OP Zaměstnanost 2014 - 2020 (PS programování a její podskupiny) • Informace o přípravě a harmonogramu zpracování  OP Zaměstnanost 2014 - 2020 (OP Z) • Prezentace jednotlivých prioritních os OP Z • Ex-ante hodnocení OP Z • Diskuse - vystoupení členů pracovní skupiny • Další plánované kroky v přípravě OP Z • Závěr 

 3. Úvod Cíle jednání: • Oficiálně zahájit konzultační proces při přípravě operačního programu Zaměstnanost • Informovat členy PS o: • Aktuálním stavu přípravy OP Zaměstnanost • Přípravě pracovních podskupin • Představit a diskutovat zaměření prioritních os OP Zaměstnanost • Představit další postup přípravy OP Zaměstnanost

 4. Zajištění principu partnerství při přípravě OP Zaměstnanost 2014 - 2020 (PS programování a její podskupiny)

 5. Pracovní skupina pro programování • Sestavena na základě partnerského principu • Řízení a sekretariát: sekce fondů EU MPSV • Projednává a připomínkuje předložené materiály (především návrh OP Zaměstnanost) • Při jednání primární snaha o konsenzus • Předpokládaná frekvence jednání: cca jednou za 2 měsíce, v případě potřeby častěji • Projednávání rovněž elektronickou formou

 6. Pracovní podskupiny PS programování (1/2) Účel zřízení pracovních podskupin • K řešení  věcných problémů s co nejširším okruhem partnerů a odborníků na danou problematiku • Efektivnější práce celé PS a kvalitní návrh OP Zaměstnanost, na kterém bude široká shoda všech zúčastněných partnerů • Výstupy z jednání budou promítnuty do textu příslušných prioritních os OP Zaměstnanost a předloženy k projednání na PS pro Programování

 7. Pracovní podskupiny PS programování (2/2) Návrh ustavení Pracovních podskupin PS programování

 8. Informace o přípravě a harmonogramu zpracování OP Zaměstnanost 2014 - 2020

 9. Aktuální situace – národní úroveň • 28. listopadu 2012 – usnesením vlády č. 867 schváleno vymezení budoucích operačních programů • Schváleny celkem 3 OP spolufinancované z ESF: • OP Zaměstnanost v gesci MPSV • OP Výzkum, vývoj a vzdělávání v gesci MŠMT (multifondový) • OP Praha Pól růstu (multifondový) • Probíhá příprava jednotlivých OP • Dohodu o partnerství (zastřešuje všechny OP) připravuje MMR

 10. Aktuální situace – úroveň EU • Projednávání návrhů nařízení v PS Rady EU, trialogy mezi Radou, EP a EK • Předpoklad schválení nařízení v červenci, avšak riziko zpoždění • Formální vyjednávání Dohody a OP mohou začít až po schválení nařízení – EK stále plánuje schválení OP do poloviny 2014, bez změny procedur EK nepravděpodobné • Víceletý finanční rámec – dohoda na úrovni Rady dosažena dne 8. 2. 2013 • Částka na kohezní politiku pro ČR předběžně odhadnuta na 23 mld. EUR (oficiální čísla cca do měsíce) • Míra spolufinancování 85 % v méně rozvinutých regionech, 50 % v Praze • Nevratná DPH – způsobilý výdaj

 11. Shrnutí dosavadní přípravy 2014+ na MPSV (1/2) • Od roku 2011 – příprava priorit a problémových analýz pro období 2014+ v rámci PS pro strategie • Srpen 2012 – 15. 1. 2013 MPSV (Řídící orgán OP Zaměstnanost ve spolupráci s věcnými sekcemi MPSV a MV) připravilo 0. pracovní verzi OP Z: - popis strategie OP Z - věcné zaměření jednotlivých prioritních os • Prosinec 2013 – podpis smlouvy s ex-ante hodnotitelem

 12. Shrnutí dosavadní přípravy 2014+ na MPSV (2/2) • 15. 1. 2013 zaslána 0. pracovní verze OP Z ex-ante hodnotiteli • 20. - 31. 1. 2013 schůzky věcných garantů s ex-ante hodnotitelem k jednotlivým prioritním osám • 8. - 18. 2. 2013 zapracování předběžných poznámek ex-ante hodnotitele do 1. pracovní verze OP Z (= verze OP zaslána členům PS programování) • 20. 2. 2013 – první zasedání PS Programování

 13. Prezentace jednotlivých prioritních os OP Zaměstnanost 2014 - 2020

 14. OP Zaměstnanost 2014 - 2020 (východiska) • Prioritní osy navrženy podle tematických cílů stanovených v návrhu obecného nařízení • Prioritní osy dále strukturovány do investičních priorit stanovených v návrhu nařízení o ESF • Tematická koncentrace – není možné zvolit všechny investiční priority obsažené v nařízení • OP vychází z problémů a potřeb identifikovaných v již existujících strategických dokumentech • Důraz na flexibilitu v rámci prioritních os • Důraz na měřitelnost výsledků intervencí • Záměr uvádět v OP pouze takové informace, které v něm musí být dle požadavků relevantní legislativy • Respektování vzorového OP, který připravuje Evropská Komise (draft OP Template, verze leden 2013) + pokyny MMR/NOK

 15. OP Zaměstnanost 2014-2020 (prioritní osy) • Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly • Sociální začleňování a boj s chudobou • Mezinárodní spolupráce a sociální inovace • Efektivní veřejná správa • Technická pomoc

 16. Obsah prioritních os v analogii s OP LZZ

 17. PO1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly (1/2) IP1 Přístup k zaměstnání pro uchazeče a neaktivní osoby včetně místních iniciativ zaměstnanosti a podpory mobility pracovní síly Aktivity: zejména realizace nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (rekvalifikace, veřejně prospěšné práce, společensky účelná místa, zprostředkování zaměstnání, poradenství atd.) IP2 Rovnost žen a mužů, odstraňování genderových stereotypů a sladění pracovního a soukromého života Aktivity: zejména vzdělávání, poradenství, podpora zavádění flexibilních forem práce, rozvoj služeb péče o děti, odstraňování projevů diskriminace na základě pohlaví atd.

 18. PO1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly (2/2) IP3 Přizpůsobení pracovníků, podniků a podnikatelů změnám Aktivity: zejména další profesní zaměstnanců podporované zaměstnavateli, tvorba a realizace podnikových vzdělávacích programů, stáže ve firmách, spolupráce podniků a vzdělávacích institucí atd. IP 4 Modernizace a posílení institucí trhu práce, včetně opatření pro zlepšení nadnárodní mobility pracovníků Aktivity: zejména vzdělávání zaměstnanců institucí trhu práce, tvorba a rozvoj nových nástrojů a opatření APZ, podpora partnerství při realizaci politiky zaměstnanosti, analyzování a prognózování potřeb trhu práce atd. Cílové skupiny v PO1: uchazeči a zájemci o zaměstnání, ženy ohrožené na trhu práce, zaměstnanci a zaměstnavatelé, instituce trhu práce a jejich zaměstnanci

 19. PO2 Sociální začleňování a boj s chudobou IP 1 Aktivní začleňování zejm. s cílem zvýšení zaměstnatelnosti • IP1 je zaměřena na klienty sociálních služeb • Aktivity: sociální služby pro osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením; vzdělávání a poradenství; aktivizační a motivační programy; programy pro osoby opouštějící ústavní zařízení; programy sociálně právní ochrany; podpora služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou; podpora komunitních služeb; IP 2 Zlepšení přístupu k dostupným, udržitelným a kvalitním sociálním službám, včetně zdravotních a sociálních služeb obecného zájmu • IP2 je zaměřena na systémsociálních služeb (očekáváme doplnění MZdr. k transformaci psychiatrické péče) • Aktivity: transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb; zdravotnických služeb a zařízení ústavní péče o děti; zefektivňování procesů v sociálních službách; podpora prevence a včasné intervence; rozvoj a rozšiřování systémů kvality a standardizace činností v sociálních službách; podpora procesu střednědobého plánování služeb; vzdělávání pracovníků sociálních služeb

 20. PO2 Sociální začleňování a boj s chudobou IP 3 Rozvojové strategie řízené na místní úrovni • Možnost využití mj. komunitně vedeného místního rozvoje • Aktivity: posilování koordinační role obcí s rozšířenou působností; tvorba strategií předcházení a komplexního řešení problémů sociálního vyloučení na místní úrovni; podpora aktivit místních samospráv při optimalizaci pokrytí sociálními službami; podpora monitorování, evaluace a informovanosti o problematice sociálního vyloučení Cílové skupiny v PO2: osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, znevýhodněné skupiny obyvatel, osoby žijící sociálně vyloučených lokalitách, etnické menšiny a osoby z jiného socio-kulturního prostředí, imigranti a azylanti, osoby bez přístřeší, poskytovatelé a zadavatelé sociálních a zdravotních služeb, místní samosprávy.

 21. PO3 Mezinárodní spolupráce a sociální inovace IP 1 Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků Aktivity: podpora kapacit a infrastruktury pro vývoj a šíření inovací; vytvoření kapacit pro inovační nabídku a poptávku; výměna zkušeností a přenos dobré praxe mezi členskými státy EU v otázkách týkajících se aktivní politiky zaměstnanosti; podpora vzniku tematických sítí a spolupráce mezi projekty v různých členských státech EU IP 2 - Aktivní začleňování, zejm. s cílem zvýšení zaměstnatelnosti Aktivity: podpora kapacit a infrastruktury pro vývoj a šíření inovací; vytvoření kapacit pro inovační nabídku a poptávku; podpora projektů na evaluace sociálních inovací, sociální experimentování; výměna zkušeností a přenos dobré praxe mezi členskými státy EU v oblasti řešení problémů sociálního začleňování osob vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením a chudobou Smyslem této prioritní osy je rovněž vytvořit prostředí pro kvalitní pilotní testování veřejných intervencí zejména pro oblast zaměstnanosti a sociálního začleňování Cílové skupiny v PO3: uchazeči a zájemci o zaměstnání, neaktivní osoby, osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením a chudobou, zaměstnavatelé a zaměstnanci (osoby 55 – 64 let, osoby do 25 let, rodiče s malými dětmi, osoby pečující o další závislé členy rodiny, sociální pracovníci poskytovatelů služeb, zaměstnanci NNO/VPO a sociálních podniků, zaměstnavatelé a vzdělávací a poradenské instituce

 22. PO4 Efektivní veřejná správa IP1 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb s ohledem na reformy, lepší regulaci a dobrou správu Aktivity: • dokončení plošné zavedení procesního modelování agend; pokračování v provádění identifikace působnosti jednotlivých orgánů veřejné správy • zlepšení dostupnosti, atraktivity a propagace on-line služeb eGovernmentu; dokončení elektronizace justice a zdravotnictví • posílit a zlepšit aplikaci RIA v procesu přípravy legislativy; zavést ex post hodnocení dopadu regulace • zavést opatření k podpoře výstupů z realizace projektů eSbírka a eLegislativa • zavedení jednotného systému vzdělávání zaměstnanců veřejné správy Cílové skupiny v PO4: ústřední orgány státní správy, územní samosprávné celky, občané a podnikatelé

 23. Připomínky k aktuální verzi OP Zaměstnanost Do 6. 3. 2013 možnost zasílat připomínky a návrhy doplnění OP Zaměstnanost 2014 - 2020 na adresy petr.chudej@mpsv.cz a zdenek.foltyn@mpsv.cz Kromě připomínek očekáváme do 6.3. 2013 vstupy zejména k těmto částem: • Sociální partneři – kap. Posilování kapacit sociálních partnerů (čl. 6 (2) návrhu ESF nařízení) • NNO – kap. Posilování kapacit NNO (čl. 6 (3) návrhu ESF nařízení) • MZdr. – vstupy k připravované transformaci psychiatrické péče (problémy, potřeby, aktivity, indikátory) Při navrhování nových intervencí nutno vyplnit tabulku intervenční logiky (teorii změny) dle metodiky MMR (podklady zašleme elektronicky)

 24. Ex-ante hodnocení OP Zaměstnanost • Nezbytný požadavek EK pro schválení návrhu OP Zaměstnanost (čl. 48 návrhu obecného nařízení) • MPSV vybralo ve zjednodušeném podlimitním řízení jako ex-ante hodnotitele konsorcium firem HOPE/Naviga4 • Nutná součinnosti členů PS programování s ex-ante hodnotitelem při provádění ex-ante hodnocení OP Z • 1. průběžná zpráva ex-ante hodnocení bude předána 8. března 2013

 25. Diskuse - vystoupení členů pracovní skupiny

 26. Další plánované kroky v přípravě OP Zaměstnanost 2014 - 2020 (1/3) • 7. - 25. 3. 2013: zapracování připomínek obdržených v rámci PS Programování a ex-ante hodnocení, případné bilaterální schůzky k vyjasnění připomínek, intenzivní zapojení pracovních podskupin • 29. 3. 2013: zaslání návrhu OP Zaměstnanost na MMR • duben 2013: předpokládáno 2. zasedání PS Programování • Do 31. 5. 2013: MMR zpracuje informaci o stavu přípravy jednotlivých OP pro vládu ČR • léto 2013: předpokládané veřejné připomínkování OP Z • konec léta/podzim 2013: zaslání návrhu OP Z na EK po předchozím schválení vládou ČR (začátek formálního vyjednávání) – přesný termín bude záležet na schválení nařízení k ESI fondům na období 2014+

 27. Další plánované kroky v přípravě OP Zaměstnanost 2014 - 2020 (2/3) Pro verzi březen 2013 nutno dopracovat zejména: • Zpřesnění identifikace potřeb ČR v oblasti rozvoje lidských zdrojů, zpřesnění strategie a popisů os • Základní návrh integrovaných přístupů k územnímu rozvoji (dle pokynů z PS MMR) • Identifikace a plnění předběžných podmínek • Implementační uspořádání • První návrh horizontálních témat Hlavní zapojení aktéři: ŘO OP Z + věcní gestoři, pracovní podskupiny, PS Programování, MMR/NOK, ex-ante hodnotitel

 28. Další plánované kroky v přípravě OP Zaměstnanost 2014 - 2020 (3/3) Navazující fáze přípravy OP Z (do předložení vládě): • Zpracování finančního plánu • Zpřesnění monitorovacích indikátorů, návrh cílových hodnot, milníků implementace • Dopracování návaznosti na Dohodu o partnerství, popis koordinace s jinými OP a nástroji EU • Popis přípravy OP • Zpřesňování popisu všech kapitol OP (strategie, osy, integrované přístupy, horizontální témata, atd.) • Dokončení ex-ante hodnocení Hlavní zapojení aktéři: ŘO OP Z + věcní gestoři, pracovní podskupiny, PS Programování, MMR/NOK, ex-ante hodnotitel

 29. Závěr  • Dohodnuto ustavení pracovních podskupin PS Programování • Připomínky/podněty na doplnění 1. pracovního návrhu OP Zaměstnanost do 6. 3. 2013 včetně • Další prezenční jednání PS pro programování předpokládáme v dubnu, ev. dle potřeby • Členové PS pro programování mohou být osloveni per rollam

 30. Děkuji za pozornost. Ing. Vladimír Kváča, Ph.D., vrchní ředitel sekce fondů EU vladimir.kvaca@mpsv.cz