slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vieme, ako dosiahnuť úspech vo Vašom odbore PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vieme, ako dosiahnuť úspech vo Vašom odbore

play fullscreen
1 / 30
Download Presentation

Vieme, ako dosiahnuť úspech vo Vašom odbore - PowerPoint PPT Presentation

afia
129 Views
Download Presentation

Vieme, ako dosiahnuť úspech vo Vašom odbore

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BRATISLAVA > BANSKÁ BYSTRICA > KOŠICE > PRAHA > BRNO > OSTRAVA > ZLÍN Vieme, ako dosiahnuť úspech vo Vašom odbore WBI, s.r.o. Microsoft Dynamics NAV – uplatnenie v štátnej správe Martin Luška Riaditeľ divízie Košice Piešťany 26.6.2007

 2. BRATISLAVA > BANSKÁ BYSTRICA > KOŠICE >PRAHA > BRNO > OSTRAVA > ZLÍN WBI, s.r.o. Vieme, ako dosiahnuť úspech vo Vašom odbore Agenda • Referencie • Rozpočty • Štátna pokladnica • Správa dokumentov • Prepojenie na externé systémy

 3. BRATISLAVA > BANSKÁ BYSTRICA > KOŠICE >PRAHA > BRNO > OSTRAVA > ZLÍN WBI, s.r.o. Vieme, ako dosiahnuť úspech vo Vašom odbore Referencie • Slovenská agentúra životného prostredia • Štátny veterinárny ústav • Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava • Fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica • Nemocnica s poliklinikou Levoča • Nemocnica s poliklinikou V. Alexandra Kežmarok • Fakultná nemocnica Trenčín • Nemocnice a polikliniky n.o.

 4. BRATISLAVA > BANSKÁ BYSTRICA > KOŠICE >PRAHA > BRNO > OSTRAVA > ZLÍN WBI, s.r.o. Vieme, ako dosiahnuť úspech vo Vašom odbore Funčknosť Microsoft Dynamics NAV • Financie, Rozpočty, Štátna pokladnica • Majetok • Nákup • Predaj • Sklady • CRM • Servis • Výroba

 5. BRATISLAVA > BANSKÁ BYSTRICA > KOŠICE >PRAHA > BRNO > OSTRAVA > ZLÍN WBI, s.r.o. Vieme, ako dosiahnuť úspech vo Vašom odbore Rozpočet • Plánovanie budúceho rozpočtu paralelne s využívaním aktuálneho rozpočtu • Príprava rozpočtov na dlhšie obdobie ako 1 rok • Zostavenie budúceho rozpočtu vo viacerých variantoch • Na tvorbe rozpočtu sa môžu zúčastňovať viacerí používatelia Príprava rozpočtu na rok 2007 Príprava rozpočtu na rok 2008 Plnenie rozpočtu za rok 2007 Plnenie rozpočtu za rok 2008 2006 2007 2008

 6. BRATISLAVA > BANSKÁ BYSTRICA > KOŠICE >PRAHA > BRNO > OSTRAVA > ZLÍN WBI, s.r.o. Vieme, ako dosiahnuť úspech vo Vašom odbore Rozpočet pre viacero dimenzií • Ekonomická klasifikácia • Akcie • Štruktúra organizácie (oddelenia, podriadené organizácie ...) • Podnikateľská činnosť, bežná činnosť

 7. BRATISLAVA > BANSKÁ BYSTRICA > KOŠICE >PRAHA > BRNO > OSTRAVA > ZLÍN WBI, s.r.o. Vieme, ako dosiahnuť úspech vo Vašom odbore Informácie na hodnotách dimenzií

 8. BRATISLAVA > BANSKÁ BYSTRICA > KOŠICE >PRAHA > BRNO > OSTRAVA > ZLÍN WBI, s.r.o. Vieme, ako dosiahnuť úspech vo Vašom odbore Tvorba rozpočtu • Pri zostavení návrhu je možné vytvoriť viac alternatív • každá alternatíva môže mať vlastnú príjmovú a výdavkovú stranu • Možnosť sledovať schválený a upravený rozpočet • V rámci úpravy rozpočtov možnosť sledovať jednotlivé zmeny • Výhľadový rámec rozpočtu nie je obmedzený len na najbližší rozpočtový rok

 9. BRATISLAVA > BANSKÁ BYSTRICA > KOŠICE >PRAHA > BRNO > OSTRAVA > ZLÍN WBI, s.r.o. Vieme, ako dosiahnuť úspech vo Vašom odbore Tvorba rozpočtu • Celkový rozpočet je tvorený • zdola nahor • Vytváraný z jednotlivých zložiek • Možnosť sledovania rozpočtu ako celku, • Možnosť sledovania jednotlivých jednotiek, stredísk, oddelení ... vnútorná správa výstavba školstvo Rozpočet organizácie kultúra ostatné

 10. BRATISLAVA > BANSKÁ BYSTRICA > KOŠICE >PRAHA > BRNO > OSTRAVA > ZLÍN WBI, s.r.o. Vieme, ako dosiahnuť úspech vo Vašom odbore Sledovanie a vyhodnocovanie rozpočtu • Efektívnosť a účelovosť pri spracovaní a sledovaní jednotlivých položiek rozpočtu • Nie je potrebné súbežné sledovanie v iných programoch (Excel, Acces, Word a pod.) • Používatelia pracujúci s rozpočtom nepotrebujú získavať informácie z ekonomického oddelenia • Umožňuje operatívne reagovať na náhle zmeny v rozpočtovom procese a hospodárení organizácie

 11. BRATISLAVA > BANSKÁ BYSTRICA > KOŠICE >PRAHA > BRNO > OSTRAVA > ZLÍN WBI, s.r.o. Vieme, ako dosiahnuť úspech vo Vašom odbore Sledovanie a vyhodnocovanie rozpočtu • Prírastok alebo úbytok prostriedkov s priradením rozpočtovej klasifikácie evidujú moduly Banka a Pokladňa • Skutočné plnenie rozpočtu až na základe zaúčtovania bankového výpisu

 12. BRATISLAVA > BANSKÁ BYSTRICA > KOŠICE >PRAHA > BRNO > OSTRAVA > ZLÍN WBI, s.r.o. Vieme, ako dosiahnuť úspech vo Vašom odbore

 13. BRATISLAVA > BANSKÁ BYSTRICA > KOŠICE >PRAHA > BRNO > OSTRAVA > ZLÍN WBI, s.r.o. Vieme, ako dosiahnuť úspech vo Vašom odbore Predbežné sledovanie plnenia • Predbežné sledovanie plnenia výdavkov rozpočtu je možné už po • zaevidovaní prvotného dokladu – faktúry, pokladničného dokladu ... Bankový výpis, pokladnica Evidencia došlých faktúr Ďalšie moduly Vystavenie odberateľskej faktúry Vystavenie pokladničného dokladu Rozpočet Predbežné plnenie Skutočné plnenie

 14. BRATISLAVA > BANSKÁ BYSTRICA > KOŠICE >PRAHA > BRNO > OSTRAVA > ZLÍN WBI, s.r.o. Vieme, ako dosiahnuť úspech vo Vašom odbore Komunikácia so Štátnou pokladnicou -Výkazníctvo • Základné nastavenie legislatívy pre štátnu pokladnicu

 15. BRATISLAVA > BANSKÁ BYSTRICA > KOŠICE >PRAHA > BRNO > OSTRAVA > ZLÍN WBI, s.r.o. Vieme, ako dosiahnuť úspech vo Vašom odbore Výkazníctvo • Karta účtu v účtovej osnove obsahuje číslo pre rozpočtovú klasifikáciu

 16. BRATISLAVA > BANSKÁ BYSTRICA > KOŠICE >PRAHA > BRNO > OSTRAVA > ZLÍN WBI, s.r.o. Vieme, ako dosiahnuť úspech vo Vašom odbore Výkazníctvo • Parametrizácia na karte účtu

 17. BRATISLAVA > BANSKÁ BYSTRICA > KOŠICE >PRAHA > BRNO > OSTRAVA > ZLÍN WBI, s.r.o. Vieme, ako dosiahnuť úspech vo Vašom odbore Výkazníctvo • Plnenie rozpočtu rozpočtových a príspevkových organizácií • Výkaz o príjmoch a výdavkoch podľa rozpočtovej klasifikácie vo formáte csv, aj doc zaokrúhlený na tis. Sk • Stavy a obraty bankových účtov vo formáte csv, aj doc zaokrúhlený na tis. Sk.

 18. BRATISLAVA > BANSKÁ BYSTRICA > KOŠICE >PRAHA > BRNO > OSTRAVA > ZLÍN WBI, s.r.o. Vieme, ako dosiahnuť úspech vo Vašom odbore Výkazníctvo • Export Súvahy ROPO SFOV 1-01 a Výkazu ziskov a strát ROPO SFOV 2-02 aj vo formáte csv. • Export vychádza z nastavenia definície výkazov v účtovných schémach. Zároveň je spracovaný aj export súvahy a výsledovky do šablóny excelu. Šablóny excelu sú majú tvar predpísaného tlačiva MF SR.

 19. BRATISLAVA > BANSKÁ BYSTRICA > KOŠICE >PRAHA > BRNO > OSTRAVA > ZLÍN WBI, s.r.o. Vieme, ako dosiahnuť úspech vo Vašom odbore Výkazníctvo • Export Súvahy ROPO SFOV 1-01 a Výkazu ziskov a strát ROPO SFOV 2-02 vo formáte xls • Ďalšie výkazníctvo

 20. BRATISLAVA > BANSKÁ BYSTRICA > KOŠICE >PRAHA > BRNO > OSTRAVA > ZLÍN WBI, s.r.o. Vieme, ako dosiahnuť úspech vo Vašom odbore Komunikácia so Štátnou pokladnicou - Banka • Export dávkových platobných príkazov z IS do ŠP • súbor obsahuje žiadosť o realizáciu platby, resp. žiadosť o úhradu • Import výpisov z klientskych účtov zo ŠP do IS • súbor obsahuje výpis z účtu klienta, v jednom súbore sa nachádza vždy práve jeden výpis z daného klientskeho účtu za obdobie, ktoré klient špecifikoval

 21. BRATISLAVA > BANSKÁ BYSTRICA > KOŠICE >PRAHA > BRNO > OSTRAVA > ZLÍN WBI, s.r.o. Vieme, ako dosiahnuť úspech vo Vašom odbore Rozhranie so Štátnou pokladnicou • Komunikácia formou manuálneho exportu a importu dávky v súbore • Štruktúra súboru je XML • zabezpečenie prenosu súborov dávkových platobných príkazov a výpisov z klientskych účtov je realizované PKI infraštruktúrou v rámci prihlásenia a práce autorizovaného používateľa IS ŠP.

 22. BRATISLAVA > BANSKÁ BYSTRICA > KOŠICE >PRAHA > BRNO > OSTRAVA > ZLÍN WBI, s.r.o. Vieme, ako dosiahnuť úspech vo Vašom odbore Bankové príkazy • Domáci dávkový platobný styk • - pre rozpočtové zdroje (dávkový príkaz do 10.000 platobných príkazov) • - pre ostatné zdroje (dávkový príkaz do 10.000 platobných príkazov) • - pre špeciálne operácie nad špeciálnymi účtami (dávkový príkaz do 10.000 platobných príkazov) • Cezhraničný dávkový platobný styk • - pre rozpočtové zdroje (dávkový príkaz do 1.000 cezhraničných platobných príkazov) • - pre ostatné zdroje (dávkový príkaz do 1.000 cezhraničných platobných príkazov) • - pre špeciálne operácie nad špeciálnymi účtami (dávkový príkaz do 1.000 cezhraničných platobných príkazov)

 23. BRATISLAVA > BANSKÁ BYSTRICA > KOŠICE >PRAHA > BRNO > OSTRAVA > ZLÍN WBI, s.r.o. Vieme, ako dosiahnuť úspech vo Vašom odbore Bankové príkaz - export • Export sa vykonáva priamo z vydaného bankového príkazu • Na hlavičke a riadkoch príkazu sa vyplniť všetky požadované údaje pre ŠP Bankové výpisy - import • 1 typ bankového výpisu

 24. BRATISLAVA > BANSKÁ BYSTRICA > KOŠICE >PRAHA > BRNO > OSTRAVA > ZLÍN WBI, s.r.o. Vieme, ako dosiahnuť úspech vo Vašom odbore Správa dokumentov • Evidencia prijatej pošty • Evidencia odoslanej pošty • druh pošty – prepojenie na povinný termín odozvy • externé čísla korešpondencie, druh zásielky prílohy • sledovanie prideleným pracovníkom – prípadná história • sledovanie jednotlivých termínov (doručenia, pridelenia pracovníkovi, vyriešenia) • registratúra • automatické vytváranie podkladov faktúr

 25. BRATISLAVA > BANSKÁ BYSTRICA > KOŠICE >PRAHA > BRNO > OSTRAVA > ZLÍN WBI, s.r.o.

 26. BRATISLAVA > BANSKÁ BYSTRICA > KOŠICE >PRAHA > BRNO > OSTRAVA > ZLÍN WBI, s.r.o.

 27. BRATISLAVA > BANSKÁ BYSTRICA > KOŠICE >PRAHA > BRNO > OSTRAVA > ZLÍN WBI, s.r.o.

 28. BRATISLAVA > BANSKÁ BYSTRICA > KOŠICE >PRAHA > BRNO > OSTRAVA > ZLÍN WBI, s.r.o. Vieme, ako dosiahnuť úspech vo Vašom odbore Otvorenosť systému • Komunikácia s externými systémami • pripravený rozsiahly aparát na komunikáciu integrovaný priamo v systéme

 29. BRATISLAVA > BANSKÁ BYSTRICA > KOŠICE >PRAHA > BRNO > OSTRAVA > ZLÍN WBI, s.r.o. Vieme, ako dosiahnuť úspech vo Vašom odbore Otvorenosť systému • Komunikácia s externými systémami • nastavená pre rôzne systémy s jednoduchou možnosťou doplnenia • automatické importy a exporty • periodické aktivity

 30. PRAHA > BRNO > OSTRAVA > PLZEŇ > ZLÍN > BRATISLAVA > BANSKÁ BYSTRICA > KOŠICE Martin Luška Riaditeľ divízie +421 915 715 931 mluska@wbi.sk WWW.WBI.SK