metodick postup pri znaleckej innosti v odbore bozp n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Metodický postup pri znaleckej činnosti v odbore BOZP PowerPoint Presentation
Download Presentation
Metodický postup pri znaleckej činnosti v odbore BOZP

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Metodický postup pri znaleckej činnosti v odbore BOZP - PowerPoint PPT Presentation


 • 203 Views
 • Uploaded on

Metodický postup pri znaleckej činnosti v odbore BOZP. Ing. Rudolf Zábojník. Obsah:. Právne aspekty pri znaleckej činnosti v odbore BOZP Zadávateľ Otázky pre znalca Právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie BOZP Metodika pri vyhotovovaní písomného posudku

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Metodický postup pri znaleckej činnosti v odbore BOZP


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
obsah
Obsah:
 • Právne aspekty pri znaleckej činnosti v odbore BOZP
  • Zadávateľ
  • Otázky pre znalca
  • Právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie BOZP
 • Metodika pri vyhotovovaní písomného posudku
  • Formálna stránka písomného znaleckého posudku
  • Podklady pre vypracovanie znaleckého posudku
  • Základné informácie
  • Východiská pri posudzovaní skutkového stavu veci
  • Požiadavky na bezpečnosť práce
  • Analýza a komparácia
  • Záver – aplikácia
  • Prílohy
a pr vne aspekty pri znaleckej innosti v odbore bozp 1 zad vate
A. Právne aspekty pri znaleckej činnosti v odbore BOZP1. Zadávateľ

Zadávateľom pri znaleckej činnosti v odbore BOZP je spravidla:

orgán činný v trestnom konaní – orgán polície

v konaní pred súdom – predseda senátu

O pribratí znalca rozhodne zadávateľ

uznesením

(§ 142 ods. 3 Trestného poriadku)

a pr vne aspekty pri znaleckej innosti v odbore bozp 2 ot zky pre znalca
A. Právne aspekty pri znaleckej činnosti v odbore BOZP2. Otázky pre znalca

Zadávateľ v uznesení o pribratí znalca určí formou otázok úlohy ktoré má znalec riešiť.

Pri zadávaní otázok má zadávateľ dbať na to,že znalec nie je oprávnený :

 • riešiť právne otázky
 • hodnotiť vykonané dôkazy
 • robiť právne závery

(§ 145 ods. 1 Trestného poriadku)

a pr vne aspekty pri znaleckej innosti v odbore bozp 2 ot zky pre znalca1
A. Právne aspekty pri znaleckej činnosti v odbore BOZP 2. Otázky pre znalca

Zadávateľ pri zadávaní otázok nie vždy rešpektuje kompetencie a oprávnenia znalca.

Odporúčanie:

Navrhnúť zadávateľovi využiť jeho oprávnenie v zmysle § 16 ods. 4 zákona č. 382/2004 Z.z. :

prekonzultovať so znalcom znalecké otázkypred vykonaním úkonu znaleckej činnosti

a sformulovať otázky pre znalca tak, aby znalec nemusel riešiť právne otázky alebo robiť právne závery.

a pr vne aspekty pri znaleckej innosti v odbore bozp 2 ot zky pre znalca2
A. Právne aspekty pri znaleckej činnosti v odbore BOZP 2. Otázky pre znalca

Príklady nesprávne zadaných otázok pre znalca:

 • Ak došlo k porušeniu právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP uveďte, kto tieto predpisy porušil. Uveďte konkrétnu osobu zodpovednú za vznik úrazu poškodenej.
 • Posúďte, či niektorá zo zúčastnených osôbporušiladôležitú povinnosťvyplývajúcu z jej zamestnania, postavenia alebo funkcie alebo uloženej podľa zákona, pokiaľ áno, uveďte akú.
 • Posúďte, či je porušenie dôležitej povinnosti alebo zákonných noriem v príčinnej súvislosti so vznikom pracovného úrazu.
a pr vne aspekty pri znaleckej innosti v odbore bozp 2 ot zky pre znalca3
A. Právne aspekty pri znaleckej činnosti v odbore BOZP 2. Otázky pre znalca

Trochu teórie práva:

Skutková podstata je súhrn typických právne relevantných znakov určitého právneho inštitútu (napr. trestného činu).

Ak fyzická osoba naplní svojím konaním znaky skutkovej podstaty, nesie právne následky stanovené príslušnou právnou normou (napr. Trestný zákon).

Znaky skutkovej podstaty:

objekt je to, čo je právnou normou chránené

objektívna stránka jednanie – konanie či opomenutie

subjekt osoba páchateľa

subjektívna stránka zavinenie (úmysel či nedbanlivosť)

a pr vne aspekty pri znaleckej innosti v odbore bozp 2 ot zky pre znalca4
A. Právne aspekty pri znaleckej činnosti v odbore BOZP 2. Otázky pre znalca

ad 1.Konkrétna osoba zodpovedná za vznik posudzovanej udalosti – následku (napr. úrazu)

Označenie konkrétnej osoby (subjektu), ktorá svojím konaním alebo opomenutím (objektívna stránka) spôsobila úmyselne alebo z nedbanlivosti (subjektívna stránka) následok na záujmoch chránených zákonom (objekt) je riešenie právnej otázky.

a pr vne aspekty pri znaleckej innosti v odbore bozp 2 ot zky pre znalca5
A. Právne aspekty pri znaleckej činnosti v odbore BOZP 2. Otázky pre znalca

ad 2.Dôležitá povinnosť

Porušenie dôležitej povinnosti vyplývajúcej z páchateľovho zamestnania, postavenia alebo funkcie, v zmysle § 138 písm. h) Trestného zákona, je považované za závažnejší spôsob konania.

Posudzovanie, či sa páchateľ dopustil porušenia dôležitej povinnosti ako závažnejšieho spôsobu konania, by bolo posudzovaním objektívnej stránky skutkovej podstaty a jej riešením by sa jednalo o riešenie právnej otázky.

a pr vne aspekty pri znaleckej innosti v odbore bozp 2 ot zky pre znalca6
A. Právne aspekty pri znaleckej činnosti v odbore BOZP 2. Otázky pre znalca

ad 3.Príčinná súvislosť

Príčinná súvislosť medzi jednaním páchateľa a následkom je obligatórny (povinný) znak objektívnej stránky skutkovej podstaty trestného činu.

Posudzovanie či porušenie právnych predpisov a iných predpisov na zaistenie BOZP bolo v príčinnej súvislosti s následkom by bolo riešením právnej otázky.

a pr vne aspekty pri znaleckej innosti v odbore bozp 3 predpisy na zaistenie bozp
A. Právne aspekty pri znaleckej činnosti v odbore BOZP3. Predpisy na zaistenie BOZP

§ 39 ods. 1, 2 Zákonníka práce:

Právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci súpredpisy na ochranu života a predpisy na ochranu zdravia, hygienické a protiepidemické predpisy, technické predpisy, technické normy, dopravné predpisy, predpisy o požiarnej ochrane a predpisy o manipulácii s horľavinami, výbušninami, zbraňami, rádioaktívnymi látkami, jedmi a inými látkami škodlivými zdraviu, ak upravujú otázky týkajúce sa ochrany života a zdravia.

Predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú aj pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vydané zamestnávateľmi po dohode so zástupcami zamestnancov.

a pr vne aspekty pri znaleckej innosti v odbore bozp 3 predpisy na zaistenie bozp1
A. Právne aspekty pri znaleckej činnosti v odbore BOZP3. Predpisy na zaistenie BOZP

Ak technické normy upravujú otázky týkajúce sa ochrany života a zdravia považujú sa za právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci .

Táto skutočnosť môže mať zásadný význam pri posudzovaní povinností zamestnávateľa a zamestnanca v oblasti BOZP.

Príklad 1 - posudzovanie povinností zamestnávateľa:

Podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z.z.

je zamestnávateľ v záujme zaistenia BOZP povinný vykonávať opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

a pr vne aspekty pri znaleckej innosti v odbore bozp 3 predpisy na zaistenie bozp2
A. Právne aspekty pri znaleckej činnosti v odbore BOZP3. Predpisy na zaistenie BOZP

Príklad 2 - posudzovanie povinností zamestnanca:

Podľa § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 124/2006 Z.z.

je zamestnanecpovinný dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci a zásady bezpečného správania na pracovisku a určené pracovné postupy, s ktorými bol riadne a preukázateľne oboznámený.

Podľa § 81 písm. c) zákonníka práce

je zamestnanec povinný dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu ním vykonávanú, ak bol s nimi riadne oboznámený.

b metodika pri vyhotovovan p somn ho posudku 1 form lna str nka p somn ho posudku
B. Metodika pri vyhotovovaní písomného posudku1. Formálna stránka písomného posudku

Titulná strana

I. Úvod

1.1. Úloha znalca (otázky zadané zadávateľom)

1.2. Účel znaleckého posudku (právny úkon na ktorý sa ZP použije)

1.3. Dátum vyžiadania znaleckého posudku

1.4. Dátum ku ktorému je znalecký posudok vypracovávaný

1.5. Podklady pre vypracovanie znaleckého posudku

II. Posudok

2.1. Základné informácie (opis predmetu znaleckého skúmania)

2.2. Východiská pri posudzovaní skutkového stavu

2.3. Požiadavky na bezpečnosť práce

2.4. Analýza a komparácia

III. Záver

IV. Prílohy

Znalecká doložka

b metodika pri vyhotovovan p somn ho posudku 2 podklady pre vypracovanie zp
B. Metodika pri vyhotovovaní písomného posudku2. Podklady pre vypracovanie ZP

Podklady pre vypracovanie znaleckého posudku sú všetky

relevantné skutočnosti, na ktoré pri úkone znaleckej činnosti znalec prihliadal a na základe ktorých posudzoval a skúmal skutkový stav veci a formuloval závery napríklad:

- výsluch svedkov,

- vyjadrenia orgánov, fyzických osôb a právnických osôb,

- listiny, veci, technické výkresy, revízne správy,

- ohliadka, fotodokumentácia, rekognícia

- vyjadrenia účastníkov.

Z dôvodu preskúmateľnosti by mali byť v tejto časti posudku citované všetky dôkazy aj s ich identifikačnými znakmi napr.:

Výsluch svedka XYZ, ČVS:ORP-xxx/20xx, zo dňa DD.MM.RRRR

b metodika pri vyhotovovan p somn ho posudku 2 podklady pre vypracovanie zp1
B. Metodika pri vyhotovovaní písomného posudku2. Podklady pre vypracovanie ZP

Podľa § 17 ods. 6 zákona 382/2004 Z.z. skladba znaleckého posudku musí umožniť preskúmať jeho obsah a overiť odôvodnenosť postupov .V tejto časti posudku sa preto uvedú aj:

 • Právne predpisy na základe ktorých bol znalecký posudok vyhotovený (napr. zákon 382/2004 Z.z., vyhláška č. 491/2004 Z.z., zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok ...)
 • Právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie BOZP (napr. zákon č. 124/2006 Z.z., vyhláška č. 508/2009 Z.z., STN, pravidlá o BOZP vydané zamestnávateľom ...)

Je dôležité uvádzať predpisy účinné k rozhodujúcemu dátumu napr.: vyhláška č. 718/2002 účinná od 01.01.2003 do 31.12.2009

b metodika pri vyhotovovan p somn ho posudku 3 z kladn inform cie
B. Metodika pri vyhotovovaní písomného posudku3. Základné informácie

Základnú informáciu („stručná charakteristika problému“) tvorí opis predmetu znaleckého skúmania formou zhrnutia dôležitých a relevantných údajov zistených štúdiom materiálu a analýzou skutkového stavu veci z ktorého musia byť zrejmé o nehodovom deji minimálne tieto skutočnosti:

Dátum (rozhodujúci dátum)

Čas (pracovná doba)

Miesto (zamestnávateľ, pracovisko, miesto výkonu práce)

Okolnosti (konkrétne vykonávaná pracovná činnosť, profesia poškodeného)

Priebeh (chronologický opis nehodového deja, činnosť pracovníkov)

Účastníci (poškodený, spolupracovníci, vedúci pracovníci)

Následok (smrteľný prac. úraz, ťažká ujma na zdraví s dobou liečenia ...)

Základné informácie písať až po spracovaní častí posudku 2.2. až 2.4.

b metodika pri vyhotovovan p somn ho posudku 4 v chodisk pri posudzovan skutk stavu
B. Metodika pri vyhotovovaní písomného posudku4. Východiská pri posudzovaní skutk. stavu

V tejto časti posudku sa uvádzajú doslovné citácie z výsluchov svedkov, vyjadrení orgánov, fyzických a právnických osôb, listín, technických výkresov, revíznych správ, vyjadrení účastníkov ohliadok , fotodokumentácií a iných dôkazov,

na ktoré sa pri úkone znaleckej činnosti prihliadalo a na základe ktorých sa posudzoval a skúmal skutkový stav veci a formulovali závery.

Je vhodné jednotlivé citácie formátovať v písomnom posudku ako samostatne číslované odseky, aby sa bolo možné neskôr na ne odvolať (napr. pri formulovaní záverov) s poukázaním na číslo odseku, prípadne aj číslo strany posudku, kde sa citácia nachádza.

b metodika pri vyhotovovan p somn ho posudku 5 po iadavky na bezpe nos pr ce
B. Metodika pri vyhotovovaní písomného posudku5. Požiadavky na bezpečnosť práce

V tejto časti posudku sa uvádzajú požiadavky na bezpečnosť práce, zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a určené pracovné postupy vyplývajúce z právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP súvisiace s posudzovanou udalosťou.

Požiadavky sa uvádzajú ako doslovné citácie konkrétnych ustanovení právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP s uvedením paragrafu, odseku, článku, písmena, ... názvu právnej normy a jej účinnosti vzhľadom k rozhodujúcemu dátumu.

Uvádzajú sa len ustanovenia, ktoré súvisia alebo by mohli súvisieť s posudzovanou udalosťou, o ktorých znalec predpokladá, že sa na ne bude odvolávať pri formulovaní záverov a odpovedí na zadané otázky.

b metodika pri vyhotovovan p somn ho posudku 6 anal za a kompar cia
B. Metodika pri vyhotovovaní písomného posudku6. Analýza a komparácia

V tejto časti posudku vykoná znalec analýzu zisteného skutkového stavu (Východiská pre posudzovanie skutkového stavu popísané v časti 2.2. posudku) a porovná ho s požiadavkami na bezpečnosť práce (uvedenými v časti 2.3. posudku).

Ide vlastne o zisťovanie, či konkrétna činnosť (nečinnosť) zúčastnených osôb zdokumentovaná v časti 2.2. bola pri nehodovom deji v súlade s požiadavkami na bezpečnosť práce kompilovanými v časti 2.3.

Pri tomto zisťovaní, nemusí ísť len o konanie osôb, ktoré boli priamo účastné nehodového deja, ale aj o konanie či opomenutie konania osôb, ktoré sa na nehodovom deji priamo nezúčastnili.

Nejde však o závery znaleckého posudku, ale o podkladk jeho naformulovaniu a k zodpovedaniu zadaných otázok.

b metodika pri vyhotovovan p somn ho posudku 7 z ver
B. Metodika pri vyhotovovaní písomného posudku7. Záver

Podľa § 17 ods. 6 zákona č. 382/2004 Z.z. v časti záver znalec:

 • odcituje otázky zadávateľa,
 • uvedie na ne stručné odpovede

Pri vypracovávaní znaleckého posudku odbore BOZP je niekedy obťažné splniť požiadavku stručnosti . V takomto prípade je pre zjednodušenie odpovede vhodné odvolávať sa v odpovediach na zadané otázky na časť 2.4. (Analýza a komparácia).

Na otázky zadávateľa, ktorý nedbá na to, že znalec nie je oprávnený riešiť právne otázky, je v odpovedi vhodné uviesť zdôvodnenie s poukazom na § 145 ods. 1 Trestného poriadku.

Ak je to možné, znalec môže odpovedať na otázku tak, že otázku zodpovie, ale riešeniu právnych otázok a robeniu právnych záverov sa vyhne s príslušným odôvodnením.

akujem za pozornos

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

Ing. Rudolf Zábojník