kongresov s l 217 budovy svts novotn ho l vka 5 praha 1 21 kv ten 2010 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kongresový sál č.217 budovy ČSVTS Novotného lávka 5 Praha 1 21. květen 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kongresový sál č.217 budovy ČSVTS Novotného lávka 5 Praha 1 21. květen 2010

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Kongresový sál č.217 budovy ČSVTS Novotného lávka 5 Praha 1 21. květen 2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 387 Views
 • Uploaded on

Odborný seminář Kontroly a revize elektrických zařízení v elektroenergetice Revize a kontroly všeobecně, prohlídka, zkoušení, měření Ing. Jaroslav Rynda . Kongresový sál č.217 budovy ČSVTS Novotného lávka 5 Praha 1 21. květen 2010. I a.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kongresový sál č.217 budovy ČSVTS Novotného lávka 5 Praha 1 21. květen 2010


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kongresov s l 217 budovy svts novotn ho l vka 5 praha 1 21 kv ten 2010

Odborný seminář Kontroly a revize elektrických zařízení v elektroenergetice Revize a kontroly všeobecně, prohlídka, zkoušení, měřeníIng. Jaroslav Rynda

Kongresový sál č.217 budovy ČSVTS

Novotného lávka 5

Praha 1

21. květen 2010

distribu n s t a z kladn sledovan parametry p i v choz revizi

Ia

Distribuční sítě a základní sledované parametry při výchozí revizi

Sítě venkovní a kabelové, elektrické stanice, DTS

Členění systémů nad 1 kV

 • Sítě s nepřímo uzemněným uzlem IT
 • Sítě s přímo uzemněným uzlem TT

Členění systémů do 1 kV

 • Sítě uzemněné TT
 • Sítě s uzemněným uzlem a vyvedeným vodičem PEN - sítě TN-C

Sledované parametry

 • Celistvost, spojitost PE vodičů
 • Přechodové odpory spojů
 • Velikost poruchové smyčky
 • Uzemnění, měrný odpor půdy
 • Izolační odpor
 • Dotykové a krokové napětí
d le itost reviz a kontrol vyhrazen ch technick ch za zen bezpe nost za zen
Důležitost revizí a kontrol vyhrazených technických zařízení - bezpečnost zařízení

Definice

 • „Bezpečnost elektrického zařízení je schopnost zařízení neohrožovat lidské zdraví, užitková zvířata nebo majetek a okolní prostředí za stanovených podmínek provozu elektrickým proudem“.

/vliv atmosférických přepětí/

Historie vzniku revizní činnosti

 • Prof. Vladimír List; rok 1908

Předpisy, zákony, vyhlášky

 • Energetický zákon 458/2000 Sb.
 • Nařízení vlády 101/2005 Sb.
 • Vyhláška 73/2010 Sb.

Technické normy, ČSN, PNE

 • ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení,
 • ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí : Revize
 • PNE 33 0000-3 Revize a kontroly el. zařízení přenosové a distribuční soustavy

Zelenožlutý vodič jako fázový???

el a z kladn kony p i revizi elektrick ch za zen
Účel a základní úkony při revizi elektrických zařízení

Účelem revize elektrického zařízení:

je ověřování jejich stavu z hlediska bezpečnosti

 • Výchozí revize

Nová zařízení, rekonstrukce

 • Periodické revize

V energetice řešeno ŘPÚ

Základní úkony při provádění revize elektrického zařízení

 • Kontrola dokumentace

Projektová dokumentace, protokoly

 • Prohlídka zařízení

Vizuální kontrola

 • Měření a zkoušení

Pomocí vhodných měřicích přístrojů

 • Vyhotovení zprávy

Obsah a koncepce zprávy o revizi

prohl dka
Prohlídka
 • Prohlídka - je vědomé prohlédnutí elektrického zařízení za účelem zjištění jeho řádného stavu. Je předpokladem pro zkoušení a měření.

Vyhovující vzdálenost

NEvyhovující vzdálenost

prohl dka6
Prohlídka

Cílem prohlídky musí být potvrzení, že trvale připojená elektrická zařízení:

 • jsou v souladu s bezpečnostními požadavky příslušných norem pro zařízení,
 • jsou řádně zvolena a instalována podle příslušných norem,
 • nejsou viditelně poškozena tak, že by mohla být ohrožena bezpečnost osob, hospodářských a volně žijících zvířat a majetku.
slide7
Měření

Vhodné měřicí přístroje

 • Měřící přístroje vyhovující požadavkům ČSN EN 61557 - 1- 8
 • Univerzálnost, praktické využití
 • Pokyny výrobce, kalibrace
 • Metody měření
 • Nemožnost provést měření technickými prostředky znamenáprokázat jiným způsobem účinnost použitých ochranných opatření

Např.

⇨ výpočet nemožnosti vzniku nedovoleného dotykového napětí

⇨ výpočet uzemnění

⇨ výpočet impedance poruchové smyčky

m en a zkou en
Měření a zkoušení

Ověření bezpečného stavu zařízení měřením

 • Měření spojitosti ochranných vodičů
 • Měření přechodových odporů spojů
 • Měření impedance smyčky

Kontrola jištění vzhledem k naměřeným hodnotám - bezpečnostní koeficient

 • Měření zemního odporu

Parametry uzemnění zařízení

 • Měření izolačního odporu elektrického zařízení
 • Zkoušky provozním a zvýšeným napětím diagnostická měření
zkou ky izola n ho stavu veden vn provozn m a zv en m nap t m diagnostika
Zkoušky izolačního stavu vedení vn provozním a zvýšeným napětím, diagnostika
 • Spolehlivý provoz distribučních sítí

Venkovní vedení

 • Zkouška provozním napětím, 30 minut

Kabelové vedení

 • PNE 34 7626

Napěťové zkoušky

  • Střídavé napětí AC 0,1Hz; 3∙U0

60 minut

  • Destruktivní zkouška

(vyhověl – nevyhověl)

Diagnostické zkoušky

  • Nedestruktivní zkouška od U0 -1,5· U0
  • Měření částečných výbojů
  • Měření ztrátového činitele tgδ

(vhodné pro pozdější zjišťování stavu kabelu)

slide10

Uzemnění

Definice

Mezinárodní elektrotechnický slovník - ČSN IEC 60050-195 Kapitola 195: Uzemnění a ochrana před úrazem elektrickým proudem (12/2001)

 • Uzemnění – je provedení elektrického spojení mezi daným bodem v síti, v instalaci nebo v zařízení a lokální zemí. Spojení může být úmyslné, nebo neúmyslné nebo náhodné.
 • Ochranné uzemnění – uzemnění bodu nebo několika bodů v elektrické síti, instalaci nebo zařízení za účelem bezpečnosti. V oblasti bezpečnosti práce chrání osoby před nebezpečným dotykem neživých částí.
 • Pracovní uzemnění – je spojení některé živé části elektrického obvodu se zemí buď přímo nebo nepřímo prostřednictvím svodiče přepětí. Jedná se o uzemnění uzlů strojů, výkonových transformátorů, vinutí zhášecích cívek, uzlu nebo jednoho konce přístrojových transformátorů, svodičů přepětí.
 • Rezistivita půdy – rezistivita typického vzorku půdy (měrný odpor půdy)
 • Zemnič – vodivá část, která může být uložena v daném vodivém prostředí (např. betonu) v elektrickém styku se zemí.
 • Strojený zemnič – zemnič záměrně zřízený pro uzemnění
 • Náhodný zemnič – vodivý předmět trvale uložený v zemi, ve vodě, v betonu, který byl vybudován k jinému účelu než k uzemnění, ale je možno ho využít jako zemnič.
 • Základový zemnič – zemnič uložený v betonových základech (budov, stožárů, nosných konstrukcí)
slide11

Uzemnění

Požadavky kladené na uzemnění

 • Mechanická pevnost a odolnost proti korozi,
 • Odolat oteplení od nejvyššího poruchového proudu (obvykle získaného výpočtem)
 • Zajistit bezpečnost osob s ohledem na dovolené dotykové napětí na uzemnění, které se objeví při nejvyšším poruchovém proudu,

Provedení uzemnění

 • paprskové - běžná uzemnění
 • ekvipotenciální kruhy - v nebezpečí zvýšeného dotykového napětí (úsekové odpínače, trafostanice)
 • ekvipotenciální prahy - v nebezpečí zvýšeného dotykového napětí (zděné a blokové transformovny)
 • základové - zabudované v základech (podzemní část ocelového stožáru, náhodné kovové výztuže betonu, )
 • obvodové - buduje se náhradou za neexistující základový zemnič
m en a kontrola uzemn n venkovn sloupov transformovny 22 0 4 kv

TS

Měřené uzemnění

v kabelové skříni

RE = 70,1 

Měřené uzemnění transformovny

RE = 85,5 

Měřené uzemnění

v kabelové skříni

RE = 88,5 

Rezistivita půdy do hloubky uloženého uzemnění (1m) 5034 m

Měření a kontrola uzemnění venkovní sloupové transformovny 22/0,4 kV

Horská oblast

Schéma a naměřené hodnoty uzemnění

Kabelové vedení cca 200m

Kabelové vedení cca 200m

odpor uzemn n pracovn ho st edu uzlu zdroje transform toru

RE

RE

RA

RB

Odpor uzemnění pracovního středu (uzlu) zdroje - transformátoru

RA je odpor uzemnění pracovního uzlu zdroje

RB je celkový odpor uzemnění vodičů PEN odcházejících vedení z transformovny včetně uzemněného uzlu zdroje (včetně RA)

RE je odpor jednotlivých uzemnění vodiče PEN v distribuční síti

dovolen dotykov nap t u tp a krokov nap t u za zen nad 1 000 v ac
Dovolená dotyková napětí UTP a kroková napětí u zařízení nad 1 000 V AC

Společné uzemnění pro elektrické zařízení vn a nn v distribuční stanici

po adavky na spole nou uzem ovac soustavu pro nap jen za zen nn vn uzem ovac soustavy vn
Požadavky na společnou uzemňovací soustavu pro napájení zařízení nn vně uzemňovací soustavy vn
dovolen dotykov nap t u tp a krokov nap t u za zen nad 1 000 v ac16
Dovolená dotyková napětí UTP a kroková napětí u zařízení nad 1 000 V AC

Společné uzemnění pro elektrické zařízení vn a nn v distribuční stanici

m en zemni e m rn ho odporu p dy n vod v robce m c ho p stroje pne 33 0000 1 sn 33 3201
Měření zemniče, měrného odporu půdy- návod výrobce měřícího přístroje- PNE 33 0000-1- ČSN 33 3201

Měření měrného odporu půdy

slide18

Zhodnocení významu provádění prohlídek, zkoušek a měření

vzhledem k bezpečnosti a spolehlivosti zařízení

Prohlídka - je vědomé prohlédnutí elektrického zařízení za účelem zjištění jeho řádného stavu. Je předpokladem pro zkoušení a měření.

Měřením se přesvědčujeme o vnitřním stavu elektrického zařízení a zjišťujeme závady, které zrakovou prohlídkou nelze objevit.

Prohlídka, zkoušení a měření je proto nedílnou součástí každé revize nebo kontroly elektrického zařízení k posouzení bezpečnosti.

Děkuji za pozornost