consf tuirile profesorilor de tiinte socio umane n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CONSFĂTUIRILE PROFESORILOR DE ŞTIINTE SOCIO-UMANE PowerPoint Presentation
Download Presentation
CONSFĂTUIRILE PROFESORILOR DE ŞTIINTE SOCIO-UMANE

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 29
Download Presentation

CONSFĂTUIRILE PROFESORILOR DE ŞTIINTE SOCIO-UMANE - PowerPoint PPT Presentation

adriel
129 Views
Download Presentation

CONSFĂTUIRILE PROFESORILOR DE ŞTIINTE SOCIO-UMANE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. CONSFĂTUIRILE PROFESORILORDE ŞTIINTE SOCIO-UMANE TG-JIU 14SEPTEMBRIE 2011

 2. Foaie de parcurs 2011-2012 • Priorități ale educației pentru anul școlar • 2011-2012 în învățământul preuniversitar: • propuneri de activități de monitorizare șiconsiliere, la nivel județean, în scopul îmbunătățirii calității educației • măsuri privind asigurarea calității procesului instructiv educativ la nivelul unității de învățământ cu accent pe aspectele vizând reducerea absenteismului, evaluarea continuă a elevilor și planificarea activității de predare-învățare-evaluare

 3. Cadrul normativ privind organizarea • procesului de învățământ, în anul școlar 2011 • 2012 • legea educaţiei naţionale • structura anului şcolar 2011-2012 • planuri-cadru • programe şcolare de trunchi comun şi • programe şcolare pentru cursuri opţionale • oferta naţională pentru manuale școlare

 4. Structura anului şcolar 2010-2011, aprobată prin OMECTS nr. 4034/02.06.2010 Semestrul I Cursuri – luni, 12 septembrie 2011 – vineri, 23 decembrie 2011. În perioada 22 - 30 octombrie 2011, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă. Tezele din semestrul I al anului şcolar 2011-2012 se susţin, de regulă, până la data de 30 noiembrie 2011. Vacanţa de iarnă – sâmbătă, 24 decembrie 2011 – duminică, 15 ianuarie 2012

 5. Semestrul al II-lea • Cursuri – luni, 16 ianuarie 2012 – vineri, 6 aprilie 2012 • Săptămâna 2-6 aprilie 2012, din semestrul al doilea, este săptămână dedicată activităților extracurriculare și extrașcolare, având un orar specific. Tipurile de activități care se organizează în acestă săptămâna modalitățile de organizare și responsabilitățile sunt stabilite în Anexa la prezentul ordin • Vacanţa de primăvară – sâmbătă, 7 aprilie 2012 – duminică, 22 aprilie 2012 • Cursuri – luni, 23 aprilie 2012 – vineri, 22 iunie 2012 • Tezele din semestrul al II-lea al anului şcolar 2011-2012 se susţin, de regulă, până la data de 25 mai 2012. • Vacanţa de vară – sâmbătă, 23 iunie 2012– duminică, 9 septembrie 2012

 6. Planuri-cadru, programe şcolare de trunchi comun şi programe şcolare pt. cursuri opţionale oferta naţională • Recomandari metodologiceprograma şcolara cls. a IX-a şi programe şcolare revizuite gimnaziu

 7. Discipline socio-umanela nivelul Planurilor-cadru,cursuri de zi Invăţămînt primar - clasa a III-a şi a IV-a - Educaţie civică Invăţămînt gimnazial - clasa a V-a şi a VI-a - Cultură civică-cursuri opţionale Invăţămînt gimnazial - clasa a VII-a şi a VIII-a - Cultură civică Invăţământ liceal - clasa a IX-a – Logică, argumentare şi comunicare Invăţământ liceal - clasa a X-a – Psihologie, Educaţie antreprenorială

 8. Discipline socio-umanela nivelul Planurilor-cadru, cursuri de zi Invăţământ liceal - clasa a XI-a /XII ruta progresivă– filiera tehnologică)Economie (toate filierele), Sociologie (numai pentru filiera teoretică, specializarea filologie şi ştiinţe sociale, filiera vocaţională, profil militar (MAI), specializarea ştiinţe sociale-desființat) Invăţământ liceal - clasa a XII-a/XIII ruta de completare – Filosofie (cu excepţia filierei tehnologice), Studii sociale (numai la filiera teoretica, specializarea ştiinţe sociale şi filiera vocaţională, profil militar (MAI), specializarea ştiinţe sociale-desființat), Economie aplicată (numai la filiera tehnologică)

 9. Notificarea nr. 45669/12.10.2009 cu privire la predarea-învăţareadisciplinelor socio-umaneînînvăţământulpreuniversitar, cursuri de zişiseral, începând cu anulşcolar 2009-2010 • Notificarea nr. 45669/12.10.2009 poate fi accesata la adresa: http://www.edu.ro>Invatamantpreuniversitar>Invatamantliceal>Planuricadru>Metodologii, reperemetodologice, note, regulamente, instructiuni, ghiduri, manuale, criterii, precizari

 10. Planuri – cadru noi de învăţământ valabile începând cu anul şcolar 2009-2010, ciclul liceal Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.410/16.03.2009, privind aprobarea Planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a – a XII-a, filierele teoretică şi vocaţională, cursuri de zi; Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.411/16.03.2009, privind aprobarea Planurilor-cadru de învăţământ pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învăţământ de zi şi învăţământ seral; Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.412/16.03.2009, privind aprobarea Planurilor-cadru de învăţământ pentru clasa a X-a, şcoala de arte şi meserii, pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, ruta directă de calificare, pentru clasa a XI-a, anul de completare, precum şi pentru clasele a XI-a – a XII-a şi a XII-a/a XIII-a, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, cursuri de zi şi seral. NOTA:PT. INVATAMANTUL PRIMAR SI GIMNAZIAL PLANURILE-CADRUL SUNT NEMODIFICATE Noile PLANURI–CADRU VALABILE pot fi accesate la adresa: http://www.edu.ro>Organisme şi instituţii afiliate>Centrul Naţional de Evaluare si examinare (CNEE)> Curriculum > Acte normative emise de MECT

 11. Programe şcolare noi valabile începând cu anul şcolar 2009-2010 SOCIO-UMANE PROGRAME DE TRUNCHI COMUN programa şcolară pentru disciplina Logică, argumentare şi comunicare, cls. a IX-a, aprobată prin OMECI nr. 5099/09.09.2009 programe şcolare revizuite-ciclul gimnazial, disciplina Cultura civică, cls. a VII-a şi Cultura civică, cls. a VIII-a, aprobate prin OMECI nr. 5097/09.09.2009 NOTA:PT. INVATAMANTUL PRIMAR PROGRAMELE ŞCOLARE SUNT NEMODIFICATE PT. LICEAL, CU EXCEPTIA MODIFICARILOR DIN ANUL ȘCOLAR 2009-2010 ALE PROGRAMEI LA DISCIPLINA Logică, argumentare şi comunicare, RESTUL PROGRAMELOR NU AU SUFERIT MODIFICARI TOATE PROGRAMELE SCOLARE POT FI ACCESTATE LA ADRESA http://www.ise.ro>Departamente>Curriculum>Programe scolare

 12. Curriculum la decizia şcolii pentru învăţământul primar şi gimnazial, oferta naţională stiinţe socio-umane Programa şcolară pentru disciplina opţională Educaţie europeană(Socio-umane, Curriculum la decizia şcolii pentru învăţământul primar) Programa şcolară pentru disciplina Educaţie economică (Socio-umane, Curriculum la decizia şcolii pentru învăţământul gimnazial) Programa şcolară pentru Cultură civică, clasa a V-a -educaţie moral-civica (Socio-umane, Curriculum la decizia şcolii pentru învăţământul gimnazial) Programa şcolară pentru Cultură civică, clasa a VI-a-educaţie pentru drepturile omului (Socio-umane, Curriculum la decizia şcolii pentru învăţământul gimnazial) Programa şcolară pentru disciplina Educaţie interculturală (Socio-umane, Curriculum la decizia şcolii pentru învăţământul gimnazial) NOUTATE-Programa şcolară pentru disciplina Educaţie financiară, OMECTS 5817/06.12.2010(Socio-umane, Curriculum la decizia şcolii pentru învăţământul gimnazial)

 13. Curriculum la decizia şcolii pentru liceu, oferta naţională stiinţe socio-umane Programa şcolară pentru disciplina opţionalăDrepturile omului, aprobată (revizuită ) prin OMECT 3774/22.04.2008 (Socio-umane, Curriculum la decizia şcolii pentru învăţământul liceal) Programa şcolară pentru disciplinaEducaţie civică aprobată prin OMEC 4730/22.09.2004(Socio-umane, Curriculum la decizia şcolii pentru învăţământul liceal) Programa şcolară pentru disciplinaCompetenţă în mass-media aprobată prin OMEC 4730/22.09.2004(Socio-umane, Curriculum la decizia şcolii pentru învăţământul liceal) PROGRAMELE ŞCOLARE OPŢIONALE CU CARACTER NAŢIONAL pot fi accesate la adresa: http://www.edu.ro>Învăţământ preuniversitar > Învaţământ primar sau Învaţământ gimnazial sau Învaţământ liceal >Programe scolare >Curriculum la decizia scolii si la adresa: http://www.ise.ro>Departamente>Curriculum>Programe scolare

 14. NOUTĂŢI-Curriculum la decizia şcolii pentru liceu, oferta naţională stiinţe socio-umane • Programa şcolară pentru disciplina opţională Educaţie interculturală, OMECTS 5817/06.12.2010(Socio-umane, Curriculum la decizia şcolii pentru învăţământul liceal) • Programa şcolară pentru disciplina opţională Educaţie pentru democraţie,OMECTS 5817/06.12.2010(Socio-umane, Curriculum la decizia şcolii pentru învăţământul liceal) • Programa şcolară pentru disciplina opţională Instituţiile Uniunii Europene, OMECTS 5817/06.12.2010(Socio-umane, Curriculum la decizia şcolii pentru învăţământul liceal) • Programa şcolară pentru disciplina opţională Educaţie finaciară, OMECTS 5817/06.12.2010(Socio-umane, Curriculum la decizia şcolii pentru învăţământul liceal) • Programa şcolară pentru disciplina opţională Managementul proiectelor, OMECTS 5817/06.12.2010(Socio-umane, Curriculum la decizia şcolii pentru învăţământul liceal)

 15. NOUTAŢI -Curriculum la deciziaşcoliipentru liceu, oferta naţională stiinţe socio-umane • ProgramaşcolarăpentrudisciplinaopţionalăDreptulinternaţionalumanitar, OMECTS4202 /17.05.2011(Socio-umane, Curriculum la deciziaşcoliipentruînvăţământulliceal) • ProgramaşcolarăpentrudisciplinaopţionalăCultură şi mitologie, OMECTS4202 /17.05.2011(Socio-umane, Curriculum la deciziaşcoliipentruînvăţământulliceal) • ProgramaşcolarăpentrudisciplinaopţionalăDezbatere şi oratorie, OMECTS4074/21.04.2011(Socio-umane, Curriculum la deciziaşcoliipentruînvăţământulliceal)

 16. Manuale scolare În anul şcolar 2011-2012 rămân în vigoare manualele şcolare utilizate în anul şcolar 2010-2011, aprobate prin ordinul ministrului educaţieipentrua fi folosite în sistemul naţional deînvăţământ (vezi Catalogul manualelor şcolare valabile în învațământul preuniversitar 2010-2011.) Pentru predarea-învăţarea disciplinei Logică, argumentare şi comunicare se vor utiliza manualele şcolare existente pentru Logică şi argumentare. Catalogul manualelor şcolare valabile în învațământul preuniversitar 2010-2011poate fi accesat la adresa: http://www.edu.ro/index.php/articles/c152/

 17. Diagnoza procesului educaţional Inspecţia unităţilor de învăţământ preuniversitar NOUL REGULAMENT DE INSPECŢIE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR Inspecţia şcolară generală a unităţilor de învăţământ preuniversitar Inspecţia despecialitate Inspecţia tematică 17

 18. Inspecţia despecialitate În evaluarea şi consilierea cadrelor didactice în cadrul inspecţiei de specialitate se va urmări cu precădere: Cunoaşterea programei şcolare Gradul în care demersul didactic este conceput din perspectiva atingerii competenţelor specifice incluse în cadrul programei şcolare Asocierea în cadrul planificării şi proiectării didactice a conţinuturilor în funcţie de competenţele specifice Utilizarea unor strategii didactice bazate pe metode moderne şi alternarea formelor de activitate Integrarea elementelor de evaluare în cadrul strategiilor didactice prin utilizarea unor forme şi metode diversificate: -evaluare inițială, evaluare formativă, evaluare sumativă; -metode tradiţionale şi metode alternative şi complementare, inclusiv evaluarea digitală Gradul de adecvare al strategiei didactice la particularităţile claselor de elevi Realizarea unor conexiuni inter şi trans-disciplinare Evaluarea activităţii didactice din perspectiva eficienţei învăţării 18

 19. Pregătirea cadrelor didactice Direcţii principale de pregătire: Cunoaşterea documentelor şcolare –Planurile –cadru şi programele şcolare în vigoare Pregătirea de specialitate şi metodică Utilizarea manualelor şcolare, a ghidurilor metodologice şi a ghidurilor de evaluare pentru ştiinţe socio–umane şi istorie Formarea cadrelor didactice în vederea abordării interdisciplinare a lecţiilor de istorie şi ştiinţe socio–umane Dotareacabinetelor de istorie şi ştiinţe socio–umane şi utilizareaprogramului AELîn predarea ştiinţelor socio–umane şi istoriei Utilizarea instrumentelor de evaluare, inclusiv a instrumentelor digitale de evaluare 19

 20. Planificarea si proiectarea didactica Elaborarea planificării calendaristice (modele de planificare calendaristică anuală) Proiectarea unităţiilor de învăţare + Schița lecției, pentru cei aflați în primii 3 ani de activitate

 21. Examene naţionale Aprecieri privind examenele naţionale 2011 Examenul naţional de bacalaureat 2012 21

 22. Concursuri şcolare la ştiinţele socio-umane Aprecieri privind concursurile naţionale desfăşurate în anul şcolar 2010-2011 Concursurile naţionale în anul şcolar 2011-2012 la ştiinţele socio-umane: Olimpiada Naţională de Ştiinţe socio-umane: Faza pe şcoală: luna decembrie 2011 Faza locală (comuna, oraş, sector): luna 28ianuarie 2012 Faza judeţeană/municipiului Bucureşti: 10 martie 2012, Colegiul Comercial “Virgil Madgearu ” , Tg-Jiu ; Faza naţională: 2-6 aprilie 2012 , ?! Concursul Naţional “Democraţie şi toleranţă”: Faza pe şcoală: luna februarie 2011 Faza locală (comuna, oraş, sector): luna 31 martie 2011 Faza judeţeană/municipiului Bucureşti: 26 mai 2011, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 4 “Al. Stefulescu” , Tg-Jiu ; Faza naţională: 23-26 iulie 2012

 23. Concursuri şcolare transdisciplinare Istorie şi societate în dimensiune virtuală Faza judeţeană/municipiului Bucureşti: luna 25 februarie 2012, C.N.“Spiru Haret” , Tg-Jiu ; Faza naţională: se organizează din 2 în 2 ani. În anul şcolar 2011-2012 nu se organizează fază naţională Cultură şi civilizaţie în România Faza judeţeană/municipiului Bucureşti: luna ianuarie-martie 2012 Faza naţională: 2 -5 iunie 2012

 24. Legislația subsecventă Legii Educației Naționale, nr.1/2011 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP) Precizări privind gradația de merit

 25. Programe/proiecte naţionale şi internaţionale aflate in implementare la nivel naţional/regional/judeţean diseminarea exemplelor de bună practica

 26. Proiectului strategic „INSTRUMENTE DIGITALE DE AMELIORARE A CALITĂŢII EVALUĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR”(ID: 3074)

 27. Programul strategic de formare continuă Abilitarea curriculară, dezvoltarea profesională şi evoluţia în carieră a profesorilor din domeniul disciplinelor socio-umane elaborat în cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/53889 „Cadrul didactic - un profesionist în sistemul de învăţământ” - ID 53889.

 28. Programul “EXPLORAREA DREPTULUI UMANITAR”

 29. SUCCES ÎN NOUL AN SCOLAR !