Velja a 2010
Download
1 / 56

veljača 2010. - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

veljača 2010. GRAD ZAGREB Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo. Ustrojstvo gradske uprave. Gradska skupština Gradonačelnik 17 gradskih upravnih tijela 328 gradskih ustanova 17 gradskih četvrti, 218 mjesnih odbora. ISO 9001 Q-722.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' veljača 2010. ' - adria-lee


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Velja a 2010

veljača 2010.

GRAD ZAGREB

Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo


Ustrojstvo gradske uprave
Ustrojstvo gradske uprave

 • Gradska skupština

 • Gradonačelnik

 • 17 gradskih upravnih tijela

 • 328 gradskih ustanova

 • 17 gradskih četvrti, 218 mjesnih odbora


Sustav upravljanja kvalitetom prema normi iso 9001 2000

ISO 9001

Q-722

Sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2000

 • Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo je prvi ured Grada Zagreba koji je, za svoj djelokrug rada, 12. travnja 2005., uspostavio i certificirao sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001: 2000.

 • Sustav upravljanja kvalitetom koji je certificiran, održavan i razvijan prvi je korak prema učinkovitijoj, odgovornijoj i profesionalnijoj gradskoj upravi.

 • Redovnom godišnjom neovisnom prosudbom potvrđuje se primjena, održavanje i razvijanje sustava upravljanja kvalitetom sukladno zahtjevima norme ISO 9001: 2000.

 • Usmjerenost na potrebe građana i ostalih korisnika naših usluga, njihovo zadovoljstvo izvršenim uslugama su najvažnije vrijednosti prema kojima Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo mjeri i određuje svoju ukupnu uspješnost.


Osnovna statistika grada
Osnovna statistika Grada

 • dominantan gospodarski, financijski i politički položaj unutar RH

 • 18% ukupnog stanovništva RH ili 784.900 stanovnika

 • privlači više od 75% ukupnih izravnih stranih ulaganja u RH

 • prosječna neto plaća iznad državnog prosjeka (GZ 6.138 kn ; RH 5.279 kn)


 • zaposlenih 420.548 ili 27% ukupno zaposlenih u RH

 • prosječna stopa nezaposlenosti niža od državnog prosjeka (GZ 6,2% ; RH 14,3%)

 • ostvaruje oko 36% ukupnog izvoza RH (oko 5 milijardi USD)

 • na području GZ posluje oko 30.000 poduzetnika ili 33% ukupnog broja u RH

 • GZ sudjeluje u hrvatskom poduzetništvu:

  • u ukupnom prihodu 51,8%;

  • bruto dobiti 53,9%;

  • u broju poduzetnika 33,6%;

  • u broju zaposlenih u poduzetništvu 38,8%


bruto domaći proizvod u razdoblju (2000.-2006) rastao je prosječnom dinamikom od 9,5% godišnje

udio Grada Zagreba u ukupnom BDP RH kreće se od 30 -33%

U 2006.

BDP HRVATSKE : 49 milijardi USD po stanovniku: 11.045 USD

BDP ZAGREBA: 15,3 milijardi USD

po stanovniku: 19.523 USD

Izvor: Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada - Odjel za statistiku

HGK-Komora Zagreb


Izvor i obrada: HGK-Komora Zagreb


Najvi e osoba je zaposleno u trgovini i prera iva koj industriji
najviše osoba je zaposleno u trgovini i prerađivačkoj prosječnom dinamikom od 9,5% godišnje industriji

Izvori: Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada - Odjel za statistiku,

HGK-Komora Zagreb, Državni zavod za statistiku, Hrvatska narodna banka


Prora un grada zagreba za 2010 7 4 milijardi kuna

STRUKTURA PRIHODA I PRIMITAKA prosječnom dinamikom od 9,5% godišnje

Prihodi od poreza

1,8%

0,3%

Pomoći

17,6%

7,3%

Prihodi od imovine

Prihodi od administrativnih

pristojbi i po posebnim propisima

0,6%

72,5%

Prihodi od prodaje nefinancijske

movine

Ostali prihodi

Proračun Grada Zagrebaza 2010. 7,4 milijardi kuna

Izvor: Gradski ured za financije


Izvor: Gradski ured za financije prosječnom dinamikom od 9,5% godišnje


Investiranje
Investiranje prosječnom dinamikom od 9,5% godišnje

 • Investicijska politika

 • izdvajanje znatnih sredstava za izgradnju objekata komunalne infrastrukture i opremu

 • izvori financiranja: Proračun, sredstva pravnih subjekata u vlasništvu Grada, međunarodno tržište kapitala, model javno-privatnog partnerstva i koncesije


Kreditni rejting
Kreditni rejting prosječnom dinamikom od 9,5% godišnje

Agencija Standard&Poor’s:

- za izdavanje obveznica u domaćoj valuti BBB-/negativno/--

- za izdavanje obveznica u stranoj valuti BBB-/negativno/--

Agencija Moody’s:

- za izdavanje obveznica u stranoj valuti Baa3/stabilno


Kapitalni projekti
Kapitalni projekti prosječnom dinamikom od 9,5% godišnje


Centralni ure aj za pro i avanje otpadnih voda grada zagreba i pripadaju i infrastrukturni objekti

Model financiranja – BOT model prosječnom dinamikom od 9,5% godišnje

Koncesija dodijeljena ZOV-u d.o.o. obuhvaća:projektiranje, izgradnju Uređaja i infrastrukturnih objekata, financiranje Projekta i upravljanje Uređajem do 2028., kada će biti predan Gradu na upravljanje

Građevinski radovi započeli u srpnju 2002.; u ožujku 2004. pušten u rad mehanički dio pročiščivaća, a u rujnu 2007. posljednji (četvrti) stupanj biološkog pročišćavanja i obrade mulja;

Domovinski most službeno otvoren u svibnju 2007.

Završetak gradnje Projekta ovisno o rješavanju imovinsko-pravnih pitanja.

Realizirano oko 96% investicije

Procijenjena vrijednost investicije 289 mil.€

Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba i pripadajući infrastrukturni objekti


P ostrojenje za termi ku obradu otpada ptoo
P prosječnom dinamikom od 9,5% godišnjeostrojenje za termičku obradu otpada – PTOO

 • Svrha izgradnje PTOO-a je termička obrada komunalnog otpada s reciklažom energije i mulja iz Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

 • Prostornim planom GZ (SGGZ 02/06) određena je lokacija za izgradnju PTOOZ-a Žitnjak-Istok, neposredno uz CUPOVZ.

 • Nadležno Ministarstvo donijelo je rješenje kojim je namjeravani zahvat PTOOZ ocijenjen kao prihvatljiv za okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša.

 • Izrađena je dokumentacija za ishođenje lokacijske dozvole. U tijeku su aktivnosti oko usklađivanja postojeće dokumentacije s novim zakonskim propisima, posebno usklađenje s novim Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine 76/07).

 • Ukupna vrijednost investicije je procijenjena na 170 mil. €.


Projekt izgradnje i rekonstrukcije stadiona maksimir i kajzerica

Projekt se realizira po modelu javno-privatnog partnerstva sukladno Smjernicama za primjenu ugovornih oblika javno privatnog partnerstva (JPP).

Gradsko poglavarstvo je usvojilo Program na osnovu kojeg je proveden anketni, javni, pozivni,urbanističko-arhitektonski natječaj za izradu idejnog rješenja Gradskog stadiona na lokaciji Kajzerica.

Gradska skupština je odbila prijedlog o raspisivanju referendumu za obnovu maksimirskog stadiona ili gradnju novog na Kajzerici.

Vrijednost investicije bit će poznata nakon izbora privatnog partnera.

Projekt izgradnje i rekonstrukcije stadiona Maksimir i Kajzerica


Zet program obnove sustava prijevoza putnika

Programom obnove tramvajskog voznog parka u Gradu Zagrebu predviđeno je:

- Nabava 70niskopodnihtramvaja;- Generalni popravak i modernizacija 50 tramvajaTMK 301;- Rekonstrukcija i modernizacija remize na lokaciji Blato u Zagrebu;- Novi sustav naplate prijevoza i- Sustav nadzora i upravljanja prijevozom.

Izvršena je nabava i isporuka 70 tramvaja konzorcija CROTRAM

18.srpnja 2007. je ugovorena proizvodnja novih 70 niskopodnih tramvaja od čega je isporučeno ukupno 59tramvaja

5. rujna 2008. pušten u promet novi sustav za nadzor i upravljanje javnim prometom.

23. prosinca 2009. pušten u promet prvi kratki niskopodni tramvaj TKM 2300

Vrijednost investicije procijenjena je na

272 mil €

ZET – Program obnove sustava prijevoza putnika


Program sanacije smetli ta jaku evec

18. studenoga predviđen 1998 sklopljen Ugovor o zajmu između Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i ZGOS-a trgovačkog društva u vlasništvu Grada u svrhu sanacije smetlišta Prudinec/Jakuševec

4. lipnja 2007. - počela zadnja faza sanacije Jakuševca. Za četiri godine bit će dovršeno uređivanje dviju ploha što se prostiru na 11 hektara.

do sada je realizirano oko 98% investicije.

Vrijednost investicije je 56 mil €

Program sanacije smetlišta Jakuševec


Projekt vodnih stepenica na rijeci savi

c predviđenilj projekta-izgradnja objekata koji bi omogućili proizvodnju električne energije,stabilizacijuvodoopskrbnog sustava Zagreba, boljeiskorištenjeprigradskogzemljištaza poljoprivredu, stanogradnju i druge svrhe te obranu od visokih voda Save

Izrađena Prethodna studija izvodljivosti uređenja i korištenja rijeke Save od granice s Republikom Slovenijom do Rugvice te Studija izvodljivosti HE Podsused

Vrijednost investicije je procijenjena na 750 mil €

Projekt vodnih stepenica na rijeci Savi


Projekt gradske bolnice

1986. započela i predviđenzgradnja nove gradske bolnicena lokaciji Blato

Gradnja prekinuta 1993. godine,a1998.godine OdlukomVlade RH prihvaćen je Program za nastavak gradnje kompleksa Sveučilišne bolnice.

Program prenamjene kompleksa Sveučilišne bolnice Zagreb sadržavao bi tri prostorne i funkcionalne cjeline:- Zdravstveniprogram- Program preseljenja određenih bolnica- Komercijalni program.

listopad 2007.Grad donio Zaključak o nastavku gradnje, u pripremi sporazum između Grada i Vlade RH

Vrijednost investicije je procijenjena na 200 mil €

Projekt gradske bolnice


Zagreba ki model zbrinjavanja i gospodarenja otpadom

2006. predviđen ˝Program gospodarenje otpadom grada Zagreba˝ izradio Institut građevinarstva Hrvatske d.d.

2007. izrađen Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 85/07) na osnovu prijedloga nacrta planova svih županija i Grada Zagreba

Izrađen je Plan gospodarenja otpadom Grada Zagreba i stavljen na javni uvid od 10. srpnja do 15. rujna 2009.

Zagrebački model zbrinjavanja i gospodarenja otpadom


Portsko rekreacijska zona u zagrebu

P predviđenrema Idejnom programsko urbanističkom rješenju Športsko rekreacijske zone u Zagrebu, koje je prihvatilo Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba krenulo se u realizaciju projekta

Za realizaciju i izgradnju Športsko rekreacijske zone (termalnogkupališta) odabrana je lokacija zapadno od nedovršene Sveučilišne bolnice Zagreb u Novom Zagrebu, lokacija Blato

potpisano Pismo namjere radi oživotvorenja Projekta između Grada i INA-Industrija nafte d.d.

Osnovano je td Terme Zagreb d.o.o. čiji su članovi Grad Zagreb i INA-Industrija nafte d.d

Vrijednost investicije je procijenjena na 50 mil €.

Športsko rekreacijska zona u Zagrebu


Poslovno hotelsko stambeni kompleks paromlin

iznimno vrijedan i atraktivan prostor u centru grada. predviđen

objavljen je Istraživačko-anketni međunarodni arhitektonski natječaj za Paromlin, koji će trajati do 2. ožujka 2010.

U tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

Vrijednost investicije je procijenjena na 70 mil €

Poslovno-hotelsko-stambeni kompleks Paromlin


Projekt kongresni centar

Postojanje centra s polivalentnom funkcijom predstavljalo bi veliki potencijal za razvoj kongresnog turizma.

Sredinom 2005. raspisan je opći anketni natječaj za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje za lokaciju između Pierottijeve, Jukićeve, Savske i Ulice Izidora Kršnjavoga.

Ocjenjivački sud je proglasio natječaj uspjelim. Nagrađeni i otkupljeni radovi mogu se koristiti kao polazišta u daljnjoj studiji i obradi programa na ovoj lokaciji.

Vrijednost investicije je procijenjena na 18 mil €.

Projekt kongresni centar


Projekt obrtni ki centar
Projekt obrtnički centar veliki potencijal za razvoj kongresnog turizma.

 • Projekt se planira na lokaciji Lanište-

 • Blato uz Jadransku aveniju.

 • U tijeku je natječaj za izradu idejnog

 • urbanističko-arhitektonskog rješenja

 • obrtničkih, gradskih i pratećih sadržaja

 • Obrtničkog centra.

 • Vrijednost investicije je procijenjena na

 • 40 mil €.


Javne podzemne gara e

KVATERNIKOV TRG veliki potencijal za razvoj kongresnog turizma.

investicijski projekt završen u 11. mj. 2007. – izgrađeno 353 parkirališnih mjesta

TUŠKANAC

investicijski projekt završen u 5. mj. 2008. – izgrađeno 466 parkirališnih mjesta

HNK i Mala scena i gl. pozornica

planirano 500 parkirališnih mjesta

KLAIĆEVA

planirano 780 parkirališnih mjesta;

TRG S. RADIĆA

planirano 609 parkirališnih mjesta

Vrijednost investicije (planiranih garaža) je procijenjena na 25 mil €.

Javne podzemne garaže


Projekti podru nice za upravljanje portskim objektima

U objektima PUSO obavljaju se sportsko- rekreacijske djelatnosti

Sljeme Medvednica

Jarun

Hipodrom Zagreb

Mladost

Šalata

TC Maksimir

Autokamp Jarun

Vrijednost investicija u realizaciji na ovim objektima je procijenjena na 10 mil €.

ProjektiPodružnice za upravljanje športskim objektima


Uriho program restrukturiranja ustanove

URIHO-Ustanova za rehabilitaciju hendikepiranih osoba profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem u kojoj se prvenstveno zapošljavaju hendikepirane osobe, koje čine preko 50% od ukupnog broja zaposlenih.

u sklopu saniranja poduzeća planira se i gradnja novih proizvodnih pogona, poslovne zgrade, sportske dvorane i dva vanjska sportska terena na lokaciji Kajzerica u Novom Zagrebu te gradnja poslovnih, trgovačkih, uslužnih i hotelsko-ugostiteljskih sadržaja.

Vrijednost investicije je procijenjena na 11 mil €.

URIHO – Program restrukturiranja ustanove


Projekt zra na luka zagreb
Projekt zračna luka Zagreb profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem u kojoj se prvenstveno zapošljavaju hendikepirane osobe, koje čine preko 50% od ukupnog broja zaposlenih.

 • Zajednički projekt Vlade RH i Grada Zagreba.

 • RH ima poslovni udjel u trgovačkom društvu Zračna luka Zagreb d.o.o. koji čini 55% temeljnog kapitala,Grad Zagreb 35%, Grad Velika Gorica 5% i Zagrebačka županija 5%.

 • Proveden je međunarodni, pozivni, urbanističko-arhitektonski natječaj za novi putnički terminal i odabran najbolji rad.

 • Vrijednost investicije je procijenjena na 300 mil €.


Zajedni ki projekti republike hrvatske i grada zagreba
Zajednički projekti Republike Hrvatske i Grada Zagreba profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem u kojoj se prvenstveno zapošljavaju hendikepirane osobe, koje čine preko 50% od ukupnog broja zaposlenih.

 • Sukladno Smjernicama gospodarskog oporavka i zaštite standarda građana Grada Zagreba planirane su investicije:

  • Terme Zagreb

  • Sveučilišna bolnica

  • Glazbena akademija

  • Regulacija rijeke Save

  • Zračna luka Zagreb

  • Studentski domovi

  • Škole i ateljei (Vlaška)


Gradska trgova ka dru tva
Gradska trgovačka društva profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem u kojoj se prvenstveno zapošljavaju hendikepirane osobe, koje čine preko 50% od ukupnog broja zaposlenih.

 • Osnovna funkcija gradskih trgovačkih društava je pružanje

  vitalnih javnih usluga od interesa za fizičke i pravne osobe,

  trajno i kvalitetno


Vlasnička struktura profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem u kojoj se prvenstveno zapošljavaju hendikepirane osobe, koje čine preko 50% od ukupnog broja zaposlenih.

IGrad Zagreb ima :

1. 100% udjel u :

- trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o.

(Holding ima 18 podružnica)

- trgovačkom društvu Razvojna agencija Zagreb –TPZ, d.o.o.

2. Poslovne udjele u trgovačkim društvima:

- APIS IT d.o.o. 49%

- Vodoprivreda Zagreb d.d. 36,13%

- Terme Zagreb d.o.o. 50%

- Zračna luka Zagreb d.o.o. 35%


II profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem u kojoj se prvenstveno zapošljavaju hendikepirane osobe, koje čine preko 50% od ukupnog broja zaposlenih. Zagrebački holding d.o.o. ima:

1. udjele u trgovačkim društvima:

- Grupa Gradska plinara

- Gradska plinara Zagreb d.o.o. – (100%)

- Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o.

(100%-tni poslovni udjel Gradske plinare Zagreb d.o.o.)

- Zagreb arena d.o.o. za usluge - (100%)

- Zagrebačko investicijsko društvo d.o.o. – (100%)

- Zagreb centrum d.d. - (100 %)

- Zagreb plakat d.o.o. - (51%)

2. Osnivačka prava u ustanovi:

- Gradska ljekarna Zagreb

IIIUpravlja športskim objektima u vlasništvu Grada Zagreba


Upravljanje
Upravljanje profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem u kojoj se prvenstveno zapošljavaju hendikepirane osobe, koje čine preko 50% od ukupnog broja zaposlenih.

 • Skupštine trgovačkih društava

 • Nadzorni odbori

 • Uprava

Izvještavanje i praćenje poslovanja

 • nadzorni odbori – kvartalno

 • Gradonačelnik i Gradska skupština Grada Zagreba -

  polugodišnje i godišnje

 • praćenje poslovanja:

  • analize financijskih izvještaja, te informiranje u vezi s poslovnim

  • rezultatom, imovinom i obvezama

  • analize planova poslovanja i usklađivanje sa smjernicama makro –

  • ekonomske politike i razvojnim projektima Grada

  • kvaliteta usluga


Financijski rezultati za razdoblje sije anj lipanj 2009
Financijski rezultati za razdoblje siječanj-lipanj 2009. profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem u kojoj se prvenstveno zapošljavaju hendikepirane osobe, koje čine preko 50% od ukupnog broja zaposlenih.

 • Trgovačko društvoZagrebački holding d.o.o.:

 • Ukupni prihod 2.192.511.776 kuna

 • Ukupni rashod 2.182.470.019 kuna

 • Bruto dobit 10.041.757 kuna

 • Konsolidirani financijski rezultati

  Grupe Zagrebački holding:

 • Ukupni prihod 2.965.465.953 kuna

 • Ukupni rashod 2.919.276.769 kuna

 • Bruto dobit 46.189.184 kuna


Grad Zagreb ima određene poslovne udjele / dionice u društvima:

Grad Zagreb ima 100 %-tni

poslovni udjel u društvima:

1. RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB - TPZ d.o.o.

 • TERME ZAGREB d.o.o. (50 %)

 • APIS IT d.o.o. (49 %)

 • VODOPRIVREDA ZAGREB d.d. (36,13 %)

 • ZRAČNA LUKA ZAGREB d.o.o. (35 %)

2. ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.

 • Podružnice Holdinga:

 • AGM

 • Autobusni kolodvor

 • Čistoća

 • Gradska groblja

 • Gradsko stambeno komunalo gospodarstvo

 • Robni terminali Zagreb

 • Stanogradnja

 • Tržnice Zagreb

 • Upravljanje sportskim objektima

 • Vladimir Nazor

 • Vodoopskrba i odvodnja

 • Zagrebparking

 • Zagrebačke ceste

 • Zagrebački digitalni grad

 • Zagrebački električni tramvaj

 • Zagrebački velesajam

 • ZGOS

 • Zrinjevac

Društva u kojima ima određene poslovne

udjele / dionice

 • Gradska plinara Zagreb – d.o.o. (100%)

 • Gradska plinara Zagreb – opskrba d.o.o. (100%)

 • Zagreb Arena d.o.o. za usluge (100 %)

 • Zagrebačko investicijsko društvo d.o.o. (100 %)

 • Zagreb centrum d.d. (100 %)

 • Zagreb plakat d.o.o. (51 %)

Osnivačka prava

ima u ustanovi:

Gradska ljekarna Zagreb

Upravlja:

Športskim objektima u vlasništvu Grada Zagreba


Odjel za upravno pravne poslove
Odjel za upravno-pravne poslove društvima:

 • odobrava obavljanje gospodarske djelatnosti kao obrta fizičkim i pravnim osobama

 • odobrava obavljanje domaće radinosti i sporednog zanimanja te pojedinih turističkih usluga od strane građana

 • izdaje rješenja o udovoljavanju minimalnim tehničkim i drugim uvjetima za obavljanje gospodarskih djelatnosti za koje je to zakonom propisano

 • vodi postupak i izdaje rješenja za istraživanje i eksploataciju tehničko-građevnog kamena, građevnog pijeska i šljunka i ciglarske gline

 • izrađuje nacrte rješenja o drugačijem radnom vremenu za pojedine ugostiteljske objekteObrtništvo u Gradu Zagrebu društvima:

 • na području GZ posluje oko 16.527 obrta ili 17,5% ukupnog broja u RH

Izvor: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Središnji obrtni registar


STRUKTURA OBRTA društvima:

prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007.

Izvor: Obrtni registar Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo

Odsjeka za vođenje obrtnog registra i Područnih odsjeka za upravno-pravne poslove Sesvete i Susedgrad


Minimalno tehni ki uvjeti za obavljanje gospodarskih djelatnosti
Minimalno-tehnički uvjeti za društvima:obavljanje gospodarskih djelatnosti

Rješenja se izdaju za obavljanje gospodarskih djelatnosti iz područja:

 • pružanja ugostiteljskih usluga

  • ugostiteljski objekti

  • smještajni objekti

 • pružanja usluga u turizmu i

 • obavljanja djelatnosti trgovine


STRUKTURA UPRAVNIH PREDMETA društvima:

utvrđivanja minimalnih uvjeta u 2009. godini

po vrstama djelatnosti

Izvor: Informacijski sustav za upravljanje dokumentima


Poticanje razvoja obrta malog i srednjeg poduzetni tva
Poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva društvima:

 • u rujnu 2000. donešen Program poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva.

 • poticajne mjere i aktivnosti:

  • dodjela poticajnih financijskih sredstava

  • razvoj poduzetničke infrastrukture preko institucionalne mreže za poticanje razvoja.


1 dodjela poticajnih financijskih sredstava 2000 2009
1. Dodjela poticajnih financijskih sredstava društvima:(2000. - 2009.)

Provodi se kroz:

1.1. Kreditiranje poduzetnika

1.2. Subvencioniranje dijela kamata na poduzetničke kredite

1.3. Potpore obrtnicima

1.4. Potpore inovatorima

1.5. Druge potpore


2 razvoj poduzetni ke infrastrukture
2. Razvoj poduzetničke infrastrukture društvima:

2.1. Razvojna agencija Zagreb-TPZ do.o.

 • projekti i aktivnosti:

  • tehničko-tehnološka obrada i priprema inovacija za poduzetničko korištenje,

  • edukacija već etabliranih poduzetnika i poduzetnika-početnika na organiziranim seminarima,

  • izrada poslovnih i investicijskih planova poduzetnicima,

  • savjetodavno-konzultantske usluge za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom i/ili okolišem ISO 9001 i 14001,

  • dodjela jamstava za poduzetničke kredite,

  • izrada gospodarskih projekata i studija, izrada i vođenje

   projekata financiranih iz EU fondova i dr.


2.2. Poduzetničke zone društvima:

 • u 2005. donešen Program razvoja poduzetničkih zona na području Grada Zagreba

  2.3. Clusteri

 • pokrenut Projekt „Clusterom do konkurentnog proizvoda“,

 • izrađena studija Clustera prometnih sredstava, alatnih strojeva i alata,

 • Za realizaciju projekta do sada je utrošeno 800.000,00 kuna


Struktura sredstava za provedbu poticajnih mjera i aktivnosti iz programa rujan 2000 prosinac 2009
Struktura sredstava za provedbu poticajnih društvima:mjera i aktivnosti iz Programa(rujan 2000. - prosinac 2009.)

196.928.288,28 kn


Ukupna sredstva za provedbu poticajnih mjera i aktivnosti iz programa rujan 2000 prosinac 2009
UKUPNA SREDSTVA ZA PROVEDBU POTICAJNIH MJERA I AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA ( rujan 2000. – prosinac 2009.)

IZNOS u kunama


Poduzetni tvo u brojkama
Poduzetništvo u brojkama PROGRAMA ( rujan 2000. – prosinac 2009.)

Izvor: Hrvatska gospodarska komora


Odjel za rad

Odjel za rad PROGRAMA ( rujan 2000. – prosinac 2009.)

• registrira udruge sindikata i udruge poslodavaca s djelovanjem na

području Grada Zagreba

• registrira ugovore o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim

plovilima sklopljene od strane poslodavaca s poslovnim sjedištem u

Gradu Zagrebu

• evidentira kolektivne ugovore s primjenom na području Grada Zagreba

• izdaje potvrde o obiteljskom statusu i potvrde o uzdržavanju građanima

na radu u inozemstvu

• izdaje radne knjižice

• upisuje u radne knjižice promjene u podacima i nove podatke

• prima radne knjižice u pohranu, čuva ih te na zahtjev ovlaštenih osoba

izdaje iz pohrane

• izdaje potvrde o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju


Program pobolj anja kreditne sposobnosti grada zagreba
Program poboljšanja kreditne sposobnosti Grada Zagreba PROGRAMA ( rujan 2000. – prosinac 2009.)

 • Projekt je završen u ožujku 2004.

 • Provedba Programa koja se postupno odvija doprinosi racionalizaciji i unapređenju rada gradske uprave

 • Program se sastoji od devet ciljeva odnosno područja za razvoj:

  Cilj 1. Razvoj srednjoročnih strategija za ostvarivanje prihoda

  dostatnih za otplatu dugova i održavanje kvalitete djelatnosti

  na željenoj razini

  Cilj 2. Poboljšanje postupka srednjoročnog financijskog planiranja

  Cilj 3. Poboljšanje postupka izrade programa kapitalnih ulaganja


Cilj 4 PROGRAMA ( rujan 2000. – prosinac 2009.). Poboljšanje tehnika izrade proračuna Grada

Cilj 5. Poboljšanje stope i brzine naplate komunalnih naknada doprinosa i zakupnina

Cilj 6. Poboljšanje postupka kojim će se pobliže odrediti realni ciljevi vezani uz ostvarivanje ušteda kod budućih proračuna

Cilj 7. Predstavljanje uloge, djelokruga i ustroja jedinstvenog

upravljanja riznicom u sklopu Gradskog ureda za financije

Cilj 8. Razvoj funkcije interne revizije

Cilj 9. Predstavljanje programa vanjskog pregleda ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti poslovanja Grada


Zagreb kao turisti ko sredi te
Zagreb kao turističko središte PROGRAMA ( rujan 2000. – prosinac 2009.)

 • kao poslovno i administrativno središte ostvaruje oko 6% turističkih dolazaka i 2% noćenja turista u RH

 • u razdoblju I-X 2009.

  Broj dolazaka turista 555.257

  - od toga inozemni 403.215

  Broj noćenja turista 917.348

  - od toga inozemni 674.442 • raspolaže sa 65 smještajnih objekata od čega 44 hotela PROGRAMA ( rujan 2000. – prosinac 2009.)

 • 9125 postelja od čega:

  - u hotelima 6.657

  - hostelima 689

  - turistički apartmani 72

  - prenoćišta 58

  - pansionima 28

  - sobe za iznajmljivanje 68

  - spavaćim i kušet vagonima 1.120

  - kućanstvima-sobama, apartmanima 352

 • prosječan broj noćenja po dolasku u razdoblju I-X 2009. : 1,7

 • iskorištenost kapaciteta u razdoblju I-X 2009.: 33,1%


HVALA NA PAŽNJI ! PROGRAMA ( rujan 2000. – prosinac 2009.)

Republika HrvatskaGrad ZagrebGradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvoTrg S. Radića 1tel:+385 1 610 1194, 610 1102fax:+385 1 610 1499, 610 1077e-mail: [email protected]

web: http://www.zagreb.hr


ad