witam pa stwa na wyk adzie z podstaw mikroekonomii co tu si b dzie dzia o
Download
Skip this Video
Download Presentation
Witam Państwa na wykładzie z podstaw mikroekonomii, :)… Co tu się będzie działo??

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

Witam Państwa na wykładzie z podstaw mikroekonomii, :)… Co tu się będzie działo?? - PowerPoint PPT Presentation


  • 141 Views
  • Uploaded on

Witam Państwa na wykładzie z podstaw mikroekonomii, :)… Co tu się będzie działo??. 2. Będziemy się uczyć ekonomii, . CEL WYKŁADOWCY I ASYSTENTÓW - Nauczyć słuchaczy podstaw ekonomii na dobrym świa-towym poziomie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Witam Państwa na wykładzie z podstaw mikroekonomii, :)… Co tu się będzie działo??' - adina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
2

Będziemy się uczyć ekonomii, . CEL WYKŁADOWCY I ASYSTENTÓW - Nauczyć słuchaczy podstaw ekonomii na dobrym świa-towym poziomie.

slide3
Będziemy się uczyć ekonomii, . CEL WYKŁADOWCY I ASYSTENTÓW - Nauczyć słuchaczy podstaw ekonomii na dobrym świato-wym poziomie CELE STUDENTÓW- Nauczyć się ekonomii. - Zdobyć jak najlepszą ocenę na EGZAMINIE KOŃCO-WYM.
slide4
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwi-czeń. ABY ZALICZYĆ ĆWICZENIA, musicie Państwo na ćwi- czeniach i podczas pisanego w auli przez wszystkich studen-tów razem sprawdzianu (tzw. KOLOKWIUM) zdobyć od-powiednią liczbę punktów.
slide5
Reguły gry (mikro I i makro I na studiach dzien- nych SGH)1. Aby zaliczyć semestr, wystarczy zebrać 50 ze 100 możliwych do zdo-bycia punktów. Do 50 punktów można zarobić, pisząc sprawdzian z wykładu i literatury, czyli tzw. kolokwium. Następne 50 punktów czeka na Państwa na ćwiczeniach. Prowadzący rozdaje je np. za: a/ celne wypowiedzi, b/ udział w konkursach, c/ odpowiedzi na pytania w czasie zapowiedzianych z wyprzedzeniem krótkich kartkówek. Punkty przeliczane są na oceny zaliczeniowe wedle takiej oto tabeli:
slide6

ABY ZDAĆ EGZAMIN, trzeba poradzić sobie z innym pi-sanym w auli przez wszystkich studentów jednocześnie sprawdzianem.

slide7
2. Aby zdać egzamin pisemny, wystarczy zdobyć 50 punktów (do wzię-cia jest znowu 100 punktow). Przelicza się je na ocenę wedle tej sa-mej tabeli. 3.W części ustnej egzaminu, która ma formę krótkiej rozmowy, biorą udział studenci chcący poprawić swą ocenę (np. z 4 na 5). W wyniku tej rozmowy ocena może zostać podwyższona lub obniżona. Gramy? BOGUSŁAW CZARNY
b czarny wst p do ekonomii pwe warszawa 2006 340 stron o konstrukcji typowego rozdzia u podr cznika

- B. Czarny: Wstęp do ekonomii, PWE Warszawa 2006, 340 stron    O konstrukcji typowego rozdziału podręcznika…

slide12
ŹRÓDŁA WIEDZY: 1. WYKŁAD 2. ĆWICZENIA3. PODRĘCZNIK4. SERWIS INTERNETOWY www.podstawyekonomii.pl/ lub www.podstawyekonomii.pl/podstawyekonomii/O konstrukcji serwisu
slide16
Np. : na 1. ćwiczenia trzeba się zapoznać Z TEKSTEM pt. Co to jest ekonomia? oraz z odpowiednimi ZADANIA-MI z serwisu internetowego. Inaczej nie zrozumiecie Pań-stwo, o co chodzi na ćwiczeniach, :) .
slide17
UWAGA!Do kolokwium i do egzaminu obowiązuje znajomość CAŁE-GO podręcznika i – dodatkowo - INFORMACJI PRZEKA-ZANYCH LUB WSKAZANYCH NA WYKŁADZIE.
co to jest ekonomia nie jest atwo powiedzie co to jest ekonomia jest wiele definicji ekonomii

CO TO JEST EKONOMIA??Nie jest łatwo powiedzieć, co to jest ekonomia. Jest wiele definicji ekonomii…

slide21
GOSPODAROWANIE oznacza PRODUKOWANIE i DZIELENIE (między ludzi) DÓBR, czyli wszystkiego, co zaspokaja ludzkie potrzeby. PRODUKOWANIE dóbr – robienie dóbr przez ludzi, którzy pracują, tworząc jedne dobra z innych (za pomocą innych) dóbr. DZIELENIE dóbr – przekazywanie wyprodukowanych dóbr konkretnym osobom.
slide22
DOBRAMI są RZECZY (np. moje szkła kontaktowe, budy-nek, w którym jesteśmy, żurek z jajem i kiełbasą serwowany w restauracji „Pod Kogutem” na Rakowieckiej w Warsza-wie, itd. ) i USŁUGI (np. strzyżenie męskie w zakładzie fryz-jerskim, usługi transportowe LOT-u, koncert Budki Suflera itd.).
dobra ang the goods niem die g ter maj t wsp ln cech e zaspokajaj ludzkie potrzeby

DOBRA (ang. the goods, niem. die Güter…) mają tę wspólną cechę, że ZASPOKAJAJĄ LUDZKIE POTRZEBY.

slide24
DOBRA (ang. the goods, niem. die Güter…) mają tę wspólną cechę, że ZASPOKAJAJĄ LUDZKIE POTRZEBY. Inną wspólną cechą dóbr jest to, że są RZADKIE (ang. scarce), czyli że jest ich za mało w stosunku do potrzeb.
slide25
OTO JEDNA Z KLASYFIKACJI DÓBR: 1. GOTOWE DOBRA, które bezpośrednio zaspokajają ludzkie potrzeby (np. chleb, gazeta, dżem śliwkowy). 2. Dobra potrzebne do produkcji tych gotowych dóbr, czyli tzw. CZYNNIKI PRODUKCJI (ang. factors of production) (np. praca piekarza, dźwig budowlany).
slide26
Wśród CZYNNIKÓW PRODUKCJI (inaczej: zasobów) (ang. factors of production) wyróżnia się zwykle: PRACĘ, KAPITAŁ, ZIEMIĘ. Chodzi o KAPITAŁ RZECZOWY (ang. physical capital) (w odróżnieniu od kapitału finansowego (ang. financial capital) i kapitału ludzkiego (ang. human capital). KAPITAŁ LUDZKI (ang. human capital) – umiejętności umożliwiające zarobkowanie.
slide27
Powtórzmy…

Ekonomia jest nauką gromadzącą i porządkującą praw-dziwą wiedzę o gospodarowaniu.

slide28
Gdyby odpowiedź na pytanie: „Co to jest ekonomia?” zam-knąć w jednym zdaniu, brzmiałoby ono mniej więcej tak:
  • EKONOMIA JEST PRÓBĄ ODPOWIEDZI NA PYTANIE: „CO, JAK I DLA KOGO JEST PRODUKOWANE?”
  • To pytanie może dotyczyć gospodarstwa domowego, firmy, kraju.
  • Wyobraźmy sobie odpowiedź na pytanie: „Co, jak i dla kogo wytwarzała polska gospodarka w 2006 r.?”
slide29
ZADANIE

Co rozstrzyga o tym, „co, jak i dla kogo” jest wytwarzane? Być może, w odpowiedzi pomogą Ci następujące pytania:

a)

Co sprawiło, że w 1998 r. w Polsce wyprodukowano 11 543 761 pudełek jogurtów z kawałkami ananasa? Aleję Niepodległości przed SGH? Mszę w toruńskim kościele?

b)

Dlaczego taksówkarze w Katowicach częściej jeżdżą polonezami niż jaguarami? Czemu nikt nie produkuje dynamitu pośrodku warszawskiego Ursynowa? Kto zadecydowął, że generałami są w Polsce niemal wyłącznie mężczyźni?

c)

Dlaczego Roman Kluska, były właściciel firmy „Optimus”, jest taki bogaty? Czyja to zasługa, że zwykle dochody bezrobotnych nie od razu drastycznie się obniżają? Z czego żyje żebrak?

slide31
Ludzie chcą od gospodarki:

EFEKTYWNOŚCI (ang. efficiency).

SPRAWIEDLIWOŚCI (ang. equity).

Co to znaczy?

slide32
W sporach o działanie gospodarki jedni podkreślają zna-czenie EFEKTYWNOŚCI rozdziału (alokacji) dóbr między różne zastosowania. EFEKTYWNOŚĆ dotyczy kwestii: „Co i jak jest produkowane?”.

 EFEKTYWNOŚĆ gospodarowania rośnie, kie-dy z posiadanych zasobów (np. pracy) społeczeństwo wy-twarza więcej dóbr, które możliwie najlepiej odpowiadają

potrzebom ludzi.

slide33
Natomiast inni cenią SPRAWIEDLIWOŚĆ. Sprawiedliwość dotyczy kwestii: „Dla kogo jest produkowane?”, czyli po-działu dochodów (majątku, szans). Ludzie spierają się, jaki podział jest SPRAWIEDLIWY.

 Wielu ludzi za SPRAWIEDLIWY ma taki po-

dział dochodów, w przypadku którego dochody są proporcjonalne do wyników pracy i (lub) wy-

siłku i (lub) potrzeb ludzi.

slide34
Ludzie różnią się poglądami na to, jaki podział (np. dóbr) jest sprawiedliwy. Ile kto ma zarabiać? Czy bogaci mają pła-cić wyższe podatki? W praktyce dążenie do sprawiedliwości bywa utożsamiane ze zmniejszaniem różnic dochodów (ilości posiadanych dobr, szans) powstających na rynku lub z pod-noszeniem poziomu zycia najuboższych – nawet za cenę wzrostu różnic dochodów.
slide35
W kronkretnych sytuacjach postulaty efektywności i spra-wiedliwości często okazują się sprzeczne. Państwo staje wte-dy przed trudnym zadaniem pogodzenia tych wartości.
slide36
PODZIAŁY EKONOMII (1)

To, ze ekonomista interesuje się różnymi podmiotami (np. czło-wiekiem, przedsiębiorstwem, gałęzią przemysłu, całą gospodar-ką), skutkuje podziałem ekonomii na MIKROEKONOMIĘ i

MAKROEKONOMIĘ.

slide37
MIKROEKONOMIA zajmuje się pojedynczymi podmiotami (np. firmami). MAKROEKONOMIA bada zjawiska dotyczące całego społeczeństwa.
slide38
ZADANIE

Które z tych wypowiedzi są opiniami makroekonomisty, które zaś przypisałbyś mikroekonomiście:

a) „Tempo inflacji w Polsce w styczniu 1990 r. wyniosło 79,6%.

b) „Popyt na rowery górskie produkcji firmy «Mountain Bike» wzrośnie w 2009 r. w przybliżeniu o 35%.

c) „Rolnictwo prywatne na południu Hipotecji dostarczyło w 2006 r. ponad 13% wartości produkowanych tu dóbr”?

slide39
PODZIAŁY EKONOMII (2)

Wiedza gromadzona przez ekonomistów składa się m. in. z SĄDÓW OPISOWYCH i SĄDÓW WARTOŚCIUJĄCYCH (norm, zaleceń, ocen).

slide40
Sądy opisowe OPISUJĄ stany rzeczy, odpowiadając na pytania w rodzaju: „Jak jest?”, „Jak było?”, „Jak będzie?”

Sądy wartościujące OCENIAJĄ stany rzeczy, odpowiadając na pytania w rodzaju: „Co jest dobre, a co złe?”, „Co należy robić?”

slide41
PRZYKŁADY:

„W gospodarce rynkowej opodatkowanie producentów alkoholu powoduje wzrost ceny placonej przez nabywcę.”

„Należy zniechęcać ludzi do picia alkoholu.”

slide42
SĄDY OPISOWE mogą być prawdziwe lub fałszywe.

Natomiast SĄDY WARTOŚCIUJĄCE nie mogą być praw-dziwe lub fałszywe. Nie informują one O RZECZYWIS-TOŚCI, lecz O STOSUNKU LUDZI DO RZECZYWIS-TOŚCI.

slide43
EKONOMIA POZYTYWNA to część ekonomii, która nie zawiera sądów wartościujących. Pojawiają się one nato-miast w EKONOMII NORMATYWNEJ.
slide44
Twórcy tej klasyfikacji chcieli jasno wskazać GRANICE KOMPETENCJI NAUKI i zapobiec wykorzystywaniu jej autorytetu do uzasadniania wyrażonych w formie sądów wartościujących celów o charakterze politycznym i świa-topoglądowym.

Kiedy, mówiąc o gospodarce ,ekonomiści wypowiadają są-dy wartościujące, ich kompetencje są takie same, jak kom-petencje nieekonomistów.

slide45
ZADANIE
  • Które z tych wypowiedzi są opiniami ekonomisty pozytywne- go, a które – normatywnego:
  • „Tempo inflacji w Polsce w styczniu 1990 r. wyniosło 179,6%.
  • b) „Osobom starszym państwo powinno zwracać część wydatków ponoszonych na lekarstwa”.
  • c) „Aby zmalało bezrobocie, należy organizować roboty publiczne”?
ad