INFORMĀCIJAS AVOTI STATISTIKĀ
Download
1 / 33

INFORMĀCIJAS AVOTI STATISTIKĀ PAR DARBA TIRGU ZAIGA PRIEDE , CSP NODARBINĀTĪBAS STATISTIKAS - PowerPoint PPT Presentation


 • 183 Views
 • Uploaded on

INFORMĀCIJAS AVOTI STATISTIKĀ PAR DARBA TIRGU ZAIGA PRIEDE , CSP NODARBINĀTĪBAS STATISTIKAS DAĻAS VADĪTĀJA ERVĪNS REKKE , CSP DARBA SAMAKSAS STATISTIKAS DAĻAS VADĪTĀJS. INFORMĀCIJAS IEGŪŠANAS VEIDI. Iedzīvotāju aptaujas

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' INFORMĀCIJAS AVOTI STATISTIKĀ PAR DARBA TIRGU ZAIGA PRIEDE , CSP NODARBINĀTĪBAS STATISTIKAS' - adanna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

INFORMĀCIJAS AVOTI STATISTIKĀ

PAR

DARBA TIRGU

ZAIGA PRIEDE, CSP NODARBINĀTĪBAS STATISTIKAS

DAĻAS VADĪTĀJA

ERVĪNS REKKE, CSP DARBA SAMAKSAS STATISTIKAS

DAĻAS VADĪTĀJS


INFORMĀCIJAS IEGŪŠANAS VEIDI

 • Iedzīvotāju aptaujas

 • Darbaspēka izlases apsekojums

 • Ekonomiski aktīvo komersantu un iestāžu izlases apsekojumi


Darbasp ka izlases apsekojums 1995 2006 1
DARBASPĒKA IZLASES APSEKOJUMS 1995-2006 (1)

 • uzsākts ar 1995.gada novembri

 • līdz 2002.gadam apsekojums notika 2 reizes gadā – maijā un novembrī

 • aptaujā piedalījās iedzīvotāji no 15 gadu vecuma


Darbasp ka izlases apsekojums 1995 2006 2
DARBASPĒKA IZLASES APSEKOJUMS1995-2006 (2)

 • no 2002.gada sākts nepārtraukts apsekojums – intervijas mājsaimniecībās notiek katru nedēļu visa gada laikā, jautājumi par ekonomisko aktivitāti tiek uzdoti 15 –74 gadus vecām personām

 • līdz 2006.gadam aptaujas lapas uz papīra

 • no 2006.gada janvāra datorizētas intervijas


Darbasp ka izlases apsekojums no 2007 gada
DARBASPĒKA IZLASES APSEKOJUMS NO 2007.GADA

 • apsekojuma izlase palielināta vairāk kā 2 reizes, lai iegūtu galvenos rādītājus pa reģioniem

 • jauns izlases dizains 2-2-2

 • no aprīļa arī telefona intervijas


Darbasp ka izlases apsekojuma galvenie r d t ji 1
DARBASPĒKA IZLASES APSEKOJUMA GALVENIE RĀDĪTĀJI (1)

 • demogrāfiskais raksturojums

  par visiem mājsaimniecības locekļiem

  neatkarīgi no vecuma


Darbasp ka izlases apsekojuma galvenie r d t ji 2
DARBASPĒKA IZLASES APSEKOJUMA GALVENIE RĀDĪTĀJI (2)

 • nodarbinātība

  - pamatdarbs

  - nostrādātās stundas

  - netipiskais darbs

  - papilddarbs


Darbasp ka izlases apsekojuma galvenie r d t ji 3
DARBASPĒKA IZLASES APSEKOJUMA GALVENIE RĀDĪTĀJI (3)

 • darba meklēšana

 • ekonomiskā aktivitāte

 • izglītība un apmācības

 • ekonomiskā aktivitāte gadu pirms apsekojuma

 • ienākumi


Darbasp ka apsekojuma rezult tu public ana
DARBASPĒKA APSEKOJUMA REZULTĀTU PUBLICĒŠANA

 • preses izlaidumi – ik ceturksni, par gadu

 • CSP datubāzes – ceturksnis, gads

 • Darbaspēka apsekojuma galvenie rādītāji … gadā

 • Latvijas statistikas gadagrāmata

 • Eurostat New Cronos datubāze


Darbasp ka apsekojuma rezult tu public anas termi i
DARBASPĒKA APSEKOJUMA REZULTĀTU PUBLICĒŠANAS TERMIŅI

 • Ceturkšņa rezultāti – preses izlaidumi, datubāze

  2008.gadā – 22.februāris (2007.g 4.cet)

  22.maijs (2008.g.1.cet)

  20.augusts (2008.g. 2.cet)

  21.novembris (2008.g. 3.cet)

 • 2007.gada rezultāti

  preses izlaidums, datubāze – 2008.g 26.marts

  datu krājums –2008.g maijs


Ad hoc modu i 1
AD HOC MODUĻI (1)

 • mērķis – noteiktas tēmas padziļināta izpēte

 • atkarībā no tēmas aktualitātes pēc laika tiek atkārtots

 • Latvijā intervijas 2.ceturksnī


Ad hoc modu i 2
AD HOC MODUĻI (2)

 • 2008 - Latvijā iebraukušo personu un viņu

  pēcnācēju situācija darba tirgū

 • 2009 - Jauniešu iekļaušanās darba tirgū


Ad hoc modu i 3
AD HOC MODUĻI (3)

 • 2010 – Darba un ģimenes dzīves saskaņošana

 • 2011 – Invalīdu nodarbinātība

 • 2012 – Pāreja no darba uz pensionēšanos


Pl not s aktivit tes
PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES

 • Imputācijas iespēju apzināšana no VID datubāzes (darba samaksa) un datubāzes informācijas izmantošana Darbaspēka apsekojuma datu precizēšanai (ekonomiskās darbības veids)


Probl mas 1
PROBLĒMAS (1)

 • Izvērtējot 2007.gada aptauju rezultātus, jāsecina, ka Darbaspēka izlases apsekojumā nav iespējams iegūt reālajai situācijai un datu ticamības kritērijiem atbilstošu informāciju par Latvijas iedzīvotāju nodarbinātību ārpus Latvijas.

  Jautājumi par migrāciju un tās iemesliem iekļauti

  2011.gada Tautas skaitīšanas programmas projektā


Probl mas 2
PROBLĒMAS (2)

 • Joprojām nav izveidots Nodarbināto personu reģistrs (datubāze)

 • Risinājums īsākā termiņā – profesijas koda ieviešana VID pārskatos

 • Iedzīvotāju reģistra nepilnības


Komersantu un iest u p rskati par nodarbin t bu un darba samaksu

KOMERSANTU UN IESTĀŽU PĀRSKATIPAR NODARBINĀTĪBU UN DARBA SAMAKSU

Pārskats par darbu - ikceturkšņa (2-darbs)

Pārskats par darbinieku skaita sadalījumu pēc darba

samaksas lieluma - katru gadu par oktobri (6-darbs)

Pārskats par darba samaksas struktūru – reizi četros gados (5-darbs)


P rskats par darbu ikceturk a 2 darbs 1
PĀRSKATS PAR DARBU, IKCETURKŠŅA2-DARBS (1)

Galvenie veidlapā prasītie rādītāji:

 • Aizņemto darbvietu skaits ar darba laika uzskaiti

  - pilna darba laika darbvietas

  - pamatdarbā

  - blakus darbā

  - nepilna darba laika darbvietas

  - pamatdarbā

  - blakus darbā


P rskats par darbu ikceturk a 2 darbs 2
PĀRSKATS PAR DARBU, IKCETURKŠŅA2-DARBS (2)

Galvenie veidlapā prasītie rādītāji:

 • Brīvo darbvietu skaits

  - pa galvenajam profesiju grupām saskaņā ar LR Profesiju klasifikatoru


P rskats par darbu ikceturk a 2 darbs 3
PĀRSKATS PAR DARBU, IKCETURKŠŅA2-DARBS (3)

Galvenie veidlapā prasītie rādītāji

 • Faktiski nostrādātās stundas (pa mēnešiem, ceturkšņiem)

  - pilna darba laika darbvietās

  - nepilna darba laika darbvietās

 • Nenostrādātās, bet apmaksātās stundas (pa mēnešiem, ceturkšņiem)

  - pilna darba laika darbvietās

  - nepilna darba laika darbvietās


P rskats par darbu ikceturk a 2 darbs 4
PĀRSKATS PAR DARBU, IKCETURKŠŅA2-DARBS (4)

Galvenie veidlapā prasītie rādītāji

 • Darbinieku skaits, kam aprēķināta darba samaksa (pa mēnešiem, ceturkšņiem)

  - pilna darba laika darbinieki

  - nepilna darba laika darbinieki

  - pilna un nepilna darba laika darbinieki nosacītās pilna darba laika vienībās


P rskats par darbu ikceturk a 2 darbs 5
PĀRSKATS PAR DARBU, IKCETURKŠŅA2-DARBS (5)

Galvenie veidlapā prasītie rādītāji

 • Darbaspēka izmaksas un to sastāvdaļas

  - aprēķinātā darba samaksa (tiešā, natūrā)

  - darba devēja obligātie un brīvprātīgie sociālās apdrošināšanas maksājumi

  - darba devēja izmaksātie pabalsti, arī darbnespējas lapu A apmaksa

  - citas darbaspēka izmaksas


P rskats par darbu ikceturk a 2 darbs 6
PĀRSKATS PAR DARBU, IKCETURKŠŅA2-DARBS (6)

Galvenie aprēķina rādītāji

 • Mēneša vidējā darba samaksa (bruto, neto, pa dzimumiem)

 • Darbaspēka izmaksas nostrādātā stundā, mēnesī, gadā

 • Darbaspēka izmaksu indeksi

 • Nostrādātās un apmaksātās stundas gadā, mēnesī, nedēļā

 • Brīvo darbvietu īpatsvars


P rskats par darbinieku skaita sadal jumu p c darba samaksas lieluma 6 darbs
PĀRSKATS PAR DARBINIEKU SKAITA SADALĪJUMU PĒC DARBA SAMAKSAS LIELUMA (6-DARBS)

Periodiskums - katru gadu, informācija tiek prasīta par oktobri

Galvenie veidlapā prasītie rādītāji

 • Darbinieku skaita sadalījums pa noteiktām darba samaksas lieluma grupām, pa dzimumiem

  Galvenie aprēķina rādītāji

 • Darbinieku īpatsvars noteiktā darba samaksas lieluma grupā, tai skaitā darbinieku īpatsvars, kas saņem minimālo darba samaksu


P rskats par darba samaksas strukt ru 5 darbs 1
PĀRSKATS PAR DARBA SAMAKSAS STRUKTŪRU 5-DARBS (1)

Periodiskums – reizi četros gados (kopš 2002.gada)

 • Komplekss pārskats ar divpakāpju izlasi, rādītāji – par gadu un oktobri

 • Apsekojamā vienība

  - komersanta, iestādēs vietējā vienība

  - katrs izlasē iekļuvušais darbinieks


P rskats par darba samaksas strukt ru 5 darbs 2
PĀRSKATS PAR DARBA SAMAKSAS STRUKTŪRU 5-DARBS (2)

Galvenie aprēķina rādītāji

 • Vidējais darbinieku skaits

 • Stundas darba samaksa

 • Mēneša vidējā darba samaksa

 • Gada vidējā darba samaksa

 • Apmaksātās stundas mēnesī


P rskats par darba samaksas strukt ru 5 darbs 3
PĀRSKATS PAR DARBA SAMAKSAS STRUKTŪRU 5-DARBS (3)

Visus rādītājus var apkopot pēc

 • dzimuma

 • vecuma

 • izglītības

 • profesijas

 • darba līguma veida

 • pie darba devēja nostrādāto gadu skaita

 • uzņēmuma lieluma grupas

 • koplīguma veida


P rskats par darba samaksas strukt ru 5 darbs 4
PĀRSKATS PAR DARBA SAMAKSAS STRUKTŪRU 5-DARBS (4)

 • Citi rādītāji, kas iekļauti veidlapā

  • ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma dienu skaits

  • samaksa par virsstundām

  • apmaksāto virsstundu skaits

  • piemaksas par maiņu darbu


Publik cijas
PUBLIKĀCIJAS

 • preses izlaidumi – ik ceturksni vai reizi gadā

 • CSP datubāzes – mēneša, ceturkšņa, gada dati

 • tematiskie datu krājumi

 • informatīvie apskati

 • Latvijas statistikas gadagrāmata

 • Eurostat datubāze


Komersantu un iest u apsekojumu rezult tu public anas termi i
KOMERSANTU UN IESTĀŽU APSEKOJUMU REZULTĀTU PUBLICĒŠANAS TERMIŅI

 • Preses izlaidumi, CSP datubāze

  • Ceturkšņa

   • darba samaksa – 60. diena pēc perioda beigām

   • aizņemtās un brīvās darbvietas – 70.

   • darbaspēka izmaksas - 75.

  • Gada rezultāti

   • darbinieku skaita sadalījums pēc darba samaksas – 90. diena

   • darba samaksas struktūras apsekojuma rezultātu par 2006.gadu datu krājums – 2008.gada jūnijs


Probl mas
PROBLĒMAS… TERMIŅI

 • Nav pieejama ikgadēja informācija par nodarbinātības un darba samaksas rādītājiem profesiju griezumā

 • Ierobežota VID datu bāzu lietošana darba samaksas rādītāju iegūšanā, jo trūkst datu par

  • nostrādāto darba laiku

  • darba ienākumu struktūru


Un to risin jumi
…UN TO RISINĀJUMI TERMIŅI

 • Papildināt VID veidlapas ar

  • profesiju kodu

  • nostrādāto stundu skaitu vai darba slodzi

 • Mērķis

  • plašāka tieša VID datu bāzu izmantošana statistisko datu iegūšanai, samazinot respondentu noslodzi

  • ikgadējo datu iegūšana profesiju griezumāad