monetarna ekonomija program upes vaje t 5 24 marec 2011 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Monetarna ekonomija Program UPES VAJE št. 5 24. marec 2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Monetarna ekonomija Program UPES VAJE št. 5 24. marec 2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Monetarna ekonomija Program UPES VAJE št. 5 24. marec 2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 212 Views
 • Uploaded on

Monetarna ekonomija Program UPES VAJE št. 5 24. marec 2011. mag. Eva Ribič. 11. poglavje : Ekonomika finančnega posredništva 12. poglavje : Banke in bančni management 13. poglavje: Finančne institucije 14. poglavje: Regulativa finančnega sistema Naloge Izpitni primeri.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Monetarna ekonomija Program UPES VAJE št. 5 24. marec 2011


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
11. poglavje: Ekonomika finančnega posredništva
 • 12. poglavje: Banke in bančni management
 • 13. poglavje: Finančne institucije
 • 14. poglavje: Regulativa finančnega sistema
 • Naloge
 • Izpitni primeri

Monetarna ekonomija VAJE

11 poglavje ekonomika finan nega posredni tva
11. poglavje: Ekonomika finančnega posredništva

Vloga finančnih posrednikov

 • Zbiranje prihrankov
 • Hramba in vodenje računov
 • Zagotavljanje likvidnosti
 • Porazdelitev tveganja
 • Zbiranje in zagotavljanje informacij

Monetarna ekonomija VAJE

11 poglavje ekonomika finan nega posredni tva1
11. poglavje: Ekonomika finančnega posredništva

Asimetričnost informacij in stroški pridobivanja informacij

Negativne posledice informacijskih stroškov:

 • Napačna izbira (“adverse selection”)
 • Moralno tveganje (“moral hazard”)

Finančni posredniki in informacijski stroški

Monetarna ekonomija VAJE

12 poglavje banke in ban ni management
12. poglavje: Banke in bančni management

A P

Premoženjska bilanca poslovne banke

 • SREDSTVA
 • OBVEZNOSTI in KAPITAL

Kapital banke in dobičkonosnost

 • ROA (Return on Assets) – Neto dobiček po davkih / celotna sredstva
 • ROE (Return on Equity) – Neto dobiček po davkih / kapital banke
 • Faktor finančnega vzvoda = SREDSTVA/KAPITAL

REZERVE

POSOJILA

VP

DEPOZITI

IZPOS. SREDSTVA

KAPITAL

Monetarna ekonomija VAJE

12 poglavje banke in ban ni management1
12. poglavje: Banke in bančni management

Bančno tveganje

 • Likvidnostno tveganje
 • Kreditno tveganje
 • Obrestno tveganje
 • Tržno tveganje
 • Ostala tveganja:
  • Devizno
  • Deželno (sovereign risk)
  • Operativno

Monetarna ekonomija VAJE

13 poglavje finan ne institucije
13. poglavje: Finančne institucije

Delitev finančnih institucij

 • FINANČNI POSREDNIKI (Vrivajo se med končne upnike in končne dolžnike); prim.: banke, hranilnice, zavarovalnice…
 • DRUGE INSTITUCIJE (Omogočajo neposreden prenos sredstev od končnih posojilodajalcev na končne posojilojemalce); prim.: institucionalni investitorji…

Kdaj je banka likvidna in kdaj solventna?

LIKVIDNOST = sposobnost banke, da vlagatelje, ki želijo svoj denar dvigniti, v vsakem trenutku izplača.

SOLVENTNOST = sposobnost banke, da ohranja plačilno sposobnost na dolgi rok (premoženje > dolgov; zadosten obseg kapitala).

Monetarna ekonomija VAJE

14 poglavje regulacija finan nega sistema
14. poglavje: Regulacija finančnega sistema
 • Ogrožanje stabilnosti finančnega sistema
 • Nepričakovan dvig depozitov, naval na banke, nezmožnost poplačila kreditov, spremenjena vrednost VP
 • Koliko tveganj lahko banka obvladuje in kdaj so šoki preveliki?
 • Državno poseganje v finančni sistem
 • Centralna banka kot posojilodajalec v skrajni sili
 • Zavarovanje depozitov (jamstvena shema)

Monetarna ekonomija VAJE

14 poglavje regulacija finan nega sistema1
14. poglavje: Regulacija finančnega sistema
 • Regulacija in nadzor nad finančnim sistemom
 • Varovanje konkurence (preprečevanje nastanka monopola)
 • Omejitve naložbene politike bank
 • Minimalne kapitalske zahteve (BASEL II - sporazum; razmerje med kapitalom in tvegano aktivo mora biti nad določeno mejo)
 • Zahteve poročanja oz. razkritja informacij
 • Nadzor nad bankami in preverjanje (v Sloveniji vloga centralne banke)

Monetarna ekonomija VAJE

naloge 11 poglavje
NALOGE (11. poglavje)

NALOGA 1: Informacije in cene delnic (I)

Predpostavite, da osnovni diagram ponudbe in povpraševanja na trgu predstavlja situacijo na trgu delnic pred ustanovitvijo Agencije za trg vrednostnih papirjev. ATVP zahteva od podjetij, ki kotirajo na borzi, da javnosti razkrivajo ključne informacije o svojem poslovanju. Kaj se zgodi s cenami delnic (če sploh kaj) zaradi ustanovitve ATVP? Pojasnite!

NALOGA 2: Informacije in cene delnic (II)

Izhajajte iz diagrama oz. rešitve na predhodno vprašanje in prikažite kaj se zgodi, če se na podlagi večjih finančnih škandalov izkaže, da ATVP ne izvaja tako dobrega nadzora, ko se je predhodno mislilo. Kaj se bo zgodilo s cenami delnic?

Monetarna ekonomija VAJE

naloge 11 poglavje1
NALOGE (11. poglavje)

NALOGA 3: Uporaba informacij zasebnega izvora

Osnovni diagram prikazuje tekočo ceno neke delnice. Predpostavite, da Warren Buffett, ki ga mnogi imajo za najboljšega še živečega finančnega investitorja, objavi, da je kupil delnice tega podjetja. Kaj se bo zgodilo s ceno delnice? Katero temeljno načelo je s tem ponazorjeno?

NALOGA 4: Zavarovanje (kolateral)

Predpostavite, da vrhovno sodišče finančnim posrednikom prepove sprejemati začetne pologe v postopku odobravanja hipotekarnih kreditov. Na osnovnem diagramu prikažite in pojasnite kaj se bo zgodilo z obrestno mero za stanovanjska posojila.

Monetarna ekonomija VAJE

naloge 12 poglavje
NALOGE (12. poglavje)

NALOGA 1: Bilanca stanja (I)

Na podlagi spodnjih podatkov sestavi bilanco stanja banke in izračunaj vrednost naložb v vrednostne papirje.

Monetarna ekonomija VAJE

naloge 12 poglavje1
NALOGE (12. poglavje)

NALOGA 2: Bilanca stanja (II)

Predpostavljajte, da ima banka depozite v višini 10 mio $ in nič izposojenih sredstev. Banka mora držati 15 % depozitov v obliki rezerv. Njen faktor vzvoda (leverage ratio) znaša 11. Sredstva, ki prinašajo obresti, so enakomerno razdeljena na posojila in naložbe v vrednostne papirje. Na podlagi teh podatkov sestavi bilanco stanja poslovne banke.

NALOGA 3: Dobičkonosnost banke

Podani imate bilanci stanja za banki A in B. Za vsako posamezno banko izračunajte dobičkonosnost sredstev (ROA), dobičkonosnost kapitala (ROE) in faktor vzvoda. Dobiček po davkih za banko A znaša1,8 mio $, za banko B pa 0,9 mio $.

Monetarna ekonomija VAJE

naloge 12 poglavje2
NALOGE (12. poglavje)

Banka A

NALOGA 3: Dobičkonosnost banke (nadalj.)

Banka B

Monetarna ekonomija VAJE

naloge 12 poglavje3
NALOGE (12. poglavje)

NALOGA 4: Izposoja na medbančnem trgu

Podani sta bilanci stanja za banko A in banko B. Višina obveznih rezerv znaša 10 % depozitov. Na podlagi bilanc lahko razberete, da banka A nima zadostnih obveznih rezerv. Predpostavljate, da si banka A potrebna sredstva izposodi na medbančnem trgu od banke B. Izdelajte novi bilanci stanja.

Monetarna ekonomija VAJE

naloge 12 poglavje4
NALOGE (12. poglavje)

NALOGA 5: Kreditno tveganje

Predpostavljajte, da ima banka spodaj navedeno bilanco stanja. Banka spozna, da eden izmed njenih posojilojemalcev ne bo zmogel poplačati kredita v višini 100.000 $. Kaj so bo zgodilo z bilanco stanja te banke? Kaj se bo zgodilo z njenim faktorjem vzvoda?

0

Monetarna ekonomija VAJE

naloge 13 poglavje
NALOGE (13. poglavje)

NALOGA 1: Globalizacija in bančništvo

Predpostavljajte, da sta regionalna trga posojil geografsko popolnoma ločena drug od drugega. Z razvojem interneta pride do nemotenega pretoka informacij med obema trgoma. Narišite nove krivulje povpraševanja in ponudbe. Katero načelo iz 10. poglavja je predstavljeno v tej nalogi?

NALOGA 2: Višina premije za zavarovanje

Osnovni graf prikazuje začetno ravnotežje na trgu zdravstvenih zavarovanj (zavarovanje za primer srčnega infarkta ipd.). Zdravniška zbornica prepove preverjanje zdravstvenih stanj bodočih zavarovancev pred sklenitvijo tovrstnega zavarovanja. Kako se bosta premaknili krivulji ponudbe in povpraševanja? Kaj se bo zgodilo z višino premije?

Monetarna ekonomija VAJE

naloge 14 poglavje
NALOGE (14. poglavje)

NALOGA 1: Deflacija in nesolventnost

Spodaj je prikazana bilanca finančne institucije, ki je dala za 50.000€ hipotekarnih posojil in 30.000€ navadnih posojil. Na začetku so vsa hipotekarna posojila »zdrava«.

Monetarna ekonomija VAJE

naloge 14 poglavje1
NALOGE (14. poglavje)
 • NALOGA 1: Deflacija in nesolventnost (nadalj.)
 • Predpostavite, da nekaj posojilojemalcev, ki so vzeli za 20.000€ hipotekarnih posojil, ni več sposobno poravnavati svojih obveznosti, zato banka pridobi lastništvo nad nepremičninami, ki so služile kot zavarovanje. Prikaži novo stanje v bilanci banke.
 • Izhajajte iz vašega odgovora na (a) in predpostavite, da cene stanovanj padejo za 50%, kot del splošne deflacije. V bilanci banke prikažite, kaj se zgodi s kapitalom banke in vrednostjo nepremičnin. Kakšnemu tveganju izpostavlja deflacija banko?
 • NALOGA 2: Medsebojna povezanost
 • Spodaj sta predstavljeni bilanci dveh bank, A in B. Iz njih je razvidno, da si je na začetku banka B izposodila sredstva banke A.

Monetarna ekonomija VAJE

naloge 14 poglavje2
NALOGE (14. poglavje)

NALOGA 2: Medsebojna povezanost (nadalj.)

Predpostavite, da banka B ne more vrniti posojila banki A. Kakšne posledice ima to za bilanco banke A?

Monetarna ekonomija VAJE

naloge 14 poglavje3
NALOGE (14. poglavje)

NALOGA 3: Kapitalske zahteve

Glede na določila Baselskega sporazuma, ki govori o kapitalskih zahtevah, mora imeti banka kapitala v višini najmanj 8% tvegane aktive. Sredstva in njihove pripadajoče uteži tveganja so sledeče:

Zamislite si banko s spodaj predstavljeno bilanco. Ugotovite količino kapitala, ki ga zahteva Baselski sporazum. Nato ob predpostavki, da banka nima najetih posojil, določite raven potrebnih depozitov in finančni vzvod banke.

Monetarna ekonomija VAJE

naloge 14 poglavje4
NALOGE (14. poglavje)

NALOGA 3: Kapitalske zahteve (nadalj.)

Monetarna ekonomija VAJE

izpitna vpra anja 11 do 14 poglavje
IZPITNA VPRAŠANJA (11. do 14. poglavje)
 • Bilanca banke pravi: celotna sredstva = celotne obveznosti + kapital. Katera trditev drži?
 • a) Če želimo obdržati vrednosti na levi in desni strani bilance, ohranimo VP, posojila, depozite. Nato pa dvig obrestne mere zmanjša tržno vrednost sredstev in posledično mora banka znižati kapital, da ohrani enakost med levo in desno stranjo bilance.
 • b) Nezmožnost odplačevanja posojil zniža bančni kapital.
 • c) Nezmožnost odplačevanja posojil zniža rezerve in nima vpliva na kapital.
 • d) ROE (donosnost na kapital) je razmerje med neto dobičkom in celotnimi sredstvi.
 • e) a in b.
 • f) a in c.
 • 2.Kateri od sledečih dogodkov ogrozi solventnost banke, ki že ima nizko raven kapitala?
 • a) Strm padec obrestnih mer.
 • b) Hiter in strm upad ekonomske aktivnosti
 • c) Stečaj banke v sosednji državi.
 • d) Vse zgoraj našteto
 • e) b in c.
 • 3.Obveznosti predstavljajo _______ sredstev, in vključujejo _________.
 • a) vire; rezerve, obveznice, izposojena sredstva iz CB.
 • b) vire; rezerve, hipotekarna posojila, depoziti na vpogled.
 • c) vire; depozite na vpogled, vezane vloge, izposojena sredstva od CB.
 • d) uporabo; rezerve, obveznice, posojila.
 • e) uporabo; depoziti na vpogled, vezane vloge, izposojena sredstva od CB.

Monetarna ekonomija VAJE