slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Miasto i Gmina Stary Sącz PowerPoint Presentation
Download Presentation
Miasto i Gmina Stary Sącz

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 49

Miasto i Gmina Stary Sącz - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

Miasto i Gmina Stary Sącz. Burmistrz Marian Cycoń. Obszar oddziaływania planowanego lotniska. Obszar oddziaływania . Odległość połączenia drogowego do 50 km Czas dojazdu do 45 minut

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Miasto i Gmina Stary Sącz' - adair


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Miasto i Gmina Stary Sącz

Burmistrz Marian Cycoń

obszar oddzia ywania
Obszar oddziaływania
   • Odległość połączenia drogowego do 50 km
   • Czas dojazdu do 45 minut
 • 6 uzdrowisk grupujących prawie 30% krajowego potencjału uzdrowiskowego: Krynica, Muszyna, Piwniczna, Żegiestów, Szczawnica, Wysowa
 • 6 znaczących ośrodków sportów zimowych oraz kolka planowanych, między innymi projekt „Siedem Dolin”
 • Krynica, jako Centrum Kongresowe (Polskie DAVOS)
 • 3 parki narodowe: Pieniński, Gorczański i Magurski
 • W promieniu 60 km cztery (spośród 17-stu) polskich zabytków wpisanych na listę UNESCO
 • Atrakcyjne pasma górskie do uprawiania turystyki aktywnej: Pieniny, Beskid Sądecki, Beskid Niski, Gorce, Beskid Wyspowy
 • Inne unikalne atrakcje turystyczne: spływ Dunajcem, kultura regionalna, Jeziora Czorsztyńskie i Rożnowskie
slide8

Prognoza demograficzna obszaru oddziaływania (w tysiącach osób)

Źródło: GUS Opracowanie: własne

slide10
Ruch turystyczny i baza noclegowa na terenie pow. nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego m. Nowy Sącz, Szczawnicy i Krościenku
 • Szacunkowa liczba turystów w ciągu roku 2,5 mln osób
 • Liczba miejsc noclegowych 21.766
 • Liczba udzielonych noclegów ogółem 2.271.898
 • Liczba udzielonych noclegów turystom zagranicznym 445.509
 • Z najnowszych informacji otrzymanych z Urzędu Miejskiego w Krynicy – Zdrój w roku 2007 z miejsc noclegowych skorzystało 935.132 osób (ilość miejsc noclegowych w gminie Krynica – Zdrój – około 14.000)

Źródło: GUS Opracowanie: własne

tury ci odwiedzaj cy stary s cz rok 2007
Turyści odwiedzający Stary Sącz(rok 2007)
 • Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania przy „Ołtarzu Papieskim” odwiedza 250 do 350 tysięcy osób
 • Klasztor Sióstr Klarysek ok. 650 tyś. osób
podmioty gospodarcze dzia aj ce na obszarze oddzia ywania
Podmioty gospodarcze działające na obszarze oddziaływania
 • 30047 podmiotów gospodarczych tj. 10.4% podmiotów zarejestrowanych w woj. małopolskim
 • sektor publiczny – 1783 podmioty
 • sektor prywatny – 24579 podmiotów
 • w tym 20317 podmiotów prowadzonych przez osoby fizyczne
 • Potentaci: Fakro, Koral, OPTIMUS S.A, Gold Drop, Glinik, Dako, Wiśniowski, Konspol, Nowomag
slide14

podmiotów/tysiąc mieszkańców

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie „Ocena sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego w roku 2006”

slide15

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie „Ocena sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego w roku 2006”

slide16

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie „Ocena sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego w roku 2006”

slide18

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie „Ocena sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego w roku 2006”

slide19

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie „Ocena sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego w roku 2006”

czego oczekujemy
Czego oczekujemy:
 • Znaczącego złagodzenia bariery rozwojowej subregionu - słabej dostępności komunikacyjnej
 • Lepszego wykorzystania potencjału gospodarczego, turystycznego i kulturowego obszaru
 • Stworzenie nowych miejsc pracy poprzez: - realizacji projektu „Miasteczko multimedialne”    - rozwój i ekspansję istniejących firm    - przyciągnięcie inwestycji krajowych i zagranicznych    - zwiększenie napływu turystów (również zagranicznych)    - „otwarcie” naszych uzdrowisk na potrzeby starzejącego się społeczeństwa Europy – usługi lecznice, farmy piękności, SPA, itp.

- miejsca pracy związane z funkcjonowaniem lotniska – usługi lotniskowe cargo, okołolotniskowe

 • Ułatwienie utrzymania kontaktów z rodziną potężnej grupie mieszkańców regionu pracujących w dużych ośrodkach w Polsce i za granicą
slide24

Dotychczasowy rozwój i prognoza Urzędu Lotnictwa Cywilnego dotycząca liczby pasażerów korzystających z transportu lotniczego w polskich portach lotniczych do roku 2030

slide25
Działający w Nowym Sączu jedyny agent IATA BT Gromada prowadzący sprzedaż biletów na linie lotnicze wykazuje bardzo wysoką dynamikę wzrostu sprzedaży
slide26
W roku 2006 na zlecenie Powiatu Nowosądeckiego i gmin tworzących partnerstwo dla wspólnej realizacji projektu budowy lotniska

Biuro Studiów i Projektów Lotniskowych POLCONSULT Sp. z o.o. w Warszawie wykonała

„Analizę możliwości wykonania lotniska komunikacyjnego na terenie Sądecczyzny z elementami koncepcji ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego

lokalizacje lotniska komunikacyjnego na terenie s decczyzny wg opracowanej analizy
Lokalizacje lotniska komunikacyjnego na terenie Sądecczyzny wg opracowanej analizy
 • Łososina Dolna
 • Stary Sącz – Piaski
 • Brzezna
 • Stary Sącz – Kamieniec I
 • Stary Sącz – Kamieniec II
slide31

Uwarunkowania negatywne:

 • brak możliwości pozyskania terenu o odpowiedniej szerokości dla usytuowania równoległej drogi kołowania
 • występowanie wzniesień pokrytych lasami i napowietrznymi liniami wysokiego napięcia o przewyższeniach 200-570m w stosunku do terenu lotniska w odl. 2-3 tyś. m
slide34

Uwarunkowania eliminujące budowę lotniska w tej lokalizacji:

 • likwidacja dwóch ulic z układu komunikacyjnego miasta
 • linie wysokiego (6) i średniego (2) napięcia
 • wzniesienie o wysokości 353 m n.p.m. usytuowane w osi podejścia w odległości
 • 2000 – 3000m
 • istniejąca zabudowa przemysłowa i ołtarz papieski
 • niski przelot nad osiedlami mieszkalnymi
slide37

Ograniczenia:

 • liczne napowietrzne linie wysokiego i średniego napięcia usytuowane w trzech poziomach
 • istniejąca ferma drobiu
 • odcięcie dojazdu do cmentarza, przecięcie drogi łączącej miejscowości Podrzecze i Chochorowice
 • Lokalizacja możliwa, ale zdecydowanie mniej korzystna niż Stary Sącz – Kamieniec II
slide44

Walory lokalizacji:

 • brak przeciwwskazań dotyczących warunków nawigacyjno – ruchowych (uwarunkowanie wysokościowe)
 • usytuowanie na terenie nie zagospodarowanym w niewielkiej odległości od Starego Sącza i Nowego Sącza
 • dobre powiązanie komunikacyjne poprzez budowę obwodnicy Starego Sącza i most na Dunajcu
 • możliwa lokalizacja drogi startowej 1500 m z późniejszym wydłużeniem do 1800 m
 • Problemy:
 • jedna napowietrzna linia wysokiego napięcia
 • konieczność wybilansowania złóż żwirów zaliczonych do zasobów surowców mineralnych
 • bliskość ujęć wody
projekt budowy lotniska posiada
Projekt budowy lotniska posiada:
 • pisemne deklaracje poparcia 43 gmin oraz Zarządów 3 powiatów
 • poparcie Marszałka Województwa Małopolskiego wyrażone w piśmie do Ministra Transportu z dnia 18 października 2007r.
 • poparcie społeczne mieszkańców subregionu
 • zdecydowane poparcie środowisk związanych z zarządzaniem turystyką i lecznictwem uzdrowiskowym
 • liczne artykuły prasowe (ponad 50 od powstania pomysłu) wyrażające aprobatę dla projektu
aktualnie realizowane s nast puj ce przedsi wzi cia
Aktualnie realizowane są następujące przedsięwzięcia
 • Wybilansowanie złóż surowców mineralnych
 • Zmiana ”studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Stary Sącz”
 • Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Stary Sącz plan nr 1
 • Zawarte porozumienie między: miastem Nowy Sącz, Powiatem Nowosądeckim, gminami Stary Sącz, Krynica, Rytro dotyczące sfinansowania szczegółowego studium wykonalności lotniska z lokalizacją w Starym Sączu – Kamieniec – wariant II
 • W najbliższych dniach ogłoszony zostanie przetarg na opracowanie studium
 • Sygnatariusze porozumienia prowadzą rozmowy z Ministrem Infrastruktury dotyczące wpisana lotniska do „Programu rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych”
 • Wniosek taki wystosowało także XX Walne Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w dniu 8 października 2007r.
slide48
Finalizowanie jest zawarcie umowy z mgr inż. Czesławem Jaroszem specjalistą z zakresu budowy lotnisk, Dyrektorem i Prezesem Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w Krakowie – Balicach w latach 1991 – 2005 na usługi eksperckie dotyczące oceny opracowań, które będzie zawierać szczegółowe studium wykonalności. W szczególności usługi te będą dotyczyć:
  • Opiniowania i uzupełnienia części szczegółowej SWIZ,
  • Udział w pracach Komisji przetargowej,
  • Opiniowanie lokalizacji i wielkości planowanych obiektów,
  • Weryfikacje nakładów i harmonogram inwestycji,
  • Opiniowanie prognozy ruchu lotniczego, kosztów i przychodów lotniska, zatrudnienia i wyników ekonomicznych
slide49

Miasto i Gmina Stary Sącz

Dziękuję za uwagę