pedagogikk 09 04 08 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pedagogikk 09.04.08 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pedagogikk 09.04.08

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Pedagogikk 09.04.08 - PowerPoint PPT Presentation


 • 222 Views
 • Uploaded on

Pedagogikk 09.04.08. 09.15 – 11.00: Sosialiseringsteori 11.00 – 12.00: Arbeid med nøkkelbegrep til sosialiseringsteori 12.00 – 13.30: Utviklingsøkologi 13.30 – 14.15: Nettverksteori 14.15 – 15.00: Arbeid med nøkkelbegrep til utviklingsøkologi og nettverksteori.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pedagogikk 09.04.08' - accalia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pedagogikk 09 04 08
Pedagogikk 09.04.08

09.15 – 11.00: Sosialiseringsteori

11.00 – 12.00: Arbeid med nøkkelbegrep til sosialiseringsteori

12.00 – 13.30: Utviklingsøkologi

13.30 – 14.15: Nettverksteori

14.15 – 15.00: Arbeid med nøkkelbegrep til utviklingsøkologi og nettverksteori

Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold

imsen sosialisering definisjoner
Imsen: Sosialisering - definisjoner
 • ”Sosialisering omfatter både den målrettede eller tilsiktede og den ikke-målrettede eller utilsiktede påvirkning av individet.”
 • ”Sosialisering har både en ”påvirknings-side” og en ”mottaker-side””

(Fra Imsen, 2005:52,53)

Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold

b sosialisering definisjoner
Bø: Sosialisering - definisjoner
 • ”(…) den vekstprosess som fører til at individet gradvis vokser seg inn i fellesskap med andre og blir en del av dette. Prosessen skjer i et dynamisk samspill med de sosiale og kulturelle omgivelsene (…).”
 • ”Prosessen er livslang og starter fra første dag av (…).”
 • ”Det handler både om å bli inkludert og om å bli deltaker i fellesskapet.”

(Fra Bø, 2000:25)

Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold

fr nes sosialisering definisjoner
Frønes: Sosialisering - definisjoner
 • ”Med sosialisering menes den prosessen som former barn til både unike individer og medlemmer av et bestem samfunn og kultur. Sosialisering dreier seg om både samfunnsmessiggjøring og individuell danning.” Frønes (2007:25)
 • Sosialisering dreier seg både om
  • Internalisering: ”(…) at sosiale forhold gjøres til indre forhold.” (Frønes, 2007:38),(”At sosiale normer og verdier, tanke- og levemåter læres av samfunnsmedlemmer, slik at de oppfattes av dem som selvfølgelige og naturlige(…)”(ibid.:40)) og
  • Eksternalisering: ”At mennesker handler, tenker, skaper og selv influerer verden omkring seg med viten og vilje (…)” (Frønes, 2007:40)

Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold

sosialisering noen begrep
Sosialisering – noen begrep
 • Primær sosialisering: Først, gjennomgripende og total, – former hele mennesket
 • Sekundær sosialisering: Bygger på den primære og er en del-sosialisering til visse roller eller funksjoner.
 • Formelle sosialiseringsagenter: Personer eller institusjoner som av samfunnet er tildelt et formelt mandat for sosialisering/opplæring av barn og unge
 • Uformelle sosialiseringsagenter: Personer eller inst. som i praksis fungerer som agenter men som ikke er tildelt eller selv godtar et slikt mandat.

(Etter Haugstvedt 1979: 174ff.)

 • Arena: ”Møteplass”.
 • Setting: Samhandlingen på møteplassen.

Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold

forskyving av sosialiseringsansvaret etter haugstvedt 1979 179
Forskyving av sosialiseringsansvaret(Etter Haugstvedt 1979:179)

Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold

sosialiseringsprosessen erkjent tilsiktet fra martinussen 1984 338
Sosialiseringsprosessen – erkjent/tilsiktet Fra Martinussen 1984:338

Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold

om skolens sosialiserende effekt etter hoem 1978
Om skolens sosialiserende effektEtter Hoem (1978)
 • Forsterkende sosialisering
   • Det er et verdifellesskap mellom skole og hjem
   • Det er et interessefellesskap mellom skole og hjem

Resultat: Tidligere sosialisering forsterkes

 • De-sosialisering
   • Det er en verdikonflikt mellom skole og hjem
   • Det er et interessefellesskap mellom skole og hjem

Resultat: Tidligere sosialisering svekkes

Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold

om skolens sosialiserende effekt forts
Om skolens sosialiserende effekt (forts.)
 • Re-sosialisering
   • Det er en verdikonflikt mellom skole og hjem
   • Det er et interessefellesskap mellom skole og hjem
   • Det foregår samtidig en de-sosialisering

Resultat: Ny sosialisering foregår

 • Ikke-sosialisering
   • Det er en verdikonflikt mellom skole og hjem
   • Det er et interessekonflikt mellom skole og hjem

Resultat: Tidligere sosialisering forblir uforandret

Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold

n kkelbegrep til sosialiseringsteori 09 04 08
Nøkkelbegrep til sosialiseringsteori, 09.04.08

Det forventes at dere skal kunne gjøre faglig rede for og delta i diskusjoner om følgende begrep og fenomen fra forelesningsserien "Skolens utfordringer i et samfunn i endring":

 • Gjør rede for 3 ulike definisjoner på sosialisering og hva som skiller dem fra hverandre. Hvilken synes du er mest ”riktig” å forholde seg til? Begrunn.
 • Gjør rede for sentrale begrep innenfor sosialiseringsteori som primær og sekundær sosialisering, formelle og uformelle agenter, arena og setting, bevisst og ubevisst, erkjent og ikke erkjent. Er det forskjell på undervisning, oppdragelse og sosialisering. 
 • Utviklingen av ”sosialiseringsansvaret”. Drøft skolens oppgaver og roller.
 • Skolens sosialiserende effekt i følge Hoem. 

Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold

pedagogikk 08 04 08
Pedagogikk 08.04.08

- Utviklingsøkologi

- Nettverksteori

Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold

grunnantakelser i den systemteoretiske tiln rmingen
GRUNNANTAKELSER I DEN SYSTEMTEORETISKE TILNÆRMINGEN
 • Systemteori handler om helheter hvor alt henger sammen med alt.
 • Helheten er noe annet enn summen av delene.
 • Delene i et system påvirker og påvirkes gjensidig av hverandre og av strukturen som helhet.
 • Systemets prosesser er dynamiske med sirkulære årsakskjeder.
 • Menneskelig atferd oppfattes som helhetlige aktiviteter i meningsfylte, målrettede handlingskjeder.
 • Fenomenologien er avgjørende for menneskets handlinger.

Etter Bø (1993:23; 2000:15ff)

Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold

utviklings kologi bronfenbrenner i b 1989 35
Utviklingsøkologi Bronfenbrenner i Bø, 1989:35

”Utviklingsøkologi omfatter det vitenskapelige studiet | av den fremadskridende, gjensidige tilpasningen| mellom et aktivt, voksende menneske og de foranderlige egenskapene ved de umiddelbare nærmiljøer| som personen i sin utvikling lever i, slik |denne prosessen påvirkes av forhold mellom nærmiljøene| og av de utvidete sammenhenger som omgir nærmiljøene|.”

Stikkord:Samspill og ringvirkninger.

Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold

bronfenbrenners modell etter b 2000 158ff
Bronfenbrenners modell etter Bø (2000:158ff.)
 • Mikrosystemet:

De settinger og arenaer barn og unge ferdes i/på

 • Mesosystemet:

Bånd og samspill mellom ulike settinger og arenaer den unge ferdes i/på

 • Eksosystemet:

Andre miljøer som personen sjelden eller aldri besøker, men hvor det skjer ting av betydning for vedkommendes liv og utvikling

 • Makrosystemet:

Kulturelle og subkulturelle mønstre i samfunnet omkring: verdier, tradisjoner, politikk, etc.

Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold

bronfenbrenner betydningsfulle sosialiseringsfaktorer i et mikromilj b 2000 166ff
Bronfenbrenner: Betydningsfulle sosialiseringsfaktorer i et mikromiljø (Bø 2000:166ff)
 • Aktiviteter
  • alene
  • sammen med
  • ser på andre
 • Roller
  • utøver
  • observatør
 • Relasjoner
  • Observasjonsdyaden
  • samhandlingsdyaden
  • primærdyaden

Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold

bronfenbrenner viktige relasjonsdimensjoner
Bronfenbrenner: Viktige relasjonsdimensjoner
 • Grad av gjensidighet
 • Maktbalansen
 • Følelser

Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold

sosiale nettverk b 2000 178ff
Sosiale nettverk (Bø 2000:178ff)
 • Et sosialt nettverk er de sosiale ”bånd” eller ”forbindelseslinjer” mellom individer som kjenner hverandre og/eller har kontakt med hverandre.
 • ”Et sosialt nettverk består av uformelle relasjoner mellom mennesker som samhandler mer eller mindre regelmessig med hverandre.” (Finset, 1986)
 • Et sosialt nettverk er ”alle dem den unge kjenner og har kontakt med”. (Tiller, 1983)

Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold

nettverks strukturelle egenskaper
Nettverks strukturelle egenskaper
 • Grad av tetthet
  • I hvor stor grad deltakerne i forankringspersonens nettverk har kontakt seg i mellom uten at denne går gjennom f.
 • Grad av stabilitet
  • Varigheten av de forskjellige relasjonene innen nettverket og i hvilken grad det finner sted utskifting av personer i nettverket.

Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold

nettverks strukturelle egenskaper forts
Nettverks strukturelle egenskaper (forts.)
 • Grad av fibring (rollepleksitet)
  • Relasjoner basert på flere funksjoner/roller samtidig
 • Grad av variasjon (homogenitet/heterogenitet)
  • Nettverkets sammensetning med henblikk på nettverkspersonenes alder, kjønn, slektskap, naboskap, kulturbakgrunn, yrke, utdanning, interesser, ferdigheter etc.

Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold

nettverks strukturelle egenskaper forts1
Nettverks strukturelle egenskaper (forts.)
 • Grad av tilgjengelighet
  • Hvor lett det er ”å nå” en person i nettverket
   • fysisk
   • psykisk
   • sosialt
   • kulturelt
 • Grad av mobiliserbarhet
  • I hvor stor grad nettverket har potensial til å hjelpe eller støtte når det trengs

Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold

nettverks funksjonelle egenskaper
Nettverks funksjonelle egenskaper
 • Innhold
  • Hva og hvor mye man gjør sammen (innholdspleksitet)
 • Intimitet
  • Grad av nærhet og fortrolighet
 • Intensitet
  • Hvor mye man føler for personene i nettverket, pos. eller neg. I hvilken grad man er innstilt på å ta ansvar for den andre eller ikke, eller føler seg fri for ansvar.

Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold

nettverks funksjonelle egenskaper forts
Nettverks funksjonelle egenskaper (forts.)
 • Symmetri, balanse og retning
  • Likhet, jevnbyrdighet og fellesskap eller bruker A B?
 • Støtte
  • Potensiell støtte i nettverket. Nær knyttet til intensitet og symmetri.

Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold

andre egenskaper
Andre egenskaper
 • Brohoder
  • Sammenbindende lenker.
   • Få: Et splittet nettverk. Mange: Et helhetlig nettverk
 • Sterke og svake bånd
  • Sterke, ofte: tette, flerfibrete, nære, intime, intense
  • Svake, ofte: enfibrete, lite intime
 • Formelle – uformelle relasjoner
  • yrkesmessige/profesjonelle vs. private

Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold

n kkelbegrep til utviklings kologisk teori og nettverksteori 09 04 08
Nøkkelbegrep til utviklingsøkologisk teori og nettverksteori, 09.04.08

Det forventes at dere skal kunne gjøre faglig rede for og delta i diskusjoner om følgende begrep og fenomen fra forelesningsserien "Skolens utfordringer i et samfunn i endring":

 • Kjennetegn ved ”Systemteoretiske tilnærminger” til pedagogisk teori. 
 • Utviklingsøkologi som begrep (etter Bronfenbrenner).
 • Bronfenbrenners utviklingsøkologiske modell. Hva kan den bidra med for en lærer?
 • Betydningsfulle sosialiseringsfaktorer og relasjonsdimensjoner i følge Bronfenbrenner. Betydning for skolen?
 • Sosiale nettverks strukturelle, funksjonelle og andre egenskaper. Hvordan kan nettverkskunnskaper komme læreren til nytte?

Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold