strategjia dhe planifikimi i medias n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Strategjia dhe Planifikimi i Medias PowerPoint Presentation
Download Presentation
Strategjia dhe Planifikimi i Medias

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Strategjia dhe Planifikimi i Medias - PowerPoint PPT Presentation


  • 167 Views
  • Uploaded on

Strategjia dhe Planifikimi i Medias. 10. Shpenzimet Mediatike kapin shumen $1 Trillion. Mediat Tradicionale. Radio-stacionet te transmetimit te gjere 2. Transmetues te gjere(TV dhe cable) 100. Stacionet Televizive 3,510. Revista Konsumatore 5,340. Gazeta (ditore dhe javore) 8,100.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Strategjia dhe Planifikimi i Medias


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mediat tradicionale
Mediat Tradicionale

Radio-stacionet te transmetimit te gjere

2

Transmetues te gjere(TV dhe cable)

100

Stacionet Televizive

3,510

Revista Konsumatore

5,340

Gazeta (ditore dhe javore)

8,100

Radio stacionet

13,898

terminologjite mediale
Terminologjite Mediale

Planifikimi

Medial

Seria e vendimeveteinvolvuara per tapercjellmesazhindrejt audiences

Objektivat

Mediale

Qellimetqeduhettearrihenngaprogrametdhestrategjitemediale

Strategjia

Mediale

Vendimet se simundtearrihenobjektivatmediale

Media

Kategoritendryshmetesistemevetransmetuese, perfshiretransmetuesitdhemediat e shtypura

Transmetuesit

Medial

Radio, rrjeteteleviziveosetransmetueslokal

terminologjite mediale1
Terminologjite Mediale

Mediat

E shtypura

Publikimetsi: gazetat, magazinat, mesazhetdirekte, tejashtme, etj

Hapsirat

reklamuese

Levizjetspecifike, brendanjekategorietemediumit

Rreze

veprimi

Numri I anetarevetendryshemte audiences qejaneekspozuartepaktennje here ne njeperiudhetecaktuar

Perhapja

(mbulimi)

Audiencapotencialeqendoshta ka pranuarmesazhingjatelevizjes

Frekuenca

Numri I heraveqepranuesit e mesazheve u janekspozuarhapsiravepromovuesebrendanjeperiudhekohore

zhvillimi i planit medial
Zhvillimi I Planit Medial

Planifikimi I strategjise se marketingut

Planifikimiistrategjisekreative

Vendosja e objektivavMediale

Percaktimi I strategjisemediale

Seleksionimi I klasavetegjeramediale

Seleksionimi I klasavemediale

Vendimet e

Perdorura

Ne Media

— shtypura

Vendimet e

Perdorura

Ne Media

— tetjera

Vendimet e

Perdorura

Ne Media

— transmetuara

Analiza e

Situates

veshtersite ne planifikimin medial
Veshtersite ne Planifikimin Medial

Problemi I Matjes

Mungesa e Informacioneve

Presioni I Kohes

Termetepaqendrueshme

Problemet ne Planifikimin Medial

zhvillimi i planit medial1
Zhvillimi I Planit Medial

Analiza e Tregut

Vendosja e ObjektivaveMediale

Zhvillimi I StrategjiseMediale

Implementimi I StrategjiseMediale

Vleresimi I Performances

analiza e tregut potencial
Analiza e Tregut Potencial

Numri I Index-it

Perqindja e shfrytezuesve ne segmentin demografik

X 100

Index =

Perqindja e popullates ne te njejtin segment

analiza e markes dhe kategorise
Analiza e Markes dhe Kategorise

Përqindja e totalit të shitjeve te markës në tregun e SHBA-s 

BDI =

X 100

Përqindja e popullatës së përgjithshme të SHBA-ve në treg 

Indexi I zhvillimit te markes

analiza e kategorise dhe markes
Analiza e Kategorise dhe Markes

Category Development Index

Indeksi I zhvillimit te kategorise

Përqindja e kategorisë së produktit në tregun e shitjeve të përgjithshme

CDI =

X 100

Përqindja e popullsisë së përgjithshme të SHBA në treg

analiza e kategorise dhe markes1
Analiza e Kategorise dhe Markes

BDI e larte

BDI e ulet

Pjesmarrje e madhe ne treg

Potencial I mire I tregut

Pjesmarrje e ulet ne treg

Potencial I mire I tregut

CDI e larte

Pjesmarrje e madhe ne treg

Vezhgimi I renieveteshitjeve

Pjesmarrje e ulet ne treg

Potencial I varfur I tregut

CDI e ulet

analiza e kategorise dhe markes2
Analiza e Kategorise dhe Markes

BDI e larte

BDI e ulet

Treguzakonishtparaqetpotencialte mire teshitjes per tedyja, markendhepproduktin

Kategoria e produktitpotregonpotencialtelartepormarkanukeshte duke kryerpunen mire; arsyetduhettepercaktohen.

CDI e larte

Kategorianukeshte duke shitur mire pormarkapo; mundtejetetreg I mire per tereklamuarporduhettemonitorohet per renieteshitjeve.

Te dyja, edhekategoria e produktitedhemarkajanejotemira; nukeshte vend I preferuar per tereklamuar.

CDI e ulet

mbulimi i audiences cak
Mbulimi I Audiences CAK

Popullata tejkalon tregun CAK

Tregu Cak

Mbulimi Mediatik

Mbiekspozimi mediatik

Mbulimi i

Plote

I tregut

Target

Market

Proportion

Mbulimi i

Pjesshem

I tregut

Mbulimi

Tejkalon

tregun

3 metodat e planifikimit
3 metodat e planifikimit

Vazhdimesi

Fluturimi

Pulsimi

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

perhapja mbulimi dhe frekuenca
Perhapja(mbulimi) dhe Frekuenca

A. Mbulimi I nje programi

B. Mbulimi I dy programev

C. Mbulimi I dyfishuar

D. Mbulimi I pa-dyfishuar

faktoret e marketingut qe percaktojne frekuencen
Faktoret e Marketingut qe percaktojne Frekuencen

Besimii

Markes

Ndarja e

Markes

Cikli

Jetesore

Historia e

Markes

Ndarja e

zerit

Ciklii

blerjes

Grupi

CAK

Faktoret e

Marketingut

faktoret e mesazhit qe percaktojne frekuencen
Faktoret e Mesazhit qe percaktojne Frekuencen

Kompleksiteti I Mesazhit

Veqantite e Mesazhit

Te reja Vs. kampanjave ne vazhdimsi

Imazhi Vs. shitjet e produktit

Varijimet e Mesazhit(ndryshimet)

Konsumimi

Numri I reklamimeve

FaktoretkreativapoteMesazhit

faktoret medial qe percaktojne frekuencen
Faktoret Medial qe percaktojne Frekuencen

Rremuja

Planifikimi

Ekspozimi I perseritur

Vemendja

Mjedisi editorial

Numri I mediaveteperdorura

Faktoret Medial

fleksibiliteti ne strategjite e planifikimit medial
Fleksibiliteti ne Strategjite e planifikimit Medial

Mundesite e tregut

Rreziqet e tregut

Ndryshimet ne media ose ne hapsirat e tyrepromovuese

Disponueshmeria e mediav

Fleksibiliteti

percaktimi i kosotv relative te mediave te shtypura
Percaktimi I Kosotv relative te Mediave te shtypura

Kosot per 1.000(CPM)

Kosot e hapsires reklamuese

(kosto absolute)

CPM =

X 1,000

Tirazhi

percaktimi i kostov relative te mediav te transmetueshme
Percaktimi I kostov relative te Mediav te transmetueshme

Kosot per piken e vleresimit(CPRP)

Kosto e kohes reklamuese

CPRP =

Shkalla e vleresimit te programit

zhvillimi dhe percjellja
Zhvillimi dhe Percjellja
  • Sa arrijne keto strategji te
  • permbushin objektivat e medias?
  • Sa mund te ndikoj nje plan mediatik ne
  • permbushjen e objketivav te pergjithshme
  • te marketingut dhe komunikimit?
  • Perdore perseri, ose analizo te metat
televizioni avant dhe disavant
Televizioni Avant. dhe Disavant.

Avantazhet

Disavantazhet

Mbulim I mases

Selektim I dobet

Jete e shkurter e mesazhit

Perhapje e gjere

Kosot absolute e larte

shikim, degjim, levizje

Kosto e produksionit e larte

Prestigj I lart

Rremuje

Kosto e ulet per ekspozim

Terheqvemendjen

Imazhtefavorizuar

radio avant dhe disavant
Radio Avant. dhe Disavant.

Avantazhet

Mbulimlokal

Kosot e ulet

Disavantazhet

Frekuence e larte

VetemZë

Fleksibile

Crregulluar

Kosto e ulet e produksionit

Terheqje e ulet e vemendjes

Segmentim I mire I audiences

Mesazheterrufeshme

revista avant dhe disavant
Revista Avant. dhe Disavant.

Avantazhet

Disavantazhet

Potencialsegmentimi

Jetgjatesi e madhe per reklamat

Vetemvizuele

Riprodhimkualitativ

Mungesfleksibiliteti

Permbajtjetelarte informative

Jetegjatesia

Lexuesteshumfishte

gazeta avant dhe disavant
Gazeta Avant. dhe Disavant.

Avantazhet

Mbulueshmeri e madhe

Kosto e lire

Disavantazhet

Kohe e shkurterreklamimi

Jeteteshkurter

Reklamamundtevendoset ne pozitatendryshme

Rremuje

Ne Kohe(vendosja e reklames)

Terheqje e ulet e vemendjes

Lexuesikontrollonekspozimin

Kualitettedobetteriprodhimit

Mundteperdoret per botimin e kuponav

Ekspozimilexuesve ne menyreteselektuar

outdoor te jashtme avant dhe disavant
Outdoor(te jashtme) Avant. dhe Disavant.

Avantazhet

Disavantazhet

LokacionSpecifik

Kohe e shkurter e ekspozimit

Reklamateshkurtera

Perseritje e larte

Imazhtedobet

E lehte per tuverejtur

Kufizimelokale

mesazhet direkte avant dhe disavant
Mesazhet direkte Avant. dhe Disavant.

Avantazhet

Disavantazhet

Seleksionim I gjere

Kosto e larte per kontakt

Imazhtedobet (junk mail)

Lexuesitkontrollojneekspozimin

Rremuje

Permbajtjetegjere informative

Mundesiteperseritjes se ekspozimit

internet avant dhe disavant
Internet Avant. dhe Disavant.

Avantazhet

Disavantazhet

perdoruesizgjedhinformatatmbiproduktin

Aftesitekufizuarakrijuese

Perdoruesipercaktonperfshirjendheterheqjen

Limitetteknologjike

Lidhjeinteraktive

Disateknikatematjes

Mundesiteshitjesdirekte

Perhapje e kufizuar

Platformefleksibile per mesazh

faleminderit
Faleminderit

Prezantuan:

Artan Krasniqi

Besart Krasniqi

Ardita Havolli