V ýsledky ankety - PowerPoint PPT Presentation

abdul-nash
v sledky ankety n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
V ýsledky ankety PowerPoint Presentation
Download Presentation
V ýsledky ankety

play fullscreen
1 / 37
Download Presentation
V ýsledky ankety
106 Views
Download Presentation

V ýsledky ankety

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Výsledky ankety

 2. Úvod: • Cíl ankety: zmapovat postoje a názory návštěvníků letošního ročníků Letní filmové školy v Uherském Hradišti • Cílová skupina: návštěvníci 38. LFŠ (skupina účastníci 2012) • Metodologie: online dotazník za pomoci použití online platformy docs.google.com • Termín ankety: 6.– 16. srpna 2012 • Počet respondentů:912(téměř třetina oslovených) • Vzhledem k vysokému počtu respondentů lze považovat výsledky ankety za reprezentativní průzkum. • Uživatelé mohli vybrat u některých otázek více variant, proto výsledné procento může vzrůst na více než 100 %.

 3. 1. Respondenti • Jaké je rozložení pohlaví respondentů? • Jaký je jejich věkový průměr? • Jaký je jejich aktuální životní status? • Ve kterém kraji mají respondenti trvalé bydliště? • Jak dlouho již LFŠ navštěvují?

 4. a. Pohlaví

 5. b. Věk

 6. c. Životní status • Více než polovina respondentů spadá do skupiny student VŠ a pracující. • Další početnou skupinou jsou studenti středních škol, kteří tvoří 8 % respondentů.

 7. d. Bydliště

 8. e. Věrnost

 9. Respondenti: cílová skupina • Cílovou skupinou LFŠ jsou studenti VŠa pracující ve věku 21–25 let s trvalým bydlištěm převážně v Praze, kteří navštěvují festival 2–5 let. • Za další cílové skupiny lze považovat osobyve věku 15–20 let (20 %) a 26–30 let (18 %), studenty SŠ s trvalým bydlištěm v Jihomoravském a Zlínském kraji.

 10. 2. Komunikační kanály • Jak se návštěvníci o LFŠ dozvěděli? • Z jakých zdrojů čerpali informace o děnína festivalu? • Kterou sekci na webových stránkách festivalu vyhledávali? • Co jim na webových stránkách chybí? • Četli během festivalu Filmové listy, jak je hodnotí a co by na jejich podobě změnili? • Jak se staví k zasílání newsletterů každý den?

 11. a. Jak se návštěvníci o LFŠ dozvěděli?

 12. b. Zdroj aktuálních informací o dění na LFŠ

 13. c. Kterou sekci návštěvníci na webu LFŠ vyhledávali?

 14. d. Asociace českých filmových klubů Zaznamenali návštěvníci výstupy spojené s AČFK? Konkrétní výstupy:

 15. e. Filmové listy Četli návštěvníci Filmové listy?

 16. e. Filmové listy: hodnocení úrovně jednotlivých složek Pozn. : Hodnoceno jako ve škole (1 – nejlepší, 5 – nejhorší)

 17. f. Zasílání newsletterů Uvítali by návštěvníci každodenní zasílání newsletterů?

 18. Komunikační kanály: shrnutí • Celých 65 % respondentů odpovědělo, že přijelo na LFŠ na základě doporučení známých. 30 % se rekrutuje ze skupiny stálých návštěvníků, zbylé procento se pak o LFŠ dozvědělo z webu LFŠ či díky reklamě, tj. plakátům či letáčkům. • Návštěvníci čerpají informace o aktuálním dění na festivalu především z Filmových listů (83 %), z programové brožury (72 %), z webu (51 %) a z katalogu (48 %). • Na webu LFŠ nejvíce vyhledávají denní program (67 %), dále pak aktuality a info o hostech (cca 30 %). Celých 22 % návštěvníků web LFŠ vůbec nenavštívilo. • Tiskové výstupy spojené s AČFK zaznamenalo 60 % respondentů, a to konkrétně ty spojené s Projektem 100, činností filmových klubů a s filmy Musíme si promluvit o Kevinovi a Stud.

 19. Komunikační kanály: shrnutí • Festivalový deník Filmové listy četlo 94 % respondentů. • Filmové listy hodnotí velmi pozitivně. Strukturu, rozsah i grafiku respondenti hodnotí číslem 1 či 2. Pouze kritérium náročnost textů nejvíce hodnotili číslem 3, tedy jako průměr. Vzhledem k cílové skupině návštěvníků by texty ve Filmových listech mohly být náročnější. • Každodenní zasílání newsletterů není pro 59 % respondentů důležité. Uvítalo by to pouze 23%.

 20. 3. Prostor, termín a kapacity • Jaký termín LFŠ návštěvníci preferují? • Jaká kritéria hrají roli při výběru projekcí? • Co návštěvníci dělají v případě, že je kapacitav sále na vybrané projekci zaplněna? • Co je nejvíce na LFŠ zaujalo? • Který ze sálů preferují? • Jak návštěvníci hodnotí EspaceDorleans?

 21. a. Termín LFŠ

 22. b. Kritéria výběru filmové projekce

 23. c. Kapacita Co dělali návštěvníci v případě, že se z kapacitních důvodů nedostali na vybranou projekci?

 24. d. Preference místa projekce

 25. e. EspaceDorleans Pozn. : Hodnoceno jako ve škole (1 – nejlepší, 5 – nejhorší)

 26. f. Co návštěvníky na LFŠ nejvíce zaujalo?

 27. Termín, prostor a kapacita: shrnutí • 32 % respondentů odpovědělo, že jim termín vyhovoval, cca 23 % by preferovalo termín pátek – neděle, tj. 10 dní a pro stejné procento není termín vůbec důležitý. • Respondenti si vybírají projekci dle konkrétního filmu (93 %), dále pak podle času projekce (55 %), dle doporučení kamaráda, přítomnosti hosta a prostoru, kde je film promítán. • Na LFŠ respondenty nejvíce zaujaly filmové projekce (90 %), dále pak setkávání se s účastníky i hosty (50 %) a atmosféra na festivalu (64 %).

 28. Termín, prostor a kapacita: shrnutí • V případě vyčerpání kapacity sálu respondenti navštívili jinou projekci či šli do stanu, restaurace a kavárny. • EspaceDorelans získal pozitivní hodnocení. Negativně hodnotili respondenti hlučnost, pohodlí sedaček a teplotu v sále. • Preferovaným sálem je Kino Hvězda (97 %), Klub kultury (45 %) a EspaceDorleans (27 %).

 29. 4. Dramaturgie a odborný program • Považují návštěvníci počet filmů na LFŠza dostatečný? • Který z promítacích sálů preferují? • Které části odborného programu navštěvovali? • Vadilo jim, že není odborný program překládándo angličtiny? • Považují odborný program za dostatečný a jak byli s jeho úrovní spokojeni? • Které sekce v programu se jim nejvíce líbily? • Jak hodnotí letošní ročník LFŠ?

 30. a. Dramaturgie Považují návštěvníci počet filmů na LFŠ za dostatečný?

 31. b. Odborný program Návštěvnost odborného programu: Odborný program v angličtině: Vadilo návštěvníkům, že některé části odborného programu nebyly překládány do češtiny?

 32. b. Odborný program Odborný program považuji za: Úroveň odborného programu :

 33. c. Hodnocení programových sekcí

 34. d. Hodnocení letošního ročníku festivalu

 35. Dramaturgie a odborný program: shrnutí • Počet filmů považují respondenti ze 74 % jako dostačují. • 45 % respondentů nenavštěvovalo odborný program. • Respondenti, kteří odborný program navštěvovali, pak preferovali přednáškya besedy. • Fakt, že odborný program není překládán do českého jazyka nevadí 34 % respondentů, kteří alespoň jeden takový program navštívili.

 36. Dramaturgie a odborný program: shrnutí • Z ankety vyplývá, že nejoblíbenější programovou sekcí byly sekce Film a živá hudba, David Lean, István Szábó a Maďarsko. • Celkově hodnotí letošní ročník LFŠ respondenti velmi kladně. Všechny složky festivalu byly nejvíce hodnoceny známkou 1 či 2. Jako nedostatky jsou označovány promítací sály (kapacita), kvalita titulků a překladů a technické zajištění projekcí.

 37. Děkuji za pozornost. Dotazníkové šetření, vyhodnocení výsledků a prezentaci zpracovala: Mgr. Alice Bittnerová