1 / 17

Internet nədir

Internetin yaranma tarixi, anlayışı və bir çox özəllikləri.

Subhan
Download Presentation

Internet nədir

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. İnternet Nədir?

 2. İNTERNET • İnternet, bir neçə kompüterler sisteminin bir birinə bağlı olduğu, dünya səviyyəsində yayımlanan və daimi olaraq inkişaf edən əlaqə şəbəkəsidir. • Bu gün İnternet demək olar ki, dünyanın bütün ölkələrini əhatə edir və onun istifadəçilərinin sayı getdikcə artır. artır.

 3. Yaranma tarixi • Bu struktur 1969-cu ildə Amerika Birləşmiş Ştatları Təhlükəsizlik nazirliyi tərəfindən işlənmiş ARPAnet layihəsi çərçivəsində qurulmuş və on minlərlə dünya proqramçılarının kollektiv şüuru ilə getdikcə inkişaf etdirilmiş və mükəmməlləşdirilmişdir.

 4. STRUKTURU • İki və ya bir neçə kompüter verilənlər mübadiləsi məqsədi • ilə bir birinə qoşulduqda kompüter şəbəkəsi yaranır. • Lokal şəbəkə və ya LAN (Local Area Network) • Qlobal şəbəkə və ya WAN (Wide Area Network) • Bir təşkilatın kompüterlərini birləşdirən şəbəkəyə Lokal şəbəkə və ya LAN (Local Area Network) deyilir. • Lokal şəbəkələri və fərdi istifadəçiləri birləşdirən şəbəkə Qlobal şəbəkə və ya WAN (Wide Area Network) adlanır.

 5. İnternetə qoşulmaq üçün Bizə nə lazımdır? Kompüter Modem Telefon xətti Provayder Provayder- Sizin İnternetə qoşulmanızı, məktubların göndərilməsini, alınıb və qorunub saxla- nılmasını təmin edən təşkilat, qurumdur.

 6. QOŞULMA YOLLARI Dial Up 56.6 ADSL Wi Fi Wi Max

 7. Web – brauzer Sizin kompüterdə işləyən və İnternet-səhifələrin axtarışına və baxılmasına imkan yaradan bir proqramdır. Internet Explorer Mozilla Google Chrome Opera Safari

 8. Link http://.www.musabiqe.edu.az/ Domen .az .com www.tqdk.gov.az .ru .info www. edu.gov.az .uk .org www.mekteb.edu.az .tr .int Web - Ünvan • www – Dünya hörümçək toru

 9. İnternetin imkanları www-World Wide Web E-mail Networking Instant Messenging

 10. E-mail (elektron poçt) www.amail.az www.box.az www.yumroo.az www.rambler.ru www.yandex.ru www.yahoo.com

 11. Axtarış Serverləri İnternetdə lazımi məlumatın axtarışı, axtarış sistemlərinin köməyi ilə aparılır. Ən çox istifadə olunan axtarış sistemləri • www.yumroo.az • www.google.az • www.rambler.ru • www.yahoo.com • www.yandex.ru

 12. Sosial Şəbəkələr Sosial şəbəkə - internetdə eyni maraqlı insanların qruplaşdığı məkandır. Sosial Şəbəkənin növləri: Xəbərlər Qrupu: müxtəlif mövzular üzrə müzakirələrin aparıldığı yerdir. Danışıq Otaqları: elə bir saytdır ki, burada istifadəçilər yazılı şəkildə danışıqlar aparırlar.

 13. Sosial Şəbəkə(Networking) www.yalli.az www.facebook.com www.vkontakte.ru www.hi5.com www.tagged.com

 14. Ani informasiya mübadiləsi Yahoo Agent Skype MSN

 15. Lazımlı Saytlar • www.president.az • www.wikipedia.org • www.youtube.com • www.edu.gov.az • www.day.az

 16. Suallar Elə saytlar tanıyırsınızmı ki, həmin saytlarda biz internetin həm e-mail, həm də axtarış imkanlarından istifadə edək? www.yumroo.az , www.yahoo.com , www.yandex.ru Xarici bir ölkədən hər hansı bir kitabı mən öz ünvanıma gətirmək istəyirəmsə, internetin hansı imkanından istifadə edirəm? E-trade (www.ebay.com , www.amazon.com )

 17. İnternet haqqında bu qədər!

More Related