Proiect didactic - PowerPoint PPT Presentation

Mercy
slide1 l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Proiect didactic PowerPoint Presentation
Download Presentation
Proiect didactic

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation
Proiect didactic
710 Views
Download Presentation

Proiect didactic

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Proiect didactic Realizator: Balosache Aurelia Profesor coordonator: Cristea Boboila Universitatea din Craiova Sectia: Matematica-Informatica Anul IV

 2. Data:30.10.2007 Unitatea de învǎţǎmânt: Şcoala Nr.34,Eugeniu Carada, CraiovaClasa: a VI-a AObiectul: Matematica – GeometrieStudent: Balosache Aurelia Unitatea de invatare: Proprietati ale triunghiurilorTema lectiei: Proprietatile triunghiului isoscelTipul lectiei: Lectie de consolidare de priceperi si deprinderi

 3. Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor, a terminologiei şi a procedurilor de calcul specifice matematicii; 2. Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme; Obiective cadru 3. Dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizândlimbajul matematic; 4. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematiciiîn contexte variate.

 4. Obiective de referinţă: 2.Să măsoare lungimi şi unghiuri şi să estimeze perimetre, distanţe, arii ale unor figuri geometrice. 3.Să analizeze veridicitatea unor rezultate obţinute prin măsurare sau prin calcul. 1.Să recunoască şi să utilizeze proprietăţi simple ale figurilor geometrice.

 5. Obiective de referinta: 4.Să prezinte într-o manieră clară, concretă şi concisă, oral sau înscris,succesiunea operaţiilor din rezolvarea unei probleme folosind terminologia şinotaţiile adecvate. 6.Să-şi formeze obişnuinţa de a transpune în limbaj matematic anumite fenomene sau relaţii din viaţa cotidiană. 5.Să diferenţieze informaţiile dintr-un enunţ matematic dupa natura lor.

 6. Obiective operationale: a) cognitive: - sa defineasca triunghiul isoscel, mediana, bisectoarea,inaltimea si mediatoarea unui triunghi; - sa aplice proprietatile triunghiului isoscel in calcularea masurilor unghiurilor unui triunghi ;

 7. -sa aplice proprietatile triunghiului isoscel , congruenta triunghiurilor si teoreme de paralelism in rezolvarea problemelor din fisa de lucru ; -sa construiasca un triunghi isoscel ; • b) afective: • - sa fie atenti; - sa participe activ la lectie; - sa-si dezvolte interesul pentru studiul • matematicii

 8. c) psiho-motrice: - sa construiasca, utilizand corect rigla si compasul, un triunghi isoscel; - sa construiasca, utilizand corect echerul, o perpendiculara pe o dreapta

 9. Strategii didactice ♦Metode si procedee: observatia, exercitiul, explicatia, problematizarea, conversatia euristica ♦Mijloace si materiale didactice: manualul, culegerea, fise de lucru, instrumente geometrice, creta, tabla ♦Forme de organizare: frontala dirijata si semidirijata, individuala

 10. Desfasurarea lectiei

 11. A 70° B C m(ABC)=70°=m(ACB) rezulta ca m(BAC)=180°-140°=40°

 12. A E F 90° B M C D

 13. A 40° E C D

 14. Fisa de lucru • Fie ΔABC isoscel, de baza [BC]. Stiind ca m(ABC)=70°, • calculati m(ACB) si m(BAC). • 2) Fie ΔACE isoscel, de baza [CE]. Daca [AD] este mediana, D apartine • lui (CE) si m(DAE)= 40°, aflati m(ACE). • 3) In triunghiul ABC isoscel, [AB]=[AC] si m(A)<90 °, se duc mediana • [AM] si inaltimea [BE]. Perpendiculara in B pe AB intersecteaza pe • AM in D. Sa se arate ca: • a)[BD]≡[CD]; • b) CDllBE; • c)Triunghiul BDF este isoscel, F fiind intersectia dreptelor • AM si BE.