Avrupa b rl n de evre pol t kasi
Download
1 / 26

AVRUPA BIRLIGIN DE EVRE POLITIKASI - PowerPoint PPT Presentation


 • 204 Views
 • Uploaded on

AVRUPA BİRLİĞİN’DE ÇEVRE POLİTİKASI . AB Çevre Politikasının Oluşumu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'AVRUPA BIRLIGIN DE EVRE POLITIKASI' - Mercy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Avrupa b rl n de evre pol t kasi

AVRUPA BİRLİĞİN’DE ÇEVRE POLİTİKASI


Ab evre politikas n n olu umu
AB Çevre Politikasının Oluşumu

 • Avrupa Birliği’nin Çevre Politikası, AT Antlaşması’nın birçok maddesinde yer almaktadır. Bunların arasında iki tanesi önemlidir.(2. ve 174. Madde). AT Antlaşması sadece temel hükümleri belirlemektedir. Hukuki çerçeve, yönetmelikler ve yönergeler aracılığıyla geliştirilmektedir. Çevresel eylemler, çevre hakkındaki çok sayıda “Eylem Programı” yoluyla geliştirilmiştir.

 • 2. Madde: Ortak eylemlerin ve politikaların yürürlüğe konulması yoluyla, Avrupa Topluluğu’na, diğer görevlerinin yanı sıra, çevre kalitesinin yükseltilmesi ve yüksek düzeyde korunmasını sağlamak görevini yüklemektedir.

 • 174. Madde:Topluluk’un yasama kapasitesini ve Topluluk Çevre Politikası’nı yönetmede temel ilkeleri belirlemektedir.


1987 Tek Avrupa Senedi ile AT’nin temel yasalarına çevre konusunun doğrudan girişi olmuştur.

Tek Avrupa Senedi, Roma Antlaşması’nın 130. Maddesinde değişiklik yaparak “ kirleten öder” ilkesi ortaya çıkmış fakat sürdürülebilirlik ilkesinden söz edilmemiştir.

1992 Maastcriht Antlaşması ile çevre alanına politika statüsü verilmiş ve AB hukukunda “sürdürülebilir kalkınma” kavramı resmen oluşturulmuştur.

1997 Amsterdam Antlaşması ile sürdürülebilir kalkınma kavramı AB’nin ana hedeflerinden birisi haline getirilmiştir.


Evre eylem program
Çevre Eylem Programı

 • 22 Kasım 1973 yılında Konsey ve üye ülke temsilcileri kabul ederek Topluluk bildirgesi haline geldi.

 • 1973 yılında 1. Çevre eylem programı

 • 1977 yılında 2. Çevre eylem programı

 • 1983 yılında 3. Çevre eylem programı

 • 1987 yılında 4. Çevre eylem programı

 • 1993 yılında 5. Çevre eylem programı

 • 2002 yılında 6. Çevre eylem programı

  Dört Çevre Eylem Programının temelinde: kirliliğin önlenmesi

  5. Çevre Eylem Programı temelinde: Sürdürebilir kalkınma ve sorumluluğun paylaşılması.


6.Çevre Eylem programının Temelinde: AB’nin önümüzdeki 10 yıl içindeki çevre hedefi ortaya konmuştur. “Çevre 2010 :Geleceğimiz, Tercihimiz” başlıklı programın öncelikli hedefleri şunlardır:

 • İklim Değişikliği

 • Doğa ve Biyolojik Çeşitlilik

 • Çevre ve Sağlık

 • Doğal Kaynaklar ve Atıklar


 • İklim Değişikliği: 19.yüzyıldan bu yana Dünya yüzey sıcaklığı ortalama 0.3-0.6 C° derece artmıstır.Fosil( kömür,doğal gaz ve petrol) yakıt kullanımı ve ağaçların yok edilmesinden dolayı oluşan sera gazalarının (CO2 ,CH4 , O3 ...) küresel ısınmaya yol açması, AB üye devletlerin 2008-2012 yılları arasında sera gaz emisyonunu % 8 oranında azaltması programına gidilmiştir.

 • Doğa ve Biyolojik Çeşitilik: Farklı canlı türlerinin korunması ve endüstriyel kazaların önlenmesi.

 • Çevre ve Sağlık: AB hava, su, gürültü kirliliğin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek.

 • Doğal Kaynaklar ve Atıklar: Kaynakların doğru kullanıl ması ve atıkların doğru şekilde ayrılmasıyla geri dönüşüm sağlanarak çöp sorununu çözmek.


AB Çevre Politikası’nın Hedefleri

 • Çevrenin korunması,kollanması ve kalitenin yükseltilmesi

 • Doğal kaynakların ve doğanın ekolojik dengeye zarar vermeyecek şekilde işletilmesi

 • Toprak kullanımında Çevre Etki Değerlendirmesi’nin (ÇED) dikkate alınması

 • İnsan sağlığının korunması

 • Çevre problemlerine ortak çözümlerin aranması


AB Çevre Politikası’nın İlkeleri

 • Kirleten öder ilkesi ( topluluğun temel hedefidir)

 • Bütünleyicilik ilkesi (çevrenin korunmasında topluluğun diğer politikalar içine entegre edilmesi)

 • Kaynakta önleme ilkesi (atığın üretildiği yerin yakınında bertaraf edilmesi)

 • Önleme ilkesi( zararın ortaya çıkmasından önce gerekli önlemlerin alınması)

 • Tedbirli olma ilkesi (Çevre açısından olumsuz sonuç oluşturacak belli bir fiilin bilimsel kanıtı beklemeden önlem alınması)


AB Çevre Politikası’nda Temel Uygulama Alanları

 • Hava Kalitesi

 • Gürültü Kirliliği Yönetimi

 • Su Kalitesi

 • Atık Yönetimi

 • Endüstriyel Kirliliğin Kontrolü ve Risk Yönetimi

 • Kimyasallar ve Doğanın Korunumu

 • İklim Değişikliği

 • Nükleer Güvenlik ve Radyasyondan Korunma

 • Yatay Mevzuat


Hava Kalitesi

AB mevzuatı:

 • Hava kalitesi çerçeve düzenlemesi (karbon monoksit, sülfür dioksit gibi kirleticiler için Direktiflerle)

 • Yüzey atmosferik ozon

 • Stratosferik ozon

 • Petrol depolama ve dağıtımından kaynaklanan emisyonlar

 • Sıvı yakıtların kükürt içeriği

 • Trafik dışı hareketli araçlardan çıkan emisyonlar

 • Atık yakma tesisleri

 • Sanayi ve büyük yakıt yakma tesisleri

 • Sera gazı emisyonları

 • Zararlı kimyasalların üretim ve kontrolü


Gürültü Kirliliği Yönetimi

 • Büyük yerleşim merkezlerinde görülen gürültü bir çevre problemi olup insan sağlığını ciddi boyutta etkilemektedir.

 • Gürültü emisyonlarının çoğu ulaşımdan kaynaklanmaktadır.Araç sayısının artmasıyla gürültü sorunuda büyümektedir.

 • Uçak işletmesi,

 • Ev Eşyaları,

 • Motorlu Araçlarda Egzos Sistemleri,

 • Motorsikletler,

 • Açık Havada Çalışan Aletler için Gürültü Emisyonları


Su Kalitesi

 • 2010’nun sonuna kadar yerüstü sularının ve kıyıların organik kirlilikten temizlenmesi AB’nin ilk hedefleri arasında.

 • Kentsel atık su arıtıma direktifi(yerel yönetimler ve sanayi atık su arıtma alanında yatırımlar yapmaları)

 • Su kalitesinin korunmasında belli kirleticilerin kontrolü(nitrat gibi, 1991 nitrat direktifi )


Atık Yönetimi

AB sınırları içinde yılda 2 milyar ton atık ortaya çıkması (40 milyondan fazla

olan atığın zararlı atık sınıfında olması)

AB atık mevzuatı:

 • Atık yönetimi

 • Zararlı atıkların yakılması

 • PCB/PCT bertarafı( Poliklorlu bifenil / Poliklorlu terfenil)

 • Tehlikeli atıklar

 • Sanayi atıkları

 • Evsel atıkların yakılması

 • Kanalizasyon ve atık su çamurları

 • Pillerin ve akülerin bertarafı

 • Ambalaj ve ambalaj atıkları

 • Atıkların sevkıyatı

 • Atıkların düzenli depolanması


Atık Yönetimine İlişkin AB mevzuatındaki prensipler

Şunlardır:

 • Üretim Sorumluluğu: Kirleten öder ilkesinin uygulanması

 • Topluluk ve üye ülke düzeyinde kendine yeterlilik: Atık kullanım tesisatı kurulması

 • Yakınlık: Atığın üretilen yere yakın alanda yok edilmesi

 • Atık Yönetim Hiyerarşisi: Atığın önlenmesi ve azaltılması,çevreye verdiği zararın en aza indirgenmesi, dönüşümle atığın yeniden kullanılması


Endüstriyel Kirliliğin Kontrolü ve Risk Yönetimi

Başlıca Direktifler ve Tüzükler Şunlardır:

 • Endüstriyel emisyonların kontrolü

 • Önemli kazaların sebep olduğu zararların kontrolü

 • Çevresel muhasebe ile eko-etiketlenmesi


Kimyasallar ve Biyodeğişiklilik

Kimyasallar konusunda topluluğun 2 hedefi şöyledir:

 • Topluluk içinde kimyasal maddelerin serbest dolaşımını kolaylaştırmak, insan ve hayvan sağlığının korunmasının yanında çevrenin korunması

  Doğanın Korunumu:

 • Hayvanların deney ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanımına karşı korunması

 • Nesli tehlikede olan türlerin korunması yönetmeliği

 • Habitat direktifi


İklim Değişikliği

İklim değişikliği AB’nin önem verdiği konulardan biridir

 • 1997 yılında BM üye olan devletler tarafından imzalanan Kyoto Protokolü AB tarafından da imzalanmıştır

 • AB üye devletlerin 2008-2012 yılları arasında sera gaz emisyonunu % 8 oranında azaltması kararlaştırılmıştır

 • Enerji kullanımının iklim değişikliği üzerindeki etkisini azaltmak için Programlar oluşturmuştur

 • SAVE :Enerji verimliliğini sağlamak

 • ALTENER :Yenilenebilir enerjinin gelişimi( rüzgar ,güneş,...)

 • JOULE-Thermie :Temiz ve verimli enerji sistemlerinin sağlanması


Nükleer Güvenlik ve Radyasyondan Korunma

 • Nükleer Enerji

 • Radyasyondan Korunma (Medikal maruziyet)

 • Toplumun Bilgilendirilmesi (Radyolojik Acil Durum)

 • Açıkta Çalışanların Radyasyondan Korunması

 • Radyoaktif Atıkların Sevkiyatı

 • Temel Güvenlik Standardları

 • Radyoaktif Maddelerin Sevkiyatı


Yatay Mevzuat

Yatay mevzuat: Diğer çevre sektörlerini de ilgilendirir. Yasal

ilerleme, karar alma ve uygulamayı güçlendirmek için metodlar ve

mekanizmalar geliştirir.

 • ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi )

 • SÇD (Stratejik Çevresel Değerlendirme)

 • Çevresel bilgiye erişim

 • Raporlama

 • Avrupa Çevre Ajansı(AÇA)

 • LIFE (Çevre için mali araç )


Türk Çevre Mevzuatı AB Mevzuatı İle Uyumu

Türkiye’nin AB çevre mevzuatına uyum konusundaki yükümlülükleri ile ilgili son

ve önemli gelişmeler ilk olarak Kasım 2000 yılında olmuştur. Nisan 2003’te gözden

geçirilmiş Katılım Ortaklığı Belgesi’ne (KOB) göre Türkiye’nin uyumla ilgili

yükümlülükleri orta ve kısa vadeli olmak üzere şu şekildedir.

Kısa Vadeli:

 • ÇED direktifinin yürürlüğe girmesi ve uygulanması

 • Uyumlaştırma için finansman planı oluşturma

 • Çerçeve mevzuat, doğa koruma, su kalitesi, entegre kirlilik önleme

  kontrol ve atık yönetimi konularında mevzuata yönelik müktesebatın

  yansıtma ve uygulama faaliyetlerine başlanması

  Orta Vadeli:

 • Çevrenin korunmasını sağlamak amacıyla müktesebat

  yansıtmasının tamamlanması ve kurumsal, idari ve izleme

  kapasitesinin (veri toplama da dahil) geliştirilmesi


25 Temmuz 2003’te Türkiye’nin AB Müktesebatı’nın üstlenilmesine

ilişkin Ulusal Program geliştirmiştir.

Ulusal Program’mın öngördüğü öncelikler:

 • Su Kalitesinin İyileştirilmesi( suda nitrat kirliligi,arıtma çamurları,kentsel atıksu arıtıma...)

 • Atık Yönetimi

 • Hava Kalitesini İyileştirme

 • Nükleer Güvenlik

 • Genetik Olarak Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar

 • Çevresel Gürültü Yönetimi

 • Kimyasallar Yönetimi

 • ÇED sürecinin güçlendirilmesi ve SÇD Direktifine Uyum sağlanması


Ab y ksek maliyetli evre direktifleri
AB Yüksek Maliyetli Çevre Direktifleri üstlenilmesine

 • Su kalitesi :

 • Kentsel Atıksu Direktifi

 • İçme Suyu Direktifi

 • Suya Deşarj Edilen Tehlikeli Maddeler Direktifi

 • Hava Kirliliği Kontrolü:

 • Hava Kalitesi Çerçeve Direktifi

 • Büyük Yakma Tesisleri Direktifi

 • Yakıt Kalitesi Direktifi

 • VOC (Uçucu Organic Maddeler)


 • Atık yönetimi: üstlenilmesine

 • Atık Çerçeve Direktifi

 • Katı Atık Düzenli Depolama Direktifi

 • Evsel Atık Yakma Direktifi

 • Tehlikeli Atık Yakma Direktifi

 • Ambalaj Atığı Direktifi

 • Atıksu Çamuru Direktifi

 • Endüstriyel kirliliğin kontrolü:

 • Endüstriyel Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü (IPPC) Direktifi

 • SEVESO II Direktifi


Yasal yans tma

Yasal yansıtma devam üstlenilmesine

ediyor

İlerleme yıllık olarak izleniyor

AB mevzuatının zaman içinde değişmesinden ötürü hareketli bir hedef

Yasal yansıtma


2014 y l ndan itibaren direktiflere nerilen uygulama s releri
2014 yılından itibaren direktiflere önerilen uygulama süreleri

 • Tehlikeli Atık Direktifi 14 yıl

 • İçme Suyu Direktifi 10 yıl

 • Kentsel Atıksu Arıtma Direktifi 10 yıl

 • Düzenli Depolama Direktifi 8 yıl

 • Endüstriyel Kirlilik Kontrol Direktifi 7yıl

 • Ambalaj Atıkları Direktifi 6 yıl

 • Yakma Tesisleri Direktifi 5-15 yıl

 • Su Çerçeve Direktifi en az 10 yıl


Sonu lar
Sonuçlar süreleri

 • Çevre başlığı, müzakerelerde Türkiye’nin en çok zorlanacağı

  başlılardan biridir

 • Uygunluk için yıllar gerekecektir ve geçiş dönemleri yalnızca önemli çevre direktiflerine yönelik olacaktır

 • Türkiye AB Çevre fonlarından en verimli şekilde faydalanmalıdır

 • Özel sektörün bu yükü kaldırılabilmesi için, teşvik edici önlemler alınmalıdır

 • Çevre yatırımları için bir strateji geliştirilmelidir

 • Çevre uyumu çalışmalarında yüksek çevre standartlarını yakalayabilmek için uygulamaya yönelik adımlar atılmalı, gelecek kuşak içinde yaşanabilir yeşil ve temiz bir çevre bırakılmalıdır


ad