1 / 7

מוליק מגן "פרפר" בתפן Mulik from Parpar preschool Tephen-Israel

מוליק מגן "פרפר" בתפן Mulik from Parpar preschool Tephen-Israel. The teacher: Maya Peles שם הגננת: מאיה פלס. Pps edit by Efrat Srebro. זה התיק שבתוכו נמצא מוליק This is Mulik’s bag. The name: Mulik Age-4 Place of living: “Parpar” preschool, Tephen Hobbies: Touring and playing

Download Presentation

מוליק מגן "פרפר" בתפן Mulik from Parpar preschool Tephen-Israel

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. מוליק מגן "פרפר" בתפןMulik from Parpar preschool Tephen-Israel The teacher: Maya Peles שם הגננת: מאיה פלס Pps edit by Efrat Srebro

  2. זה התיק שבתוכו נמצא מוליקThis is Mulik’s bag

  3. The name: Mulik • Age-4 • Place of living: “Parpar” preschool, Tephen • Hobbies: Touring and playing • Important information: Mulik is afraid from darkness but has a flashlight to help him. • Mulik has to brush his teeth every evening and morning • Mulik has to get dressed before living home :A hat and ear’s warming • Take a photo with Mulik and document how he spends his time with your family

  4. Mulik is going every Friday to another child’s home and returns on Sunday with great adventuresThe visual documentation from that visit is kept in “Our family” book which is in our class.בכל יום שישי הולך מוליק לבית של ילד אחרמהגן וחוזר ביום א' עם המון חוויות.תיעוד הביקור נשמר ב"ספר המשפחה שלנו" בגן

  5. For example:Molik was in the back seat of the car, buckled up, when the family was driving home and he was playing with the family just before dinnerלדוגמא: מוליק ישב חגור בכסא האחורי כשהמשפחה נסעה הביתה ושיחק עם המשפחה קצת לפני ארוחת הערב

  6. When it was Yoel’s turn to take Molik home, he got sick so Molik when with him to the doctor and to the pharmacyכשהגיע התור של יואל לקחת את מוליק הביתה, הוא חלה ולקח את מוליק לרופא ולבית המרקחת

  7. The children show responsibility for Mulik and this project helps them learn about each other’s home.Because of Mulik, the children brush their teeth , sleep in their own bed and use Mulik’s flashlight against frightening things.הילדים מגלים אחריות למוליק והפרויקט הזה עוזר להם להכיר אחד את השני יותר טובבזכות מוליק הילדים מצחצחים שיניים , ישנים במיטה שלהם ולא של ההורים ואפילו לא פוחדים כי כשמוליק פוחד יש לו פנס שעוזר לו ולילדים

More Related