osady ciekowe problemy i mo liwo ci ich rozwi zania l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OSADY ?CIEKOWE – PROBLEMY I MO?LIWO?CI ICH ROZWI?ZANIA PowerPoint Presentation
Download Presentation
OSADY ?CIEKOWE – PROBLEMY I MO?LIWO?CI ICH ROZWI?ZANIA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

OSADY ?CIEKOWE – PROBLEMY I MO?LIWO?CI ICH ROZWI?ZANIA - PowerPoint PPT Presentation


 • 278 Views
 • Uploaded on

RPWIK Sosnowiec S.A. OSADY ŚCIEKOWE – ZADANIA, ZAGROŻENIA, WYZWANIA I SZANSE W BRANŻY WODOCIĄGOWEJ. OSADY ŚCIEKOWE – PROBLEMY I MOŻLIWOŚCI ICH ROZWIĄZANIA. Przyczyny wzrastających ilości osadów ściekowych.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'OSADY ?CIEKOWE – PROBLEMY I MO?LIWO?CI ICH ROZWI?ZANIA' - Faraday


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
osady ciekowe problemy i mo liwo ci ich rozwi zania

RPWIK Sosnowiec S.A.

OSADY ŚCIEKOWE – ZADANIA, ZAGROŻENIA, WYZWANIA I SZANSE W BRANŻY WODOCIĄGOWEJ

OSADY ŚCIEKOWE – PROBLEMY I MOŻLIWOŚCI ICH ROZWIĄZANIA

przyczyny wzrastaj cych ilo ci osad w ciekowych
Przyczyny wzrastających ilości osadów ściekowych
 • modernizacja istniejących oczyszczalni w celu przystosowania ich do technologii wysokosprawnych nastawionych na usuwanie związków biogennych (azotu i fosforu),
 • rozbudowa sieci kanalizacyjnej - wzrastający odsetek ludności miejskiej i wiejskiej obsługiwanej przez oczyszczalnie,
 • budowa nowych oczyszczalni ścieków,
uwarunkowania prawne zagospodarowywania osad w ciekowych
Uwarunkowania prawne zagospodarowywania osadów ściekowych
 • USTAWA O ODPADACH,

Zgodnie z art. 43 ust. 1 osady ściekowe mogą być stosowane:

  • w rolnictwie
  • do rekultywacji terenów w tym gruntów na cele rolne,
  • do dostosowania gruntów do określonych potrzeb, wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy, do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz.
  • do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
  • do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,
uwarunkowania prawne zagospodarowywania osad w ciekowych4
Uwarunkowania prawne zagospodarowywania osadów ściekowych
 • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych ich stosowanie uzależnione jest głównie od:
   • zawartość w nich metali ciężkich,
   • obecności i ilości bakterii z rodzaju Salmonella,
   • ilości liczba żywych jaj pasożytów jelitowych,
   • odczynu pH gleby użytkowanej rolniczo nie jest mniejszy niż 5,6,
   • stosowanie osadów nie spowoduje pogorszenia jakości gleby oraz wód powierzchniowych i podziemnych.
problemy w zagospodarowywaniu osad w ciekowych
Problemy w zagospodarowywaniu osadów ściekowych
 • składowanie komunalnych osadów ściekowych na składowiskach odpadów od 1 stycznia 2013 roku nie będzie możliwe (Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu wraz z późniejszymi zmianami),
 • zakaz zbierania komunalnych osadów ściekowych(Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach z późniejszymi zmianami)
 • wymagana wielkość areału przy rolniczym zagospodarowaniu osadów, która jest głównie uzależniona od zawartości w osadzie kadmu i cynku,
 • przekroczenia wymaganych zawartości metali ciężkich w osadach ściekowych, obowiązki wykonywania analiz gruntów,

(Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych),

 • wzrastające z roku na rok, koszty za zagospodarowanie 1 tony osadu,
slide6

Problemy w zagospodarowywaniu osadów ściekowych

 • ograniczenia prawne wprowadzane w wykorzystywaniu osadów do celów „przyrodniczych” spowodują, że na Śląsku sposób ten będzie praktycznie niemożliwy,
 • stosowanie się do maksymalnych dawek wyliczanych na podstawie zawartości metali ciężkich (bardzo niskie wartości) oznacza w praktyce, że każde Przedsiębiorstwo które posiada duże ilości osadów ściekowych dodatkowo zawierające metale ciężkie w ilości większej niż minimalna będzie musiało zapewnić grunty o powierzchni kilku tysięcy hektarów, co jest praktycznie niemożliwe,
aglomeracja szansa czy przeszkoda w zagospodarowaniu osad w ciekowych
Aglomeracja – szansa czy przeszkoda w zagospodarowaniu osadów ściekowych

Podział województwa śląskiego na regiony gospodarki odpadami zgodnie z KPGO 2010

Województwo śląskie zamieszkuje blisko 4,7 mln osób, co stanowi 12,2% ludności Polski i jest ono najbardziej zurbanizowanym regionem Polski (78,4% ludności miejskiej) oraz posiada najwyższą w kraju gęstość zaludnienia (377 osób/km², gdzie średnia krajowa to 122 osoby/km²). Pod względem liczby ludności województwo znajduje się na drugim miejscu w kraju po województwie mazowieckim (13,6%).

aglomeracja szansa czy przeszkoda w zagospodarowaniu osad w ciekowych8
Aglomeracja – szansa czy przeszkoda w zagospodarowaniu osadów ściekowych

Gęstość zaludnienie w miastach powyżej 150 000 tyś mieszkańców zlokalizowanych w regionie 7

Średnia gęstość zaludnienia w w/w miastach wynosi 2 028,5 os/km2

mo liwo ci zagospodarowania osad w ciekowych
Możliwości zagospodarowania osadów ściekowych
 • Kompostowanie osadów
 • zbyt duża ilość osadów,
 • wymagana duża ilość powierzchni i dodatków,
 • zapewnienie odbiorców dla powstających ilości kompostu,
 • Suszenie solarne
 • warunki klimatyczne,
 • wymagana duża powierzchnia, około 1,2 – 1,5 m2 tonę osadu,
 • dalsze zagospodarowania wysuszonego osadu,
mo liwo ci zagospodarowania osad w ciekowych10
Możliwości zagospodarowania osadów ściekowych
 • Suszenie mechaniczne
 • potrzebne dodatkowe źródło energii (para, biogaz, gaz ziemny, olej opałowy, ciepło odpadowe),
 • dalsze zagospodarowanie wysuszonego osadu,
 • wzrost kosztów eksploatacyjnych związany z samodzielną realizacją inwestycji,
 • Współspalanie osadów w elektrowniach
 • brak zainteresowania branży energetycznej,
 • rygorystyczne wymogi w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza,
 • ilość spalanych osadów na poziomie 1% spalanego paliwa,
mo liwo ci zagospodarowania osad w ciekowych11
Możliwości zagospodarowania osadów ściekowych
 • Współspalanie w cementowniach
 • możliwość wykorzystania ciepła odpadowego do suszenia osadów,
 • Brak konieczności kierowania pozostałości po procesie utylizacji na składowiska,
 • Spalanie osadów
 • realizowane wraz z podsuszeniem do około 30% s.m. i spalaniem w piecu fluidalnym,
 • najwięcej obiektów referencyjnych tego typu powstających w kraju i na świecie,
 • emisja spalin do atmosfery,
 • duże koszty zagospodarowania popiołów,
mo liwo ci zagospodarowania osad w ciekowych12
Możliwości zagospodarowania osadów ściekowych
 • Krajowy Program Gospodarki Odpadami (KPGO 2010) wskazuje , że dla dużych aglomeracji miejskich sposobem zagospodarowania osadów ściekowych jest ich termiczne przekształcanie (suszenie, spalanie, mineralizacja termiczna)
 • Instalacje termicznego przekształcania osadów ściekowych powinny spełniać wymagania ochrony środowiska wynikające z BAT (najlepszych dostępnych technik) – art. 204 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zm.).
 • Wg wytycznych Dokumentu Referencyjnego Komisji Europejskiej (BREF) z sierpnia 2006 dla określania Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) dla spalania odpadów: „W instalacjach służących głównie do spalania osadów ściekowych za BAT uważa się technologię ze złożem fluidalnym, ze względu na wysoką efektywność spalania i niską objętość spalin powstających w takich systemach”.
slide13

Inwestycje na terenie kraju

Realizowane Instalacje Termicznego Przekształcania Osadów

Łódź – 2 240 kg s.m./h

Kraków Płaszów – 2 670 kg s.m./h

Warszawa Czajka – 7 980 kg s.m./h

Olsztyn – 2 000 kg s.m./h

Gdańsk – 2 032 kg s.m./h

Kielce – 800 kg s.m./h

Olsztyn – 1 400 kg s.m./h

Bydgoszcz – 1000 kg s.m./h

aglomeracja szansa czy przeszkoda w zagospodarowaniu osad w ciekowych14
Aglomeracja – szansa czy przeszkoda w zagospodarowaniu osadów ściekowych
 • Region 7
 • Region 7 skupia miasta o największej liczbie ludności i gęstości zaludnienia,
 • Pierwotnie podział wyznaczał region 7a i 7b,
 • RPWiK Sosnowiec S.A. zwróciło się z zapytaniem do Przedsiębiorstw umieszczonych w regionie 7a - czy wyrażają zainteresowanie wspólnym opracowaniem projektu końcowego zagospodarowania osadów.
aglomeracja szansa czy przeszkoda w zagospodarowaniu osad w ciekowych15
Aglomeracja – szansa czy przeszkoda w zagospodarowaniu osadów ściekowych
 • Ilości osadów z Przedsiębiorstw zlokalizowanych w regionie 7a
mo liwo ci zagospodarowania osad w ciekowych16
Możliwości zagospodarowania osadów ściekowych

SZACUNKOWE ZESTAWIENIE KOSZTÓW NA PRZYKŁADZIE PRZEDSTAWIONYCH OFERT

 • Uwzględniono koszty eksploatacyjne (koszty obsługi, chemikaliów, mediów ostatecznego zagospodarowania pozostałości po spalaniu/osadu oraz koszty amortyzacji)
mo liwo ci zagospodarowania osad w ciekowych17
Możliwości zagospodarowania osadów ściekowych

SZACUNKOWE KOSZTY ZAGOSPODAROWANIA POZOSTAŁOŚCI

mo liwo ci zagospodarowania osad w ciekowych18
Możliwości zagospodarowania osadów ściekowych
 • SZACUNKOWE KOSZTY ZAGOSPODAROWANIA POZOSTAŁOŚCI
 • NA PODSTAWIE WSTEPNYCH OFERT
 • koszt zagospodarowania wysuszonego osadu – 25,00 zł za Mg
 • koszt zgospodarowania pozostałości po spalaniu wariant I:
 • - popioły kod odpadu 19 01 04 – 150,00 zł za Mg - placek filtracyjny kod odpadu 19 01 07 – 200,00 zł za Mg
 • koszt zgospodarowania pozostałości po spalaniu wariant II:
 • - popioły kod odpadu 19 01 04 – 150,00 zł za Mg
 • - instalacja do stabilizacji i zestalania pozostałości z oczyszczania spalin – dodatkowo koszt około 6 000 000 mln zł
 • - zestalone pozostałości z oczyszczania spalin – kod odpadu
 • 19 03 05 – 145,00 zł za Mg
 • Uwaga: po stabilizacji i zestaleniu ilość odpadu zwiększa się ponad 3-krotnie
udzia koszt w wod kan w dochodzie mieszka ca
Udział kosztów wod-kan w dochodzie mieszkańca

DO SYMULACJI PRZYJĘTO:

zużycie 3m3/miesiąc na osobę

ceny jednostkowe są cenami brutto z 7% VATem

Wzrost cen co rok o 3%

2010r przyjęty po cenach z inwestycjami jak w poprzednim slajdzie wraz z kosztami zagospodarowania osadów 0,64 brutto

udzia koszt w wod kan w dochodzie mieszka ca21
Udział kosztów wod-kan w dochodzie mieszkańca

DO SYMULACJI PRZYJĘTO:

zużycie 3m3/miesiąc na osobę

ceny jednostkowe są cenami brutto z 7% VATem

Wzrost cen co rok o 3%

2010r przyjęty po cenach z inwestycjami jak w poprzednim slajdzie wraz z kosztami zagospodarowania osadów 0,64 brutto

mo liwo ci zagospodarowania osad w ciekowych23
Możliwości zagospodarowania osadów ściekowych

ZAŁOŻENIA KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Wytyczne do przygotowania inwestycji w zakresie środowiska współfinansowanych przez Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2007 - 2013

Zdolność do płacenia za usługi wodno –kanalizacyjne gospodarstw domowych do 3%

podsumowanie
PODSUMOWANIE

1. OGRANICZONE MOŻLIWOŚCI ZAGOSPODAROWANIA POZOSTAŁOŚCI PO SPALANIU

2. BRAK TECHNOLOGII GDZIE POWSTAJE PRODUKT, ZA KTÓRY NIE TRZEBA DODATKOWO PŁACIĆ

3. WYSOKIE CENY WODY I ŚCIEKÓW W NASZYM REGIONIE SĄ OBECNIE NA GRANICY AKCEPTOWALNOŚCI SPOŁECZEŃSTWA

4. REALIZACJA REGIONALNEJ INWESTYCJI ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM OSADU WYMAGA WIELKIEGO ZAANGAŻOWANIA Z WIELU STRON. ZADANIEM PIERWSZOPLANOWYM JEST WYBÓR KONCEPCJI OSTATECZNEGO ZAGOSPODAROWANIA OSADÓW – KTÓRA NIE BĘDZIE KOLEJNĄ INSTALACJĄ JEDYNIE ZMNIEJSZAJĄCĄ ILOŚĆ POWSTAJĄCYCH ODPADÓW.

osady ciekowe problemy i mo liwo ci
OSADY ŚCIEKOWE – PROBLEMY I MOŻLIWOŚCI

RPWIK Sosnowiec S.A.

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ