Dějepis - PowerPoint PPT Presentation

d jepis n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dějepis PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 61
Dějepis
345 Views
Download Presentation
luana
Download Presentation

Dějepis

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Dějepis Vyučující : Lenka Neumanová Kontakt : neumanlenka@centrum.cz

 2. Vrcholný středověk

 3. Vesnická kolonizace • Zemědělství • Kolonizace venkova

 4. Městská kolonizace Kolonizace: - „ Na zeleném drnu“ - Navazující na řemeslno – obchodnické osady

 5. Typy měst • Královská města • Věnná města • Horní města • Poddanská města

 6. Městská práva • Postavit si hradby • Právo soudní • Právo hrdelní • Právo pořádat trhy • Právo mílové • Právo várečné

 7. Cechy • Bednářský • Soukenický • Krejčovský • Pekařský • Nožířský • Zlatnický • malířský

 8. Dálkový obchod • Itálie : Janov, Benátky • Německo : Augsburg, Norimberg • Francie : Champagne, • Belgie ( dnešní) : Gent, Bruggy Hanzovní města – zabývala se především obchodem po moři

 9. Trojí lid • Duchovenstvo • Světský stav • Dělný lid

 10. Postavení mimo křesťanskou společnost stáli: • Kacíři (kataři, Valdénští) • Tuláci, nevěstky, kejklíři, žebráci • Pohané (muslimové) • Jinověrci (židé)

 11. Pražské židovské gheto

 12. Velká listina svobod • 1215, Anglie • Vydal ji Jan Bezzemek • = o osudech země mělo rozhodovat shromáždění vysokých šlechticů (tzv. Velká rada) • Na evropském kontinentu se však prosadila více až v 15. století • Základ parlamentarismu

 13. Inkvizice - 1231 • Snahy církve o mocenské postavení • Vyhledávání kacířů, brutální přesvědčovací metody • Dominikáni, minorité • Upalování, čtvrcení, krsy, polévání horkým olejem

 14. Vzdělávací systém • Univerzity: - Padova, Boloň, Paříž, Oxford, Cambridge - filozofie, přírodní vědy, práva, lékařství, bohoslovectví • Nižší školy: - městské - farní

 15. Křižácké výpravy (1096-1271) • papež Urban ll.,1095 po koncilu v Clermontu vyzval k osvobození Božího hrobu • Celkem proběhlo 8 výprav • Výprava dětí – 1212 Oficiální důvody: - osvobodit svatou zemi, - umožnit křesťanům přístup ke svatému hrobu, - šířit zásady křesťanství i mimo evropu

 16. Rekonquista • Zápas s islámem • = dlouhodobé úsilí získat Španělsko zpšt pod křesťanskou kontrolu. • Probíhala od konce 11. století a podařilo se až 1492.

 17. Palác Alhambra

 18. Středověký rytíř • Pasování • Rytířské hodnoty: • Čest • Věrnost Bohu a panovníkovi • Štědrost a ochrana vdovám, sirotkům a bezbranným • Možnost ztratit rytířskou hodnost

 19. Středověký rytíř • Každý rytíř musel vlastnit: • Koně • Zbraň • zbroj • Lov • Turnaje • Truvéři (Francie), trubadůři (Itálie), minnesangři (Německo)

 20. Gotika • Hlvním prvkem je lomený oblouk a žebrová klenba • Má působit odlehčeně, má tedy důmyslný opěrný systém • fiály • katedrály

 21. gotika

 22. Gotika v čechách Bezděz Zvíkov

 23. Tatarské výboje • Východní Evropa – vpád mongolských kmenů • Čingischán – sjednotitel mongolů • 1241 – mongolové porazili křesťanská vojska – u Lehnice (Slezsko) • Tvrdá bitva – vrátili se zpět na východ

 24. Vzestup českého státu • 1212 – Zlatá bula sicilská – Přemyslu Otakaru II.- českým králům potvrzen dědičný královský titul • Přemysl Otakar II.- král železný a zlatý • 1278 – bitva na Moravském poli - Přemysl Otakar II.- zabit • 1306 – přemyslovci vymřeli po meči.

 25. Pozdní středověk

 26. Morové epidemie • 1347–1352 – Velká morová epidemie • Bacil původně napadající hlodavce • Do Evropy byl přivezen na lodi s obilím z Krymu a evropané postrádali imunitu • Vznikla domněnka, že mor vyvolali židé – Velká vlna antisemitismu – protižidovské bouře

 27. Církevní poměry • 1309 – 1377 – papeži sídlili v Avignonu • Církev žila v přepychu a měla velkou moc • Šířila se kritika • Úpadek papěžství – zmar myšlenky o jednotné křesťanské Evropě

 28. Stoletá válka • Nepokoje mezi Anglií a Francií ( boje o Flandry - sukno) • 1346 – bitva u Kresčaku – vyhráli Angličané (padl zde Jan Lucemburský) • Francouzi – odpor pod vedením Jany z Arku (upálena) • 1457- Angličané ztratili své državy

 29. Karel IV. • Syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny • Panovníkem svaté říše římské a českým králem • Úspěchy : • 1357 – Karlův most (135797531) • 1348 – Univerzita • 1344 – Katedrála • Hladová zeď • Karlštejn

 30. Korunovační klenoty

 31. Václav IV. • Syn Karla IV. • Špatná doba – epidemie moru (15% obětí), klesala hodnota groše, úbytek lidí – méně peněz pro šlechtu, zchudlí šlechtici- loupežnictví • 1393 – Jan Nepomucký

 32. Reformní hnutí v Čechách • Církev se stala terčem kritiky – opustila původní prostotu, prodávala odpustky, žila v blahobytu • Hlavním úkolem - napravit církev • Bible přeložena do češtiny, důležitou se stala její znalost a kazatelé, kteří byli ji vykládali prostým věřícím • Kazatelé: Jan Hus, Jeroným Pražský, Jakoubek ze Stříbra

 33. Jan Hus • Kazatel v Betlémské kapli • Část názorů přejal od Johna Wyclifa • Jeho názory o nápravě společnosti byly považovány za kacířské • Václav IV. reformátory ze začátku podporoval – „dekret kutnohorský“- změna poměru hlasů na univerzitě. • Hus dán do klatby – pozván na koncil • 6. července 1415 – upálen v Kostnici

 34. Husitská revoluce • Napětí, které vyvrcholilo 1419 • První pražská defenestrace • Jan Želivský • Jan Žižka z Trocnova • 1420 – vítězná bitva na Vítkově hoře

 35. Husitské svazy • Husité se dělili na více skupin: • Táborité – nejprůraznější, husitská obec, život ve shodě s božím zákonem (vůdce Prokop Holý) • Orebité – k nim odešel Jan Žiška a po jeho smrti si říkali sirotci • Pražané – nejumírněnější • Spanilé jízdy: zasáhnout nepřátele na jejich území, šířit husitské ideály, přivést zboží a peníze do válkou vyčerpaných českých zemí

 36. Čtyři pražské artikuly • Společný program všech husitských stran • 1420 byl přijat • Obsah: • Přijímání z kalicha • Povinnost zakazovat a trestat smrtelné hříchy • Svobodné kázání božího slova • Zákaz světského panování kněží a vlastnění majetku

 37. Výsledek revoluce • 1436 – basilejská kompaktáta – dohoda mezi koncilem a husity. • 1458 – Jiřík z Poděbrad jmenován husitským králem,nebyl z panovnického rodu • Obratný politik • Králem dvojího lidu • Mírový návrh

 38. Počátky novověku

 39. Humanismus • Druhá pol. 14. st. – italští učenci studovali antická díla → tento zájem se stal módním • Toto oživování myšlenek starověkých tvůrců se nazývá HUMANISMUS (z latinského slova lidský) • Začal větší zájem o věci lidské, nejen božské • Je oceňován jednotlivec

 40. Renesance I. • V umění návrat k antice • Renesance = znovuzrození • Světské (nenáboženské) náměty • Porozumění pro radosti života • Reakce na gotiku • Krajina jako téma nástěnných maleb • Velká pozornost věnována lidským postavám • Obliba portrétní malby • I dnes se všestranným lidem říká renesanční člověk.

 41. Renesance II. • Architektura využívá sloupový a rovných linií • K šíření renesance přispívali sami italští umělci, kteří žili na královských dvorech • V českém prostředí nebylo přijímáno tak rychle a vřele jako na západě, protože husitská část obyvatel se s nedůvěrou dívala na vše, co pocházelo z katolické Itálie • 1450 – J.Guttenberg – objevení knihtisku • Nejstarší tiskárna u nás – Plzeň- 1468 – Trojanská kronika

 42. Renesanční umění: • Leonardo da Vici • Raffaelo Santi

 43. Renesanční umění: Tizian Michelangelo Buonarroti

 44. Renesanční umění Masaccio Literatura : F. Petrarka (Milostné básně) G. Boccaccio (Dekameron) Mecenáši: nejznámější rod Medici (Itálie) Astronomie: Mikuláš Koperník – zjistil, že Země obíhá kolem Slunce (církev to označovala za kacířství) – díky tomu byl Giordano Bruno zabit za hlásání Koperníkova zjištění .

 45. Objevné plavby • Konec 14. st. – nedostatek drahých kovů • Snaha dostat se do Indie a nakupovat jinak než prostřednictvím od Arabů (zboží předražovali). • Prve kolem Afriky na východ : Bartolomeo Diaz, Vasco se Gama. • Objev kulatosti země → západním směrem se vydali: - Kryštof Kolumbus (1492- Bahamy) – ten nevěřil, že objevil nový světadíl - Amerigo Vespucci (cestovatel a spisovatel)– 1497 – několik cest do Ameriky,už se vědělo,že jde o nový kontinent Velmoci objevných plaveb : Španělsko,Portugalsko

 46. Důsledky zámořských objevů • POZITIVNÍ • Civilizační obohacování (Do Evropy – brambory, kukuřice, slunečnice, kakao, Do Ameriky - koně) • NEGATIVNÍ • Nemoci • Počátek kolonialismu • Násilné pokřešťanšťování

 47. Rudolf II. • Vládl od roku 1576 • Byl mecenášem,ale ne moc dobrým panovníkem • Potýkal se s náboženskou otázkou • V Čechách bylo jen 15% katolíků,ale on dával svůj prokatolický postoj silně najevo • 1608 i přes to podpořili nekatolíci Rudolfa při vojenském střetu s jeho bratrem Matyášem a jako odměnu → 1609 – vydán Rudolfův majestát - prohlášení o rovnoprávnosti katolíků a nekatolíků.

 48. Golem

 49. Třicetiletá válka (1618 – 1648) • 1618 – defenestrace – začátek třicetileté války • 8. 11. 1620 – bitva na Bílé hoře – stavové proti Habsburkům, stavové poraženi • 21. 7. 1621 – poprava 27 českých pánů, konfiskace majetku nekatolíků • Zastánci nekatolických vyznání museli odejít (30 000 lidí, např. Jan Amos Komenský) • Na konci války se proti Habsburkům postavila i Francie po boku Švédů (1645 – U Jankova poraženi) • 1648 – Vestfálský mír, konec 30–ti leté války • Misionáři: jezuité, kapucíni, františkáni

 50. Evropa po třicetileté válce • Francie – katolíci • Anglie – anglikánství (evangelíci) • Nizozemí – kalvínisti (evangelíci) • Švédsko – Luteráni (evangelíci) • Portugalsko – katolíci • Španělsko – katolíci • Středoevropští Habsburkové (rakouské alpské země, české země, Lužice, část Uher) - katolíci