Pētnieciskās darbības
Download
1 / 22

Vērtēšanas mērķis - PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on

Pētnieciskās darbības vērtēšana Austris Cābelis Fizikas skolotāju MA vadītāju sanāksme R īga, 2008.gada 26.novembrī. Vērtēšanas mērķis. Uzlabot mācību procesu (iegūst informāciju gan skolēns, gan skolotājs) Novērtēt skolēnu sasniegumus. Temata sākums. KV1 zina. KV2: mēra. KV3 rēķina.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Vērtēšanas mērķis' - yetta-benjamin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Pētnieciskās darbības vērtēšanaAustris CābelisFizikas skolotāju MA vadītāju sanāksmeRīga, 2008.gada 26.novembrī


V rt anas m r is
Vērtēšanas mērķis

 • Uzlabot mācību procesu (iegūst informāciju gan skolēns, gan skolotājs)

 • Novērtēt skolēnu sasniegumus


Temata sākums

KV1

zina

KV2:

mēra

KV3

rēķina

KV4

pārveido

Nobeigu-ma darbs

1. temats „Viela”

2. temats „Gaisma”

Vērtēšanas veidi pēc vietas mācību procesā


K rt j v rt ana
Kārtējā vērtēšana

Mērķis:

uzlabot mācību procesu


P tniecisk s darb bas posmi
Pētnieciskās darbības posmi

 • Plānošana

 • Eksperimentālā darbība

 • Rezultātu analīze, izvērtēšana un prezentēšana

  Kārtējā vērtēšanā vērtē vienu posmu vai tā daļu!!


Pl no ana

Mācību procesā

Saskata un formulē pētāmo problēmu

Formulē hipotēzi

Saskata (izvēlas) un sagrupē lielumus, pazīmes

Izvēlas atbilstošus darba piederumus un vielas

Plāno darba gaitu, izvēloties

drošas, videi nekaitīgas darba metodes

Kārtējā vērtēšana.

vērtē ar “i” un “ni”

vai

aprakstoši

Plānošana


Eksperiment l darb ba

Mācību procesā

Novēro, mēra un reģistrē datus

Lieto darba piederumus un vielas

Apstrādā datus

Kārtējā vērtēšana.

vērtē ar “i” un “ni”

vai

aprakstoši

Eksperimentālā darbība


Rezult tu anal ze izv rt ana un prezent ana

Mācību procesā

Analizē, izvērtē rezultātus, secina

Prezentē darba rezultātus

Kārtējā vērtēšana.

vērtē ar “i” un “ni”

vai

aprakstoši

Rezultātu analīze, izvērtēšana un prezentēšana


Eksperiment l s darb bas v rt ana
Eksperimentālās darbības vērtēšana

Vērtē ar “i” un “ni” vai aprakstoši


Nobeiguma v rt ana
Nobeiguma vērtēšana

Mērķis:

novērtēt skolēnu sasniegumus


P tniecisk s darb bas posmi1
Pētnieciskās darbības posmi

 • Plānošana

 • Eksperimentālā darbība

 • Rezultātu analīze, izvērtēšana un prezentēšana

  Nobeiguma vērtēšanā vērtē visus posmus, vai lielāko daļu!!


Pirmais veids krit riji
Pirmais veids:kritēriji

Vērtē ballēs!!!


Situ cija

Jānis ievēroja, ka ziemā elektrības vadi pie viņa mājām starp diviem stabiem bija stingri nostiepušies, bet vasarā – nokarājušies.

Jānis gribēja izpētīt šo problēmu skolas fizikas laboratorijā ar tur pieejamām ierīcēm: 2m garš vara vads, ommetrs, lineāls, statīvs, termometrs, sildītājs.

Situācija


1 uzdevums
1. uzdevums mājām starp diviem stabiem bija stingri nostiepušies, bet vasarā – nokarājušies.

Strādājot grupā pa 2-6, atbilstoši dotajai situācijai izveidojiet trīs jautājumus/ uzdevumus, lai pārbaudītu pētniecisko darbību.


Viens piem rs
Viens piemērs mājām starp diviem stabiem bija stingri nostiepušies, bet vasarā – nokarājušies.


Otrs piem rs
Otrs piemērs mājām starp diviem stabiem bija stingri nostiepušies, bet vasarā – nokarājušies.

 • Uzraksti hipotēzi/pieņēmumu par problēmu, kuru tu pētīsi, lai meklētu šīs parādības cēloņus

 • Uzraksti darba gaitas soļus, kā skolas fizikas laboratorijā pārbaudīsi savu pieņēmumu! Darba gaitā noteikti uzraksti, kuru lielumu tu mainīsi, kurš lielums mainīsies neatkarīgi no tā, un kuru lielumu tu turēsi nemainīgu.

 • Attēlo zīmējumā, kā jāizvieto ierīces! Blakus uzzīmē elektriskā slēguma shēmu!

 • Sagatavo tabulu mērījumu fiksēšanai. Ieraksti atbilstošo mērāmo lielumu apzīmējumus, to mērvienības!


2 uzdevums
2. uzdevums mājām starp diviem stabiem bija stingri nostiepušies, bet vasarā – nokarājušies.

Strādājot grupā pa 2-6, izveidotajiem jautājumiem/uzdevumiem uzrakstiet vērtēšanas kritērijus.


Viens piem rs1
Viens piemērs mājām starp diviem stabiem bija stingri nostiepušies, bet vasarā – nokarājušies.


Otrs veids krit riji
Otrs veids: mājām starp diviem stabiem bija stingri nostiepušies, bet vasarā – nokarājušies. kritēriji

Formulē hipotēzi, kuru pārbauda, veicot eksperimentu (no 9.kl. standarta fizikā).

Par loģisku hipotēzi/pieņēmumu-1p.

Plāno vienkārša fizikāla eksperimenta norisi. Izvēlas ierīces un izmanto tās atbilstoši lietojumam.

Par secīgiem darba gaitas soļiem-1p. Par ierīču atbilstošu izmantošanu-1p. Par mērījumu atkārtošanu-1p. Kopā-3p.

Par mainīgā lieluma uzrakstīšanu -1p.

Par atkarīgā lieluma uzrakstīšanu -1p.

Par neatkarīgā lieluma uzrakstīšanu -1p.

Apkopo, sakārto iegūtos datus, izmantojot tabulas. Lieto fizikālo lielumu apzīmējumus un vienības.

Par maināmā lieluma ierakstīšanu tabulā-1p. Par atkarīgā lieluma ierakstīšanu tabulā-1p. Par fizikālo lielumu apzīmējumu un vienību lietošanu-1p. Kopā-3p.

Vērtē ballēs!!!


Pa nov rt juma piem rs
Pašnovērtējuma piemērs mājām starp diviem stabiem bija stingri nostiepušies, bet vasarā – nokarājušies.

Plāno darba gaitu, izvēloties drošas, videi nekaitīgas darba metodes (no 9.kl. standarta fizikā).

 • Darba gaitas aprakstā esmu ietvēris loģiskus un secīgus soļus.

 •  Esmu aprakstījis, ka mainu un mēru neatkarīgo lielumu.

 •  Esmu aprakstījis, ka mēru atkarīgo lielumu.

 •  Esmu aprakstījis, ka nodrošinu nemainīgu fiksēto lielumu.

 •  Esmu aprakstījis, cik reizes veicu atkārtotus mērījumus.

 •  Darba gaitu esmu aprakstījis tā, ka to var saprast un atkārtot citi skolēni/pētnieki.

 •  Vajadzības gadījumā esmu zīmējis paskaidrojošus attēlus, elektrisko slēgumu ķēdes u.tml.

 •  Esmu paredzējis lietot tikai drošas darba metodes.


Jaut jumi pa kontrolei par p tniecisko darbu v rt anu
Jautājumi paškontrolei par pētniecisko darbu vērtēšanu mājām starp diviem stabiem bija stingri nostiepušies, bet vasarā – nokarājušies.

 • Kāda būtiska atšķirība ir starp kārtējo un nobeiguma vērtēšanu?

 • Vai mācību procesā katru reizi jāveic pilns laboratorijas vai pētnieciskais laboratorijas darbs?

 • Kas kalpo par pamatu kritēriju izveidei?

 • Vai kārtējā vērtēšanā nepieciešami kritēriji?

 • Kad kārtējā vērtēšanas darbā var likt “i” un kad – “ni”?

 • Vai kārtējo vērtēšanu var veikt tikai skolotājs?

 • Kāpēc nevar kārtējās vērtēšanas darbā likt 10 balles?

 • Kas un kā nosaka punktu skaitu atbilstošajam vērtējumam ballēs?

 • Ko darīt, ja bērni grib, bet skolotājs negrib likt vērtējumu 10 ballu skalā?

 • Kur var iegūt kārtējās vērtēšanas darbu piemērus? nobeiguma vērtēšanas darbu piemērus?

 • utt.


Paldies par uzman bu
Paldies par uzmanību! mājām starp diviem stabiem bija stingri nostiepušies, bet vasarā – nokarājušies.


ad