Globālie izaicinājumi Latvijas tautsaimniecībai: domāšanas paradigmas maiņas nepieciešamība - PowerPoint PPT Presentation

Glob lie izaicin jumi latvijas tautsaimniec bai dom anas paradigmas mai as nepiecie am ba
Download
1 / 52

 • 205 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Globālie izaicinājumi Latvijas tautsaimniecībai: domāšanas paradigmas maiņas nepieciešamība. 2008.g. 8. jūlijā Dr., prof. Tatjana Volkova Banku augstskola BA Biznesa un Finanšu Pētniecības Centrs Tatjana.volkova@ba.lv.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Globālie izaicinājumi Latvijas tautsaimniecībai: domāšanas paradigmas maiņas nepieciešamība

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Glob lie izaicin jumi latvijas tautsaimniec bai dom anas paradigmas mai as nepiecie am ba

Globālie izaicinājumi Latvijas tautsaimniecībai: domāšanas paradigmas maiņas nepieciešamība

Dr., prof. Tatjana Volkova Banku augstskola

2008.g. 8. jūlijā

Dr., prof. Tatjana Volkova

Banku augstskola

BA Biznesa un Finanšu Pētniecības Centrs

Tatjana.volkova@ba.lv


Glob lie izaicin jumi latvijas tautsaimniec bai dom anas paradigmas mai as nepiecie am ba1

Globālie izaicinājumi Latvijas tautsaimniecībai: domāšanas paradigmas maiņas nepieciešamība

 • Ekonomikas globālās tendences: uz zināšanām un inovācijām balstītā attīstība

 • Vai uzkrātie statistikas dati atspoguļo pārmaiņas ekonomikā?

 • Puduri/klasteri kā ekonomikas attīstību veicinošais faktors

Dr., prof. Tatjana Volkova Banku augstskola


Mazo darba dev ju konfeder cija katastrof li kr tas ra o anas apjomi latvij www delfi lv 03 07 08

Mazodarbadevējukonfederācija: KatastrofālikrītasražošanasapjomiLatvijā*www.delfi.lv (03.07.08.)

“gada laikā ražošanas apjoms krities:

 • ādas izstrādājumu ražošanā par 43%;

 • mēbeļu ražošanā par 22%;

 • gumijas un plastmasu ražošanā par 21%;

 • metālu ražošanā par 16%;

 • apģērbu ražošanā par 12%.

  Kopējo situāciju kaut cik glābj tikai otrreizējo izejvielu pārstrāde (pieaugums 33%), kas notur kopējo kritumu 5 procentu ietvaros.

Dr., prof. Tatjana Volkova Banku augstskola


Vai varam vainot tikai vald bu

Vai varam vainot tikai valdību ?

“Mūs visvairāk satrauc (valdības) bezdarbība darba izmaksu samazināšanā. Uzskatām, ka tas ir šobrīd galvenais iemesls rūpnieciskās ražošanas apjomu kritumam.”H. Danusēvičs

Dr., prof. Tatjana Volkova Banku augstskola


Glob lie izaicin jumi latvijas tautsaimniec bai dom anas paradigmas mai as nepiecie am ba

Dr., prof. Tatjana Volkova Banku augstskola


Glob lie izaicin jumi latvijas tautsaimniec bai dom anas paradigmas mai as nepiecie am ba

Ekonomikas attīstības posmi

Virzošie spēki

Radošā

ekonomika

P-

Inovācijas

Zināšanu

ekonomika

Informācija

Industriālā

ekonomika

Ražošana

Dr., prof. Tatjana Volkova Banku augstskola

Agrārā ekonomika

Zemkopība

21.gs.s.

Līdz 18.gs.b.

18.gs.b.&19.gs.sāk.

20.gs.vidus


Asv 1900 2007 www creativeamerica us

ASV, 1900 – 2007, (*WWW.CREATIVEAMERICA.US)

Dr., prof. Tatjana Volkova

Dr., prof. Tatjana Volkova Banku augstola


Valsts konkur tsp jas p l ri

Valsts konkurētspējas pīlāri

Pamatprasības

Institūcijas

Infrastruktūra

Makroekonomiskā stabilitāte

Veselība un pamatizglītība

Efektivitātes veicinātāji

Augstākā izglītība un apmācība

Tirgus efektivitāte

Darba tirgus efektivitāte

Attīstīts finanšu tirgus

Tehnoloģijas pieejamība

Tirgus lielums

Inovācijas

Attīstīts bizness

Inovācijas

Faktoru virzītās ekonomikas

Efektivitātes virzītās ekonomikas

Dr., prof. Tatjana Volkova Banku augstskola


Rado ekonomika un rado s industrijas

Radošā ekonomika un radošās industrijas

 • Eiropas Kultūras ministri 2006. gada Berlīnē nolēma uzsvērt Radošo industriju lomu Vācijas prezidentūras laikā;

 • 2006.g. maijā notika starptautiska konference “Kultūra un Radošās industrijas Eiropā”

 • Pētījums „The Economy of Culture in Europe“ Eiropas Komisija, 2006 - uzsāka Radošo industriju pārvērtēšanu ES;

Dr., prof. Tatjana Volkova Banku augstskola


Philipe kern kea

PhilipeKern, KEA

“Ziņojuma dati rāda, ka Eiropas kultūra un radošais sektors pārspēj citus sektorus: kamēr 2 mlj nodarbināti automobiļu ražošanā vienā no Eiropas galvenajiem industriālajiem sektoriem,

radošās industrijas nodarbina 6 miljonus”

The Independent Voice, KEA Newsletter No. 11 - April 2007, www.keanet.eu

Dr., prof. Tatjana Volkova Banku augstskola


Glob lie izaicin jumi latvijas tautsaimniec bai dom anas paradigmas mai as nepiecie am ba

Dr., prof. Tatjana Volkova Banku augstskola


Ano konferences sekcija capturing trade figures and data issues for the creative industries

ANO konferences sekcija : Capturing trade figures and data issues for the creative industries

diskutēja par:

 • statistikas un kvantitatīvo indikatoru robus radošo industriju ieguldījuma novērtēšanai ekonomikas attīstībā;

 • pastāvošās metodoloģijas datu savākšanā un analīzē un to ierobežojumus;

 • IKT novērtēšanaun digitālā radošā satura virtuālo tirdzniecību.

  “The session should propose concrete measures to improve the qualityand coverage of statistics for creative goods and services, as a tool for informed policymaking”

Dr., prof. Tatjana Volkova Banku augstskola


Glob lie izaicin jumi latvijas tautsaimniec bai dom anas paradigmas mai as nepiecie am ba

“Statistikas mērījumu trūkums slēpj strauji augošo industriju potenciālu un attīstības tendences , ietekmējot uzņēmumu darbību un valdības politikas veidošanu;

Atbilstošas un savlaicīgas informācijas trūkums negatīvi ietekmē uzņēmumu darbību un tas nozīmē, ka šīm industrijām ir ierobežota iespēja izsekot potenciālajām tehnoloģiju vai tirgus tendencēm.” * Austrālijas valdības komunikāciju departaments “Creative Industries Cluster Study”

Dr., prof. Tatjana Volkova Banku augstskola

Diemžēl, mēs nevarējām iegūt salīdzinošus datus par algām, pievienoto vērtību, produktivitāti reģionu un detalizēti industriju līmenī” www.clusterobservatory.com


2 vai statistika tiek l dzi p rmai m

2. Vai statistika tiek līdzi pārmaiņām?

 • 1999. gada februārī Kanādas, Meksikas un ASV statistikas aģentūras uzsāka kopēju projektu izstrādāt mūsdienīgu uz pieprasījumu orientētu produktu klasifikāciju, pazīstamu kā North American Product Classification System (NAPCS).

 • Darbs tika koncentrēts uz produktu uzskaiti pakalpojuma sektorā (12 NAICS sektoros no 48-49 līdz 81)

 • Līdz ar to ASV notika pāreja no industriālās statistikas uz industriju statistiku;

 • “Ziemeļamerikas industriju klasifikācijas sistēma (NAICS) aizstāja ASV Standarta Industriālo sistēmu (SIC) system. NAICS mainīs veidu kā mēs skatāmies uz mainīgo ekonomiku. “

Dr., prof. Tatjana Volkova Banku augstskola


Glob lie izaicin jumi latvijas tautsaimniec bai dom anas paradigmas mai as nepiecie am ba

Dr., prof. Tatjana Volkova Banku augstskola


Glob lie izaicin jumi latvijas tautsaimniec bai dom anas paradigmas mai as nepiecie am ba

 • Ziemeļamerikas produktu klasifikācijas sistēma (NAPCS) tagad ir pieejama arī par pakalpojumu sektora produktiem;

 • NAICS 2007ietver pārstrādāto NAICS 2002par dažādiem sektoriem.

 • Visbūtiskākās pārmaiņas skar Informācijas sektoru, it īpaši Telekomunikācijas.

Dr., prof. Tatjana Volkova Banku augstskola


Eiropas parlamenta un padomes regula ek nr 1893 2006 2006 gada 20 decembris

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1893/20062006. gada 20. decembris

 • lai atspoguļotu tehnoloģijas attīstību un ekonomikasstrukturālās pārmaiņas, būtu jāizveido atjaunināta klasifikācija,dēvēta par NACE 2. redakciju;

 • izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu(EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām;

Dr., prof. Tatjana Volkova Banku augstskola


Glob lie izaicin jumi latvijas tautsaimniec bai dom anas paradigmas mai as nepiecie am ba

ES

Tāda atjaunināta klasifikācija kā NACE 2. red. ir būtiska saistībā ar Komisijas centieniem :

 • modernizēt Kopienas statistikas sagatavošanu;

 • nodrošināt salīdzināmākus un atbilstīgākus datus – ar mērķi pilnveidot ekonomikas pārvaldību gan Kopienas, gan valstu līmenī.

Dr., prof. Tatjana Volkova Banku augstskola


Glob lie izaicin jumi latvijas tautsaimniec bai dom anas paradigmas mai as nepiecie am ba

Dr., prof. Tatjana Volkova Banku augstskola


Da i piem ri nace un nace2

Daži piemēri NACE un NACE2

Dr., prof. Tatjana Volkova Banku augstskola


3 klasteri puduri k tautsaimniec bas priorit te

3. Klasteri (puduri) kā tautsaimniecības prioritāte?

 • Klasteru jeb uzņēmumu, pētniecības, izglītības un citu saistīto institūciju sadarbības tīkla attīstības veicināšana ir viens no starptautiskajā praksē atzītiem veidiem kā stiprināt industriju starptautisko konkurētspēju, inovatīvu produktu un darbības veidu attīstību.

 • Kas ir klasteris (puduris) ?

  “ģeogrāfiski norobežotu līdzīgu vai saistītu uzņēmumu grupa, ko apvieno kopējs tirgus, tehnoloģijas vai zināšanas , piegādātāji, darbinieki un atbalstošās organizācijas”

Dr., prof. Tatjana Volkova Banku augstskola


Biznesa klasteris ir noteikt eogr fisk teritorij izvietots uz mumu sadarb bas modelis kuram

Biznesa klasteris ir noteiktā ģeogrāfiskā teritorijā izvietots uzņēmumu sadarbības modelis, kuram :

 • Ir pietiekami resursi un kompetences sasniegt kritisko slieksni, kas ļauj nodrošināt noteicošo vietu konkrētā saimnieciskās darbības jomā;

 • Piemīt noturīga konkurētspējīgā priekšrocība salīdzinājumā ar citām vietām vai arī pasaules līmeņa pārākums;

Dr., prof. Tatjana Volkova Banku augstskola


Glob lie izaicin jumi latvijas tautsaimniec bai dom anas paradigmas mai as nepiecie am ba

Innovation and ClustersEuropean Presidency Conference on Innovation and Clusters22-23 January 2008, Stockholm

 • “Konkurētspējai jābūt virzītai no apakšas, kur daudz personas, uzņēmumi un organizācijas uzņemas atbildību”;

 • “Daudzu pilsētu, valstu un reģionu galvenā prioritāte ir kļuvusi globāli konkurētspējīgu klasteru noteikšana….. Šī ģeogrāfiski saistīto noteiktu industriju koncentrēšanās ir nozīmīga loma ekonomikas attīstībā un diversificēšanā

Dr., prof. Tatjana Volkova Banku augstskola


Klasteri puduri k eiropas strat isk priorit te

Klasteri (puduri) kā Eiropas stratēģiskā prioritāte

 • “Stratēģiskie klasteri kā Eiropas inovāciju un globālās konkurētspējas nodrošinātāji kļūst arvien svarīgāki;

 • Klasteru politikai jākļūst reālajam Eiropas labklājības virzītājam *(www.clusterobservatory.eu)

 • Eiropas Klasteru Apvienība http://www.proinno-europe.eu

Dr., prof. Tatjana Volkova Banku augstskola


Augsta l me a klasteru konsultantu grupa chaired by

Augsta līmeņa klasteru konsultantu grupa, chairedby

Dr., prof. Tatjana Volkova Banku augstskola


Klasteru piem ri

Klasteru piemēri

Dr., prof. Tatjana Volkova Banku augstskola


Industriju klasteru piem ri www impresacolnsulting com

Industriju klasteru piemēri*www.impresacolnsulting.com

Dr., prof. Tatjana Volkova Banku augstskola


Klasteru att st ba

Klasteru attīstība

 • veicina konkurenci un sadarbību starp klastera uzņēmumiem, nevis paļaujas un monetāriem stimuliem.

 • veicina inovācijas un padara klasteru veidojošos uzņēmumus konkurētspējīgākus arī globālā līmenī;

Dr., prof. Tatjana Volkova Banku augstskola


Klasteru noteik anas krit riji

Klasteru noteikšanas kritēriji

 • Industriju grupas, kuras ir vairāk koncentrētas

  • Ģeogrāfisks izvietojums

 • Straujāk augošas

  • Pārspēj līdzīgu industriju nacionālajā līmenī

 • Labāk apmaksātas

  • Pārsniedz līdzīgas industrijas atalgojuma līmenī valstī

Dr., prof. Tatjana Volkova Banku augstskola


M porters hbs

M. Porters, HBS

Izglītība un darbinieku apmācība

Biznesa pievilcība

Eksporta veicināšana

Puduris

Tirgus informācija

Vides aizsardzība

Dr., prof. Tatjana Volkova Banku augstskola

Zinātnes un tehnoloģijas infrastruktūra

Specializēta infrastruktūra

Standartu noteikšana

Dabas resursu aizsardzība


Eiropas klasteru observatorija www clustersobservatory com

Eiropas klasteru observatorijawww.clustersobservatory.com

 • Klasteru kartēšana ir ietekmīgs instruments politikas veidotājiem un palīdz noteikt augošus, norietošus un strauji veidojošos biznesa klasterus, ņemot par pamatu statistikas datus reģionā, nosakot to stiprās un vājās puses ar mērķi labāk organizēt un noteikt ekonomikas attīstības prioritātes;

Dr., prof. Tatjana Volkova Banku augstskola


Glob lie izaicin jumi latvijas tautsaimniec bai dom anas paradigmas mai as nepiecie am ba

Dr., prof. Tatjana Volkova Banku augstskola


The ecology of the silicon forest www impresaconsulting com

The Ecology of the Silicon Forest www.impresaconsulting.com

Dr., prof. Tatjana Volkova Banku augstskola


M porter economic performance of regions 2003 www isc hbs edu

M. Porter, Economicperformanceofregions, 2003 (www. isc,.hbs.edu)

Dr., prof. Tatjana Volkova Banku augstskola


Glob lie izaicin jumi latvijas tautsaimniec bai dom anas paradigmas mai as nepiecie am ba

Software/Multimedia

SIC 737

Content Designers

Multimedia

Web Sites

Educational/Cultural

Performing Arts

Museums

Art Schools

Galleries

Internet Service Providers

Film & Video

SIC 781, 782

Film

Video

Allied Services

Sound Studios (7389)

Advertising/Public Relations

SIC 874, 731

Freelancers & Self-employed

(Supporting all industry groups)

Commercial photographers (7335)

Graphic Design (7336)

Writers (8999)

Producers/Actors (792)

The Creative IndustriesCluster

Related Industries

Newspapers (2711)

Magazines (2721)

Radio (4832)

Cable (4841)

Television (4833)

Media

Telecommunication & Cable Providers

Dr., prof. Tatjana Volkova Banku augstskola

Commercial Printing

(2752, 2754, 2759)

Prepress (279)

Ad. Signs (3993)

Printing

Additional Human Resource Providers

Other Industries

In-House “Shops”

Staffing Agencies (7363)

Education & Training Institutions


Klastera att st bas posmi m porters

Klastera attīstības posmi * M.Porters

Pārveidošanās posms

Pastāvošs klasteris

Dr., prof. Tatjana Volkova Banku augstskola

Augošs klasteris

Pirmsklastera posms


Www 1697economicalliance ca

www.1697economicalliance.ca

Dr., prof. Tatjana Volkova Banku augstskola


Izmantojot klasterus

Izmantojot klasterus:

 • Domājiet par ekonomiku kā klasteru sērijām

 • Organizējiet pūles ap klasteru veidošanu un attīstību

 • Veido klasteru pēc klastera konkurētspējas un inovāciju veicināšanai

  www.impresaconsulting.com

Dr., prof. Tatjana Volkova Banku augstskola


Glob lie izaicin jumi latvijas tautsaimniec bai dom anas paradigmas mai as nepiecie am ba

Klasteru metodoloģija

Noteikt reģionu

Definēt ģeogrāfisko reģionu,

kur tiek veikta analīze

Produkti

Indutsriju klasteru grupas

Tirdzniecības un Industriju apvienības

Universitātes

Ekonomikas attīstītāji

citi

Noteikt datu avotus

Noteikt galvenos partnerus

Noteikt klasteru kandidātus

3 kritēriji:LQ > 1.25Vidējais atalgojums= 10 % lielāks nekā valstī vidēji Izaugsmes temps> augstāks nekā valstī

Kvantitatīvā analīze

Industrija

Uzņēmums

Kvalitatīvā analīze

Konkurētspējas analīze

Diferencēšana

- Esošais klasteris- Veidojošais klasteris- Mērķa industrijas

Intervijas vai fokusa grupas

Datu vākšana par sektoru,

klastera saiknes un attiecībasklastera virzītāji, atbalsta faktori un izaicinājumi

Patenti, galvenie produkti, key products, lielākā ģeogrāfiskā koncentrēšanās, 10 vadošie uzņēmumi, uzņēmējdarbības līmenis, reģionu konkurenti , u.c.

nepārtraukti

Ekonomikas attīstības un aktivitāšu politikas noteikšana

Cluster-based

Economic

Development

Strategy

Politikas un aktivitātes jānosaka sadarbībā ar partneriem

Valsts, reģionālajā un vietējā līmenī

Jānosaka mērījumi un indikatori

Stratēģijas izstrāde un nov’ērtēšana


Latvijas klasteru izveides nepiecie am ba min ta

Latvijas klasteru izveides nepieciešamība minēta

 • Nacionālajā Attīstības Plānā

 • Latvijas rūpniecības (?) pamatnostādnēs 2004.-2013.gadam;

 • Latvijas nacionālajā Lisabonas programmā 2005.-2008.gadam

Dr., prof. Tatjana Volkova Banku augstskola


Eirobarometra p t jums par eiropas klasteriem un to lomu ekonomik

Eirobarometrapētījums par Eiropas klasteriem un to lomu ekonomikā

 • Katrs ceturtais uzņēmums (min 20 darbinieku) ES darbojas klasteru vidē, t.i cieši sadarbojoties ar vietējiem uzņēmumiem;

 • Lai gan Lielbritānija ir pirmajā vietā aktīvu klasteru skaita ziņā , tad seko Latvija un Īrija, klasteru veidošana un sadarbība ir vairāk raksturīga vecajām Eiropas dalībvalstīm

Dr., prof. Tatjana Volkova Banku augstskola


Eurobarometer 2006

EUROBAROMETER, 2006

Dr., prof. Tatjana Volkova Banku augstskola


Ekonomikas ministrija 2007 g nosl dza l dzdarb bas l gumus ar attiec gaj m organiz cij m par

Ekonomikas ministrija 2007. g. noslēdza līdzdarbības līgumus ar attiecīgajām organizācijām par

 • Meža klastera

 • Mēbeļuražošanas un saistītonozaru(industriju) klastera

 • Metālapstrādes un saistītonozaru(industriju) klastera

 • Biodegvielas un saistītonozaru(industriju) klastera

 • Pārtikasražošanas un saistītonozaru(industriju) klastera

 • Tekstila un saistītonozaru(industriju) klastera ;

 • Informācijassistēmuklastera

 • Farmācijas un saistītonozaru(industriju) klastera

 • Elektronikas un saistītonozaru(industriju) klasteraattīstībasstratēģijasizstrādi

Dr., prof. Tatjana Volkova Banku augstskola


Glob lie izaicin jumi latvijas tautsaimniec bai dom anas paradigmas mai as nepiecie am ba

Dr., prof. Tatjana Volkova Banku augstskola


Glob lie izaicin jumi latvijas tautsaimniec bai dom anas paradigmas mai as nepiecie am ba

Dr., prof. Tatjana Volkova Banku augstskola

* European Clusters Observatory


Klasteru politikas principi

Klasteru politikas principi*

 • Neitrāla attiecībā uz klasteriem

 • Veicināt produktivitāti daudzos uzņēmumos un organizācijās

 • Veicināt un uzturēt savstarpējās saites

 • Veicināt zināšanu un informācijas plūsmu starp dalībniekiem

 • Iesaistīt privāto biznesu, ne tikai valdību

 • Veicināt tirgus konkurenci, nevis to ierobežot

  *M. Porters

Dr., prof. Tatjana Volkova Banku augstskola


Vald bai ir svar ga loma eiropas klasteru politikas veido an bet t ir j b t adekv tai m porters

Valdībai ir svarīga loma Eiropas klasteru politikas veidošanā, bet tā ir jābūt adekvātai ( M. Porters)

 • Valdībai jābūt kā veicinātājai, bet ne kā virzītājai

 • Valdību atbildībai par klasteru attīstību jābūt ģeogrāfiskā līmenī, bet fokusējoties uz reģionālo līmeni;

 • Eiropas atbalstam klasteru attīstībai jābalstās uz konkurences principiem

Dr., prof. Tatjana Volkova Banku augstskola


Glob lie izaicin jumi latvijas tautsaimniec bai dom anas paradigmas mai as nepiecie am ba

Industrijas nevar attīstīties par ilgtspējīgiem klasteriem bez nepieciešamās ekonomikas infrastruktūras

 • Efektīva pārvaldība un sadarbība

 • Izglītots un kompetents darbaspēks

 • Finanšu pieejamība

 • Attīstīta infrastruktūra

 • Pievilcīga biznesa vide

 • Kvalitatīvs izglītības un pētniecības piedāvājums

 • Augsts inovāciju līmenis

 • Attīstītas tehnoloģijas

 • Augsta dzīves kvalitāte (ieskaitot kultūru un izklaides industriju)

Dr., prof. Tatjana Volkova Banku augstskola


Glob lie izaicin jumi latvijas tautsaimniec bai dom anas paradigmas mai as nepiecie am ba

Dr., prof. Tatjana Volkova Banku augstskola


Galven s atzi as

Galvenās atziņas

 • Jādomā nevis nozaru, bet klasteru un industriju līmenī;

 • Klasteri veicina eksportu;

 • Klasteri veicina ārpakalpojumu attīstību;

 • Klasterus veido saistītās industrijas;

 • Attieksmei jābūt neitrālai; Nevar izcelt vienu industriju, klasteri uz cita rēķina, jo to darbība bieži vien pārklājas un papildina viena otru;

 • Pastāv klasteru dzīves cikls un kritēriji, kas nosaka klasteru veidošanās potenciālu;

 • Valdībai jāatbalsta labvēlīgas klasteru veidošanas vides radīšana;

Dr., prof. Tatjana Volkova Banku augstskola


Lomu un atbild bas mai a m porters

Lomu un atbildības maiņa (M. Porters)

Dr., prof. Tatjana Volkova Banku augstskola


Glob lie izaicin jumi latvijas tautsaimniec bai dom anas paradigmas mai as nepiecie am ba

Paldies par uzmanību!

Dr., prof. Tatjana Volkova Banku augstskola


 • Login